Previous Page  11 / 47 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 47 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Utorak, 14. novembar 2017.

CrnomGorom

CETINJE

–Radili smoodgo-

vorno i posvećenokakobi

izazovimadanašnjicedali

adekvatanodgovor. Sigurno

da ćebiti polemike–da li

smomogli više, da li smomo-

gli bolje, ali tvrdimda smo

učinili sve što jeunašojmoći

kakobi sepremanašemgra-

duodnosili onakokako je za-

služio–poručio je gradona-

čelnikCetinjaAleksandar

Bogdanović.

On je na svečanoj sjednici koja

je povodomDana prijestonice

održana u Vladinom domu

istakoda 13. novembar pripada

najsvjetlijim datumima crno-

gorske istorije.

Projekti

Govoreći o učinku lokalne

uprave Bogdanović je podsje-

tiona najvažnije projekte.

– Počeli smo „od srca grada“ i

rekonstrukcije Dvorskog trga,

parkaIvanCrnojević,Njegoše-

ve ulice, bivšeg Ruskog i Bri-

tanskog poslanstva, stare bol-

nice „Danilo Prvi“. Uređena je

gradska tržnica, intenzivno se

radi na Univerzitetskom kom-

pleksu, sređena je i autobuska

stanica. Samo te investicijevri-

jedne su čak 15 miliona eura –

kazao jeBogdanović.

Podsjetio je gradonačelnikCe-

tinja da je urađen novi ulaz u

grad, te rekonstruisaneBajova,

Grahovska imnogedrugeulice

ugradu, instalirananova solar-

na rasvjeta, te da predstoje ra-

dovu u Mojkovačkoj ulici i

Bajicama. Pri kraju su radovi

nasanacijiponora,počelajesa-

nacija deponije Vrtijeljka, vri-

jedna blizu 2.000.000 eura, iz-

građena nova kanalizaciona

mreža vrijedna 4.000.000 eu-

ra, završen veći dio rekon-

strukcije vodovodnog siste-

ma...

-Obezbijeđen jeotkupstanova

zaprosvjetneradnike, utokuje

gradnja dvije, a planira se iz-

gradnja još pet stambenih

zgrada.Krozzajedničkaulaga-

nja Vlade i prijestonice urađe-

no je puno na objektima škola,

a za djecu i mlade sa smetnja-

ma i teškoćama u razvoju, iz-

građen je jedan od najmoder-

nijihDnevnihcentaraudržavi,

rekonstruisana upravna zgra-

da Košute u kojoj će biti otvo-

ren Binznis inkubator i inova-

tivnicentarčimeseobezbjeđuje

otvaranje 100 radnih mjesta –

rekao jeBogdanović.

Kiša je juče omela postavljanje

kamena temeljca za novi fud-

balski stadion. Bogdanović je

kazao da će realizacija tog pro-

jektavrijednogskoro9.000.000

eura početi uskoro, a da je u to-

ku završna faza rekonstrukcije

sportske dvorane.

PrvičovjekCetinjakazaojeka-

ko se posebno ponosi uspjesi-

ma na planumeđunarodne sa-

radnje, jer je lokalna uprava uz

podrškuVlade obezbijedila vi-

šeod20.000.000euradonacija

i bespovratne pomoći.

On je naglasio da nijesu zabo-

ravili ni selo.

- Izgradili smo, rekonstruisali i

sanirali oko 100 putnih prava-

ca. Gotovo 10 miliona uloženo

je u radove na putu Cetinje –

Njeguši, gdje je probijen i tu-

nel. Na Njegušima je u odma-

kloj fazi gradnja trga i pijace, u

Rijeci Crnojevića je izgrađen

novi mjesni vodovod. Obnav-

ljali smo zadružne domove i

biblioteke, podsticali poljopri-

vredu i pružali besplatnu po-

dršku svima koji su bili zainte-

resovan i za s reds t va i z

kreditnih linija – rekao je Bog-

danović podsjetivši da je otvo-

rena Lipska pećina, investira-

no u turistički kompleks u

mjestuKrstac.

Gradonačelnik Cetinja smatra

da je jedanodnajvećihuspjeha

lokalneupraveusvajanjeZako-

na oprijestonici.

- Njegov značaj za Cetinje je

nemjerljiv, što će biti jasno već

početkom predstojeće godine

kada ćemo iz budžeta dobiti

blizu 10.000.000 eura za ra-

zvojneprojekte. Značajno jeda

ZakonomogućavaidasenaCe-

tinje vrati dio značajnih držav-

nih institucija, poputMinistar-

stvavanjskihposlova–kazao je

gradonačelnikprijestonice.

Borci

Povodom Dana prijestonice,

delegacije prijestonice i UB-

NOR-a i antifašista prijestoni-

ce položile su vijence na Spo-

men-kosturnicu, na Spomenik

neznanomjunaku ispredVlaš-

ke crkve i na spomen-bistu Jo-

vanuM. Vučkoviću

J.ĐUKANOVIĆ

GUSINJE

-Ambasadorka

SjedinjenihAmeričkihdrža-

vaMargaretEnUeharabo-

ravila jeuGusinju. Kako je

saopšteno iz teopštine, Ue-

hara jeprvogdanaposjetila

Nacionalni parkProkletije,

odnosnodolinuGrebaje gdje

seukraćoj šetnji upoznala sa

potencijalima i prirodnim

ljepotama togakraja.

- Drugog dana posjete amba-

sadorka Uehara je imala je

razgovor sa predsjednicom

AnelomČekić koja joj je pred-

stavila aktuelne projekte i

iskazalauvjerenjeda ćeposje-

ta unaprijediti saradnju, te da

očekuje podršku ambasade

Sjedinjenih Država u određe-

nimprojektima – navedeno je

u saopštenju.

NakrajuposjeteUehara jepo-

sjetila i etno-sobu, odnosno

Gusinjsku sobu gdje je imala

priliku da upozna kulturu tra-

diciju ovog kraja, kao i da to-

kom kraćeg obilaska vidi ru-

kotvorine ovog kraja.

C.G.

Gradonačelnik Cetinja povodomDana opštine saopštio da je zadovoljan učinkom lokalne uprave

Bogdanović: Oprijestonici

smo brinuli kako zaslužuje

Čestitka

premijera

CetinjejesimbolCrneGorei

vertikala crnogorske drža-

votvorne tradicije

Predsjednik Vlade Duško

Marković čestitao je u ime

Vlade i u svoje imegrađani-

ma Cetinja, odbornicima u

Skupštini prijestonice i

predsjedniku Skupštine i

gradonačelniku Dan prije-

stonice.

- Prijestono Cetinje je sim-

bol Crne Gore, i predstavlja

vertikalu crnogorske drža-

votvorne tradicije. Uskladu

sa njegovimznačajem, Vla-

da jedonošenjemZakonao

prijestonici pokazala pose-

ban senzibilitet i odnos pre-

ma Cetinju. Naša je poseb-

naobavezadadoprinosimo

njegovom kontinuiranom

razvoju, ulaganjemu infra-

strukturu i obnovu kultur-

no-istorijskih spomenika, a

u cilju očuvanja bogate cr-

nogorske tradicije – navodi

se pored ostalog u čestitki

predsjednika Vlade upuće-

noj gradonačelniku prije-

stonice Aleksandru Bogda-

noviću i predsjedniku

Skupštine prijestoniceCeti-

njeJovanuMartinoviću.

Nagrade

najboljim

studentima

Na svečanoj sjednici po-

vodm Dana prijestonice

uručene su nagrade najbo-

ljim studentima. Za najbo-

ljeg studenta Fakulteta za

crnogorski jezik i knjižebv-

nost proglašena je Barbara

Simović, dok je najbolji na

Fakultetulikovnihumjetno-

sti Dušan Đukić. Najbolji

student Muzičke Akademi-

je je Jelena Jovović, dok je

za najboljeg studenta Fa-

kulteta dramskih umjetno-

sti proglašenNikolaTomić.

Vujanović: Cetinjani žive bolje nego prije deceniju

- Administracija prijestonice radila uspješanpo-

saosvihovihgodina, za dobrosvihgrađanaCe-

tinja i za dobro građana CrneGore. Moramo svi

da budemo ponosni na te uspjehe. Čestitam

gradonačelnikuBogdanovićuinjegovojadmini-

straciji, iskazujući visoko poštovanje za ono što

su radili i uradili – kazao je predsjednik države

FilipVujanović.

Onjekazaodajeukupnainfrastrukturaprijesto-

nice podignuta na znatno viši nivo i postala pri-

mjerkvalitetarazvoja.

- Investicije u infratsrukturu ove decenije obez-

bijedile su da kvalitet života građana prijestoni-

cebudeneuporedivobolji negonapočetkude-

kade. Takođe, prijestonica je učinila sve da se

njen istorijsko-kulturološki i prijestonički karak-

ter maksimalno valorizuje. Svi smo ponosni na

Cetinje kao vertikalu crnogorske istorije, a sve

ono što su vrijednosti te vertikale u kulturološ-

komsmisludobilo jemogućnost vrlokvalitetne

prezentacije.Posebnoradujedajestvorenokvir

za obezbjeđenje što više novih radnihmjesta –

kazao jeVujanović.

Predsjednik je kazao sa pozicije predsjednika

Senataprijestonicedajenapravljendobarizbor

projekatakojićebitirealizovaninarednegodine.

U toku su radovi na putu preko Njeguša, izvjestan je početak izgradnje

novog gradskog stadiona, sanacija ponora i deponije Vrtijeljka.

Preseljenjemvažnih državnih institucija Cetinju će se vratiti i epitet

administrativnog centra – rekao je gradonačelnik Aleksandar Bogdanović

SVIJETLIDATUMUISTORIJICETINJA:

Sa svečane sjedniceuVladinomdomu

Ambasadorka SAD boravila u dvodnevnoj posjeti Gusinju

Priroda najveći razvojni potencijal

POSJETAĆEUNAPRIJEDITISARADNJU:

UeharauGusinju

PODGORICA/BUDVA

– Za-

vršnakonferencijaprojekta

„Istraživanje i podizanje svi-

jesti uprevenciji zaštiteoko-

line i uspostavljanjeveće si-

gurnosti imjera za zaštitu

pomorskogdobraupreko-

graničnompodručjuHrvat-

ske i CrneGore“ (CoRE) biće

održana sjutrauBudvi.

RealizatorprojektauCrnojGo-

ri je Zavod za hidrometeorolo-

giju i seizmologiju uz podršku

Javng preduzeća za morsko

dobro.

Ciljevi projekta su izrada nau-

tičke karte sa ažuriranim hi-

drografskim mjerenjima i si-

gurnosne preporuke na

temelju istraživanja i priku-

pljenih podataka, a koji se od-

nosenapromjeneobalnegrani-

ceuHrvatskoj i Crnoj Gori pod

uticajem erozije i jačine talasa.

Poredostalogprojektomjebilo

predviđeno uspostavljanje

,,nultog stanja“ i pripremljene

sigurnosnepreporuke -uCrnoj

Gori za osjetljiva i promjenjiva

okruženja delte rijeke Bojane,

Sutomorske i plažeMogren - a

u Hrvatskoj uticaj na Dubro-

vačke zidine. Podloga za to je

hidrografski premjer. Projekat

jezapočetujanuaru2016.godi-

ne. Ukupna vrijednost je

536.065 eura.

C.G.

Budva:

Predstavljanje rezultata prekograničnog projekta CoRE

Obala i more pod

lupomnaučnika

DIOPROJEKTA:

Sutomore

FOTO: CETINJSKI LIST