Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Ponedjeljak, 13. novembar 2017.

Društvo

PODGORICA

-Kreditna

podrška Investiciono-ra-

zvojnog fondapredstavlja

doprinos kakomalimi sred-

njimpreduzećima, tako i

pojedincimakoji imajura-

zrađenubiznis ideju, kaže

MiodragMinić, jedanod

vlasnika kompanijeNarod-

naknjiga. Drugi vlasnik je

BrankoVukčević.

„Narodnoj knjizi“ kreditna

podrška Fonda je pomogla da

prošire posao.

-Dobijanjemkredita, proširili

smo obim posla i otvorili još

dvamaloprodajnaobjekta.Pr-

vi objekat smo otvorili uz po-

moć sredstava od prvog apli-

ciranja, a drugi od drugog

kredita, koji smodobili takođe

od IRF-a –objašnjavaMinić.

Povećanjezaposlenosti

Sa širenjem posla uz pomoć

IRF otvorili su i nova radna

mjesta.

- Prilikom prve aplikacije za

kredit u IRF, u preduzeću je

bilo zaposleno 15 radnika. Sa-

da „Narodna knjiga“ ima 32

radnika - ističeMinić.

On kaže da je zadovoljan i sa-

radnjomsa bankama.

U planu je i novo proširenje

posla.

- Ukoliko preduzeće i dalje

budeposlovalopozitivnimto-

kom, planiramo da proširimo

obimposlasaakcentomnave-

leprodaju. U tom slučaju će

nam, takođe, biti neophodna

kreditna podrška –kaže on.

Preduzeće je osnovano prije

15 godina.

- Narodna knjiga je osnovana

2002. godine. Biznis smo za-

počeli sopstvenim sredstvi-

ma.Udaljoj fazi razojapredu-

zeća koristili smo kredite

banaka, koje smo sve realizo-

vali u dogovorenomroku. Da-

kle, zadovoljni smo i sarad-

njomsa njima - objašnjava on.

Minićpodsjećada supočeli sa

distribucijomiprodajomknji-

ga.

- Kako se tržište postepeno

mijenjalo, a naši afiniteti po-

čeli usmjeravati na zahtjeve i

zadovoljenje kupaca, odlučili

smo da počnemo i sa izdavaš-

tvom. Za deceniju postojanja,

objavilismovišeod200naslo-

va. U našoj biblioteci se mogu

naći djela renomiranihdoma-

ćih, kao i prevodi svjetski po-

znatih autora. Poseban akce-

nat stavljamo na izdanja

školske lektire od prvog do

devetog razreda reformisane

škole,poplanuiprogramuZa-

voda za školstvo Crne Gore,

gdje smo, na polju izdavaštva,

napravili najveći pomak - na-

vodi sena sajtuovogpreduze-

ća.

Nemabarijera

Na pitanje kako se opredijelio

baš za ovaj biznis, Minić kaže

da je ideja došla kao logična

posljedica dugogodišnjeg ra-

da u izdavaštvu.

I ovaj biznismen kaže da je na

početkunajteže.

-Najteži period jebioupočet-

ku poslovanja, kasnije je bilo

lakše - kaže on.

Minić je među rijetkimbizni-

smenima koji kažu da nema

biznis barijera.

- Uvijek smo imali dobru sa-

radnjusa institucijama, paba-

rijera u oblasti dobijanja po-

t r e bn e do kume n t a c i j e

nijesmo imali - ističe Minić i

dodaje je „Narodna knjiga“

društveno odgovorna kompa-

nija.

M.P.M.

Realizacija projekata uz pomoć Investiciono-razvojnog fonda (Narodna knjiga)

IRF je velika pomoć biznisu

naslova objavili

za deset godina

200

PODGORICA

-Nedavno

smijenjena rektorkaRadmila

Vojvodićkazala jedavjeruje

da ćeUstavni sud, ipak, raz-

matrati žalbukoju jepodnije-

la zbogpovrede autonomije

Univerziteta, akoju jevršilac

dužnosti rektoraDaniloNi-

kolić, prijenekolikodana, po-

vukao.

-Riječjeovećlegendarnom,da

tako kažem, reformisanom i u

Podgorici, naMedicinskom fa-

kultetu i pri Kliničkom centru,

a ne u Beranama akreditova-

nom studijskom programu Vi-

soka medicinska škola. Mani-

pulisanjem iz jednog centra

moći, izVlade, i tozaradpotpu-

no ogoljenih političkih intere-

sa, obesmišljeno je institucio-

nalno djelovanje najvažnije

obrazovne ustanove u državi,

kaoisprovedenereforme,prin-

cipi i standardi internacionali-

zacije Univerziteta Crne Gore

- navela je Vojvodić, a prenosi

portal AntenaM.

Ona nema dilemu da je Usta-

vom zagarantovana autonomi-

ja UCG, upravo zbog slučajeva

kakav je aktuelni naUCG.

- Da se bolje razumijemo, nije-

sam rezignirana, vjerujem u

pravoipravdu,samouviđamda

je akademska zajednica suoče-

na sa izazovima koji ne dolaze

samoizvanUniverziteta,većsu

proces i razmještanja moći i

prava, rekla bih, prilično per-

vertirani - navodi bivša rektor-

ka.

Nesloboda

Kaoprimjernavodislučaj,kako

kaže, izuzetno referentnog na-

učnika, profesoraPešića.

- On strada zbog verbalnog de-

likta!? Podržavao je rektora, a

toznači i odlukesvihtijelaUni-

verziteta, uprkos jednoj odluci

Vlade, ali se oštro i javno izjaš-

njavao o tome. Zaprijećenomu

je da će biti smijenjen i smije-

njen je surovo egzekutorski,

bez ijednog argumenta. Zbog

verbalnog delikta nasred uni-

verziteta!?Izbogtogaćejošina

Sud časti univerziteta, zamisli-

te to beščašće?- kažeVojvodić.

Jedan autonomni prostor zna-

nja kakav bi univerzitet morao

biti, postaje, kaže Vojvodić,

prostor neslobode da se izrazi

stav koji je oprečan sa prokla-

movanimizVlade...

- Gle čuda, gle prerušavanja -

prvojeUniverzitetsvimsvojim

odlukama najviših rukovode-

ćih tijela smatrao da mu je au-

tonomijapovrijeđena,aondaje

poručeno da na „oruk“ misli

drugo, pa mu autonomija

odjednom nije povrijeđena. A

kud to ide, što imamo na djelu,

čemu svjedočimo - iz svih tijela

Univerziteta smijenjeni su lju-

di koji su se na bilo koji način

ogriješili o taj nalog - kaže Voj-

vodić.

Besramniprimjeri

Navodi i primjer kako to izgle-

da.

- Profesorka koja je supruga

profesora koji je smijenjen iz

Upravnog odbora zato što se u

glasačkoj mašineriji koja je us-

postavljena uUpravnomodbo-

ru na njega kao Vladinog pred-

stavnika više nije moglo

računati, takođe je smijenjena;

ministar koji je dao ostavku

zbogprisilenadUniverzitetom

gdje je profesor, ekspresno je

smijenjen u Naučnom odboru

poslušnim senatorom iz bura-

zerskog lobija; jednom je stu-

dentu zaprijećeno da, iako ima

renomenagrađenogdesetkaša,

ne može u saradničko zvanje,

jer nije unisono mislio u Stu-

dentskom parlamentu… Dosta

znakovito, slikovito…a tosutek

neki besramni primjeri - navo-

di Vojvodić.

Ona pita zašto se čelnici Uni-

verzitetačuvajuodneizvjesno-

sti sudskog procesa i plaše sud-

ske presude.

-Paneka sudojačanjihovpolo-

žaj ako suupravu. Ili takozihe-

raški bilduju autoritarnopona-

šanje koje istrajno, javno i tajno

podupiru Vladinim leđima?

Ako ima autoriteta Ustavnog

suda i dovoljno svijesti o misiji

kojamupripada, opravuiprav-

di kao neprikosnovenim insti-

tutima demokratije, taj sud će

pokazati svoj kapacitet. Ja že-

lim da vjerujem da će Ustavni

sud uzeti u razmatranje žalbu

exofficio-poručilajeVojvodić.

Ona ističe da u slučaju da bude

odlučivao po žalbi o povredi

autonomije, Ustavni sud bi, na

izvjestan način, ujedno branio

Univerzitet od samog Univer-

ziteta.

Bezakonje

-Moždaseispostavljaparadok-

salnim,aliupravozbogovakvih

društvenih fenomena postoji

mogućnost da se pronađe ra-

zlog za odlučivanje suda po

dužnosti. Nažalost, moramo

staviti rezervu prema tome što

će se događati, jer sam i sama

iskusila referentnost sudske

vlasti kroz proces pred Uprav-

nimsudom-ističebivšarektor-

ka.

Podsjeća da je njena tužba za

nezakonito smjenjivanje vra-

ćena Osnovnom sudu, a da se

Vijećenijeraspitaloni tolikoda

to ne može biti radni spor. Po-

redtoga,kakonavodi,smijenje-

na je kao rektor, ali joj nije mo-

glo biti oduzeto profesorsko

zvanje i radnomjesto.

- Ili, da se narugam, misle li da

vladama, odnosno njihovim

eksponentima pripadaju sve

pravne moći, pa se ne unose u

činjenice sudskog procesa? Vi-

djećemo, živimo i djelujemo u

državi koja još uvijek sriče vla-

stiteinstitucije,paisudske-po-

ručujeVojvodić.

Kaže i da žarko želimo društvo

znanja i pravnu državu, ali ne

znamo mjesto Univerziteta u

tommučnomprocesutranzici-

je –nimjestoni odgovornost.

- Što još da kažem, semda, ako

predsjednik Vlade uskoro po-

stavi kamen temeljac zaKlinič-

ki centar u Beranama, mogla

bih da se kao kažnjeni i smije-

njeni rektor samopoložim u to

zdanje, sve u žrtvu za autono-

miju Univerziteta, realizaciju

akreditovane Visoke medicin-

ske škole i njenu evropski kre-

dibilnu diplomu, za razvoj sje-

vera i voljenu mi Crnu Goru

- zaključila jeVojvodić.

R.P.

Bivša rektorka očekuje da će Ustavni sud

razmatrati njenu žalbu

Vojvodić: Još

vjerujemu

pravo i pravdu

RadmilaVojvodić