Previous Page  8 / 47 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 47 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Utorak, 14. novembar 2017.

Društvo/Hronika

PODGORICA

JovanaJo-

vanovićdobitnica jeovogo-

dišnjeDunavskenagrade za

mladognaučnika 2017. za

CrnuGoru, kojudodjeljuje

Austrijsko federalnoMini-

starstvonauke, istraživanja

i ekonomije i Institut zaDu-

navski region i Centralnu

Evropu.

Kakojesaopšteno,nagradase

dodjeljuje mladim naučnici-

ma sa izuzetnim rezultatima

u oblasti istraživanja kojom

se bave, a koji su značajni u

kontekstu Dunavskog regio-

na. Ove godine 14mladih na-

učnika su dobitnici ove na-

grade – po jedna nagrada je

dodijeljena za svaku zemlju

kojajeuključenauEUStrate-

giju zaDunavsku region.

Jovana Jovanović je pred od-

branom doktorske teze na

Univerzitetu „Union Nikola

Tesla“ u Beogradu, na Fakul-

tetu za graditeljski menad-

žment. Objavila je 22 rada u

inostranimčasopisima i kon-

ferencijama, od kojih su dva

rada na SCI listi. Jedan od ra-

dova, na kome je prvi autor,

objavila je u časopisu Energy

and Buildings, Elsevier, sa

impakt faktorom 4.067. To-

komstudija usavršavala se na

UniverzitetuuGracu,Austri-

ja (2012/13), studijski pro-

gram Industrial Ecology. Bo-

ravila je na doktorskim

istraživačkim studijama na

Čangša Univerzitetu nauke i

tehnologije, Faculty of

Energy and Power Enginee-

ring, Kina, po osnovu dvije

stipendije -ČangšaUniverzi-

teta i Instituta Konfucije na

Univerzitetu Crne Gore. Ru-

kovodilac je dva COST pro-

jekta i saradnik na Tempus

projektu. Član je u tri odbora

međunarodnih naučnih kon-

ferencija. Ceremonija dodje-

le Dunavske nagrade uprili-

čena je na Sveučilištu u

Zagrebu9. novembra.

R.D.

PODGORICA

Samo28od-

stograđana znako suzvižda-

či i uglavnomihpovezuju sa

osobamakojeprijavljujune-

pravilnosti uorganizacijama i

društvu, dok onekompozna-

tomslučajuosobekoja jepri-

javilanepravilnosti zna tek 18

odstograđana.

Kako je rečeno na okruglom

stolu ,,Zaštita zviždača u Crnoj

Gori i zemljama regiona“, 59

odstograđanavidizviždačekao

pozitivnu pojavu i ljude koji ri-

zikuju sopstvenu dobrobit radi

opšte, a čak 84 odsto smatra da

institucijetrebadaimobezbije-

de bolju zaštitu.

Izvršna direktorka Centra za

razvoj nevladinih organizacija

Ana Novaković ocijenila je da

su ovi podaci alarm, jer je ovo

istraživanje javnog mnjenja o

zviždačima pokazalo da građa-

ni nijesu dovoljno upoznati ko

suoni i čime se bave.

Istraživanjejezajedničkiproje-

kat CRNVO, Agencije za spre-

čavanje korupcije, uz podršku

AmbasadeKraljevineHolandi-

je uBeogradu.

Podrška

Naši građani, prema podacima

iz analize, u zviždačima ne vide

neprijatelje sistema, špijune ili

frustrirane pojedince, što je,

prema riječima Novaković, ve-

oma važno, jer su podrška i ra-

zumijevanje bitanpreduslov za

motivisanjesvihonihkojiuoča-

vaju kršenje zakona i bilo kog

drugog propisa i razmišljaju da

li i na koji način ihprijaviti.

- Zviždači su važni za efikasnu

borbu protiv korupcije i razvoj

vladavine prava. Oni su heroji

modernog doba – hrabri poje-

dinci koji ne prave kompromis

saistinomipravdom–naglasila

jeNovaković i dodala da se pre-

vare u modernom društvu više

nemoguotkriti bez njih.

Prijave

Pitanje zaštite zviždača, prema

njenommišljenju, apsolutno je

pitanje političke volje u državi

da se podrže i zaštite pojedinci

koji pomažu borbu protiv ko-

rupcije, a dosadašnja iskustva

pokazalasudaona jošneposto-

ji.

Načelnik odsjeka za integritet i

lobiranje u Agenciji za spreča-

vanje korupcijeMladen Tomo-

vić precizirao je da su od osni-

vanja, u januaru prošle godine,

do 1. novembra primili 107 pri-

java zviždača o ugrožavanju

javnoginteresakojeupućujuna

postojanje korpucije i u 37 slu-

čajeva, do sada, podnosilac za-

htjeva zatražio je anonimnost.

Prema njegovim riječima, 43

postupka pokrenuta su po pri-

javizviždača,dokje13postupa-

kapokrenutoposlužbenojduž-

nosti.Dosada je, precizirao je, u

16postupakautvrđenopostoja-

nje ugrožavanja javnog intere-

sa, a od tog broja 13 slučajeva

pokrenuto je po službenoj duž-

nosti.

- Ove godine smo tužilaštvima

ustupili šest predmeta, odkojih

su tri prijave iz ove godine, a tri

iz prethodnih. Za sada su dvije

odbačene, a tri u fazi izviđanja,

dok za jedan slučaj ovih dana

očekujemo povratnu informa-

ciju– rekao jeTomović.

Od 15 prijava koje su u ovoj go-

dini proslijedili drugim institu-

cijama, u dva slučaja utvrđene

su nepravilnost, četiri su odba-

čena, a za ostale se još čeka od-

govor.

- Ove godine podnešeno je 11

zahtjeva za zaštitu zviždača. U

tri slučaja utvrđena je osnova-

nost zahtjeva, šest ih je odbače-

no, a dva se razmatraju – naveo

jeTomović.

J.B.

Dunavska nagrada za najboljegmladog naučnika

Priznanje Jovani Jovanović

Svega 28 odsto građana zna što je to zviždač

Zaštitnici javnog

interesa uglavnom

traže anonimnost

UNAPRIJEDITIZAŠTITU

ZVIŽDAČA:

Saokruglog stola

Za godinu dana 329

nepravilnih oglasa

Mladen Tomović je istakao da je Agencija za sprečavanje korup-

cije u ovoj godini kao prioritet postavila praćenje oglašavanja

radnihmjesta u trajanju od dana, tokom vikenda ili državnih

praznika i to od javnih preduzeća, javnih ustanova i drugih prav-

nih lica čiji je osnivač država ili lokalna samouprava.

- Od januara utvrdili smo da su 92 institucije raspisale 329 ogla-

sa za 656 slobodnih radnihmjesta u trajanju od dana, tokom

vikenda ili državnog praznika – upozorio je on i dodao da to

predstavlja narušavanje transparentnosti u postupku zapošlja-

vanja, a oni su tim institucijama dali konkretne preporuke.

Agencija za sprečavanje korupcije od osnivanja, u januaru prošle godine, do

1. novembra primila je 107 prijava zviždača o ugrožavanju javnog interesa

PODGORICA

Nakon šest

mjeseci opsežne istrage,

Specijalno tužilaštvodanas

ćepodići optužnicuprotiv li-

deraPzP-aNebojšeMedoje-

vića i banjalučkogbiznisme-

naMomiraNikolića, koji se

tereteda subili na čelukri-

minalne grupekoja jeprala

novacuoči i tokomizborne

kampanje, saznajePobjeda.

Istražitelji su pola godine pro-

vjeravalifinansijskemalverza-

cijei,kakosuunekolikonavra-

tatvrdili,došlisudoneoborivih

dokaza koji potvrđuju da je vi-

še osoba opralo stotine hiljada

eura u interesuPzP-a.

Na spisku osumnjičenih osim

Medojevića i Nikolića su i di-

rektor Pokreta za promjene

Dejan Vujisić, tehnički sekre-

tar te partije Željko Šćepano-

vić, koji je šuraNebojšeMedo-

jevića i lokalni diler deviza

Gordan Konatar. Nezvanično

saznajemo da spisak okrivlje-

nih ovimnije zaključen, a koja

sve imena su se našla u optuž-

nom aktu biće poznato kada

budedostavljenVišemsuduna

odlučivanje.

Prema sumnjama Tužilaštva,

višemjesečne provjere ukazu-

ju da je Medojević sa Nikoli-

ćem osmislio kriminalni plan

da u legalne tokove ubace no-

vac koji je Nikolić nezakonito

stekao u građevinskim poslo-

vima, kao preduzetnik firme

„Graditelj“ iz Tivta. Cilj je bio

da se ta sredstva ne prikazuju

kao prihod nadležnimorgani-

ma i na taj način izbjegne pla-

ćanje zakonskihobaveza.

Medojević je, prema rezultati-

ma istrageSpecijalnog tužilaš-

tva, angažovao i saradnike čiji

je zadatak bio da se bez odo-

brenjabavebankarskimposlo-

vima, odnosno da za potrebe

partijenacrnoradekonverziju

deviza i zarađeni procenat sta-

FINANSIJSKEMALVERZACIJE:

Tužilaštvo okončalo ist

Danas optužni

protiv Medoje

Nikolića i sara

Premapodacimadoko-

jih sudošli istražitelji,

Nikoliću je u samo jed-

noj transakciji „leglo“

iz Litvanije 170.000eu-

ra. Sumnja seda je riječ

o transferimanovca

preko ruskih firmi sa

sjedištemu Litvaniji

Viši sud odlučuje

banjalučkog bizni

Odbrana Momira Nikolić predala je

zahtjev za jemstvo Višem sudu kako

bi mu se ukinuo pritvor, saopšteno je

Pobjedi iz tog suda. Advokat Dražen

Medojević, koji zastupa Nikolića,

kazao nam je da ne može saopštiti

NebojšaMedojević

PODGORICA

Predsjedniš-

tvoDemokratskog fronta

posljednji nastupglavnog

specijalnog tužiocaMilivoja

Katnića, formulisankroz

nevaspitano i namomente

primitivno saopštenje, uko-

jemseprijetiministru ino-

stranihposlovaRuskeFede-

racijeSergejuLavrovu,

doživljavakaoagoniju spe-

cijalnog tužiocauhvaćenog

umreži sopstvenih laži - oci-

jenjeno je izDF-a.

-UpravojesaopštenjeMilivo-

ja Katnića u kojemon traži da

Rusija ispuni „međunarodne

obaveze“, dokazda jeonnasa-

slušanju Milana Kneževića

prijetio SergejuLavrovu i Ser-

geju Šojguu, upućujući im

psovke i neartikulisane krike

koji su odlijegali hodnicima

tužilaštva - kaže se u saopšte-

njuDF-a.

Zato DF još jednom pita ko je

„organizator državnog udara,

Širokov ili Šišmakov, jer je na-

kon odgovoraministra Lavro-

va jasno da jedan čovjek isto-

vremeno ne može imati dva

identiteta, osim u optužnici

MilivojaKatnića“.

- Ovakvu optužnicu niko nije

mogao sastaviti osim osobe

koja je svakodnevno bila na

vezi sa Edijem, i znala detalje

„genijalnog“ plana, a to ne

može biti niko drugi osimMi-

livoja Katnića, koji je kao de-

klarisani rusofil pristao da ra-

di za interese panslavizma, a

onda je dan uoči državnog

udara izdaoRusiju, DF i našeg

Edija-zaključujeseusaopšte-

nju.

C.H.

Predsjedništvo DF-a o posljednjemnastupu glavnog specijalnog tužioca

Tvrde da je prijećeno Šojguu i Lavrovu

SakonferencijeDemokratskog fronta