Previous Page  2 / 47 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 47 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Nikolić:

Kakomože biti prelazne vlade bez DPS-a

PODGORICA

Poslanik Demokrat-

ske partije socijalista Andrija Nikolić

kazao je da je jučerašnji sastanak dije-

la opozicije najuvjerljivija slika eska-

lacije krize unutar opozicionih redova.

- S jedne strane, imate jednog od

opozicionih lidera koji tvrdi da je

za prevazilaženje, kako on kaže,

političke krize u Crnoj Gori neop-

hodno formiranje prelazne

vlade, a s druge strane, danas

smo čuli sa tog sastanka da

nema pregovora sa DPS-om

ni po koju cijenu. Pitanje je

kako onda uopšte može biti prelazne

vlade bez razgovora sa DPS-om,

rekao je Nikolić.

On je podsjetio da se, od dijela opo-

zicionih predstavnika čulo da su, uz

vanredne parlamentarne izbore, spre-

mni da ponude ponavljanje izbora u

Budvi i Kotoru.

- Međutim, od drugog dijela opozici-

je čujete da su spremni da ponude

samo ponavljanje izbora u Nikšiću.

Dakle, riječ je o ozbiljnoj nekonzisten-

tnosti koja, ne samo što se ogleda u

prividnimmanipulacijama, nego i u

karakterisanju tog dijela opozicije kao

građanske, kaže poslanik DPS-a.

On je dodao da bi opozicija bila gra-

đanska, potrebno je da elementarno

bude lojalna prema interesima sop-

stvene države. Nikolić je kazao da je

80 odsto opozicionog sastava koji je

juče sastančio bio protiv obnove crno-

gorske nezavisnosti.

Prema njegovim riječima, sramota je

kad se ta opozicija samokvali ikuje

kao prozapadna, a odbija sve sugesti-

je koje stižu iz zapadnih zemalja da je

nužno da se vrate u parlament i tamo

brane interese građana koji su ih birali.

- Ključni rezultat opozicionog bojkota

je ogoljavanje svih opozicionih sla-

bosti i pokazivanje nekonzistentnosti

među opozicionim liderima. I što je

posebno važno za opozicione birače,

jedna vrsta ličnih animoziteta koji

postoje među opozicionim liderima

koji na taj način sugerišu da nisu u

stanju da se dogovore oko elemen-

tarnih političkih interesa. Kako bi se

onda ti isti ljudi sjutra dogovarali kad

bi se eventualno našli na vlasti, kazao

je poslanik DPS-a Andrija Nikolić.

Z.D.

Politika

Utorak, 14. novembar 2017.

Spremni i

zaproteste?

PODGORICA

Predstavnici tako-

zvane građanskeopozicije -Demo-

krata, SDP-a, Građanskogpokreta

Ura, Demosa i SNP-a - saopštili su

nakon jučerašnjeg sastankadana-

stavljaju sabojkotomparlamenta,

ali dane isključuju i proteste, kao

radikalnijumjeru.

-Mislimodabojkottrebadabudeop-

cija cijele opozicije - rekao je lider

Demosa Miodrag Lekić, koji je bio

domaćin sastanka.

On jenakonferenciji kazaodabimo-

gli da preuzmu „neke radikalnije

mjere, u demokratskomokviru“, na-

vodeći dabi tomogli biti protesti, ko-

je ne isključujukao opciju.

Lekić je prokomentarisao i izjavu

evropskog komesara za politiku su-

sjedstva i pregovore o proširenju Jo-

hanesaHana, da je Skupštinamjesto

za dijalog.

- Želimo da se vratimo u parlament

kad se ispune uslovi - kazao jeLekić.

On navodi da su se na sastanku čuli i

stavovi kako predsjedničke izbore

treba bojkotovati ako se okolnosti ne

promijene, ali da takav prijedlog za

sada nijesu usvojili kao stav građan-

ske opozicije.

Izbori

Nakon sastanka zvanično je saopšte-

nodabojkotnastavljajudoksenepri-

hvate prijedlozi opozicije „u kojima

su sadržana dva bitna demokratska

elementa“.

- Neprihvatanje izbora koji su se od-

vijali u uslovima objavljenog držav-

nog udara. Tri zahtjeva, zapravo pri-

jedloga, kojim se na demokratski

način može otvoriti put izlaska iz

krizeineregularnogstanjapolitičkog

sistema koji svakim danom sve više

degradira zemlju i na međunarod-

nomplanu, posebno u kontekstu us-

poravanja integracionih procesa Cr-

neGoreuEU-dodajeseusaopštenju.

Uprkos upozorenjima opozicije i

ukupne demokratske javnosti, kako

navode, vladajuća stranka nastavlja

„neskrivene akcije s ciljem da vrati

Javni servis u partijski posjed koji bi

opet primarno ostvarivao široku pro-

pagandu režima“.

- Vladajuća stranka hoće opet servis

kojinekritički zastupavladinupoliti-

ku, negirakriminal ikorupciju, napa-

da sve one koji u javnosti kritički i

nezavisno djeluju, sve do daljeg pra-

njabiografijasvojimposlodavcima iz

vrha vlasti - piše u saopštenju.

RTCG

Kako poručuju, lider DPS-a Milo

Radunović:

Samostalni

bojkot izbora

bio bi političko

samoubistvo

Đukanović„želiponovodakontroli-

še Javni servis“.

- Iako se akcija odvija preko partij-

skih vojnika i u providnom, zapravo

tragikomičnom, kontekstu simulira-

ne zakonitosti, svima je jasno da iza

oveautokratske,mračne, iznadsvega

antievropske inicijative stoji šef reži-

ma Milo Đukanović. Plašeći se slo-

bodnih medija i naviknut da djeluje

isključivo uz pomoć kontrolisanih

glasila i korumpiranih novinara, Đu-

kanović ne samo da je u takve svrhe

pored kontrolisanih režimskih glasi-

lauvoziotabloidnouslužnemedije iz

Srbije - Informer, Pink - već hoće da

ponovovladaJavnimservisomkojibi

uređivale njegove specijalne službe.

Podsjećamo da je EU u nekoliko iz-

vještajaonapredovanjuinsistiralana

neophodnosti reformisanja Javnog

servisa. Napominjemo da su trenut-

nostvoreniuslovizaizgradnjuprofe-

sionalnogJavnogservisakojiusvojoj

autonomnosti treba da bude jedino

odgovorangrađanima, pritomsa jed-

nakimodstojanjemod vlasti i opozi-

cije-zaključujetakozvanagrađanska

opozicija.

Iv.P.

Reakcija DF na sastanak

dijela opozicije

Poslanik Demokratske partije socijalista o sastanku dijela opozicije

Okršaj „Građanskogbloka“ i dijelaopozicije:

„Zašto vas plaćamo?“, „Bečić je voštana figura“...

Grupa građana, koji su se predstavili

kao aktivisti „Građanskog bloka“,

dočekala je opozicione lidere ispred

centrale Demosa sa transparentima

„Zašto vas mi plaćamo?“ i „Mi smo

Crna Gora“ i tražili su da prisustvuju

sastanku. Aleksandra Šofranac,

aktivistkinja tog neformalnog bloka,

kazala je novinarima kako žele da

ispitaju kako se troši novac građana.

Lidera DPS-a Ranka Krivokapića

pitali su „šta je uradio u zadnjihmje-

sec dana da zaradi platu“.

- Pitajte DPS to - odgovorio je Krivo-

kapić, navodeći da njegova partija

prima mjesečnomanje novca „nego

što se štete u Crnoj Gori učini“.

Dritana Abazovića, predsjednika

Ure, pitali su „da li se od para koje

dobijaju za neradmogao izgraditi

vrtić“.

- Borimo se svakimdanom i na Ceti-

nju i u Mojkovcu... Demontiramo ih

svaki dan, a što taj proces nije brz,

nijesam kriv ja ili moj subjekat. Ali

niko ne može da spori da se borimo

- rekao je on.

Na pitanje „da li zna da je prelazna

vlada neustavna“, Abazović je kazao

da je protiv prelazne vlade i da se

neće vraćati u parlament dok se ne

ispune uslovi opozicije.

- Već godinu ste van parlamenta, a

primate plate od građana koji su vas

izabrali - kazala mu je aktivistkinja.

- Primamo plate. Ali borimo se za

građane, ne krademo ih, raskrinka-

vamo afere - rekao je Abazović.

Za priču jedino nije bio raspoložen

lider Demokrata Aleksa Bečić, koji se

nije zaustavio da odgovori na pita-

nja okupljenih.

- Zašto ignorišete građane - upitali

su ga, a neko je dobacio: „On je

voštana igura“.

Predsjednik SNP-a Vladimir Joković

je kazao da je njegova partija ovog

mjeseca primila 13.500 eura iz

budžeta.

- Platili smo struju, vodu, plate rad-

nicima. Ni dinar nijesmo potrošili na

neku drugu stvar - rekao je Joković.

Lekić je kazao da su se na sastanku čuli i stavovi kako predsjedničke izbore treba bojkotovati

ako se okolnosti ne promijene, ali da prijedlog za sada nijesu usvojili kao stav građanske opozicije

PODGORICA

Funkcioner

Demokratskog fronta Slaven

Radunović ocijenio je sinoć da

je njegova politička grupacija

spremna za sve oblike borbe

protiv režima, navodeći da im

ne trebaju jalove akcije. On je na

svomFejsbuk pro ilu, komenta-

rišući sastanak dijela opozicije,

napisao da DF ,,na sve pristaje

osimda zamajavaju građane

jalovimbojkotomparlamenta

bez dodatne akcije“.

- Dakle, bojkot parlamenta uz

bilo koji dodatni vid pritiska,

proteste, bojkot svih izbora,

vraćanje svih opozicionihman-

data, građansku neposlušnost,

parlament u sjenci, vladu u sjen-

ci. Ima li ko spreman za akciju,

upitao je Radunović.

On je odgovarajući na pitanja

posjetilaca društvene mreže

da li su spremni da se odreknu

privilegija i plata, kazao da je DF

spreman na sve što je nabrojao.

- Čekamo da ostali skupe hra-

brost ili da se dozovu pameti.

Što god. Samostalni bojkot

izbora i samostalno vraćanje

mandata, prihoda - bilo bi samo

političko samoubistvo i izraz

nezrelosti, kao i neodgovornosti

prema svojimbiračima, rekao je

Radunović.

R.P.

Takozvana građanska opozicija održala novi sastanak

SlavenRadunović

Aktivisti Građanskog

bloka i RankoKrivokapić

AndrijaNikolić

Sastanakdijelaopozicije

D. MALIDŽAN