Previous Page  5 / 47 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 47 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ekonomija

Utorak, 14. novembar 2017.

Kompanija A2A bilježi porast svih pokazatelja i pad profita zbog poslovanja sa EPCG

Put opcija košta Italijane 93miliona eura

MILANO/PODGORICA

Italijanska

kompanija A2A ostvarila je za devet

mjeseci ove godine pro it od 226mili-

ona eura, što je za trećinumanje nego

lani u istomperodu. Prošle godine,

naime, pro it u trećem kvartalu je bio

323 miliona eura. Ukupan prihod kom-

panije u ovomperiodu je bio 4,26mili-

jardi, što je 22 odsto više nego lani.

Iz kompanije su objasnili ovaj pad pro-

ita opcijomput iz Elektroprivrede, koja

ih košta ukupno 93 miliona eura. Ta je

suma u septembarskom inansijskom

izvještaju klasi ikovana ne više kao „ula-

ganje u kontinuitetu“, već kao „ulaganje

u kapacitete raspoložive za prodaju“.

A2A je, inače, vlasnik 41,7 odsto akci-

ja EPCG. Prihod prije oporezivanja,

depresijacije i amortizacije je, naime,

iznosio 888miliona eura, što je za dva

odsto više nego na kraju seprembra

2016. godine. Investicije su porasle 16

odsto na 271 milion eura, dok je neto

inansijska zaduženost iznad 3,2 milijar-

de eura, što „odražava efekte potpune

dekonsolidacije EPCG grupe i akvizicije,

djelimično nadoknađene dobrim toko-

vima gotovine“. Menadžment očekuje

do kraja još 1,2 milijarde eura prihoda

i najavljuje nove akvizicije u sektoru

solarne energije.

J.R.

Još jedna sindikalna organizacija Port of Adrije planira podnošenje krivičnih prijava

Sa sjednice Komisije za suzbijanje sive ekonomije najavili

šenje za avioprevoznika

Najavljuju štrajkove

i tužbu Strazburu

Rigorozne kazne za šverc duvana

Pravni stav Vrhovnog suda da za Port of Adriju ne važi

kolektivni ugovor Luke Bar donio velike nejasnoće i mi ćemo u

nekoj kasnijoj fazi nastaviti ovaj postupak kod suda u Strazburu,

tvrdi advokat sindikalacaMilo Bulatović

PODGORICA

I Sindikalna

organizacija zaposlenihbar-

skekompanijePort ofAdria,

koja jedioUnije sloobodnih

sindikata, najavila jeda će

ubrzopodnijeti krivičnepri-

jave zbog zaključivanjaku-

poprodajnogugovora sa tur-

skimGlobal portsom. Oni su

ponovili danovi vlasnik

kompanijePort ofAdrianije

poštovaokolektivni ugovor,

koji je, kakokažu, bio sastav-

ni diokupoprodajnogugo-

vora. Oni surazočarani i sta-

vomVrhovnog suda da

kolektivni ugovor iz 2009. ne

važi u toj barskoj kompaniji.

Savjet zaprivatizaciju

- Krivičnu prijavu bi naslovili

vjerovatnokaoidrugasindikal-

naorganizacijanaSavjetzapri-

vatizaciju, koji nas jeprivatizo-

vao, a možda i na sud koji je

donio ovakvu odluku - kazao je

na konferenciji za novinare

predsjednikSindikalneorgani-

zacije zaposlenih Luka Klisić i

najavio mogućnost štrajkova u

borbi za sindikalna prava.

Početkomoktobra je Sindikal-

na organizacija kompanije

Port of Adria, kojom rukovodi

DobrosavOrlandić i koja jedio

Saveza sindikata, podnijela

Specijalnom državnom tuži-

laštvu krivičnu prijavu protiv

27 članova Savjeta za privati-

zaciju i Tenderske komisije,

zbog zaključivanja kupopro-

dajnog ugovora sa turskim

Global portsom. Predstavnici

Vlade potpisali su sredinom

novembra2013.godineugovor

o prodaji 62,09 odsto kapitala

nekadašnjih Kontejnesrkih

terminala i generalnih tereta

turskomGlobal portsu za oko

8,07milionaeura.Klisić navo-

di da im je prilikomprivatiza-

cije garantovano da kupopro-

dajni ugovor podržava njihov

kolektivni ugovor Luke Bar iz

2009. godine.

Otkazi

- Kompanija nije nikad ispo-

štovala taj kolektivni ugovor.

Otpušteno je mnogo radnika

bez tog kolektivnog ugovora,

postavkamakojesuodgovara-

le poslodavcu i tako je ošteće-

na i država, a i otpušteni radni-

ci, koji su bili proglašeni kao

višak -tvrdi Klisić, koji podsje-

ćada radnici te barske kompa-

nijevodebrojnesudskesporo-

ve u vezi s tim kolektivnim

ugovorom.

Pravni zastupnik te sindikalne

organizacije,advokatMiloBu-

latović, podsjetio je da je Vr-

hovni sud27.martaovegodine

donio pravni stav u kome se

kaže da se kolektivni ugovor

Luke Bar od 6. februara 2009.

ne može primjenjivati na pra-

va, obaveze i odgovornosti za-

poslenih u kompaniji Kontej-

nerskiterminali,odnosnoPort

of Adria.

- Ovakav stav Vrhovnog suda

donio je velike nejasnoće i mi

ćemo vjerovatno u nekoj ka-

snijoj fazi nastaviti ovaj postu-

pak i kod suda u Strazburu -

naglasio jeBulatović.

Prema njegovim riječima, na-

kontakvogstavaVrhovnogsu-

da, odluke Osnovnog suda u

Baru su negativne za radnike

PortodAdria,jersunižisudovi

dužni da

primjenjuju upustva viših su-

dova.

Generalani sekretar Unije slo-

bodnihsindikataSrđaKeković

podsjetiojedadvijesindikalne

organizacije ove barske kom-

panije traževećnekolikogodi-

na od Savjeta za privatizaciju

da se taj kupoprodajni ugovor

raskine.

- Osnovano sumnjamo da je u

pitanju orkestrirana aktivnost

nadležnihkakobi seprivilego-

vao vlasnik kompanije Port of

Adria radi zaštite njihovog

profita, a na štetu zaposlenih i

njihovih porodica, a potom i

svih građana Bara i CrneGore

-tvrdi Keković.

S.P.

Otpušteno

280 radnika

Klisić je ocijenio i da su

pojedinačni aneksi ugovo-

ra u barskompreduzeću

nezakonski i da urušavaju

obrazovni sistemCrne

Gore.

- Nebitno da li je neko zavr-

šio i koju školu, jer imamo

manjak radnika i svi rade

sve. Da bi radili izičke

poslove pozivaju se brava-

ri, električari, mehaničari,

metalostrugari - tvrdi Klisić

i ističe da je turski investi-

tor do sada otpustio 280

radnika.

- Oni navode da su ti odlasci

dobrovoljni, ali provjereno

znamda je to ucjena -kazao

je Klisić.

PODGORICA

Stavljanjeu

promet akciznihproizvoda

bezporijekla, dokumentaci-

je i validne akciznemarkice

uregistrovanimprodajnim

objektima ili otvorenom

prostoru, kažnjavaće senaj-

rigoroznijimmjeramakoje

podrazumijevajuplenidbu

proizvoda i zatvaranje

objekta, kao i stvaranje

pravnihpretpostavki za

oduzimanje licence zaobav-

ljanjedjelatnosti, saopšteno

je jučenakon sastankaKo-

misije za suzbijanje sive eko-

nomije, kojemjepredsjeda-

vaoministar finansijaDarko

Radunović.

- Nadležne inspekcijske

službe, osimmjera zatvaranja

objekta u kojem se vrši prom-

et neregularnih akciznih

proizvoda, na raspolaganju

imajuiplenidbumotornihvo-

zila kojima se vrši transport

navedenih proizvoda, a s cil-

jemstvaranja zakonskih pret-

postavki za rigoroznije kažn-

javanje prodaje duvanskih

proizvoda. Dogovoreno je da

Ministarstvo finansija inten-

zivirakomunikacijusaMinis-

tarstvom pravde, kako bi se

iznašao optimalan model za

postupanje u sankcionisanju

ovihprekršaja–navedeno jeu

saopštenju.

Prepoznajući tržište du-

Kursna lista

USD

1.16560

JPY 132.07000

GBP 0.89018

CHF

1.15910

AUD

1.52560

vanskih proizvoda kao poseb-

no podložno zloupotrebama,

na sastanku je dogovoreno da

se kontrole nadležnih inspek-

cijskih službi pojačaju na cije-

lojteritorijizemlje.Dogovore-

no je, takođe, da se saradnja sa

Upravom policije intenzivira

radi efikasnijeg procesuiranja

lica koja se bave nedozvoljen-

im aktivnostima ili dopuštaju

trećim licima da u svomregis-

trovanomobjektuvršenedoz-

voljenpromet.

- Dogovoreno je i da Uprava

carina, Poreska uprava i Upra-

vaza inspekcijskeslužbesvoje

aktivnosti planiraju samostal-

no i u saradnji sa ostalim na-

dležnim državnim organima,

te da o nalazima sa terena up-

oznaju Komisiju i Agenciju za

duvan - saopšteno je poslije

sastanka.

M.P.M.

viđena komunalna naknada

kao prihod opština i izvor

sredstava za obavljanje djelat-

nosti zajedničke komunalne

potrošnje, koja obuhvata

usluge koje se korisnicima

pružaju na javnim i drugim

površinamaijavnimkomunal-

nim objektima, koju nije mo-

guće individualno utvrditi i

naplatiti.

- To znači da ova naknada

predstavlja izvor sredstava za

obavljanje određenih komu-

nalnih djelatnosti za opšte do-

bro svih građana – kažu u

Ministarstvu.

Članom58 stav 8 Zakona o ko-

munalnimdjelatnostimapred-

viđeno je, dodaju oni, da opš-

tine propisuju uslove, način,

rokove i postupak plaćanja ko-

munalnenaknade,uzprethod-

nu saglasnost Vlade.

Bojadžić je podsjetio na ne-

davno usvojeni Zakon o plan-

iranju prostora i izgradnji ob-

jekata kojim se lokalnim

samoupravama utvrđuju pri-

hodi po osnovu: gradske rente,

naknade za komunalno opre-

manje, godišnje naknade za

korišćenjeprostorakojuplaća-

juvlasnicibespravnihobjekata

koji nijesu podnijeli zahtjev za

legalizaciji i kojima je donijeto

rješenje o odbijanju zahtjeva

za legalizaciju.

-Odposebnogznačaja jeda se

obezbijede pretpostavke za

implementaciju pomenutih

zakona kojima će se obezbi-

jediti namjenska sredstva za

izgradnjuinfrastruktureinje-

no održavanje, kao i za

pružanje usluga zajedničke

komunalne potrošnje. Time

biseuznačajnojmjeriunapri-

jedilo stanje u finansijama lo-

kalnihsamouprava–kažeBo-

jadžić.

M.P.M.

Monstat o vrijednosti

građevinskih radova

U trećem

kvartalu

porast pet

odsto

PODGORICA

Vrijednost

građevinskih radova u trećem

kvartalu veća je 5,1 odsto u

odnosu na prethodni, a 40,4

odsto u odnosu na prethodnu

godinu, pokazuju podaci Mon-

stata. Efektivni sati na gradilišti-

ma veći su 19,9 odsto u odnosu

na isti kvartal prošle godine

i 1,3 odsto u odnosu na drugi

kvartal. Vrijednost građevin-

skih radova u trećem kvartalu

u odnosu na prosječni kvartal

iz 2010. godine veća je 123,3

odsto, dok su efektivni sati

ostvareni na gradilištima veći

108 odsto u odnosu na prosječ-

ni kvartal iz 2010. godine.

S.P.

znici nije dobro, ali da se ula-

žu značajna sredstva u po-

boljšanje situacije, tako da je

naredne godine planirana in-

vesticija od 18 miliona eura u

Željezničku infrastrukturu.

Dodao je da jeVlada aplicira-

lazadodatni kredit od20mil-

ionazaŽeljeznički prevoz, uz

grant 50 odsto za nabavku tri

nova voza.

S.P.

je

nade

Nikad se nije

više ulagalo

u puteve

Nurković je saopštio da se

ove godine ulažu značajna

sredstva u putnu infrastruk-

turu.

- Završili smo put od Podgo-

rice do Cetinja i od Cetinja

ka Budvi. Rađeno je na

mnogimputnimpravcima

i mogu sa zadovoljstvom

da konstatujemda se nikad

nije više ulagalo u putnu

infrastrukturu, kako je pla-

nirano i u narednoj -rekao je

Nurković.

Kazao je da se planira izgrad-

nja bulevara od Podgorice

do Danilovgrada, put od

Lubnice do Jezerina u vri-

jednosti od 35 miliona eura,

rekostrukcija puteva od

Dobrakova do Božaja i kasni-

je spajanje između Berana,

Bijelog Polja i Rožaja.

Sapresa

Sa sjedniceKomisije

i