Previous Page  7 / 47 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 47 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Društvo

Utorak, 14. novembar 2017.

Sa jučerašnjeg sastanka

Institut za javno zdravlje saopštio da je porastao broj pušača

Rigoroznimkontrolama

do poštovanja zakona

Mole pacijente da

otkažu termin kada

već neće da dođu

Novimprijedlogom zakona o ograničenju

duvanskih proizvoda predviđeno

je ograničavanje, odnosno zabrana

upotrebe duvanskih proizvoda u svim

radnim i javnimprostorima

PODGORICA

UCrnoj Go-

ri uproteklihpet godina za

4,4odstoporastao jebroj

pušača, apremaposljed-

njimpodacima Instituta za

javnozdravlje svaki treći

pušačdnevno ispuši višeod

20cigareta.

Nacionalna koordinatorka za

kontrolu duvana i direktorica

Centra za promociju zdravlja

u Institutu za javno zdravlje

AgimaLjaljevićkazalajedase

trend rasta bilježi i kod mla-

dih.

Statistika

- Broj korisnika duvanskih

proizvoda je značajno pove-

ćan i među petnaestogodiš-

njacima i šesnaestogodišnja-

cima, kao i onima starosti od

16 do 24 godine. Posebno je

povećana zastupljenost mla-

dih pušača muškog pola i

iznosi oko 11 odstomeđu pet-

naestogodišnjacima, što je

dvostruko više u odnosu na

prošlo istraživanje - upozori-

la jeLjaljević.

Kako je kazala, navedeni po-

daci ukazuju da se mjere

ograničenja upotrebe duvan-

skih proizvoda ne primjenju-

ju adekvatno i kontinuirano.

Sa jučerašnje

konferencijezamedije

preciznije definisan u smislu

dosljednijeg praćenja imple-

mentacije u praksi - pojasnila

jeHajdarpašić-Drešević.

Ograničenja

Novimprijedlogom, kako do-

daje, predviđeno je ograniča-

vanje, odnosno zabrana upo-

trebe duvanskih proizvoda u

svim radnim i javnimprosto-

rima, a prvi put se zakonski

uređuju novi duvanski proi-

zvodi i elektronske cigarete.

- Proizvođači i uvoznici du-

vanskihproizvoda ćemoći da

ih stavljaju na tržište, tek na-

kon dobijanja odobrenja Mi-

nistarstva zdravlja - rekla je

Hajdarpašić-Drešević.

Zakonom se, dodala je ona,

uređuje i veća kontrola štet-

nih sastojaka duvanskihproi-

zvoda, jer se prvi put uvodi

obaveza dostavljanja popisa

aditiva koji se koriste u proi-

zvodnji kao sastojaka duvan-

skihproizvoda.

Na pitanje novinara da li će

novi zakon promijeniti prak-

sudasepušinajavnimmjesti-

ma, s obzirom na to da se do

sadanijeprimjenjivao,drLja-

ljević je kazala da hoće, ali sa-

mo ako se bude valjano spro-

vodila kontrola.

Sl.R.

Stoga su u Ministarstvu

zdravlja pripremili prijedlog

novog zakona o ograničava-

njuupotrebeduvanskihproi-

zvodakojiće,nakonusaglaša-

vanja saKomisijomEvropske

unije, biti dostavljen Vladi na

utvrđivanje, a trebalo bi da se

primjenjuje od početka na-

redne godine.

-Novi Zakonoograničavanju

upotrebe duvanskihproizvo-

da se oslanja na prethodni i

njegove dopune, ali će biti

PODGORICA

Klinički

centarCrneGoreod juče je

bogatiji zanovi savremeni

kardiološki ultrazvuk.

Aparat, čija je vrijednost oko

54.000 eura, donirao je iz lič-

nih sredstava Phua Wei Sen-

gu - saopšteno je iz te zdrav-

stvene ustanove.

Ovaj aparat, objašnjavaju iz

Kliničkog centra, omogućava

izvođenje najnaprednijih ul-

trazvučnih pregleda kod kar-

diološkihpacijenata.

-Upitanju je aparat najnovije

generacijesaizuzetnimkvali-

tetomslike, čak i kodnajtežih

pacijenata – piše u saopšte-

nju.

U Kliničkom centru su u ime

pacijenata i zaposlenihzahva-

lili donatoru.

Phua Wei Sengu je suvlasnik

hotela „Maestral“ i „Sveti Ste-

fan“.

Sl.R.

Od početka novembra na specijalistički pregled nije se odazvalo čak 3.406 osoba

PODGORICA

IzKliničkog

centraponovo su juče apelo-

vali napacijenetedablago-

vremenootkažuzakazani

pregledakoodlučedaneće

doći, kakobi terminbiodo-

dijeljendrugima, kojima je

zaistapotreban tretman.

Statistika

Kako je saopšteno iz ove

zdravstvene ustanove, od po-

četka ovog mjeseca od 9.010

ukupno zakazanih pregleda,

obavljeno je svega 5.604.

- Iporedčinjenicedasuzdrav-

stveniposleniciukontinuitetu

apelovali na osiguranike da, u

slučajudanijesu izbilokogra-

zloga u mogućnosti da dođu

na zakazani termin, blagovre-

meno otkažu pregled kako bi

se omogućio tretman onima

kojima je to zaista potrebno,

veliki je broj onih koji se ne

odazivaju–naveli su izKlinič-

kog centra.

UInstitutuzabolesti djece, od

1.862 zakazanih pregleda

odazvalo se 1.349 pacijenata,

dok je u Centru za radiološku

dijagnostiku od zakazana

1.142pregleda obavljeno 755.

- Kod kardiohirurga, od uku-

pno zakazanog 51 pregleda,

odazvalo se 26 pacijenata,

dokseuCentuzakardiologiju

od 1.713 na pregled odazvalo

1.115 pacijenata - kazali su iz

KC-a.

Oni su naveli da je u Internoj

kliniciod2.396zakazanihpre-

gleda obavljeno 1.810, a da je u

Hirurškoj od zakazanih 976

obavljena 664pregleda.

IzKC-a su rekli da suuKlinici

za ortopediju i traumatologiju

od 699 obavljena 522 pregle-

da, dok je u Klinici za urologi-

ju, od 377 zakazanih, obavlje-

no je 214pregleda.

- U Klinici za neurologiju, od

ukupnozakazanih612pregle-

da obavljeno je njih 269, uKli-

nici za ORL i MFH, od 407

obavljena su 252 pregleda. U

Klinici zadermatovenerologi-

juod544obavljenasu333, dok

je kod oftalmologa od zakaza-

nih 809 obavljeno 659 pregle-

da - saopštili su iz Kliničkog

centra.

Pozivi

Što se tiče interno zakazanih

pregleda, odnosno onih pre-

gleda koje suzakazali zaposle-

ni uKliničkomod početka no-

vembra,odnjih1.126obavljeno

je 680.

Pomoćnica ministra zdravlja

dr Vesna Miranović nedavno

je u razgovoru za Pobjedu ka-

zala da će ubuduće na uputu

stajati naznaka da će pacijent

prije zakazanog termina biti

kontaktiran.

- Pacijent će tri dana uzasto-

pno (šesti, peti i četvrti prije

zakazanog pregleda) dobijati

sms porukuopotvrdi dolaska

na zakazani pregled. Ukoliko

ni nakon trećeg dana ne po-

tvrdi dolazak, on će se brisati

sa liste čekanja – kazala je ta-

da dr Miranović, dodajući da

očekuju da će na ovaj način

povećati broj obavljenih pre-

gleda.

Sl.R.

Klinički centar

Seminar o

posredovanju

Medenica:

Put do brže

pravde

KOLAŠIN

Posredovanje

je postupak u kojem svi

dobijaju za razliku od sud-

skog postupka gdje jedna

strana uvijek gubi – istakla

je predsjednica Vrhovnog

suda Vesna Medenica.

Na jučerašnjem seminaru

u Kolašinu, posvećenom

posredovanju u građan-

skim i imovinskimpredme-

tima sa posebnimosvrtom

na ulogu sudija, ona je

naglasila da je važno da

sudije snažnije podstiču

stranke da prihvate posre-

dovanje, ističući da je u srži

procesa pregovaranja, neu-

tralna osoba koja olakšava

stranama da riješe spor i

urede buduće odnose.

- Sudsko rješavanje spora

je iscrpljujuće i za stranke i

za državu, skupo je i može

potrajati. Posredovanje

nam treba i kao sredstvo

i način za bržu pravdu.

Ono je način da uvažimo

međunarodne standarde u

posebno osjetljivimobla-

stima, kao što je zaštita

psihičkog i tjelesnog inte-

griteta bračnih supružnika

ili u slučajevima nasilja u

porodici – rekla je Mede-

nica.

Ona je naglasila i da se,

poštujući princip odgovor-

ne države, moraju uložiti

napori da se smanji veliki

gubitak sredstava iz budže-

ta na osnovu sudskih

presuda donijetih protiv

države Crne Gore. Podsje-

tila je da je predsjednicima

sudova data preporuka da

preduzimajumjere kako bi

se predmeti po tužbama

zaposlenih protiv države

rješavali mirnimputem.

Predsjednica Upravnog

odbora Centra za obuku

u sudstvu i državnom

tužilaštvu Senka Danilović

podsjetila je da je posredo-

vanje istorijski utemeljeno

u načinu života Crnogoraca

i da tradicija bilježi da su

uvijek postojali ugledni pre-

govarači od autoriteta koji

sumirili zavađene.

Dr.D.

Otkaz zbog

loših ocjena

Ocjenjivanje kandidata,

kako je istaknuto, do sada

nije dalo očekivane rezul-

tate.

- Za one koji ne rade kvali-

tetno, koji nakon perioda

ocjenjivanja od dvije

godine dobiju ocjenu „ne

zadovoljava“, prestaće im

radni odnos po sili zakona

danom izvršnosti rješenja

o ocjenjivanju - kazala je

Nedeljković-Vukčević.

erziteta Crne Gore

nosno odluka mora da bude

jednoglasna. U slučaju da

izostane jednoglasnost u do-

nošenjuodlukeoovompred-

metu, onda će se o njemu ra-

spravljati na plenarnoj

sjednici Ustavnog suda, koju

čini sedam sudija, a koja bi

trebalo da se održi krajem

novembra.

- U tomslučaju, da bi predmet

,,prošao“ na plenarnoj sjedni-

ci, potrebno je da za njega gla-

sa većina, odnosno četvoro

sudija – rekao je naš sagovor-

nik izUstavnog suda.

Vojvodić je u nedjelju Portalu

AntenaMizjavilakakovjeruje

da će Ustavni sud, ipak, raz-

matrati žalbu koju je podnije-

la, bez obzira na to što ju jeNi-

kolić povukao.

A osim ove, novi rektor povu-

kao je i tužbu koju je Vojvodić

u ime UCG ranije dostavila

Upravnom sudu, u kojoj je os-

poravala validnost licence ko-

ja je izdata Visokoj medicin-

skoj školi uBeranama.

Radmila Vojvodić smijenjena

je 3. oktobra, nakon višemje-

sečnogotvorenogobračuna sa

Vladom zbog statusa Visoke

medicinskeškoleuBeranama.

Smijenjena je na inicijativu

predstavnika Vlade u Uprav-

nom odboru Univerziteta, ali

tek pošto su osigurali većinu

za njeno razrješenje.

Vojvodić je tužila UCG zbog

nezakonite smjene.

N.Đ.

VesnaMedenica

donošenje novog zakona o lo-

kalnoj samoupravi daseobez-

bijedi bolji pravni okvir za

uspješno funkcionisanje si-

stema.

-Ključnepreporukekojimase

rukovodilo Ministarstvo jav-

ne uprave je da se obezbijedi

ustavno pravo građana na lo-

kalnu samoupravu i da se ja-

sno propišu rokovi za konsti-

tuisanje skupštine i izbor

predsjednika skupštine - ka-

zala jeVukčević.

Istaklajedaseprofesionalizu-

jefunkcijapredsjednikaskup-

štine i ograničava se broj pot-

predsjednika opštine.

- Do sada je bio neograničeni

broj potpredsjednika, sada

mogu da se imenuju najviše

dodva - kazala jeVukčević.

Istakla je i da suna svimnivoi-

ma lokalne samouprave pro-

pisani stroži uslovi za sticanje

određenihzvanja.

N.K.

Klinički dobio novi

kardiološki ultrazvuk