Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 15. novembar 2017.

Politika

PODGORICA

Rumunija je

protjeralaproruski orjenti-

sanog srpskognacionalistu i

samozvanog četničkogko-

mandantaBratislavaŽivko-

vića i zabranilamuulazaku

tuNATOčlanicuna 15godi-

na, nakon što jeuhvaćendok

je slikaovojne radarenaobali

Crnogmora i pokušaodapo-

šaljenjihovekoordinate, javi-

la jebritanska agencijaRoj-

ters.

Živković je predsjednik Čet-

ničkog pokreta u Srbiji, koji je

išao na Krim 2014-15. kako bi

tamo podržao rusku interven-

ciju. Rojters podsjeća da je on

novinarimanaKrimurekaoka-

ko je „prirodno da pomaže Ru-

sima koji se bore protivUkraji-

naca“.

Nacionalnabezbjednost

Portparolrumunsketajnesluž-

be Ovidiu Marincea izjavio je

da su uočili da Živković „poka-

zuje interesovanje u pribavlja-

nju tajnih dokumenata o ključ-

nojinfrastrukturiinacionalnim

i savezničkim planovima u ju-

goistočnoj Rumuniji sa ciljem

da utiče na naše strateško par-

tnerstvo“.

Marincea je kazao da je Živko-

vić uhvaćen dok je slikao vojne

radare na Crnommoru i poku-

šavao da pošalje njihove GPS

koordinate.

-Želimdanaglasimdaovajsrp-

ski državljanin nije uspio da

prikupi nikakva dokumenta ili

tajneinformacije-rekaojeMa-

rincea, dodajući da Živković

predstavlja rizikponacionalnu

bezbjednost Rumunije.

Živković je crnogorskoj javno-

sti postao poznat 2015. godine

kada mu je zabranjen ulazak u

Crnu Goru. Iako se protjeriva-

nje dovelou vezu saŽivkoviće-

vim boravkom na Krimu, sa-

mozvaničetničkikomandantje

u izjavi za medije saopštio da

mu je zabranjen ulazak u Crnu

Goru jer ,,nije prijavio bora-

vak“.

Tu nijesu prestale aktivnosti

ŽivkovićavezanezaCrnuGoru

jer je krajem 2016. i početkom

2017. godine serijomtekstova u

crnogorskim i srpskimmediji-

ma pokušao da diskredituje

svjedokasaradnikaSašuSinđe-

lića u slučaju pokušaja terori-

stičkihnapada uCrnoj Gori.

- Imamo dokaze i spremni smo

da ih damo Tužilaštvu kako je

Sinđelić nudio novac našim

članovima da bi 16. oktobra

došli u Crnu Goru, odakle bi ih

navodno prebacio u Ukrajinu.

Pošto je Sinđelića još prije de-

setak godina zavrbovala ANB,

znali smo da se radi o podvali i

nijesmo otišli uCrnuGoru, na-

kon čega je za ovaj scenario an-

gažovan bivši policajac Mirko

PajoVelimirović - tvrdio jeŽiv-

ković u izjavi koju je pod, na-

znakom ekskluzivno, objavio

dnevni list Dan u izdanju od 6.

novembra 2016. godine.

Tezemedija

TadašnjistavŽivkovića,kakoje

pisala Pobjeda, trebao je da po-

dupre tezu dijela medija i poli-

tičkih grupacija da je čitavi slu-

čaj pripreme terorističkih

napada u Crnoj Gori navodno

izrežiran od strane specijalnog

tužioca Milivoja Katnića i cr-

nogorskihvlasti.

Živkovićjesamonekolikodana

kasnijeprijetio i smrćuSinđeli-

ćuporučivši da ,,mu život visi o

koncu zbog izdaje koju je poči-

nio“. Kako su tada javili mediji,

uplašen za bezbjednost, Sinđe-

lić je o tome obavijestio speci-

jalnog tužioca, koji je naredio

da ga odmahdoveduuTužilaš-

tvo kako bi uzeli izjavu u vezi

tog događaja.

Živković jeuslučajuCrneGore

,,mirovao“ skoro godinu dana

da bi 21. oktobra ove godine u

razgovoruzaportalIN4Soptu-

žio Sinđelića da je ,,saradnik

srpsketajnepolicijeprekokoga

je crnogorska služba izmislila

aferudržavni udar“.

- Mislimda su ovi iz policije sa

Sinđelićemdogovorili da njega

neće osuditi jer je njihov igrač,

ali su predvidjeli krucijalnu

stvar. Sinđelića traži Hrvatska

jer je tamoosuđenna21 godinu

zatvora pa se sada stvar oko

njega mnogo zakomplikova-

la, pa sada ne znaju kako da se

vade iz svega, jer on mora biti

izručeninikoganemožespasi-

ti - rekao je tadaŽivković.

N.Z.

Rumunija protjerala samozvanog četničkog komandanta zbog nelegalnih aktivnosti

,,Četnički komandant“

varao ljude u Donbasu

Na zvaničnom sajtu radio stanice ,,Srpski vukovi“, u vlasniš-

tvu Saše Sinđelića, tokom aprila ove godine pojavio se doku-

mentarac u kome pojedini srpski dobrovoljci koji su se borili

na strani proruskih pobunjenika optužuju Živkovića da ih je

prevario za novac kao naknadu za boravak na ratištu.

Osoba koja se u dokumentarcu, u prisustvu Aleksandra

Sinđelića, predstavila kao Rajko Tomić optužila je Živkovića

za prevaru, ali i da ga je Živković ostavio nakon što je ranjen

tokom sukoba na aerodromu u Donbasu. Priču Tomića

potvrdile su u dokumentarcu još četiri osobe koje su se pred-

stavile kao srpski dobrovoljci u Ukrajini.

- Živković je osoba koju je jedino briga za lični interes. Skriva-

jući se iza Četničkog pokreta, pokrao je mnoštvo ljudi - navo-

di se u dokumentarcu.

PODGORICA

CrnaGora

se sticanjemnezavisnosti ni-

je emancipovala, akoncept

,,branimodržavu“, koji za-

govarajuodređenepolitičke

strukture, skoro je sasvim

potrošen, ocijenio jeknji-

ževnikAndrejNikolaidis.

On jena javnoj debati ,,Država

- tamnica ili okvir za emanci-

paciju, Odjeci i traume 1917“,

koju je organizovao Centar za

demokratskutranziciju,poru-

čiodakaonajveći problemda-

našnje Crne Gore ne vidi ni

manjak demokratije, ni ljud-

skih prava, već nedostatak

pravedne države.

- Postoji razlika između prav-

ne i pravedne države. Pravna

država vam ne garantuje pra-

vednu državu. Problem sa

konceptompravne države i li-

beralne demokratije je u tome

što to neće riješiti problem

koji je počinjen tranzicijom.

Jesmo li se mi u Crnoj Gori

emancipovali nakon sticanja

nezavisnosti. Odgovor je ne.

Crna Gora očigledno nije is-

punila određenu vrstu obeća-

nja –ocijenio jeNikolaidis.

Naveo je i kako je uCrnoj Gori

teško predvidjeti šta će biti, te

da je fraza „branimo državu“

kojomsečestoslužeodređene

političke strukture potrošena.

- Mi imamo državu u kojoj je

uništena srednja klasa, a bez

srednje klase nema ni države.

Zbogtogamislimdatranzicija

jestebila zločin. Ne samoda je

ukradena naša prošlost i sa-

dašnjost, već nam je oduzeta i

budućnost – smatra Nikolai-

dis. On je ocijenio kako u Cr-

noj Gori ne postoji ni ljevica.

- Ovdje su na vlasti bile dvije

formalno lijeve partije DPS i

SDP, a u praksi je brutalno

sproveden neoliberalni kon-

cept – ističeNikolaidis.

Naveojeidabise,kadabiimao

mogućnost da bira, odrekao

demokratije i svega što ona sa

sobomnosi uzamjenuzasoci-

jalni programTitove Jugosla-

vije.

-Kadavidimkakva je situacija

dođe mi da kažem: evo vam i

pravo glasa i ljudska prava i

demokratija,avratitemistalni

posao i platu– istakao jeNiko-

laidis.

GovorećiokriziEvropskeuni-

jenaveo jeda ipaksmatrada je

to „najbolja ponuda koja je na

stolu“ idabi zaCrnuGorubilo

„ljekovito“ da što prije posta-

ne njena članica.

Đ.Ć.

PODGORICA

Austrija snaž-

nopodržavapristupanjeCrne

GoreEvropskoj uniji i proši-

renjeUnijenadržaveZapad-

nogBalkanabićeprioritet

predsjedništvaSavjetomEUu

drugoj polovini naredne godi-

ne, saopštio je zamjenikau-

strijskog saveznogministra za

Evropu, integraciju i vanjske

posloveMihael Linhart.

On je to kazao u razgovoru sa

crnogorskimministrom evrop-

skih poslova AleksandromAn-

drijomPejovićem.

Iz Ministarstva evropskih po-

slova saopšteno je da je Linhart

ocijeniodajeCrnaGoraostvari-

ladobrerezultateupregovarač-

kom procesu i prenio poruke

ohrabrenja za uspješan nasta-

vak reformi.

On je istakao da je nova atmos-

fera u EU po pitanju proširenja

veoma pozitivna, što potvrđuju

nedavne izjave pojedinih zva-

ničnikaUnije i država članica.

– U tom kontekstu je istakao da

jevažnodaseiskoristipozitivna

klima i, posebno, predstojeća

Strategija za ubrzano članstvo,

kao i samit u Sofiji za intenzivi-

ranje procesa pristupanja – ka-

že se u saopštenju.

Pejovićjerekaodajezadovoljan

dobrim porukama iz EU ista-

kavši da su one snažanmotiv za

intenziviranje reformi, kako u

Crnoj Gori, tako i u državama

regiona.

– Ministar evropskih poslova

posebnojezahvalionadosadaš-

njoj podršci Austrije na politič-

kom, ali i ekspertskom nivou s

obzirom na obim i broj obuka i

stručnjaka koje je Beč stavio na

raspolaganje Crnoj Gori kroz

evropske i bilateralne fondove

–navodi se u saopštenju.

R.P.

PODGORICA

Pred-

stavnici ODIHR-a danas

će u Skupštini Crne Gore

razgovarati sa čelnicima

parlamenta o implemen-

taciji preporuka iz Izvje-

štaja posmatračke misije

OEBS-a dobijenih nakon

prošlogodišnjih parlamen-

tarnih izbora, aktivnostima

Radne grupe i modaliteti-

ma pružanja ekspertske

pomoći.

Predsjednik Skupštine

Ivan Brajović sastaće

se sa šefomKancelarije

ODIHR-a u Beču Janom

Haukasom, šefomOdje-

ljenja ODIHR-a za izbore

Aleksandrom Šlikom i

še icomMisije OEBS-a u

Crnoj Gori Mariz Davije.

Sastanku će prisustvovati

potpredsjednici Skupštine

Branimir Gvozdenović i

Genci Nimanbegu, kao i

predsjednica Radne grupe

Marta Šćepanović.

Na sastanku će biti riječi o

aktivnostima Radne grupe,

modalitetima pružanja

ekspertske pomoći OEBS-a

i implementaciji preporuka

iz Izvještaja posmatračke

misije dobijenih nakon

parlamentarnih izbora

2016. godine, navodi se u

saopštenju.

R. P.

Predstavnici

ODIHR-a

danas u

parlamentu

Književnik Andrej Nikolaidis na javnoj debati CDT-a poručio

Koncept ,,branimo

državu“ je potrošen

Andrej Nikolaidis i DraganKoprivica

Aleksandar Andrija Pejović saMihaelomLinhartom

Zapadni Balkan u fokusu

austrijskog predsjedništva

Sa sastanka

PRIJETIOSMRĆUSAŠISINĐELIĆU:

Samozvani četnički komandant BratislavŽivković

Živković

špijunirao

za Ruse?