Previous Page  12 / 47 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 47 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Utorak, 14. novembar 2017.

CrnomGorom

BAR

Izgradnjavodovodne

mreže zanaseljaSveti Ivan,

Veliki Pijesak, Utjehu i Go-

ranu i rekonstrukcijaputa

odnaseljaSveti IvandoKa-

meničkogmosta, kapitalni

suprojekti uMjesnoj zajed-

niciMrkojevići, akoji su

predviđeni akcionimpla-

nom2016. do2020. godine.

Koordinator DPS za tu Mje-

snu zajednicu, Asim Andrić

kazao jenakonferenciji zano-

vinaredajeutokupribavljenje

odgovarajuće dokumentacije,

tedabi radovi trebalidapočnu

nakonNove godine.

Potpisaniugovori

- Na području naselja Sveti

Ivan, Veliki Pijesak, Utjeha i

Gorana, nije obezbijeđeno re-

dovnosnabdijevanjevodom, a

akoimamouvidudasutoturi-

stička mjesta, smatram da je

neophodno riješiti taj pro-

blem.Dobili smohidrotehnič-

ke uslove od Regionalnog vo-

dovoda za pr ik l jučak u

Zaljevu, koji je bio osnova za

donošenje odluke od opšteg

interesa sa urbanističkim

uslovima za uspostavljanje

normalnog vodosnabdijeva-

nja za naselje Sveti Ivan. Pot-

pisani su ugovori o izradi pro-

jektne dokumentacije koja će

biti gotova do Nove godine.

Očekujemo da nakon toga ot-

počnu radovi na izgradnji vo-

dovodne mreže za to naselje.

Sa sigurnošćumožemo da ka-

žemo da ćemo u nastavku tog

realizovati i projekte za Veliki

Pijesak, za šta smo od Regio-

BAR:

UMrkojevićima naredne godine počinje realizacija kapitalnih projekata

Sveti Ivan imaće

dovoljno vode i

kvalitetne puteve

NAJVIŠERAĐENONAPUTNOJ

INFRASTRUKTURI:

Andrić iMuratović

Gradili

puteve u

Velikom

Pijesku

Govoreći o aktivnostima

koje su sprovedene u okvi-

ru akcionog plana, Asim

Andrić kaže da je najviše

rađeno na putnoj infra-

strukturi.

- Rekonstruisan je put

Pečurice - Veliki Pijesak u

dužini od skoro dva kilo-

metra, ukupne vrijednosti

oko 130.000 eura, zatim

put prema naselju Veliki

Pijesak ka Bištinama, a

izgrađena su i dva potpor-

na zida u u selima Žuđe-

lovići i Duškići ukupne

vrijednosti oko 25.000

eura- kazao je Andrić.

nalnog vodovoda tražili hi-

drotehničkeuslovezaodvojak

na Velikom Pijesku. Procje-

njujem da ćemo i to uskoro

dobiti, što će biti osnova za

izradu projektne dokumenta-

cije – rekao jeAndrić.

PutdoKruta

Drugi kapitalni projekat za

MZMrkojevići tiče se rekon-

strukcije puta od naselja Sveti

Ivan do Kameničkog mosta,

odnosnodoKruta.

-Dosadajeopštinafinansirala

izradugeodetskihpodloga, pa

je put lokalnog karaktera. Lo-

kalna uprava radi njegovoj

prekategorizaciji i izradi pro-

jektnedokumentacije, kakobi

se i taj projekat uspješno

okončao–naveo jeAndrić.

Po njegovim riječima za reali-

zaciju tih projekata opština

ima sredstva od KfW banke i

neophodna odobrenja, te da

će problem snabdijevanja vo-

dom naselja Sveti Ivan i dalje,

prema Velikom Pijesku biti

veoma brzo riješen.

MuharemMuratović (odbor-

nikDPS-aizMrkojevića)kaže

da će ,,nastaviti da gradepute-

veitumjesnuzajednicuučini-

ti izuzetno lijepom“.

- Siguran samda će za desetak

godina ovi prostori biti veoma

atraktivni i treba ih spremati

za veliku seobu. Mrkojevići

imaju perspektivu i sa zacrta-

nim akcionim planovima na-

dam se da ćemo svi biti zado-

voljni i učiniti našu opštinu, a

time i državu ljepšom i atrak-

tivnijom – zaključio je Mura-

tović.

V.K.V.

Rekonstrukcija elektromreže

u Kovačevićima

Za narednu godinu planirana je i rekonstrukcija puta Gorana -

Utjeha, kao i nekoliko puteva na VelikomPijesku i Veljem selu

u Mrkojevićima koji će povezati dio Brkanovića i Grdovića sa

Veljim selom. Takođe, u planu je i uređenje puta prema Pelin-

kovićima, kao i rekonstrukcija elektromreže u Kovačevićima.

BERANE

Nezaposleni mladi imali su priliku da tokom tri dana kroz

obuke u sklopu Koka-kola radionice steknu primjenljiva znanja i vje-

štine i tako postanu konkurentniji na tržištu rada. Radionica se odr-

žava u prostorijama Regionalnog biznis centra Berane. Nova znanja

od serti ikovanih trenera steklo je 20 nezaposlenihmladih lica.

Polaznici su učili kako da napišu dobru biogra iju i predstave se

budućemposlodavcu na intervjuu za posao. Savladali su osnove

pravilnog upravljanja vremenomu cilju izvršenja svih zadataka, kao

i osnove poslovne komunikacije. Mladi su učili o upravljanju pro-

jektima i kreiranju biznis planova. Polaznici su dobili serti ikat koji

izdaje kompanija Koka-kola HBC Crna Gora.

Kompanija Koka-kola pokrenula je ove godine u svih 28 zemalja u

kojimposluje program „Koca-kola podrška mladima“.

Regionalni direktor prodaje u kompaniji Koka-kola, Nikola Tripković

kaže da kao društvenoodgovorna kompanija, osluškuju zajednicu,

potrebe i izazove sa kojim se suočava.

- Svjesni smo da je jedno od najvažnijih pitanja za mlade ljude, kako

da nađu posao i uopšte uđu na tržište rada. Zbog toga im kroz ovaj

programnudimo znanja i vještine koje će ih osnažiti i spremiti za

tržište rada, kroz to povećavajući njihovo samopouzdanje, koje je

veoma važno za mlade generacije - kazao je Tripković.

V. J.

PODGORICA

Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za kva-

litetnije i sigurnije napajanje

električnom energijomu više

opština. Zbog toga potrošači u

pojedinimnaseljima po nekoli-

ko sati neće imati struju.

BERANE:

od 8:30 do 14:30 sati

Budimlja, Mašte, dio Goražda,

Selo Tmušići, i planinski prevoj

Lokve; od 8 do 18 sati Rudeš,

Ranč bb, Jasikovac, Budimlja 1

i 2, IV jula, Batuni – zbog ugrad-

nje novih brojila.

BIJELOPOLJE:

od 9 do 15

sati Grubježići i Kičava; od 9

do 12:30 sati Crnča, Godijevo,

Radulići, Goduša, Sipanje, Liči-

ne, Sušica, Osmanbegovo Selo,

Lazovići, Moravac i Ivanje; od

8:30 do 14:30 sati Lješnic.

HERCEGNOVI:

od 11 do 15 sati

povremeni prekidi na području

naselja Topla, Crveni Krst i

Dom zdravlja.

KOLAŠIN:

od 9:30 do 15 sati

Uljari; od 8:30 do 13:30 sati

Skrbuša, Vraneštica, Skrbuša,

Dulovine, Bijeli potok, Izlasci,

Padež, Mateševo, Jabuka, Bare

Krajske i Lukićevića Lug.

MOJKOVAC:

od 9 do 13:30

sati Uloševina; od 10 do 12 sati

Radnik.

PLUŽINE:

od 11 do 12 sati

Potrk, Duba, Bajovo Polje,

Zaborje, Polja Pejovića, Buko-

vac, Miljkovac, Rudinice,

Zakamen i Seljani.; od 12: do 13

sati Podprisoje, Gornja Brezna

i Lug; od 13 do 14 sati Brezna i

Pilana.

ROŽAJE:

od 9 do 14:30 sati

sela Bogaje i Njeguš.

ULCINJ:

od 8 do 14 sati: Nova

Mahala prema Valdanosu.

I. T.

Dio Berana

bez struje

šest sati

ROŽAJE

URožajama se

prodajemedupakovanupla-

stične teglebez etikete i de-

klaracijeoporijekluproizvo-

da, anadležne inspekcijene

obraćajupažnju to– rekao je

poznati pčelarEšefHusićna

predstavljanjuprojekta

,,Agrodizajn– crnogorska

kulturahrane“.

Po njegovim riječiam u gradu

pod Hajlom prema radovima

prof. dr Halila Markišića, ima

2.160biljnihvrsta od čega je 70

odstomedonosnih.

- Ti podaci govore o kakvom

kvalitetu ovdašnjih proizvoda

se radi, odmeda,mesa,mlijeka

i mliječnih proizvoda. Među-

tim, nama je problem znanje i

umijeće upravljanja onim što

nam je priroda dala. Imamo

kvalitet bolji od Švajcaraca, ali

proizvode ne umijemo da upa-

kujemo na kvalitetan način –

kazao jeHusić na radionici.

Projekat ,,Agro dizajn – crno-

gorska kultura hrane“ spro-

vode ministarstva kulture i

poljoprivrede. Predstavnica

Ministarstva kulture Marija

Nikčević objasnila je da su na

nekoliko radionica čuli različi-

ta tumačenja značaja pakova-

njaiserviranjahrane,kaoi,,ko-

municiranja“hranesatržištem

kroz etiketiranje i promociju

brendiranihproizvoda.

– To nam je ukazalo da postoji

ogromanprostor za unapređe-

nje pakovanja i plasiranje i ser-

viranja proizvoda. Čuli smo

iskustva pčelara iz Rožaja, kao

i drugih proizvođača i njihova

mišljenja o tome šta bi trebalo

unaprijediti u dizajnu. Njače-

šći problem, pokazalo se to-

kom radionice, su naljepnice i

pakovanja.Mismotudapomo-

gnemo savjetima i sugestijama

kako bi se crnogorski tradicio-

nalni proizvod doveo do pre-

poznatljivosti – kazala je Nik-

čević.

Kada je riječ o marketinškom

značaju, odnosno vidljivosti

crnogorskihproizvodana trži-

štu, konstatovano je da su eti-

kete i načini pakovanja hrane

prilično ujednačeni te da boje,

deklaracija i sadržaj na njima

nijesuusaglašeni.

-Ukazali smo proizvođačima

na te probleme, nadamo se da

će ih otkloniti budući da se na

tajnačinulaziuzonunelegalne

trgovine –kazala jeNikčević.

Načelnica Direkcije za šeme

kvaliteta uMinistarstvu poljo-

privrede Merisa Čekić je ista-

kladaradenasistemukvaliteta

geografskih oznaka i garanto-

vano tradicionalnih specijali-

teta.

–Jedini način da proizvođač

dugoročnoobezbijediplasman

proizvoda i opstanakna tržištu

upravo je način pakovanja od-

nosno deklarisanje proizvoda.

Proizvođači moraju da razmi-

šljajuo sistemima kvaliteta, jer

država stoji iza njih – kazala je

Čekić.

Ona smatra i da treba uraditi

katastar medonosnog bilja na

području Rožaja kao možda

najbolju preporuku stranim

potrošačima o kvalitetu rožaj-

skogmeda.

F.K.

URožajama predstavljen projekat ,,Agro dizajn – crnogorska kultura hrane“

Džaba dobar proizvod

ako je pakovanje loše

ZNANJEIUMIJEĆEUPRAVLJANJA:

Sa radioniceuRožajama

Dobili smo hidrotehničke

uslove od Regionalnog

vodovoda za priključak

u Zaljevu, projektna

dokumentacija biće gotova

do Nove godine. U toku je

prekateogorizacija puta od

naselja Sveti Ivan do Kruta,

što je uslov da se pristupi

njegovoj rekonstrukciji –

kazao je AsimAndrić

BERANE:

Radionica kompanije Koka-kola

Nezaposleni uče kako

da dođu do posla