Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Srijeda, 15. novembar 2017.

Politika

MOJKOVAC

–Siguran sam

da ćemona lokalnimizbori-

ma, 26. novembra, osvojiti

dovoljanbrojmandata, koji

ćenamomogućiti da imamo

značajnuulogunapolitičkoj

sceniMojkovcanakon izbo-

ra. Bićemo jedanodključnih

faktorabudućevlasti una-

šemgradu, rekao jenosilac

liste ,,Socijaldemokrate–

IvanBrajović –Dosljednoza

Mojkovac“MilanPopadić.

On je obećao da će se nakon

izboranovavlastuhvatitiuko-

štac sa mnogim problemima

sakojimasesuočavajunaši su-

građani.

–Mi, Socijaldemokrate, nika-

da nijesmo bježali od odgo-

vornosti. Naprotiv, uvijek smo

bili spremni da uložimo svoj

lični i profesionalni integritet

kako bi doprinijeli poboljša-

nju životnog standarda gra-

đanki i građana cijelog Moj-

kovca i cijeleCrneGore–kaže

Popadić.

Naglasio je da Socijaldemo-

krate nude konkretan i realno

ostvarljivprogram, ukojemsu

pažljivo detektovani ključni

problemimojkovačkogkraja, i

data kvalitetna rješenja za nji-

hovo otklanjanje.

– Svi uMojkovcu znaju koji su

realni problemi našeg grada,

počev od nezaposlenosti do

odliva mladih kadrova i odse-

ljavanja. Zato ćemo odmah

nakon konstituisanja vlasti

pristupiti realizaciji seta mje-

ra, predviđenih našim izbor-

nim programom, a tiču se

upravo ovih prioriteta – ističe

Popadić.

On kaže da će nova vlast u

Mojkovcu učiniti opštinsku

administraciju mnogo efika-

snijom i otvorenijom prema

građanima.

–Otvorićemobiro za komuni-

kaciju sa građanima gdje će

oni prijavljivati probleme, do-

stavljati sugestije i u najkra-

ćemrokupovratnuinformaci-

ju da li je njihov problem

riješen i da li je njihova suge-

stija prihvaćena. Naravno, od-

mah ćemo se uhvatiti u koštac

sabrojnimizazovimakadajeu

pitanju komunalna i saobra-

ćajnainfrastruktura–obećava

nosilac liste Socijaldemokra-

ta.

On kaže da je u planu izgrad-

nja dječjih igrališta, sportskih

poligona i drugihsadržajakoji

će život u Mojkovcu učiniti

kompletnijim.

– Sigurni smo da Mojkovac

može biti bolji grad za život i

smatramo da benefiti njego-

vog razvojane smijubiti privi-

legija pojedinaca, već moraju

biti ravnomjerno raspoređeni

i svimadostupni –kazao jePo-

padić.

Na odborničkoj listi Socijalde-

mokrata, premanjegovimrije-

čima, nalazese ljudi sanespor-

nim ličnim i profesionalnim

integritetom, spremni da rea-

lizujuprogramske ciljeve.

–Na listi se nalaze ljudi iz svih

segmenata društvenog života.

Tusuljudi izprosvjete i zdrav-

stva, preduzetnici, poljopri-

vredni proizvođači, zanatlije,

studenti, sportisti... Na listi su

pretežno mladi, bez pretjera-

nog političkog iskustva, ali su

osjetilipotrebudaseangažuju

naovakavnačin i takodajudo-

prinos prosperitetu Mojkov-

ca. To su ljudi koji zaista žele

da žive i rade u svom gradu –

rekao jePopadić.

Nosilac liste SD-a na lokalnim

izborima smatra da su glavni

aduti njegove partije upravo

izborna lista i realan program,

ali, kako kaže, i činjenica da

Socijaldemokratenikadanije-

su bile dio vlasti u Mojkovcu,

po čemu se razlikuju od osta-

lihučesnika izbora.

– Nikada uMojkovcu nijesmo

bili dio vlasti, za razliku od

drugih, koji su sada samo pro-

mijenili politički dres i ništa

drugo – zaključio je Popadić

dodajući da će o postizbornoj

koaliciji razgovarati sa svima

koji dijele programska načela

Socijaldemokrata Mojkovca i

temeljne političke i ideološke

vrijednosti te partije.

R.Ć.

PODGORICA

-Nadamse, kada jepolitič-

ka situacija u Crnoj Gori u pitanju, da će

politička rivalstva ostati u okviru vladavi-

ne prava i međusobnog poštovanja svih

aktera-kazaojezaPobjeduRabiAlhanto-

uli, ambasador Palestine uPodgorici.

Istakao je da je, otkad je došao uCrnuGo-

ru, svjedok „zanimljivog političkog živo-

ta“.

- Stigao sam nekoliko dana prije izbora

prošle godine i prisustvovao samom iz-

bornomprocesuinjegovimposljedicama.

Naravno, razvoj situacije i dalje traje, od

članstva u NATO-u, do procesa EU inte-

gracija i regionalnih interakcija. Ono če-

mu se nadamo je da će politička rivalstva

ostatiuokviruvladavinepravaimeđusob-

nog poštovanja svih aktera – rekao je Al-

hantouli.

POBJEDA:

Kakoocjenjujeteodnose

CrneGore i Palestine?

ALHANTOULI:

Otvaranje Ambasade dr-

žave Palestine u Podgorici prije godinu

imao je cilj da unaprijedi već postojeće

prijateljske odnose naših zemalja i naro-

da, kao i da razvije bilateralne odnose na

svim nivoima. Zajedno sa Vladom Crne

Gore uspjeli smo da pokrenemo zva-

nične odnose ovog tipa, npr.

ministri spoljnih poslova

naših zemalja dr Malki i

dr Darmanović ovog sep-

tembra su na margina-

maGeneralneskupšti-

neUjedinjenihnacija

potpisalinovispora-

zum o bilateralnoj

saradnji. Mi sada

radimonanjego-

voj implemen-

taciji i jedna

od kompo-

nenti je i

ekonomska

saradn j a ,

koja će po-

četi jednim

forumom na-

mijenjenim

preduzetnicima i kompanijama.

CrnaGorajediovelikevećinezemalja,uk-

ljučujući i većinu članica Evropske unije,

koje su zauzele principijelan stav zasno-

vannameđunarodnimzakonimairezolu-

cijama UN-a koje se bave pravima pale-

stinskog naroda, uključujući i prava na

slobodu, mir i život u nezavisnoj i suvere-

nojPalestini.Činećiovo,CrnaGorapoma-

že dostizanju pravednog i trajnog mira

zasnovanog na međunarodnim uslovima

odvodržavnomrješenju.

POBJEDA:

Kaoambasador zemljekoja

senalazi u trusnomregionuBliskog

istoka, kakobisteocijenili bezbjedno-

snu situacijunaZapadnomBalkanu?

ALHANTOULI:

Jasno jeda jeBalkanpro-

šaokroz teškavremenau

novijoj modernoj isto-

riji, ali mogu vam reći

da nema mnogo

stvarnih sličnosti sa

situacijom u Pale-

stini i na Bliskom

istoku, na sreću!

Palestinaidaljepati

zbog posljednje vojne okupacije te vrste

na planeti Zemlji, koja predstavlja jedinu

stvarnu prijetnju miru i bezbjednosti u

našem regionu, ali i na svjetskom nivou.

Kršenje naših osnovnih prava i nepravda

kojanamjenametnutaveć70godina, jesu

iuvijekćebitijedanodglavnihuzrokatur-

bulencija u regionu. I iskusili smo u proš-

losti da ono što se desi u svetoj zemlji ne

ostaje samo tu. Zbog toga jenašepolitičko

vođstvo potpuno posvećeno postizanju

pravednog i trajnog mira zasnovanog na

dvodržavnom rješenju i traži pomoć me-

đunarodne zajednice za implementaciju

istog, međutim još uvijek nijesmo stigli

dotle.

POBJEDA:

Danas je godišnjicausvaja-

njaDeklaracijenezavisnosti Palestine.

Štaovaj danznači zavas?

ALHANTOULI:

Danas, 15. novembra, je

29. godišnjica Deklaracije nezavisnosti

koja je usvojena od našeg parlamenta u

egzilu i objavljena od Jasera Arafata 1988.

godine. To je ključandatumjer smo ovom

deklaracijom mi Palestinci, zarad mira,

napravili istorijski ustupak pristavši da

osnujemo sopstvenu državuna svega jed-

noj četvrtiniprvobitne teritorijePalestine

i odlučili da prihvatimo uslove međuna-

rodne zajednice. Tužna realnost jedame-

đunarodnazajednicanijeuspjeladaspro-

vede svoje uslove i okonča izraelsku

okupaciju i samim timučini našu nezavi-

snost efektivnom.

POBJEDA:

Nakoji načinćeteproslaviti

taj danuCrnoj Gori?

ALHANTOULI:

U Crnoj Gori ćemo ovaj

dan obilježiti zajedno sa još jednim važ-

nim datumom, a to je Međunarodni dan

solidarnosti sa palestinskimnarodom. Za

ovu priliku, 29. novembra, organizujemo

umjetničku izložbu mlade palestinske

umjetnice Rime Almozajen pod nazi-

vom ‘Palestina, simbol i boja’, a koja će

biti upriličenauKuslevovoj kući i traja-

će nedjeljudana, a uz to organizujemo i

veliki broj informativnih sastanaka i pre-

zentacija sa medijima, studentima i poli-

tičkimpartijama.

I.KOPRIVICA

Bićemo jedan od

ključnih faktora

buduće vlasti

Mi, Socijaldemokrate, nikada nijesmo bježali

od odgovornosti. Naprotiv, uvijek smo bili

spremni da uložimo svoj lični i profesionalni

integritet kako bi doprinijeli poboljšanju

životnog standarda građanki i građana cijelog

Mojkovca i cijele Crne Gore - kaže Popadić

Lokalni izbori uMojkovcu:

Milan Popadić,

nosilac liste ,,Socijaldemokrate – Ivan Brajović“

INTERVJU:

Rabi Alhantouli, ambasador Palestine u Crnoj Gori

Politička rivalstva

da ostanuu okviru

vladavine prava

Crna Gora je dio velike većine zemalja, uključujući i većinu članica

Evropske unije, koje su zauzele principijelan stav zasnovan na

međunarodnim zakonima i rezolucijama UN-a koje se bave pravima

palestinskog naroda, uključujući i prava na slobodu, mir i život u

nezavisnoj i suverenoj Palestini, kaže Rabi Alhantouli

PODGORICA

-Demokrat-

ska strankaSrbije, čiji je

predsjednikbioVojislav

Koštunica, podržala jeDe-

mokratski front, ocjenjuju-

ći da seprotiv lidera tog

opozicionog saveza ,,vodi

montiran sudski proces,

koji služi da se zastrašeSr-

bi uCrnoj Gori“.

Lider DSS-a Miloš Jovanović

kazao jenakonferenciji zano-

vinareda jesudski procespro-

tiv lidera DF-a „najobičnija

farsa“.

- Došli smo da damo apsolut-

nu podršku našoj braći iz DF-

a, Andriji Mandiću, Milanu

Kneževiću i svimnevinim i na

pravdi boga optuženim ljudi-

ma za državni udar - saopštio

je Jovanović. On je rekao da se

u Beogradu o ovom procesu

ništa ne čuje.

- Kada se vratimo u Beograd,

nećemo propustiti nijednu

priliku da o ovome govorimo -

poručio je Jovanović.

CrnaGora je, prema njegovim

riječima, uvijekbila srpskaze-

mlja.

- I tu činjenicu ne mogu da

promijene dva-tri izmišljena

slova, neki novi jezik ili bilo

koja vlast - rekao je Jovanović.

LiderNove srpskedemokrati-

je Andrija Mandić pozvao je

kolege iz ostatka opozicije da

„ipak prate one dobre procje-

ne koje imaDF“.

- Tu prvenstveno mislim na

predsjedničke izborekojinam

dolaze, na akciju koja treba da

uslijedi na trgovima i ulicama,

ne samo Podgorice, nego i u

svim gradovima u Crnoj Gori

kako bi protestima prisilili re-

žim da izađe u susret demo-

kratskimzahtjevimaopozicije

- rekao jeMandić.

Iv.P.

Nekadašnja stranka Vojislava Koštunice podržala lidere Demokratskog fronta

DSS: Suđenjemstraše

Srbe u Crnoj Gori

Sapresa

Rabi Alhantouli