Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Srijeda, 15. novembar 2017.

Hronika

PODGORICA

–UrošMedin,

bratNemanjin, koji jenestao

8. julaprošle godine, juče jeu

Višemsudubiokategoričan

damu jeVaskoMaraš kazao

da je ,,renomegan“ zapalio

NenadUlama - otacoptuže-

nogVladimiraUlame.

Za ubistvo Nemanje Medina

pred vijećem sutkinje Vesne

MoštrokolsudiseUlamiiDar-

ku Mijoviću. Optuženi Bog-

dan Milić tereti se da je skri-

vaoUlamuukući naCetinju.

Uroš Medin naveo je kako je

Vladimir Ulama nekoliko da-

na nakon svadbe njegovog

brata dolazio na čestitku, te i

da mu je tada bio prst zamo-

tan.

Sastanak

- Kada ga je moj brat pitao za-

što, kazao je da ga je neko po-

kušao udariti autom, da je on-

da krenuo za njim, stigao ga i

udarao pištoljem po glavi, pa

se tako povrijedio. Nemanja

mu je govorio da se smiri, po-

tapšao ga je i osjetio pištolj.

Vladimir je tada izvadio pi-

štolj i rekaoda senikadodnje-

ganeodvajajermožesvakičas

damupukne–ispričaojeUroš

Medin.

On se prisjetio i razgovora sa

majkom 8. jula kada mu je sa-

opštila da je Nemanja otišao

da se vidi saUlamom.

- Tog 8. jula mene je majka

zvala i reklada jeNemanjapo-

šao da se vidi sa Vladom. Zvao

sambrata, alimi senije javljao.

KadasampozvaoVlada,rekao

mi je da je Nemanja pošao na-

vodno u Nikšić kod Petra. Ka-

ko sam znao da Nemanja ima

pobratimaPetraBožovića,po-

zvao samga, ali mi je rekao da

senije sanjimčuo, ni vidioveć

pet godina – rekao jeMedin.

On je naveo da su nakon toga

počeli da traže Nemanju po

Virpazaru i Paštrovačkoj gori.

- Kada sam došao u Virpazar,

pozvaosamVlada i rekaomi je

kako će on da potegne veze

preko strica kako bi pomogao

da se nađe Nemanja. Kada

samse vratiouPetrovac, uku-

ći je bio Damjan Kasalica iz

policije, prijatelj našeg oca,

koji je pokušao da nampomo-

gne. Ispred kuće se tada poja-

vio crni ,,smart“, izašao sam i

probao da zapišem tablice, ali

nijesamuspio jer se brzo oda-

ljio, zapazio sam samo da su

bile podgoričke - kazao jeMe-

din.

On je dodao da se sljedeći dan

saVladimiromsreouVirpaza-

ru i da mu je rekao ,,da mora

nekogdaubije ako seNemanji

neštodesilo“.Tadaje,kakona-

vodi, sreo iNenada - oca optu-

ženog Vladimira, koji mu je

kazao da mu ništa nije pozna-

to onestanku.

Dok je tražio svoga brata u

mjestuSotonići,kakojekazao,

primijetiojesivi„audi“nikšić-

kih registracija, kojem je pri-

šao sa prijateljima da bi pro-

vjerio ima li koga.

- IstimautomobilomjeNenad

Ulama došao u Virpazar i ka-

zao nam: ,,A, to ste vi, ja sam

mislio da je neko poslao izvid-

nicu“. Nakon togamene je po-

zvala snaha i rekla da je neko

navodno vidio bijeli ,,megan“

prema Nikšiću – prisjetio se

UrošMedin.

Vidovnjak

On je ispričao da je dva dana

nakonnestanka, 10. jula, dobio

informaciju od drugaMilora-

daStijovićadanaMalombrdu

postoji vidovnjak Žarko, koji

immože pomoći.

- Otišli smo kodnjega, aŽarko

namnije dozvolio da uđemo u

radne prostorije. Rekao je da

dođemou23 sata i da ga odve-

zemo u Virpazar jer će mu se

tada otvoriti vizije. Međutim,

nije htio da dođe zbog straha

za porodicu i nije ništa htio da

namkaže,osimdavidinekitu-

nel - kazao jeUrošMedin.

Prema njegovim riječima, po

povratku od vidovnjaka, zau-

staviosesasvojimprijateljima

na jednom proširenju kod Ri-

jeke Crnojevića i tada je vidio

„audi“ nikšićkih registarskih

oznaka, BMW kotorskih

oznaka i crni „seat“.

Odgovarajući na pitanje optu-

ženogMijovića, on jekazaoda

se ne sjeća koje su registarske

oznake bile na ,,seatu“.

- Nijesam vidio koliko ljudi je

bilo u autu. „Seat“ je zašlajfo-

vao, pa mi je to privuklo pa-

žnju, a odmah nakon njega

prošli suBMWi „audi“–obja-

snio jeUrošMedin.

Ustvrdio je i da mu je Vasko

Maraš, koji je navodno kum

Nenada Ulame, kazao da je

ubijeđen da je upravo Nenad

zapalioNemanjin auto.

- Nemogu da vjerujemda je u

sve ovo on umiješan, on je za-

palio auto sigurno. Šta on ima

saddatraži tu, asinmuvećpo-

bjegao? Treba policija da ga

pritisne - kazaomi je tadaMa-

raš - ispričao jeUrošMedin.

MN: Prigovori

Ovom iskazu juče su prigovo-

rili optuženi Ulama, kao i nje-

gov branilacBrankoAnđelić.

Advokat Anđelić smatra da je

UrošMedin dao neadekvatno

objašnjenjeirazličitopredsta-

vio isti događaj.

Ulama je prigovorio iskazu

Uroša Medina jer, kako tvrdi,

svjedok ne govori istinu, a u

prilog tome je i činjenica da

Maraša ne poznaje.

- Da mi je kum, vjerovatno bih

znaočovjeka.Nijemi jasna svr-

ha jedneneistine zamene kako

sam rekao da navodno mogu

sve uCrnoj Gori jermi stric ra-

di u policiji, a u Srbiji ne mogu

ništa - prigovorio jeUlama.

Suđenje se nastavlja 21. no-

vembrasaslušanjemsvjedoka.

M.L.

PODGORICA

–ZaKotorani-

nomIgoromBožovićemras-

pisana jemeđunarodnapo-

tjernicaponaredbi Višeg

suda jer jeutvrđenodaoptu-

ženi za stvaranjekriminalne

organizacijenijeuCrnoj Go-

ri – saznajePobjeda iz izvora

bliskih istrazi.

Prema nezvaničnim informa-

cijama, istražitelji nemaju po-

uzdanih saznanja u kojoj zem-

lji se Božović krije, ali tvrde da

očekuju pomoć od kolega u

njegovom pronalaženju i hap-

šenju.

On i Slobodan Kašćelan slove

za vođe kavačkog klana.

BožovićjeZIKSnapustio4.av

-

gusta, nakon što je odležao pe-

togodišnju kaznu zbog šverca

droge. Specijalno tužilaštvo je

nakonpetdanatražilodamuse

odredi pritvor radi nesmeta-

nog vođenja postupka i da Bo-

žović ne bi uticao na saizvršio-

ce koji su u bjekstvu. Božović

krajem avgusta nije došao na

ročištena kojemje razmatrana

optužnica i nakon toga istraži-

teljisutražiliraspisivanjenaci-

onalne potjernice.

PresudomVišeg suda, Božović

je osuđen 2013. godine na pet

godina zatvora zbog posredo-

vanja u švercu kokaina. Istom

presudom osuđen je Tomislav

Martinović izTivtana tri godi-

ne, jer je pomagao Božoviću i

svomocuBožidaruMartinovi-

ćuu švercudroge.

Prema toj optužnici, okrivljeni

Božović je u novembru 2011.

godinena teritoriji CrneGore i

inostranstva posredovao u ku-

poprodaji 35,98 kilograma ko-

kaina.

Dok je bio u zatvoru, Tužilaš-

tvo je protiv njega, njegovog

sina Vladimira i još 14 osoba

podiglooptužnicuzakriminal-

no udruživanje, davanje mita,

zelenaštvo, iznudu, teško djelo

protiv opšte sigurnosti, šverc

droge, nedozvoljeno držanje

oružja i eksplozivnihmaterija.

Useptembru suuhapšeni poli-

cijski inspektor Zlatko Samar-

džić i Ilija Dedović, koji su sa

Tužilaštvom potpisali spora-

zumo priznanju krivice, ali vi-

jeće Višeg suda nije prihvatilo

nagodbu.

Božović je, prema potvrđenoj

optužnici, zajednosa Sloboda-

nomKašćelanomkrajem2010.

godine organizovao kriminal-

nu grupu koja se bavila dilova-

njemdroge, reketiranjem, pra-

njemnovca i zelenašenjem.

Osim Božovića i Kašćelana, u

bjekstvu su Igor Božović, Vla-

dimir Božović, Miloš Rado-

njić, SinišaVlahović, Aleksan-

dar i Igor Đurišić i Davor

Prelević.

Optužnica je podignuta protiv

Kotoranina Gorana Ljubatovi-

PODGORICA

–NikolaMan-

dić izNikšića saslušan je ju-

čeu svojstvu svjedokana

okolnosti ubistvaKotorani-

naGoranaLencauVišem

tužilaštvu.

Kako je za Pobjedu potvrdio

Mandićev advokat RatkoPan-

tović, njegov klijent u vrijeme

ubistvabiojenagrobljuinema

nikakvih saznanja o tom kri-

vičnomdjelu.

Lenc je ubijen 16. septembra

na stadionu FK Bokelj dok je

sa drugomMilanom Jovano-

vićemtrenirao.

Ubicamujeprišaos leđa, izpi-

štoljapucaouglavuipobjegao.

Mladić je nakon dva sata pod-

legao povredama u risanskoj

bolnici.

Lenc je bio blizak sa kriminal-

nomgrupomizKotora–kava-

čanima i radio je kao me-

nadžerudvijenjihovepicerije.

Za ubistvo Lenca istražitelji

sumnjičenjegovogsugrađani-

naNikoluMršića(38)izanjim

je raspisana potjernica.

Mršić je odmahnakonubistva

saslušan u kotorskoj stanici

policije, ali je nakon davanja

iskaza pušten, jer nije bilo os-

nova za njegovo zadržavanje.

Hladnokrvno ubistvo dogodi-

lo se na stadionu Bokelja gdje

je Lenc trenirao. Istražitelji su

nakonzločinapretragomtere-

na pronašli kesu u kojoj je eg-

zekutor krio pištolj i to je bio

trag koji imje pomogao da do-

đudoDNKprofilaosumnjiče-

nogMršića.

A.G.

PODGORICA

–Trideset sedmogodišnji

V. K. izPodgoriceuhapšen je zbog sumnje

da jeuUlici Balšića 20. oktobraukraovo-

zilo „golf II“.

Policija jevozilopronašlaunaseljuMasline,

kodM.K.komejeosumnjičeniostavioauto-

mobil kao zalog za 50 eura koje je pozajmio.

Umeđuvremenu vozilo jemijenjalonekoli-

ko vlasnika. O događaju je obaviješteno

Osnovnodržavno tužilaštvo.

C.H.

Saslušanjemsvjedoka nastavljeno suđenje optuženima za ubistvo

Petrovčanina NemanjeMedina

PorodicaMedin ispredVišeg suda

Brat žrtve čuo da je ,,reno

megan“ zapalio Ulamin otac

NevenkaMedin: Nazivao

ga je bratom, a danas ćuti

Najučerašnjemsuđenjuusvojstvusvjedokasaslušanisuiosta-

ličlanoviporodiceMedin-otacMilivoje,majkaNevenka,bratod

strica Stevan i snahaAndrea. Oni suponovili da jeNemanjabio

miran, društven, otvoren i danije imaoproblemauporodici.

Prijenegojepočeladasvjedoči,NevenkaMedinuputilajeUlami

riječi: ,,Štamegledaš, Vladimire“.

- Nazivao ga je bratom, a danas ovdje ćuti. Tog 8. jula Nemanja

mi jerekaodaga jezvaoVladimirdasenađuuVirpazaru i daće

sebrzovratiti.Marinagajezvala,alisenijejavljao.Nakontogaja

sampozvalaVladaiuprvomrazgovorumijerekaodaćedavidi

gdje jeNemanja, a kad samga pozvala drugi put rekao je da je

pošaozaNikšićkodPetra - ispričala jeNevenkaMedin.

Kako je kazala, tada se čula i sa ZoranomUlamom, koji joj je ka-

zao da je tek stigao iz inostranstva, te i damu je to prvi glas o

nestankuNemanje.

-Rekaomi jedanepričasaVladimiromnakojeg jeogorčen i od

tadasevišenijesmočuli - dodala jeNevenkaMedin.

Otac NemanjeMedina, Milivoje potvrdio je da je puška koja je

pronađenauzapaljenom„meganu“pripadalanjemu.

- Kada samse popeo na tavan, vidio samda nema puške koju

samjadobioprije15godina.Nemanjamenekolikoputapitaoda

tupuškupokloniVladimirujerjenjegovotackolekcionaroružja

- kazao jeMedin.

Negirao da je organizator

Igor Božović je prošle godine prilikomsaslušanja u Tužilaštvu

negirao da je organizator kavačana i da ti navodi nemogu da

opstanu. Božovićusesudi uodsustvu jer jeubjekstvu.

Istakao jedapoznaje SlobodanaKašćelana i da je komunicirao

sanjimnakonšto jeranjenuSrbiji.

Jednog od vođa kavačkog klana tražemeđunar

Saslušan svjedok u istrazi ubistva Gorana Lenca iz Kotora

Mandić ništa ne zna o zločinu

Samjestaubistva

Uhapšen Podgoričanin

Osumnjičen da je ukrao „golf“

Za Božo

crvena p