Previous Page  10 / 47 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 47 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Utorak, 14. novembar 2017.

CrnomGorom

ANDRIJEVICA

-Konferen-

cijomzamedije, održanoj

sredinomprotekle sedmice,

najavljen jepočetak realiza-

cije jedinstvenogposlovnog,

humanitarnog, pa i svojevr-

snog zdravstvenogprojekta

,,Zajednodoposla“. Napo-

dručjuandrijevičkeopštine

do sadanepoznatogvida za-

pošljavanjaosoba sa invali-

ditetom.

Prema statističkimpodacima,

na evidenciji lokalne filijale

Zavoda za zapošljavanje, regi-

strovano je318osobasanekim

vidom invaliditeta, i tek su ri-

jetki poslodavci pokazivali in-

tereszanjihovoradnoangažo-

vanje. Ispostavilo se - ne toliko

zbog bilo kakvog zazora ili ne-

dostatka dobre volje, koliko

zbog elementarne neupuće-

nostiuformeisadržajejednog

od veoma važnih nacionalnih

projekata.

Koordinacija

Na te činjenice andrijevičke

sagovornike upozorili su Bi-

ljana Ivanović, predstavnica

Zavoda za zapošljavanje, Ana

Vukadinović, članica projek-

tnog tima, Milić Novović, ko-

ordinator i izvršni direktor

„Igmaprodukta“iTamaraKo-

kić, direktorica „Igma gran-

da“. Jedinstvena je ocjena da

prostora i dobre volje među

potencijalnim poslodavcima

ima dovoljno kako bi se dopri-

nijelo da se invalidi što lakše

uključe u širu društvenu za-

jednicuisamimtimsesamno-

go više podrške prevazilaze

njihoveograničeneradnespo-

sobnosti na tržištu rada.

U početnoj fazi, kompanija

Igmadužna jedaupotpunosti

pripremi uslove za otvaranje

četiri radnamjesta, što podra-

zumijeva, osim sredstava za

rad(viljuškar i video-nadzor),

obezbjeđivanje edukativnih

materijala, poput štampanja

adekvatnihbrošura.

Ambicije

Istovremeno, predviđeno je i

zapošljavanje troje radnika na

farmi, još trojeuslužbi zaregi-

stracijumotornihvozila i dvo-

je u sobi za video-nadzor. Na-

kon obučnog procesa, šest

osoba sa invaliditetom biće

zaposleno na pola godine, da

bi se poslije okončanja cijelog

projekta pronašli dodatnimo-

deli isključivo u korist radno

onih amabicioznijih.

KoordinatorkaprojektaVuka-

dinovićobjasnila je, takođe, da

će prezentaciju Zakona o re-

habilitaciji obaviti diplomira-

ni pravnik, a poslodavci će ta-

da dobiti i sve relevantne

informacije o benefitima koji

ih očekujuukoliko stvore pro-

stor za zapošljavanje osoba sa

invaliditetom. Planirano je i

angažovanje instruktora, kon-

trolora i neophodnog računo-

vođe, u raznim fazama reali-

zovanja projekta.

R.TOMIĆ

HERCEGNOVI

–Čelnici

novske lokalneupravepred-

lažudržavi dapreuzmena-

platnurampunaputuka

Trebinju i da tuotvori novi

granični prelaz izmeđuCrne

Gore i BiH. Kako je juče sa-

opštiopredsjednikopštine

StevanKatić, predstavnici

firme „UniverzalMonte“,

koja jekoncesionarnaputu

Meljine–Petijevići i ima

pravonaplateputarine, volj-

ni sudaopštinaHercegNovi

otkupi postojeći ugovor.

– Otvaranje novog graničnog

prelaza opravdano je jer ta

rampa između Crne Gore i

BiH, za razliku od postojeće

na Sitnici, ima sve elemente

neophodne za prelaz – kazao

jeKatić.

Pravnici

On je dodao da sa više strana

sagledavaju kako da na najbo-

lji način riješe topitanje.

– Imamo ekipu pravnika koji

sagledavaju postojeći ugovor,

obaveze i potraživanja obje

strane.Moramodapreispitamo

zbog čega koncesionar nije na-

pravio tržne centre, dvije ben-

zinske pumpe, restoran – na toj

dionici puta, koji bi poslije 20

godina trebalo da pripadnu op-

štini Herceg Novi. Sagledaće-

mo koji iznos bi mogli da kom-

penzujemo–kazao jeKatić.

On je naveo da je riječ o sumi

koja će na kraju godine da

iznosi oko 5.000.000 eura.

Katić očekujeda ćenadležni u

državi ozbiljno sagledati pri-

jedlog koji je opština kandido-

vala kao zvanični projekat.

Upravljanje

Naplatna rampa na putu Her-

ceg Novi –Trebinje postavlje-

na je 2008. godine nakon iz-

gradnje 12,5 kilometara duge

dioniceodMeljinadoPetijevi-

ća, na osnovu ugovora koji je

opštinaHercegNovipotpisala

sa beogradskom kompanijom

„Universal Holding“. To je re-

zulturalo osnivanjem njihove

firme u Crnoj Gori „Univerzal

Monte“, koja je preuzela

upravljačka prava. Ugovor je

potpisan po BOT sitemu (iz-

gradi, koristi i prenesi). U iz-

gradnju puta uloženo je oko

18.500.000eura, a investitor je

dobiokoncesiju, odnosnopra-

vo naplate putarine na 20 go-

dina.

Ž.K.

NIKŠIĆ

–Uklubu„Atrium“u

Nikšićuprikazana jepremi-

jernaprojekcija filma foto-

grafaPredragaVučkovića

„Kajak festTara 2017“. Osmo-

minutni film, predstavio je

najuzbudljivijemomente sa

ovogodišnjeg festivala, koji se

održaood22. do25. septem-

branakampuGrabna rijeci

Tari. Kako suorganizatori ka-

zali, cilj jepromocijakajaka

nadivljimvodama i bavljenja

ovimsportom.

Jedanodorganizatora festiva-

la, Miljko Bulajić, podsjetio je

da su okupili oko 150 kajakaša

iz svihkrajeva svijeta.

- Ideja samog festivala, ali i

pravljenja ovakvog filma, jeda

ljudi u Crnoj Gori shvate koli-

ko bogatstvo prirode imamo u

našoj državi, pogotovona rije-

kama. Utisci sa festivala su fe-

nomenalni,gostiitakmičarisu

bili više nego zadovoljni, pa

imamo motivaciju da nastavi-

mo ovaj projekat – kazao je

Bulajić.

On je podsjetio da su na festi-

valu održane trke kajakom, u

tri kategorije, ali da u fokusu

nije bilo takmičenje, već dru-

ženje.

DimitrijaVujanovića,vlasnika

etno naselja i kampa Grab, i

jednog od organizatora festi-

vala, raduje činjenica što je

došlo duplo više gostiju nego

prethodne godine. Takođe, on

najavljuje i nove projekte za

narednu godinu.

- Pored festivala na kampu

Grab, planiramo da organizu-

jemo i trke kajakomnadivljim

vodama širom Crne Gore.

Imamo rijeke na kojima se to

možerealizovati, aprojekcija i

pravljenje ovakvog filma sva-

kako da će pomoći u tome –

dodao jeDimitrijeVujanović.

Nakon projekcije u klubu

,,Atrium“, nastupio je bend

Mikrokozma.

Predrag Vučković jedan je od

najpoznatijih tzv. ekstrim i

outdorfotografanasvijetu.Je

-

dan je od nekolicine oficijel-

nih Red bul internacionalnih

fotografa.

S.D.

KOTOR

–Ušoping centruKamelijaod 17 sati bićeotvorenpun-

kt, gdje će ljekarski timovi mjeriti građanima nivo šećera u krvi,

krvni pritisak, davati informacije o liječenju i sprečavanju te

bolesti, te davati savjete o zdravimstilovima života i dijeliti pro-

pratnimaterijal.

NatajnačinDomzdravljaobilježavaSvjetskidandijabetesa.

I.T.

Rijetki poslodavci pokazuju interes da

radno angažuju osobu sa invaliditetom.

Ispostavilo se, najčešći razlog za to je

neupućenost u forme i sadržaje jednog od

veoma važnih nacionalnih projekata

ANDRIJEVICA:

ZZZ i kompanije Igma produkt i

Igma grand zapošljavaju osobe sa invaliditetom

Projekti nade

i dobre volje

POSAONAPOLAGODINEDOBIĆEŠESTOSOBA:

Sakonferencijezamedije

osoba sa nekimoblikom inva-

liditeta registrovano je u Zavodu

za zapošljavanje

318

Kotor: Besplatno

mjerenje šećera u krvi

UNikšiću održana premijera filma Predraga Vučkovića

Vožnja kajaka kroz objektiv kamere

SVEPOPULARNIJISPORT:

Kajaci naTari

Novska opština traži ukidanje naplatne rampe na putu ka Trebinju

Otvoriti novi

granični prelaz

prema BiH

TVRDEDANEMASVEPOTREBNEELEMENTE:

RampanaSitnici

Za razliku od postojeće na Sitnici, rampa na ulazu u

Trebinje ima sve elemente neophodne za granični prelaz.

Moramo da preispitamo zbog čega koncesionar nije

napravio tržne centre, dvije benzinske pumpe, restoran,

koji bi poslije 20 godina trebalo da pripadnu opštini

Herceg Novi – kazao je predsjednik opštine Stevan Katić

Putarina od 1,5 do 18 eura

Cijenaputarine,kojaizazivanezadovoljstvograđanasobjestra-

negraniceibrojnihturista,iznosiodtrido18eurauzavisnostiod

kategorijevozila.Zaputničkeautomobilejetrieura,aukolikose

plaćanjeobavljaelektronskimputempomoćuspecijalnogure-

đaja, cijenaza tukategorijuvozila iznosi 1, 5eura.

StevanKatić