Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Ponedjeljak, 13. novembar 2017.

Društvo

PODGORICA

-Osobe sa in-

validitetomdiskriminisane

suprilikomzapošljavanjau

Crnoj Gori, anajmanje razu-

mijevanja zanjih imajudr-

žavne institucije - ocijenio je

zaPobjeduRankoVojvodić,

jedanodučesnikau šesto-

mjesečnomprogramukroz

koji su se članovi ovedruš-

tvene grupeprofesionalno

usavršavali i znanjaprimije-

nili upraksi.

Projekat koji je realizovala

NVOCentar za građansko ob-

razovanje u saradnji sa Zavo-

dom za zapošljavanje bio je

prilika za osmoro osoba sa in-

validitetom iz Podgorice, Da-

nilovgrada i Nikšića usavrše

komunikacione vještine i zna-

njaoljudskimpravima.Nakon

obuke su imali pola godine

plaćenog angažmana u sedam

nevladinih organizacija i u in-

stituciji Zaštitnika ljudskih

prava i slobodaCrneGore.

Prilikazarad

Vojvodić, koji je zavšio Fakul-

tet za poslovno-civilnu be-

zbjednost,radiojepolagodine

uCentru za istraživačko novi-

narstvo Crne Gore (CINCG) i

za naš list je ispričao da se od

prvogdanaosjećaokaodioko-

lektiva, „zahvaljujući toplom

dočeku poslodavca i zaposle-

nih“.

- Bio sam zadovoljan što ću

steći nova znanja i iskustva.

Radio sam kao novinar i sve

poslove samostalno obavljao.

Osobe sa invaliditetom bile bi

takoreći nevidljive da nema

nevladinih organizacija koje

ih angažuju - istakao je Vojvo-

dić.

Našsagovornikocjenjujedase

prema toj društvenoj grupi

krajnje diskriminatorski po-

stavljaju oni koji rade u držav-

nimslužbama.

-Veomajemaliprocenatzapo-

slenihosobasainvaliditetomu

državnoj službi koja je tako si-

stematizovana da pruža najvi-

šeprilikezazapošljavanje.Pri-

lično je licemjerno pritiskati

privatni sektor da nas zaposle.

Ako država iskreno želi da po-

mogne, ondamožeukonkursu

koji raspisuju državni organi

da se naznači da prioritet u za-

pošljavanjuimamobašmi-po-

ručio jeVojvodić.

Kako je naveo, godinama se

prijavljivao na konkurse za

poslovekojisuraspisanipreko

Uprave za kadrove.

- Iakosamna testiranjimapo-

kazao zapažene rezultate,

starješina organa je uvijek bi-

rao kandidata bez invalidite-

ta. Ako je donesen Zakon o

zapošljavanju koji predviđa

kvotu za zapošljavanje tih li-

ca, očekivano jeda ihsepridr-

žavajuupravodržavni organi.

Neistinite su tvrdnje pojedi-

nih državnih službenika da

među nama nema osoba sa

potrebnim kvalifikacijama.

Moj primjer to jasno pokazu-

je. Sa završenim specijalistič-

kim studijama bezbjednosti,

bogatimradnimiskustvomna

odgovornimmjestima, broj-

nim stečenim kvalifikacija-

ma, dobrim poznavanjem ra-

da na računaru, godinama

tražim posao, bezuspješno -

rekao jeVojvodić.

On je naveo da je zahvalan na

prilici koju je dobio u Centru

za istraživačkonovinarstvo.

Bitikoristan

OsimuCentru za istraživačko

novinarstvo, zaposleni supola

godineradili i uNVOAkcijaza

ljudska prava, CGO, Juventa-

su, udruženju roditelja Rasti-

mo zajedno iz Danilovgrada,

SOS telefonu za žene i djecu

žrtvenasiljaiUdruženjupara-

plegičara izNikšića.

Miloš Otašević koji je završio

menadžment na Ekonom-

skom fakultetu u Podgorici

kroz ovaj projekat stekao je

radno iskustvo u instituciji

ombudsmana. Kaže da je po-

boljšao radne navike i sada br-

že i pouzdanije obavlja radne

zadatke.

- Poslodavac je imao sluha za

moje potrebe, a zaposleni su

me odlično prihvatili. Osjećao

sam se korisno, jer sam znao

da mogu odgovoriti svim iza-

zovima. Radio sam u arhivi

institucije, tako da sam zavo-

diopredmetesavjetnikazapo-

slenih kod ombudsmana, pri-

tužbe građana, pozivnice

raznih ministarstava i slično

tome - rekao jeOtašević.

Osobesa invaliditetomunašoj

državi, smatraOtašević,mogu

da pruže mnogo jer su „prije

svegamarljivi radnici“.

- Položaj osoba sa invalidite-

tomuCrnojGoriuzapošljava-

njunije kakav bi trebalo, ali im

poručujem da se nikada ne

predaju, da se bore, da izvlače

iz sebemaksimumi da vjeruju

da je moguće doći do posla -

posavjetovao jeOtašević.

Socijalnauključenost

Koordinator programa „Ljud-

skaprava“uCentruza građan-

sko obrazovanje Petar Đuka-

nović rekao je u razgovoru za

Pobjedu da je projekat bio na-

čin da se doprinese rješavanju

brojnih izazova u zapošljava-

nju osoba sa invaliditetom u

našoj zemlji.

- Projekat je biousmjeren, prije

svega, na poboljšanje zapošlji-

vosti osoba sa invaliditetom

kroz informisanje, aktivaciju,

neformalnuobuku,radnuprak-

su i promociju koristi i dobrih

praksizapošljavanjaovihosoba

premapotencijalnimposlodav-

cima i javnosti preko kampanje

-naveo jenaš sagovornik.

Đukanović je ocijenio da je

uspješno realizovan i da su ci-

ljevi postignuti.

- Polaznici neformalnih obuka

dobili sunajviše ocjene, a iz re-

dovnih mjesečnih izvještaja

zaključujemo da su izuzetno

zadovoljni i kvalitetomradnog

angažmana, odnosno moguć-

nostimadaunaprijedeprofesi-

onalne kapacitete, odnosomsa

kolegama i poslodavcima. Po-

slodavci su takođe veoma za-

dovoljni posvećenošću i anga-

žovanjemovih ljudi i nadaju se

daćeponovosarađivati -kazao

jeon.

Naš sagovornik je rekao da po-

ložaj osoba sa invaliditetom u

našoj zemlji generalnonijedo-

bar i da je zapošljavanje ključ-

no za njihovu socijalnu uklju-

čenost.

- Prema istraživanjima javnog

mnjenja o percepciji diskrimi-

nacije, osobe sa invaliditetom

suna vrhu ljestvice najviše po-

gođenih grupa godinama una-

zad. To potvrđuju dva istraži-

vanjapercepcijediskriminacije

koje je CGO sproveo 2012. i

2016 -naglasioĐukanović.

Kako je podsjetio, CGO je za-

poslio jednu osobu sa invalidi-

tetom kroz korišćenje povolj-

nosti kojenudiZZZCG.

-Vjerujemodaćeiostaliposlo-

davci koji su učestvovali u

ovomprojektu,uskladusasvo-

jim mogućnostima, nastaviti

nasličannačinuzaktivnokori-

šćenje mjera sa Zavoda. CGO

ćenastaviti sasličnimprojekti-

ma - zaključio jeĐukanović.

KatarinaJANKOVIĆ

PRIMJERI:

Osobe sa invaliditetompola godine radile u NVO i Ombudsmanu

Vjerujemo da će poslodavci koji su učestvovali

u projektu Centra za građansko obrazovanje i

Zavoda za zapošljavanje i ubuduće angažovati

osobe sa invaliditetom. CGO će nastaviti sa

sličnimprojektima – rekao je koordinator

programa Ljudska prava u CGO Petar Đukanović

Pružena

šansa ruši

predrasude

Ograničeni

rezultati

Položaj osoba sa invalidi-

tetomna tržištu rada nije

zadovoljavajući, a dosadaš-

nje stimulativne mjere dale

su ograničene rezultate

– ocijenjeno je iz institucije

Zaštitnika ljudskih prava i

sloboda.

- O tome govore i statistički

podaci, ali i iskustva kolega

iz NVO. Očigledno je da

postoji potreba inoviranja

strateških dokumenata, a

možda i zakonodavstva u

ovoj oblasti- naveli su oni.

Projekat je, kako je ocijenje-

no, dao dobre rezultate, pa

iz te institucije ohrabruju

ovakve i slične inicijative.

- Pokušali smo i nadamo se

iskoristili potencijal kolege

koji je kod nas radio (Miloš

Otašević) i izuzetno smo

zadovoljni kako se on inte-

grisao u kolektiv. Nadamo

se da će stečeno iskustvo

i njemu pomoći da razvije

kapacitete koje će mu

trebati u nastavku profesi-

onalne karijere - naveli su u

odgovorima.

Kako pobijediti neizvjesnost

Da ne treba odustati i da se

moraju boriti za svoje mjesto

u društvu, smatra Dragica

Vujović koja je dobila priliku da

radi u Udruženju paraplegičara

Nikšić.

U razgovoru za naš list, rekla

je da je na posao došla sa stra-

hom, ali da je sve ispalo druga-

čije od očekivanog.

- Kolege sume prihvatile odlič-

no i odmah samuključena u

rad sa dokumentacijom. Jako

sam zadovoljna što radim sa

njima - navela je ona.

Kao i ostali kandidati na pro-

jektu, Vujović smatra da osobe

sa invaliditetom jako teško

dolaze do posla i teško ispu-

njavaju životne zahtjeve. Ipak,

smatra da se situacija mijenja, i

sve više se pažnje poklanja toj

društvenoj grupi.

Iskustvo Savke Savić koja je

radila u NVO Rastimo zajedno

u Danilovgradu, je pozitivno, a

o poslodavcu i kolegama ima

samo pohvalne riječi.

- Na početku sambila uplaše-

na, ali to je brzo prošlo. Ovaj

projekat mi je omogućio da

mnogo naučim - rekla je ona.

Naša sagovornica je naglasila

da je loše to što osobe sa inva-

liditetomnemaju više šansi za

zaposlenje, ali se nada da će

svako od njih znati da se izbori

za svoja prava.

Diplomirana pravnica Zorica

Bulatović kazala nam je da želi

konačno da nađe posao u stru-

ci na neodređeno vrijeme.

- Radila samu NVO Juventas

u pravnimpredmetima, imala

odličnu saradnju sa svima,

zbog čega sambila ispunjena i

zadovoljna – rekla je ona.

Bulatović je kazala da treba

još mnogo raditi na rješavanju

problema zapošljavanja, ali

smatra da osobe sa invalidi-

tetommoraju biti istrajne u

namjeri da pronađu posao.

Istrajnost i želja za poslom je

Erola Kažića dovela do NVO

Akcija za ljudska prava u kojoj

je radio administrativne poslo-

ve.

Na početku, prisjeća se on,

imao je tremu jer se upustio u

nešto nepoznato.

- CGO i HRA sumi pružile

moralnu podršku. Bilomi je

teško, jer sam stranac sa stal-

nimprebivalištemu Crnoj Gori,

ali samdosta naučio i dobro se

snašao. Želimda budem radno

angažovan za stalno, jer posao

doprinosi i mom ličnom razvo-

ju - rekao je Kažić.

Osimnjih, dio programa bili su

Nikšićani, diplomirani ilozof

Dragan Blečić i Svetlana Adžić

koja je završila ekonomsku

školu.

Istraživanja o barijerama

Istraživanje o gledanju građana na poziciju osoba sa invalidi-

tetomu procesu zapošljavanja, koje je nedavno predstavio

Centar za građansko obrazovanje, pokazuje da 67 odsto ispi-

tanika smatra da oni najteže dolaze do posla.

Istraživanje javnogmnjenja obuhvatilo je 803 punoljetnih

ispitanika, a sprovedeno je od 3. do 6. oktobra ove godine.

Stručni dio istraživanja za potrebe projekta uradila je agencija

Ipsos stratedžik marketing.

- Nesumnjivo je da javnost prepoznaje radnu sferu kao tre-

nutno najveći problem za uključivanje osoba sa invaliditetom.

Čak 82 odsto ispitanika, prepoznaje da je njihov položaj gori

u odnosu na položaj prosječnog građanina u zemlji - kazao je

Petar Đukanović.

Kako je naveo, 94 odsto ispitanika u potpunosti podržava

zapošljavanje osoba sa invaliditetom, istovremeno šest od 10

građana, odnosno 61 odsto, vjeruje da se mjere za zapošljava-

nje ovih osoba ne primjenjuju u dovoljnoj mjeri u Crnoj Gori.

PetarĐukanović

Učesnici programa – zajednička fotogra ja