Previous Page  4 / 47 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 47 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ekonomija

Utorak, 14. novembar 2017.

Tržište na nih derivata

Gorivo poskupilo pet centi

PODGORICA

Cijene eurosupera 95, eurodi-

zela i lož ulja za veleprodaju od danas su veće

pet centi, saopšteno je iz Ministarstva ekono-

mije. Litar eurosupera 95 će u narednih 15 dana

koštati 1,28 eura, kolika će ostati cijena eurosu-

pera 98, dok će eurodizel poskupiti na 1,16 eura,

a lož ulje na 1,13 eura. Posljednje promjene cije-

na goriva su bile 17. oktobra, kada je eurosuper

95 pojeftinio dva centa. Maksimalne malopro-

dajne cijene goriva usklađuju se svakog drugog

ponedjeljka u zavisnosti od promjene cijena

naftnih derivata na međunarodnom tržištu i

valutnog odnosa eura i američkog dolara.

S.P.

PODGORICA

Skupštinski

Odbor za ekonomiju nije se

juče izjasniooPrijedloguza-

konaozavršnomračunu

budžeta zaprošlugodinu.

Odlučeno jeda touradi na

narednoj sjednici, nakojoj

će sedetaljno raspravljati o

trošenjunovcauSkupštini,

uključujući i 239 nerazduže-

nihputnihnalogavrijednih

120.800eura.

- Skupština do kraja ove sed-

mice Državnoj revizorskoj in-

stitucijitrebadadostaviakcio-

ni plan za ispunjavanje 23

preporuke - kazao je senator

DRI dr Branislav Radulović

jučena sjednici odbora, na ko-

joj se raspravljalo o godišnjem

izvještajuo revizijamaDRI.

- Da je na adekvatan način

funkcionisao sistem unutraš-

nje revizije u Skupštini, ne bi

bilo ovoliko nerazduženih

putnih naloga – kazao je Ra-

dulović.

Branko Čavor (DPS) ističe da

se mora utvrditi odgovornost

za trošenje novca mimo zako-

na.

-Dajerađenarevizijaizvješta-

ja za 2015. možda ne bismo

došli u ovakvu situaciju - ka-

zao je Čavor, dok je predsjed-

nik Senata DRI dr Milan Da-

bović kazao da će prilikom

Nema para za partije koje

dobiju negativnomišljenje

Petar Smolović (DPS) je predložio da se izmijeni zakon i da

se političkimpartijama koje uzastopno imaju negativno

mišljenje DRI uskrati novac iz budžeta.

- Šta nam znače preporuke ako nemamo sankcije - kazao je

Smolović.

Senator Nikola Kovačević je kazao da ima partija koje imaju

negativnomišljenje tri godine uzastopno, bez konsekvenci,

i istakao da i DRI traži izmjenu zakona u dijelu da ne bude

obaveza vršenje revizije prihoda većeg od deset hiljada

eura, već na osnovu procjene rizika, što je podržao predsjed-

nik odbora Predrag Sekulić.

plana revizija za narednu go-

dinu imati u vidu prijedlog da

se uradi i za 2015.

Mićo Orlandić (SD) je kazao

da parlament utvrđivanjem

odgovornosti treba da skine

hipoteku sa sebe, dodajući da

je on jedan od onih koji su po

Zabrinjavaju dugovi opština

DRI je u izvještaju navela da nije mogla ustanoviti stvarni dug

opština, a senator Zoran Jelić je kazao da ovaj dug zabrinjava.

- Razlog su loši iskalni kapaciteti, naročito opština na sjeveru,

nerealno planiranje, velika dospjela a nenaplaćena potraživa-

nja. Ranije su se opštine zaduživale bez saglasnosti Ministar-

stva inansija - kazao je Jelić i dodao da ove probleme treba

zajednički rješavati.

Senator dr Branislav Radulović je podsjetio da su prilikom

revizije opština Podgorica, Nikšić i Berane dali 61 preporuku

i pitao šta se događa u opštinama koje imajumanje admini-

strativne kapacitete.

Petar Smolović je kazao da se mora postaviti održiv model za

inansiranje opština.

- Da bi država bila stabilna moramo stabilizovati lokalne

inansije. Ako je problemu 14 opština, onda je to sistemski

problem - ocijenio je on.

Skupština

do kraja ove

sedmice Državnoj

revizorskoj

instituciji treba da

dostavi akcioni plan

za ispunjavanje 23

preporuke DRI

putnim nalozima bili u isto

vrijeme na dva različita mje-

sta.

Senator Zoran Jelić je podsje-

tio da se u javnosti često po-

stavlja pitanje krivičnih prija-

va odDRI.

- Mi ne možemo, jer nemamo

kapacitete, da sudimo da li je

nepravilnošću došlo do zlou-

potrebe službenog položaja ili

krivičnog djela. To je stvar tu-

žilaštva i sudova - kazao je on i

pitaodalibi,akobiDRIpodni-

jela krivičnu prijavu, ona bila

stranka u postupku i šta ako

prijava bude odbačena zbog

nedostatka dokaza.

Dabović je podsjetio na uslov-

nomišljenje na reviziju uskla-

đenosti završnog računa

budžeta zaprošlugodinu i do-

daodajeopredjeljujućebiloto

što senagrupi računaobaveze

izprethodnogperiodanalaze i

tekući izdaci od23milionaeu-

ra.

- Glavni problemi su nedozvo-

ljeno prekoračenje budžetske

potrošnje za 907 hiljada, neo-

bezbijeđenaadekvatnaeviden-

cija transfernihzajmova, nena-

mjenska potrošnja novca za

socijalnuzaštitu,avansneupla-

te sportskim klubovima prije

donošenja odluke o raspodjeli,

nedozvoljena prekoračenja te-

kuće budžetske rezerve za 1,4

miliona i nenamjenska potroš-

nja u kapitalnom budžetu -

objasnio jeDabović.

M.P.M.

Ministar saobraćaja najavio da će Vlada pronaći najprihvatljivije rj

Utvrditi ko je kriv za

nezakonito trošenje

PODGORICA

Vlada

ćepronaći najprihvatljivije

rješenjeda seodržiMonte-

negroerlajnz, naveo jemini-

star saobraćajaOsmanNur-

ković tokomgostovanjana

jutarnjemprogramuRTCG.

Prema njegovim riječima, ne

razmišljaseoprodajinaciona-

lnog avioprevoznika, već se

traži adekvatan model za sta-

bilizacijuutom, kako jekazao,

važnom preduzeću za Crnu

Goru.

- Bili smo pred pokretanjem

stečaja, ali naporom Vlade i

menadžmenta uspjeli smo da

održimo MA. To je za dobro

građana i privrede, posebno

turističke, jerMAvrši transfer

550.000putnika- rekaojeNu-

rković.

Istakao je i da „nema dileme

da petlja Smokovac nije sa-

stavni dio prve etape i da nije

ugovorena“.

- Ugovorena je obaveza izvo-

đačadauradiprojektnudoku-

mentaciju, kojom se mora de-

finisatikakostićisapostojećeg

puta na autoput - rekao jeNu-

rković, navodeći da se radovi

uspješnoodvijajunakomplet-

noj dionici. Istakao je da se sa-

da razmišlja kako tu dionicu

valorizovati na pravi način.

- Prava valorizacija je izgrad-

nja dionice od Mateševa do

Andrijevice I mislim da ima-

morealne šanseda tougovori-

modokse jošgradi prioritetna

dionica od Smokovca do Ma-

teševa - kazao jeNurković.

Na pitanje da prokomentariše

aktuelnu situaciju u Luci Bar,

odgovorio je da Luka ima veli-

ki potencijal, te da se osimKi-

neza interesuju za nju i drugi

investitori, ali se trenutnopre-

ispituje stanje i pokušavada se

kompanija organizuje na naj-

bolji način.

Ocijenio je da stanje u želje-

Ministarstvo finansija stopiralo zahtjeve 14 opština

PODGORICA

Četrnaest

opština–Podgorica, Bar, Bi-

jeloPolje, Budva, Dani-

lovgrad,HercegNovi, Kola-

šin,Mojkovac, Rožaje,

Šavnik, Tivat, Ulcinj, Andri-

jevica i Žabljak još ćemorati

da sačekajuna saglasnost za

uvođenjekomunalnenakna-

de, koja jeZakonomokomu-

nalnimdjelatnostimautvr-

đenakaonamjenski prihod

opština.

Generalni sekretarZajednice

opštinaRefikBojadžićPobje-

di je kazaoda je veliki broj lo-

kalnih samouprava dostavio

prijedlog odluke o uvođenju

komunalne naknade Minis-

tarstvu održivog razvoja i

turizma prije višemjeseci, ali

da ovaj resor nije pokrenuo

proceduru davanja saglasno-

sti.

Zakonom je definisano da je

preduslovzauvođeneovenak-

nade saglasnost Vlade.

Pobjeda je tragom ove infor-

macije pitala Ministarstvo

održivograzvojaiturizmazaš-

to se još čeka za pokretanje

procedure za davanje saglas-

nostiidobilaodgovordaje„za-

kočilo“ kod Ministarstva fi-

nansija.

-Ministarstvoodrživograzvo-

ja i turizma je, shodno proce-

durama za dostavljanje ma-

terijala Vladi na saglasnost,

tražilo mišljenje Ministarstva

finansija za svaki prijedlog

odluke koji je dobilo od jedini-

ca lokalne samouprave. U do-

stavljenommišljenju, general-

ni stav Ministarstva finansija

je da „s aspekta uticaja na

poslovni ambijent, nije saglas-

no sa prijedlogom odluke i

uvođenjem komunalne nak-

nade, dok se prethodno ne iz-

vrši reforma politike u okviru

naknade za komunalno opre-

manje građevinskog zemljišta

i naknade za puteve“. Uvaža-

vajući ovakvomišljenje, a ima-

jući u vidu cjelokupnu situaci-

ju sa prihodima koje lokalne

samouprave ostvaruju, Minis-

tarstvo je prihvatilo da sačeka

konkretne poteze u cilju na-

javljene reforme kako ne bi

narušavalo poslovni ambijent

– objasnili su našoj redakciji iz

Ministarstva turizma.

Iz ovog Vladinog resora pods-

jećaju da je Zakonomo komu-

nalnim djelatnostima pred-

Zakočili uvođe

komunalne na

MInistarstvo

nansija

OsmanNurković

Sjednicaodbora

Ne razmišljajuo prod

Montenegro erlajnza

Odbor za ekonomiju o završnom računu budžeta za 2016.

Vlada do kasno u noć raspravljala o državnoj kasi za 2018. i projekcijama do 2020.

Predložen budžet za narednu godinu

PODGORICA

Vlada će danas u Vili Gorica u Pod-

gorici predstaviti prijedlog budžeta za narednu

godinu i projekcijumakroekonomskih i iskalnih

pokazatelja za period 2017 - 2020. Na sjednici

koja je sinoć počela u 19 časova i nije završena do

zaključenja našeg lista, Vlada je raspravljala o ova

dva dokumenta. Koje su promjene od nacrta do pri-

jedloga budžeta znaće se danas. Podsjetimo da je

Pobjeda prije par dana, pozivajući se na nezvanične

izvore, objavila cifre iz nacrta državne kase. Po tim

informacijama budžet bi trebalo da bude ,,težak”

1,996milijardi eura. Izvorni prihodi u Nacrtu budže-

ta za 2018. planirani su na 1,705 milijardi eura, što

predviđa rast u odnosu na plan za tekuću godinu

za 7,8 odsto ili nominalno 123,2 miliona eura.Tekući

budžet trebalo bi da bude 864miliona eura, a kapi-

talni 284miliona eura.

Tekuća budžetska potrošnja u narednoj godini,

kako je zacrtano, u potpunosti će biti inansirana iz

izvornih prihoda. Zaduživanje u 2018, ako ne bude

kakvih promjena do usvajanja zakona o budžetu,

trebalo bi da bude 295 miliona eura, od čega 190

miliona za auto-put. Podsjetimo da u skladu sa

Zakonomo budžetu I iskalnoj odgovornosti Vlada

do 15. novembra prijedlog budžeta treba da uputi

Skupštini na usvajanje.

M.P.M.