Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Srijeda, 15. novembar 2017.

Hronika

NIKŠIĆ

–Nikšićkapolicijauhapsila je I. R. (23), aprotivma-

loljetnogE. A. (17) podnijelakrivičnuprijavuzbog sumnje

da supočetkommjesecapočinili dvijekrađe.

U saopštenju policije navodi se da jeD. Z. (38), sveštenik Sabor-

nog hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, prijavio da je u

noćiizmeđu2.i3.novembraukradendiobakarnoglimasakrova

Crkve svetih apostola Petra i Pavla u Nikšiću. Nikšićka policija

došla je do saznanja da su krađu počinili I. R. i maloljetni E. A.

Daljimprovjerama i analizomdokazadvojicamladića osumnji-

čena su i da su samo tri dana kasnije provalili u „Kineski resto-

ran“. Iz restorana suukrali šest aluminijskih radijatora.

C.H.

PODGORICA

- Jedan od lidera DF-a AndrijaMandić kazao je

daudokazimakojimaraspolažeSpecijalnodržavnotužilaštvou

slučaju suđenja za pokušaj terorizma ne postoji ništa što pove-

zuje lidereDF-a sa bilo kakvomkriminalnomradnjom.

On je to saopštio jučenakonferenciji zamedije, koju jeDForga-

nizovaopovodompodrškeDSS-a tomsavezu.

- Pažljivo ćemo saslušati sve dokaze. Prema onome što se nalazi

tamo umaterijalima, ne postoji ništa štomože da optužuje bilo

koga izDF-a za bilokakvukriminalnu radnju - rekao jeMandić.

Dodao je da danas „možete da optužite bilo koga za bilo šta, do-

voljno je samo da se pojavi neki fiktivni Edi“. Na pitanje da li

misli da će pismo ministra vanjskih poslova Rusije Sergeja La-

vrova odmoći ili pomoći DF-u, Mandić je odgovorio da je cilj

pisma bio otkrivanje istine.

-To je istinakojusaopštavaministar

spoljnihposlovaRusije.On

nije kalkulisao i pretpostavljamda to pismo nije imalo za cilj da

pomogne ili odmogne - rekao jeMandić. Premanjegovimriječi-

ma, krozpričuo sudskomprocesu se „pokušavajuzaplašiti pro-

tivnici NATO-a i vlasti“.

Iv.P.

PODGORICA

–Višemsuduu

Podgorici juče jedostavljena

optužnicaSpecijalnogdržav-

nog tužilaštvaprotiv lidera

PZP-aNebojšeMedojevića i

banjalučkogbiznismenaMo-

miraNikolića, koji se terete

za stvaranjekriminalneorga-

nizacijeoformljene radi pra-

njanovcauoči i tokomizbor-

nekampanje.

Nije poznato kada će tačno biti

zakazanoročištenakojembi se

ispitala optužnica ali iz Višeg

suda navode da će to biti u za-

konskomroku.

OsimMedojevića i Nikolića na

optužnici su se našli direktor

PokretazapromjeneDejanVu-

jisić,tehničkisekretartepartije

Željko Šćepanović, lokalni di-

ler deviza Gordan Konatar, v.d.

glavne urednice programa TV

Budva Iva Pavlović, član Izvrš-

nogodboraNove srpskedemo-

kratije Petar Drašković, Luka

Radunović, sin funkcionera

DF-a Slavena Radunovića, si-

novac funkcionera Predraga

BulatovićaVladislavBulatović,

predsjednikmladihDNP-a Ni-

kola Jovanović, član Demo-

kratske narodne partije Alek-

sandar Sekulić i član Glavnog

odbora PZP-aMladen Jovano-

vić. Oni se terete za članstvo u

kriminalnoj organizaciji i pra-

nje novca u produženom traja-

nju.

Prema sumnjama Tužilaštva,

višemjesečneprovjereukazuju

da je Medojević sa Nikolićem

osmislio kriminalni plan da u

legalnetokoveubacenovackoji

je Nikolić nezakonito stekao u

građevinskim poslovima kao

preduzetnik firme „Graditelj“

izTivta. Cilj jebioda se ta sred-

stva ne prikazuju kao prihod

nadležnimorganimainatajna-

čin izbjegne plaćanje zakon-

skihobaveza.

Medojević je, prema rezultati-

ma istrage Specijalnog tužilaš-

tva, angažovao i saradnike čiji

zadatakjebiodasebezodobre-

nja bave bankarskim poslovi-

ma, odnosnodazapotrebepar-

tije na crno rade konverziju

deviza i “zarađeni” procenat

stave u legalne tokove.

LiderPZP-a tereti seda je imao

upliv u tokove novca koji je, ka-

ko ocjenjuju istražitelji, lažno

predstavljen kao donacija za

PZP.

Podsjećamo, Specijalno tuži-

laštvo skoro godinu provjerava

kako su pojedinci u interesu

PZP-aoprali stotinehiljadado-

lara, a za te optužbe, kako kažu

istražitelji, imaju čvrste mate-

rijalne dokaze. Transakcije

Šćepanovića iKonataraufokus

istrage dospjele su prošle godi-

ne u oktobru, kada je kod njih

pronađennovac sumnjivogpo-

rijekla.

Kod Šćepanovića je tada zapli-

jenjeno 30.000 dolara, a kod

Konatara 18.000. Kasnije je

utvrđeno da je Šćepanović u

najmanje tri navrata razmije-

nio 100.000dolara u eure.

Istražitelji vjeruju da je novac

bio namijenjen za isplatu te-

renskih aktivista angažovanih

tokomizborne kampanje.

B.R.

PODGORICA

–Politikolog i

direktorFondacijeSEAS

VencislavBujiću izjavi zaTe-

levizijuPinkMustvrdio jeda

odbranaBratislavaDikića

pokušavakroz sugestivna i

neprofesionalnapitanja, koja

supostavljanaprošle sedmi-

ce svjedoku saradnikuAlek-

sandruSaši Sinđeliću, da ga

uvedeuproces suđenja za

pokušaj terorizmanadan

prošlogodišnjihparlamen-

tarnih izbora.

Naime, prilikom davanja od-

brane svjedok saradnik Sinđe-

lić je kazao da je nakon upo-

znavan j a s a Edua rdom

Šišmakovim(Edijem)uRosto-

vu otišao uMinsk na poziv iz-

vjesnogVencislavaBujića, koji

mu je nudio sklapanje nekog

poslovnog odnosa.

Sinđelić je kazao da od tog po-

slovnog dogovora nije ništa bi-

lo. Cijela priča vezana za ime

Vencislava Bujića ostala je na

tome,doknijeučetvrtakprošle

sedmice advokat Goran Petro-

nijević upitao svjedoka sarad-

nika Sinđelića: „Da li su Edi i

VencislavBujić isto lice?“

Bujić je u izjavi za PinkMoci-

jenio da se radi o ,,drskoj pro-

vokaciji“.

- Sa timslučajem terora i krvo-

prolićanemamništa,imajuop-

tuženi koji su u sudu. Pokuša-

vaju mene, kao nekoga ko je

protiv NATO-a i ko piše o zlo-

ćudnom uticaju Kremlja na

Balkan,dadiskredituju–kazao

jeBujić.

Komentarišući za Pink M, ka-

ko kaže, manipulativna pitanja

Petronijevića, Bujićdodaje i da

je nevjerovatna podudarnost u

tvrdnjama optuženog Nema-

nje Ristića i onog što u sudnici

prezentujePetronijević.

–Meni Nemanja Ristić već ne-

koliko mjeseci upućuje prijet-

nje na FB i morao sam da ga

blokiramzbog toga, aonošto je

onpisao još odavno - ti i Sinđe-

lićsteorganizovali lažni držav-

ni udar. Sad vidim da isto to

pokušava taj tzv. advokat Pe-

tronijević, da progura tu ideju.

Znači da su Nemanja Ristić i

tzv. advokat Petronijević u ne-

koj vezi, čim Ristić unaprijed

zna ono što je Petronijević iz-

govoriousudu–rekao jeBujić.

Uvjeren jeda jeovodokazda je

upravo on smetnjaKremlju jer

je, kako kaže, prvi u Srbiji odr-

žao antiruski protest, pa ga za-

toproruski kadar napada.

Prema navodima optužnice,

ruskidržavljaniEduardŠišma-

koviVladimirPopovorganizo-

vali su kriminalnu grupu od

koje su tražili i ubistvo tadaš-

njegpremijeraMilaĐukanovi-

ća.

Suđenje okrivljenima u ovom

slučaju nastavlja se danas kada

ćeodbrananastavitiispitivanje

svjedoka saradnika Aleksan-

dra Saše Sinđelića.

B.R.

PODGORICA

–Bivšemadministratoru

glavnoggradaŽeljkuVukoviću juče jeu

podgoričkomVišemsuduza 23. novem-

bar odgođeno izricanjepresude zaop-

tužbeda jeoštetiogradskukasuza

1.662.250euraprilikomizgradnje trž-

nog centraBazaruBloku5.

SutkinjaVesnaPeanpojasnilajedajeodga-

đanjeizricanjapresudebiloneminovnojer

je u toku vijećanja članici krivičnog vijeća,

sutkinjiSonjiCvjetičaninumrobliskisrod-

nikidaiztograzlogaodlukanijedonešena.

Prema navodima optužnice, Vuković je

zloupotrebomslužbenogpoložajaomogu-

ćio firmi „Čelebić“ da ne plati komunalne

takse za zauzimanje javne površine prili-

komizgradnjetržnogcentra,,Bazar“uBlo-

ku5 i na taj načinnanio štetubudžetu.

KrivičnuprijavuprotivVukovićapodnijele

suDemokrateCrneGoreu julu2015. godi-

ne, jer je, kako su tada tvrdili, Podgorica

ostala bez 1.662.250 eura naknade, koju je

trebaloda uplati firma ,,Čelebić“.

Naknadu za plaćanje firmi ,,Čelebić“ obra-

čunala je Uprava javnih prihoda, ali je Vu-

ković dvaput poništio rješenja. Krajem

2011. godine Uprava javnih prihoda je do-

nijela dva rješenja, na koja je kompanija

,,Čelebić“ uložila žalbu, pa je slučaj prešao

unadležnostVukovića.Onje,kakosenavo-

di u optužnici, nakon dvije godine usvojio

žalbe ove kompanije i poništio rješenja

Uprave javnih prihoda čime je prestala

obaveza firmi ,,Čelebić“ da uplati obavezu

od preko 1,6 miliona eura. Vuković je u

obrazloženjunaveoda jeBazarobjekat ko-

ji je izgrađen u privatno-javnom partner-

stvu, zbog čega se javne površine mogu

koristiti bez naknade.

B.R.

Tužilaštvo dostavilo Višemsudu optužni akt protiv okrivljenih za pranje novca

Optužnica protivMedojevića

i 11 saradnika na provjeri

Vencislav Bujić reagovao na pitanja odbrane okrivljenih za pripremanje terorističkih napada

Tvrdi da su advokat Petronijević

i Nemanja Ristić dobro povezani

SLUČAJ BAZAR:

Odgođeno ročište protiv bivšeg administratora glavnog grada

Presuda Vukoviću 23. novembra

dne policije

ća, Nikole i Igora

Andrića, Tripa

Moškova, Ste-

fanaBrnovića,

Aleksandre

Bogdanović i

Podgoričani-

na Đerđa Ca-

maja.

Na drugom ro-

čištu pred vije-

ćem Višeg suda

okrivljeni Igor De-

dović priznao je da je

biočlankavačkegrupe, ko-

ja je pratila kretanje suparnič-

kog klana – škaljaraca.

Dedović je potvrdio navode

Tužilaštva da su pomoćnik po-

licije u Kotoru Zlatko Samar-

džić, kapetani duge plovidbe

Igor Andrić, Tripo Moškov i

nedavno ubijeni Goran Lenc

povezani sa „visokorangiranim

članovima kavačkog klana“.

A.G.

Božovića

privodeu

Viši sud

NIKŠIĆ:

Prijava protiv dvamladića

Sa krova crkve ukrali bakar,

iz restorana radijatore

Jedan od lidera DF-a kazao da jemoguće da se pojave

„novi falsifikati“ u suđenju za pokušaj terorizma

Mandić tvrdi da nema

dokaza protiv DF-a

Prema nezvaničnim

informacijama, istražitelji

nemaju pouzdanih saznanja

u kojoj zemlji se Božović

krije, ali tvrde da očekuju

pomoć od kolega u

njegovompronalaženju

i hapšenju

ićem

tjernica

Viši sud

Nebojša

Medojević