Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Srijeda, 15. novembar 2017.

CrnomGorom

PODGORICA

Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za kva-

litetnije i sigurnije napajanje

električnom energijomu više

opština. Zbog toga potrošači u

pojedinimnaseljima po nekoli-

ko sati neće imati struju.

ANDRIJEVICA:

od 8:30 do

14:30 sati Božiće.

BERANE:

od 8:30 do 14:30

sati Dolac, Kurikuće, Vuča i

Glavaca.

BIJELOPOLJE:

od 9 do 15

sati: Biokovac i Grab.

KOLAŠIN:

od 9 do 14:30 sati

Jasenova, Ocka Gora, Treš-

njica, Velje Duboko, Mrtvo

Duboko, Međurečje, Rovca i

Trmanje; od 9 do 14 sati Plana,

Blatina, Bistrica, Migalovica i

Lipovo.

KOTOR:

od 9 do 12 sati Dobro-

ta i Sveti Stasije.

MOJKOVAC:

od 9 do 14 sati

Kraljevo Kolo.

PLAV:

od 8 do 14:30 sati dio

Meteh.

ROŽAJE:

od 9 do 14:30 sati

Čokrlije.

TIVAT:

od 9 do 13 sati Vrijes.

ULCINJ:

od 8 do 14 sati dio

Štoja od autokampa „Tomi“

prema plaži „Majami“.

I.T.

CEDIS:

Radovi

u deset

opština

KOTOR

Besplatni spirome-

trijski pregledi za građane biće

organizovani 16. i 17. novem-

bra u Domu zdravlja Kotor

povodom Svjetskog dana

borbe protiv hronične opstruk-

tivne bolesti pluća (HOBP).

Preglede će, saopštili su iz

Doma zdravlja, obavljati u

prostorijama Centra za plućne

bolesti i TBC, od 17 do 19 sati.

Građani će imati priliku i da

čuju informacije o prevenciji i

liječenju te bolesti od subspe-

cijaliste pulmologa dr Danijela

Mirovića.

- Zlatni standard za dijagnosti-

ku HOBP-a je pregled plućne

funkcije – spirometrija, kojom

se bolest otkriva u početnom

stadijiumu, dok osoba još ne

osjeća tegobe. Ciljna grupa

osoba koji treba da uradi

taj pregled su dugogodišnji

pušači, posebno oni stariji od

40 godina, osobe koje kašlju

više puta tokomdana ili skoro

svaki dan, zatimosobe koje

iskašljavaju skoro svaki dan,

imaju osjećaj da ne mogu

udahnuti do kraja, koje tokom

lakših izičkih aktivnosti ostaju

bez daha – navodi se u saop-

štenju.

I.T.

KOTOR:

Besplatni

spirometrijski

pregledi

KOLAŠIN

Nevladinom sekto-

ru je ove godine opredijeljeno

2.000 eura. Na opštinski kon-

kurs za su inansiranje projekata

nevladinih organizacija, javila

su se četiri subjekta. Kako su

obrazložili u odluci o raspodjeli,

jedna organizacija nije imala

kompletnu dokumentaciju, pa

je eliminisana. Polovinu predvi-

đenog novca, 1.000 eura, pripa-

la je NVO Natura. NVO Roditelji

za učenike je dobila 700 eura, a

Sinjavina 300 eura.

Dr.D.

Kolašin: NVO

podijeljeno

2.000 eura

PODGORICA

Uglednistruč-

ni časopis ,,Aqua press inter-

nacional“ koji izlazi u Austriji

na njemačkom i engleskom

jeziku objavio je autorski

tekst direktora Regionalnog

vodovoda Crnogorsko pri-

morje Gorana Jevrića, o pro-

jektu koji je promijenio Crnu

Goru.

Prenosimodjelovetekstakojije

objavljenna četiri stranice.

Autor navodi da su temelji tog

ambicioznog projekta postav-

ljeni 1975. godine. A od ideje do

realizacije bilo je neophodno

prevazići veoma ozbiljne pre-

preke.

Zemljotres

Zemljotres razornih razmjera

pogodio jeCrnogorsko primor-

je1979. godine. Bilo jeneophod-

no da protekne određeno vrije-

me da se situacija normalizuje i

da 1986. godine Vlada nastavi

realizaciju plana i usvoji Zakon

o izgradnji regionalnog vodo-

vodnogsistemakojemjetada

dodijeljen status projekta od

državnog značaja.

Nakon pet godina, Svjetska

banka je donijela odluku da po-

drži projekat, a 1991. godine

stupa na snagu Zakon o regio-

nalnom vodosnabdijevanju,

odvođenju otpadnih voda i od-

laganjučvrstogotpadazaopšti-

ne Herceg Novi, Kotor, Tivat,

Budva, Bar, Ulcinj i Cetinje.

Kada je postizanje cilja bilo go-

tovo nadomak, uslijedila je

1992. godina raspršivši sva na-

danjazbogratakojijebuktaona

teritoriji SFRJ. Uz to, sankcije

koje suuvedene tadašnjoj Save-

znoj Republici Jugoslaviji su

znatno otežale realizaciju pro-

jekta vodosnabdijevanja u Cr-

noj Gori, koja je u to vrijeme još

bila u državnoj zajednici sa Sr-

bijom.Ali,čakitokomtogstraš-

nog perioda, Vlada nije odusta-

la od realizacije projekta i

uspjela je da izgradi dio, tada

nove, vodovodne infrastruktu-

rezavodosnabdijevanjeCrrno-

gorskog primorja. Ključne ak-

tivnosti iz tog perioda su bile

probijanje hidrotehničkog tu-

nela Sozina, izgradnja rezervo-

ara Đurmani, te prekidnih ko-

mora „Perazića do“, „Sveti

Stefan“ i „Radanovići“.

Najdinamičniji period izgrad-

nje regionalnog vodovodnog

sistema počinje 2007. godine.

Vlada, sada nezavisne države

CrneGore,donosistrateškuod-

luku o izgradnji i načinu finan-

siranja prve faze regionalnog

vodovoda, ali i odluku o izboru

izvorišta Bolje Sestre za dugo-

ročno i održivo rješenje vodo-

snabdijevanja Crnogorskog

primorja.

Njemački stručni časopis objavio autorski tekst direktora Regionalnog vodovoda

Temelj razvoja države

BROJUZNAKUCRNEGORE:

Budvananaslovnoj strani časopisa

NIKŠIĆ

Plesni klub ,,Rojal“ koji jeuče-

stvovao sa 50 takmičaraurazličitimuzra-

snimkategorijamana ,,Densmastersu“u

Makedoniji, vratio sapet zlatnihpehara i

jednimbronzanim, kao i saosvojenimče-

tvrtimi sedmimmjestomu formacijskim

kategorijama.

Takozvano balkansko prvenstvo okupilo je

višeod2.000 takmičara i najjačeplesneklu-

bove regiona koji su se u dva dana takmiče-

nja predstavili u umjetničkim i latino pleso-

vima, kao i uhip-hopu.

Milos Adžić, inače direktor kluba i Nikolina

Giljen instruktor, ukategoriji hip-hopodra-

sliosvojilisubronzanumedalju.Usolokate-

goriji latino šou za djecu, Ksenija Giljen

osvojila je srebrnumedalju, dok jeAnđela

Miloviću istoj kategoriji za junioreosvoji-

la bronzu. Zlatna medalja pošla je u ruke

plesnogduaMajePeroševićiĐinePerović

za karipski ples,Marija Bjelica iMagdale-

na Potpara osvojili su srebrnu medalju u

kategoriji hip-hop junior.

U jakoj konkurenciji od više od 50 takmi-

čarki u kategoriji hip-hop djeca, Elena

Kankarašjeušlautop15.Natakmičenjuse

posebno istakla plesom i pojavom, in-

struktorka kluba Nikolina Giljen koja je u

solokategoriji hip-hopodrasli odigrala tri

krugaiplasiralaseufinale,završivšinape-

toj poziciji.

I.T.

Nikšićki plesni klub ,,Rojal“ uspješan na takmičenju uMakedoniji

Osvojili pet zlatnih i bronzanumedalju

ZABLISTALI:

Članovi

plesnogkluba ,,Rojal“

Bez regionalnog vodovodnog

sistema, projekti čija je

realizacija u toku ili se

očekuje poput Plavih

horizonata, Maljevika,

Valdanosa, Velike plaže,

Ade Bojane i Bigove bej ne bi

bilamoguća, dokmali grad

Budva ne bi bio na putu

da postane

vodeća

turistička

destinacija i

investiciono

središte

Sistem je otpočeoprobni radu julu 2010. go-

dine, kada suprve količine vode isporučene

opštinamaBudva, Kotor i Tivat

107

miliona eura uloženo je

u izgradnju regionalnog

vodovodnog

sistema

Izmeđuukidanjasankcija2001.

godine i obnove nezavisnosti

CrneGore2006. godine,među-

narodne finansijske institucije

su prepoznale značaj i potenci-

jal projekta i omogućile kredit-

na sredstva, kako bi potpomo-

glenjegovurealizaciju.Partneri

na realizaciji bili su Abu Dabi

Fond za razvoj, Evropska agen-

cija za rekonstrukciju, Evrop-

ska banka za rekonstrukciju i

razvoj, KfWi Svjetska banka.

Zahvaljujući naporima svih

učesnika u procesu realizacije

projekta, prva faza regionalnog

vodovodnog sistema je završe-

nazaneštovišeoddvijegodine,

pa je sistemotpočeo probni rad

u julu 2010. godine, kada su pr-

vekoličinevodeisporučeneop-

štinamaBudva, Kotor i Tivat.

Investicije

Dovoljne količine vode visokog

kvaliteta nijesu samo od vital-

nog značaja za stanovništvo, već

izaprivredu.Natučinjenicuna-

ročitoukazujutriprestižnaturi-

stička projekta poput Luštice

bej, Porto Montenegro i Porto

Novi, ukupne investicione vri-

jednosti više od 2.000.000 eura,

koji su počeli da se realizuju u

samo dvije opštine (Tivat i Her-

ceg Novi) te iste godine. Rješe-

njemproblemavodosnabdijeva-

njaCrnogorskogprimorjakojije

decenijama opterećivao to pod-

ručje,ostvarenjerastprihodaod

turizma na godišnjem nivou sa

nekadašnjih 200.000.000 na

820.000.000eurau2016.godini,

a prognoze za 2017. godinu uka-

zuju da će taj premašiti iznos od

1.000.000.000 eura. Bez regio-

nalnog vodovodnog sistema,

projekti čija je realizacija u toku

ili se očekuje poput Plavih hori-

zonata, Maljevika, Valdanosa,

Velikeplaže,AdeBojaneiBigova

bej, ne bi bila moguća, dok mali

grad Budva ne bi bio na putu da

postane vodeća turistička desti-

nacija i investiciono središte.

Jevrić ističe da je tokom po-

sljednjih godina Regionalni vo-

dovod unaprijedio i optimizo-

vao sistem. Primijenio je

uspješno set antikriznih mjera

koje je uvela Vlada 2013. godi-

ne.Safinansijskogstanovištasu

unaprijeđeni poslovni rezulta-

ti. Sve obaveze po kreditnim

sredstvima koja suobezbijedile

međunarodne finansijske insti-

tucije, preduzeće izmiruje na

vrijeme. Ukupna visina kredita

iznosi 32.000.000 eura, odno-

sno na god i šnj em ni vou

3.000.000 eura, što predstavlja

70 odsto ukupno ostvarenih

prihoda preduzeća.

Planovi

Predstavljajući planove, Jevrić

navodi da će preduzeće Regio-

nalni vodovod Crnogorsko pri-

morje spojiti opštinu Herceg

Novi na regionalni vodovodni

sistem,čimećesezaokružitipr-

va faza izgradnje RVS. Takođe,

planirana je izgradnja11kmdu-

gog drugog/paralelnog cjevo-

voda između Jaza i Tivta. Iz-

gradnj om tog c j evovoda

obilježićesepočetakdrugefaze

izgradnje regionalnog vodo-

vodnog sistema i povećaće se

količine vode koje se isporuču-

juopštinamaTivat,KotoriHer-

ceg Novi sa postojećih 330 l/s

na 700 l/s. Dalje, planirana je

izgradnja fabrike za flaširanje

vode sa izvorišta Bolje Sestre i

proizvodnju ledenog čaja. Ovaj

projekat će omogućiti Regio-

nalnom vodovodu Crnogorsko

primorje, da što bolje iskoristi

kapacitete sistema i stvori nova

radna mjesta za stanovništvo

koje živi na tompodručju.

- Danas je regionalni vodovod,

poznačajuzarazvojzemlje,kao

i po obimu i investicionomula-

ganju od oko 107.000.000 eura,

drugi investicioni projekat koji

je realizovan u Crnoj Gori, od-

nosnoprvi povrijednosti koji je

realizovan u Crnoj Gori od ob-

novenezavisnosti2006.godine.

Ponosni smo što možemo da

kažemo da naš sistem u potpu-

nosti ispunjava očekivanja i vi-

zijunašeVlade.Ovimsistemom

postavljen je temelj cjeloku-

pnog pozitivnog razvoja druš-

tva, čak i u vremenu globalne

ekonomske krize. Stoga je u

potpunosti opravdanoreći da je

regionalni vodovodni sistem

projekat koji je promijenio Cr-

nu Goru – napisao je Goran Je-

vrić.

I.T.

GoranJevrić