Previous Page  6 / 47 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 47 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Društvo

Utorak, 14. novembar 2017.

Uspostavljena saradnjaMinistarstva prosvjete i fondacija „Sveti Petar Cetinjski“ i „Petrović Njegoš“

Serijal o istoriji Crne Gore biće prikazivanu školama

PODGORICA–

Naši đaci uskoroće

istorijuCrneGore 18. i 19. vijeka

moći daupoznajune samokroz

udžbenike i predavanjaveć i kroz

dokumentarni serijal odosam

epizora, zakoji je scenariouradio

ŽivkoAndrijašević.

Kako je juče saopšteno iz Ministar-

stva prosvjete, predsjednici fondaci-

ja „Sveti Petar Cetinjski“ - Živko An-

drijašević i „Petrović Njegoš“ - princ

Nikola Petrović, ministru prosvjete

Damiru Šehoviću uručili su poklon-

serijal o crnogorskoj istoriji 18. i 19.

vijeka.

-Ministarstvoćeserijaldati crnogor-

skim školama, kako bi se učenici na

interesantannačinupoznali o istoriji

–navedeno je u saopštenju.

Sastanku su, kako je saopšteno, pri-

sustvovali i direktor fondacije „Sveti

Petar Cetinjski“ Mijo Aleksić, kao i

glavna producentkinja TVCG Alek-

sandraVojvodić.

- Ministar je ocijenio da su ovakvi i

slični projekti način da se učenici

kroz video formu, koja je bliska mla-

dima, upoznaju o istoriji, gradeći

sopstveni identitet na znanju o dr-

žavnom identitetu. Ovaj poklon po-

moći će imda zaokruže znanje o no-

vovjekovnoj crnogorskoj istoriji, jer

će biti distribuiran školama i moći će

se koristiti u osnovnoj, dopunskoj i

dodatnoj nastavi, i tonanačinnakoji

nastavni kadar koji se bavi istorijom

bude cijenio prikladnim i korisnim -

rekao jeŠehović, prenijeli su izMini-

starstva.

Na sastanku je bilo riječi o nastavku

saradnjeMinistarstvaidvijefondaci-

je, kako u dijelu izrade i prevođenja

monografija oCrnoj Gori, tako i u di-

jelu stipendiranja studenata.

Serijal o istoriji Crne Gore 18. i 19. vi-

jeka proizvod je saradnje dvije fon-

dacije iTelevizijeCrneGore, anjego-

vo korišćenje u školama odobrio je

Zavod za školstvo.

R.D.

Danas je Svjetski dan borbe protiv dijabetesa

Oko22.000osoba

ne zna da ima

šećernu bolest

PODGORICA-

UCrnoj Gori

imaoko33.000registrova-

nihosoba sadijabetesom, a

smatra sedaoko22.000ne

znada živi saovombolešću–

kazala je zaPobjedupred-

sjednicaSavezaudruženja

dijabetičaradrValentina

Kalinić.

Ona jepovodomSvjetskogda-

naborbeprotivdijabetesa, ko-

jijeovegodineposvećenžena-

ma, poručila da je neophodno

više raditi na edukaciji i pre-

venciji ove bolesti.

Komplikacije

- Nesagledive su posljedice.

Troškovi države idunajvišena

komplikacije, čak 55 odsto, a

ponajmanje na prevenciju i

edukaciju pacijenata. Ne mo-

že, ipak, ni pacijent svedaoče-

kujeodljekara idržave, ontre-

ba samda preuzme kontrolu i

odgovornosti za svoje stanje –

kazala je dr Kalinić, naglasivši

da je neophodno prevenirati

gojaznost,uticatinapodizanje

nivoa kulture za fizičku aktiv-

nost,kaoizdravihstilovaživo-

ta.

Prema njenim riječima, dija-

betičari su pet puta osjetljiviji

od drugih pacijenata. Tako je

svaka druga dijaliza dijabeti-

čar, kao i svaki drugi pacijent

samoždanimudarom, a veliki

broj onih kojima je amputira-

nanoga su takođedijabetičari.

Naša sagovornica naglašava

da šećer nijemoguće izliječiti,

većjetostalnohroničnostanje

koje se može držati pod kon-

trolomuz redovnu terapiju.

Objašnjavajući razliku izme-

đu dijabetesa tipa 1 i tipa 2, dr

Kalinić kaže da je tip 1 „rezer-

visan“ za osobe mlađe od 35

godine.

- Taj dijabetes je auto imuna

bolest, obično se javlja u dječ-

jem uzrastu i osoba je od po-

četka na insulinskoj terapiji.

Taj tip ne može ostati nepri-

mjetan.Tusekaoakutnisimp-

tomi javljaju učestalo žednje-

nje, pojačano mokrenje… Te

osobe da bi živjele moraju da

primajuinsulin–kaženašasa-

govornica.

Za razliku od tipa 1, tip 2 bude

neprimjetan i uglavnom se ot-

krije tokom neke komplikaci-

je.

Prevencija

Dr Kalinić ističe da na tip 2

možeda seutiče, tako što će se

promijeniti način života i

ishrane i takođe promjenom

životnog stila - održavanjem

normalnetežine i fizičkomak-

tivnošću kod predisponiranih

pacijenata.

- Sama činjenicada osobekoje

imaju ovaj tip dijabetesa to ne

znaju, čini ga dosta teškim za

prepoznavanje – kazala je dr

Kalinić,dodajućidaosobeko-

je su starije od 45 godina, a

gojazne su, zatim ako im je

neko imao dijabetes, imaju

povišen krvni pritisak, ma-

snoće u krvi, treba jednom

godišnjedaurade laboratorij-

ske analize.

Sl.R.

Policistični jajnici

U rizičnoj grupi za dijabetes, prema riječima dr Kalinić, su

žene koje su tokom trudnoće imale povišen šećer - gestacij-

ski dijabetes, zatimone koje su rodile bebe koje su teže od

4,5 kilograma, kao i osobe koje su rođene kao „džin bebe“.

Opasnost da se dobije dijabetes imaju i osobe čiji su roditelji

imali tu bolest.

Policistični jajnici kod djevojčica, kako dodaje, predispozicija

su za dijabetesa One tokom života moraju da provjeravaju

nivo glikemije krvi.

ValentinaKalinić

Prijedlozi zakona o državnimslužbenicima i namještenicima i o lokalnoj samoupravi

PODGORICA-

Ono što jeu

fokusunovihzakonskihrje-

šenja jedapostupakzapo-

šljavanja trebadabudepo-

stavljen takoda seprovjera

znanja, sposobnosti, kom-

petencije, vještina, obavlja

na taj načindadođemodo

odabiranajkompetentnijih

kandidata zakonkretno

radnomjesto.

To je jedan od zaključaka na

predstavljanju prijedloga za-

kona o državnim službenici-

ma i namještenicima i zakona

o lokalnoj samoupravi.

Najavljeno jedaće tekstNacr-

ta zakona o državnim službe-

nicima i namještenicima

uskoro biti u vladinoj proce-

duri. Što se tiče Zakona o lo-

kalnoj samoupravi, cilj jedase

obezbijedi bolji pravni okvir

za uspješno funkcionisanje

opštine.

Modernizacija

Prema riječima generalne di-

rektorke za državnu upravu u

Upravi za kadrove Danijele

Nedeljković-Vukčević, služ-

benički sistem u Crnoj Gori

potrebno je modernizovati u

skladu sa najsavremenijim

Predstavljanjenovih

zakona jučeuPodgorici

Danas sjednica Vijeća Ustavnog suda po tužbi bivše uprave Uni

PODGORICA-

VijećeUstav-

nog sudadanas će se izjasni-

ti da li ćebiti razmatrana

tužbakoju je ranijeUstav-

nomsuduu imeUniverzite-

taCrneGorepodnijelabivša

rektorkaRadmilaVojvodić

zbog toga što je, kakoona

smatra, Vladapovrijedila

autonomijuUniverziteta, a

koju je, pošto jeona smije-

njena, povukaov.d. rektora

DaniloNikolić, saznajePo-

bjeda.

PoštojeUCGpovukaoovužal-

bu, kako je Pobjeda pisala

prošle sedmice, Ustavni sud

možedaobustavipostupak,ali

ima, takođe, i mogućnost da

samotvori proces u slučaju da

ocijeni da je to nužno uraditi

zbog poštovanja vladavine

prava, odnosno zaštite ljud-

skih prava i sloboda zajemče-

Političke i profesionalne

funkcije će se razdvojiti

nihUstavom.

TročlanoVijeće sudijanada-

našnjoj sjednici trebalo bi da

odluči da li predmet zadovo-

ljava procesne pretpostavke

da se razmatra ili ne. Ukoliko

sudija izvjestilac u ovom

predmetu zatraži da se zbog

povlačenja žalbe obustavi

postupak,zadonošenjetakve

odluke potrebna je sagla-

snost sva tri člana Vijeća, od-

Ili će konstatovati da

je prijava povučena,

ili će otvoriti proces

praksama upravljanja ljud-

skimresursima.

- Osnovne principe i standar-

denakojimapočivajurješenja

u zemljama regiona i savre-

menimzemljamaEUtreba da

implementiramo u naš zako-

nodavni okvir, a tu prije svega

mislimo na ojačavanje siste-

ma zapošljavanja na osnovu

kompetentnosti kandidata

radi odabira onih koji su naj-

bolji za konkretno radnomje-

sto - kazala je ona.

Drugizadatakje,kakojerekla,

eliminisanje nepotrebnih ba-

rijera sa kojima se susrijeće-

mo u važećem sistemu zapo-

šljavanja, kao i eliminisanje

birokratskih barijera koje

imamo u postupku zapošlja-

vanja.

-Veliki izazovprednama je ja-

sno razdvajanje političkih od

profesionalnih funkcija - ka-

zala jeNedeljković-Vukčević.

Jedna od novina, u odnosu na

važeća zakonska rješenja, je

da će provjere prolaziti i star-

ješine organa, kao i osobe koje

obavljaju poslove visokog ru-

kovodnog kadra.

Uodnosu na druge službenič-

kekategorijeprovjerasposob-

nosti će, kako je kazala, biti

prilagođenapozicijamazako-

je apliciraju.

- Eksplicitno smo u zakonu

propisali praviloda, kada je ri-

ječozapošljavanjuuministar-

stvima, odluku o izboru neće

donositi ministar već osoba

koja pripada visokom ruko-

vodnom kadru - kazala je Ne-

deljković-Vukčević.

Lokalnevlasti

Generalna direktorka za lo-

kalnu samoupravu u Upravi

za kadrove Jadranka Vukče-

vić istakla je da su razlozi za

Treba ojačavati sistem zapošljavanja

na osnovu kompetentnosti kandidata, a

sve radi odabira onih koji su najbolji za

konkretno radnomjesto - kazala je na

konferenciji Danijela Nedeljković-Vukčević

Ustavni sud