Previous Page  3 / 47 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 47 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Utorak, 14. novembar 2017.

Politika

MOJKOVAC

Očekujem

ubjedljivupobjeduDemo-

kratskeCrneGorenapred-

stojećimizborima. Građani

Mojkovca ćekazniti politiku

koja jenašuopštinudovela

dopropasti, podržaće ljude

koji su spremni da radeu in-

teresuMojkovčanki iMoj-

kovčana, da rade zaplatu i ni-

štaosimplate, ane za svoje

interese i svojedžepove, ka-

ko je točinilaDPSvlast. DPS

ćebiti ubjedljivoporažen, a

mi ćemobiti temelj novevla-

sti, rekao je IvanStanić, nosi-

lac liste „AleksaBečić –De-

mokrate–pobjede, ane

podjele“na lokalnimizbori-

mauMojkovcu.

Kazao je da Demokrate građa-

nima nude nove ideje, savre-

men program, nova lica, ljude

iz naroda spremne da rade za

narod, i da imaju najbolji pro-

gram za oporavak Mojkovca,

program kakav se godinama

čekao.

- Demokrate će obezbijediti

stručnu i profesionalnu upra-

vu, koja će snositi odgovornost

za sprovođenje propisa i svoj

rad. Javnu upravu ćemo obli-

kovati po principima evrop-

skogmodelauprave.Znanje

i sposobnost će biti

osnovni kriterijumi za-

pošljavanja, istakao

je Stanić.

Demokrate će, poručuje on,

uspostaviti podsticajan pravni

okvirzarazvojpreduzetništva.

- Jedan od zadataka biće uki-

danje i smanjenjedažbinakoje

gušeprivrednuaktivnost,kako

bi se privrednici podstakli da

preveduradnike izsiveu legal-

nu zonu. Osnovaćemo pose-

ban organ lokalne uprave za

poljoprivredu i strateški jepla-

nirati.Administrativnoifinan-

sijski ćemo podržati izgradnju

mini hladnjača i stimulisati

udruživanje proizvođača radi

unapređivanja konkurentno-

sti, kaže nosilac liste

Bečićevih Demo-

krata uMojkovcu

i9 napominje da

će njegova parti-

ja, ukoliko dođe

na vlast, stvoriti

uslove za iz-

g r a d n j u

reciklaž-

nog cen-

tra, radi zaštite životne sredi-

ne i efikasnog upravljanja

otpadom.

-Formiraćemoisekretarijatza

sport koji će, pored ostalog,

upravljati sportskim objekti-

ma u vlasništvu opštine. Obo-

gatićemo turističke sadržaje i

raditi na razvoju avanturistič-

kog turizma, koji treba da

predstavlja okosnicu te pri-

vredne grane u našoj opštini.

Posvetićemo maksimalnu pa-

žnju i gastro turizmu, manife-

stacionom i eko turizmu. Po-

brinućemo se, između ostalog,

i da seoska područja dobiju

kvalitetne puteve, pred-

stavio je Stanić, ukrat-

ko, plan i program

oporavka opštine.

On je uvjeren da su

vrijednosti progra-

ma i izborne liste

„Demokrata“, koja je, kako je

naglasio, po kvalitetu i svim

drugim kriterijumima van

domašaja političke konku-

rencije, građani prepoznali i

da ne sumnja da će dobiti naj-

boljumogućuocjenu.

- Mi smo, za razliku od osta-

lih, ponudili nove ljude koji

imaju želju i voljudamijenja-

juMojkovac na bolje. Našu li-

stučinenajpoštenijiljudi,koji

nijesu učestvovali ni u jednoj

vlasti. Mladost, znanje, želja i

energija uz savremen pristup

problemu i uz najkvalitetniji

program–nas veoma vidljivo

odvaja od političke konku-

rencije. Zbog toga imamo

ogromnu podršku i povjere-

njegrađana,kojećebitipreto-

čenou izborni rezultat i omo-

guć i t i nam da budemo

predvodnik razvoja Mojkov-

ca, uvjeren je nosilac listeDe-

mokrata.

On je, na kraju, rekao da će

Demokrateući upostizbornu

koaliciju sa svima koji baštine

njihova programska načela,

osimsaDPS-om.

-NadamosedaćehrabriMoj-

kovčani odbiti pokušaje ucje-

na, pritisaka i predizbornih

podvalaodstraneDPS-a,koji

nema podršku u narodu da

nastavi da vrši vlast uMoj-

kovcu, zaključio je nosi-

lac liste Demokrata,

IvanStanić.

R.Ć.

PODGORICA

Radna grupa

zaprimjenuOEBS-ovihpre-

poruka i analizu izbornog za-

konodavstvamoglabi već

sjutrauraditi prvi draftmo-

gućihrješenja, odnosno tri

sugestijeOEBS-auvrstiti u

nacrt amandmananaZakon

obiračkomspisku. Tobi bio

početakkonkretnogpravnog

oblikovanja sugestijaODIHR

– rečeno jenezvaničnoPo-

bjedi, nakon jučerašnje sjed-

niceRadne grupe, koja jebila

zatvorena za javnost.

Članovi Radne grupe su, sa

predstavnicima Ministarstva

unutrašnjih poslova i Agencije

za zaštitu ličnih podataka i slo-

bodan pristup informacijama,

analizirali rješenja vezana za

izmjene Zakona o biračkom

spisku.

- MUP i Agencija dali su svoja

mišljenja o tri preporuke

OEBS-a koje se odnose na bi-

rački spisak, s tim što je MUP

težište stavio na jedinstveni bi-

rački spisak, aAgencija je suge-

risala rješenja za dodatno po-

boljšanje njegovog korištenja,

radi maksimalne demokratič-

nosti i transparentnosti, ali ne

na štetu zaštite ličnih podataka

–kazao jePobjedin izvor.

Predstavnici MUP-a i Agencije

za zaštitu ličnih podataka bili

su gosti i jedne od prethodnih

sjednica Radne grupe, kojoj su

mediji prisustvovali. Tada su iz

MUP-a poručili da su „OEBS-

ove preporuke spas, jer su sa-

dašnjeodredbeZakonaobirač-

kim spiskovima u suprotnosti

sa Zakonomo zaštiti ličnih po-

dataka“. Predložili suda separ-

tijamadostavljasamodiopoda-

taka, a ne kompletni izvodi iz

biračkih spiskova, zatim da se

rok od 72 sata koliko imaju za

pripremu, štampu i ovjeru

izvoda iz biračkog spiska, kao i

za dostavu DIK-u, produži na

pet dana, te da se briše član 25

Zakona o biračkomspisku, koji

podrazumijeva da parlamen-

tarna strankadobije sve što tra-

ži iz predmeta. Iz Agencije za

zaštitu podataka predložili su

da se mijenja član 21 Zakona o

biračkomspisku i da seomogu-

ći uvidubirački spisak, takošto

će informacioni sistem parla-

mentarnih stranaka biti konek-

tovan sa informacionim siste-

momMUP-a, kako bi učesnici

izbornih procesa iz sekunda u

sekund imali uvid u sve pro-

mjene biračkog spiska.

I.K.

PODGORICA

SNPMojko-

vacporučio jepredsjedniku

opštineDejanuMedojeviću

da jeodovoggradanapravio

mjesto izkojeg svi odlaze

zbog, kako surekli, pogubne

politikekoju je sa svojimti-

momvodio. Uzvratila jemoj-

kovačkaDPS, riječimada je

SNPvećdužeupolitičkoj

agoniji i da je izgubilapotpu-

ni dodir sa realnošću.

- Širenje lažnog optimizma je-

dino je preostalo odlazećoj

mojkovačkoj vlasti. Gospodine

Medojeviću, tačno je da nema

ravnopravnosti između vas i

nas, nikada je nije ni bilo. Vi ste

sve izbore dobili zahvaljujući

ucjenama, kupovini glasova od

prljavog novca, partijskim za-

pošljavanjem, navodi seureak-

ciji SNP-a na intervjuMedoje-

vića dat Pobjedi.

OdborniciSNP-asu,kakotvrde

uovojpartiji,pošteniičasnilju-

di, koji nikada nisu zloupotre-

bljavali i prijetili Mojkovčani-

ma, kao što to radekandidati za

odbornike suprotnog tabora.

- O vašem radu i uspjesima go-

vori i činjenica da se danas do

centra grada jedva stiže. Rupe

po asfaltu, voda koja otiče uli-

cama, centar koji ste pretvorili

u parking. Službe su vampara-

lisane. Međutim, vas to ne za-

nima,jersteovdjesamoubače-

ni da trčite ovu trku, a čitav

Mojkovac zna da vas ne žele ni

vaši za predsjednika, nikad vas

nisu ni željeli. Uvijek ste bili

prelazno rješenje, zaključuje

se u saopštenjuSNP-a.

Na ovo reagovanje oštro je uz-

vratilamojkovačkaDPS, riječi-

ma da je SNP već duže u poli-

tičkoj agoniji i da je izgubila

potpuni dodir sa realnošću ka-

da sebi daje za pravo da politi-

ku koja je Mojkovac spasla od

propadanja - nazove pogub-

nom.

- Kao da su zaboravili kako je

Mojkovac izgledao za njihovo

vrijeme?! Da je jalovište bilo

otvorena septička jama, u koju

se ispuštala kanalizacija, da je

gradbioprljav i zapušten, dasu

građanizbogvodeiblatadože-

ljezničke stanice morali u gu-

menim čizmama, da se uMoj-

kovac nijemoglo ući, zbog bob

staze koju su napravili mimo

projekta,dasuoBjelasiciupra-

vo oni širili lažni optimizam i

koristili je u marketinške svr-

he. Sve čega ste se dohvatili

propaloje,uključujućiinekada

jakuopozicionustranku-Soci-

jalističku narodnu partiju, po-

djećamojkovačkaDPS.

Oni naglašavaju da više od po-

lovine pobjedničke liste ,,Za

naš Mojkovac - DPS Milo Đu-

kanović“ čine mladi ljudi iz-

među 20 i 40 godina, koji su

prepoznati po obrazovanju i

vaspitanju.

R.P.

KOTOR

LiderLiberalne

partijeočekujeda seOsnov-

nodržavno tužilaštvouKo-

torukonačno izjasni oko

dvojnogdržavljanstva gra-

donačelnikaKotoraVladimi-

raJokića.

- Mislim da Kotor nikada nije

bio u složenijoj političkoj situ-

acijioduspostavljanjavišestra-

načja 1990. godine. Mislim da

su sada svi u Kotoru u nekoj

fazi iščekivanja. I vlast, i opozi-

cija i građani, i to zbog sumnji-

vog legitimiteta aktuelnog

predsjednika opštine Vladimi-

raJokića, kazao jePopović, go-

stujući uemisiji Skalaradija ,,U

žiži“.

On je podsjetio da je Osnovno

državno tužilaštvo u Kotoru

pokrenulo postupak kako bi se

utvrdilo da li je Jokić 2013. go-

dine dobio državljanstvo Re-

publike Srbije i na taj način iz-

gubio crnogorsko.

Popović jekazaodasupojedini

mediji objavili Jokićeve izvode

iz državljanstva, iz kojih se ja-

sno vidi da je on 2013. godine

dobiodržavljanstvo Srbije.

- Na taj način je izgubio crno-

gorsko državljanstvo, što znači

da nije mogao nikako učestvo-

vati na prošlogodišnjim lokal-

nim izborima, niti se kandido-

vati za odbornika u kotorskoj

SO. Kotorski parlament broji

33 odbornika, a kotorska koali-

cionavlast ima samo jedanglas

više, navodi on.

Popović ističe da je taj 17. glas

bioJokićev, i da, osimnjega, le-

gitimitet nemani predsjednica

SODragica Perović, jer je bira-

na u Skupštini opštine i njego-

vimglasom.

Zbog svega toga, vjeruje Popo-

vić, Kotor je na neki način blo-

kiran.

-Svirazvojniprojektisublokira-

ni. Nema ništa od izgradnje obi-

laznice, pasarele kod Lučke ka-

petanije, žičare od Tabačine do

SanĐovanija, rekao je on.

R.P.

PODGORICA

UCrnoj Gori

postoji potreba za formira-

njemširokog, neformalnog

građanskogbloka, čiji je cilj

kreiranjedruštvenog ambi-

jenta zaodržavanje slobod-

nih, tajnih, neposrednih i re-

gularnih izbora, bez

zloupotrebadržavnihresur-

sa i političkekorupcije, sa-

opšteno je izGrađanske ini-

cijative „Zanas“.

Navodi se da ideju o formira-

nju tog bloka, u kome bi bile

ličnosti koje nijesu aktivne u

političkom procesu, privodi

kraju „grupa slobodomislećih

građana, uglavnom javno pre-

poznatihaktivista, intelektua-

laca i ostalih društvenih čini-

laca“.

ProfesorĐorđijeBlažić, jedan

od inicijatora ideje, kako pre-

nosi agencija Mina, kazao je

da su prepoznali svu apatič-

nost političkog, ekonomskog i

ukupnog društvenog stanja.

Prema njegovim riječima, ro-

vovske pozicije interesnih

grupa iz vlasti i opozicije su

toliko duboke, da nijesu u sta-

nju ni da počnu, a kamoli rea-

lizujukvalitetandijalogkoji bi

rezultirao legitimnim i legal-

nim fer i demokratskim izbo-

rima.

On je rekao da se nameće veo-

ma jasna potreba da se kreira

jedan širok, neformalan gra-

đanski blok, koji bi pokrenuo

proces samrtve tačke.

R.P.

LOKALNI IZBORI UMOJKOVCU:

Ivan Stanić, nosilac liste Demokrata

Bićemo temelj

nove vlasti

Radna grupa za izborno zakonodavstvo razma-

trala sugestije OEBS-a vezane za birački spisak

Na korak od pravnog

oblikovanja preporuka

Predizborna kampanja pred lokalne izbore uMojkovcu sve oštrija

SNP kritikuje sadašnju vlast, a DPS

podsjeća SNP kako su uništavali grad

Građanska inicijativa „Za nas“ uskoro će uputiti javni poziv svimkvalitetnimpojedincima

Blažić: Potreban široki građanski blok

Lider Liberalne partije očekuje odluku o

legitimnosti izbora predsjednika opštine Kotor

Popović:

Očekujemda

se tužilaštvo izjasni o

Jokićevomdržavljanstvu

IvanStanić

Sa sastankaRadnegrupe