Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Ponedjeljak, 13. novembar 2017.

Hronika

PODGORICA

-Mjere tajnog

nadzora, bezkojih jeudeli-

katnimslučajevima teško

pribaviti neophodnedokaze

zaprocesuiranjeosumnjiče-

nih, Viši suduPodgorici

odobrio jeu91 predmetu to-

komprotekledvije godine.

To je Pobjedi saopšteno iz

ovog suda, uz napomenuda se

mimo određivanja mjera ne

vodi posebna evidencija o to-

me koliko je osoba bilo obu-

hvaćenomjerama tajnog nad-

zora,zakojasvekrivičnadjela,

kaoni samo trajanjemjera.

Kao jedan od uslova da se u

istrazi primijene mjere tajnog

nadzora, potrebno je da je kri-

vično djelo, za koje se sumnja

da je počinjeno, iz oblasti or-

ganizovanog kriminala i da je

zanjegazaprijećenakaznaza-

tvora od najmanje 10 godina.

Tuprimjenamjeranalazipuni

smisao, uz napomenu da ovaj

vid prikupljanja dokaza može

imati i negativnestrane, poput

zadiranja u privatnost. Tu po-

javu, smatraju sagovornici,

treba svesti naminimum.

Procedura

Advokat BožoMilonjić pojaš-

njava za Pobjedu da se mjere

tajnog nadzora određuju kada

se sumnja da je neko kao sau-

česnik počinio ili se priprema

da počini neko krivičnodjelo.

- Ako se na drugi načinnemo-

guprikupitidokazi ili binjiho-

vo prikupljanje zahtijevalo

nesrazmjerni rizik, onda se

prema tim licima može odre-

diti mjera tajnog nadzora -

istakao jeMilonjić.

Premanjegovimriječima, naj-

češća djela zbog kojih se odre-

đuje mjera tajnog nadzora su

ona sa elementima organizo-

vanogkriminala, izoblastipri-

vrednogkriminala,zloupotre-

beslužbenogpoložaja,otmice,

iznude, falsifikovanja i drugih

djela predviđenih Zakonom o

krivičnompostupku.

- Mjere se određuju kada dr-

žavni tužilacpredaobrazlože-

ni prijedlog za određivanjem

mjere tajnognadzora sudiji za

istragu, nakon čega on donosi

naredbu. Postoji mogućnost

da sudija za istragu izda i

usmenu naredbu za određiva-

nje mjera državnom tužiocu,

kadapostoji opasnost ododla-

ganja - dodao jeMilonjić.

Onjeobjasnioda,iporedznača-

jadokazaprikupljenihmjerama

tajnog nadzora, ne znači da su

drugi dokazimanje bitni, već da

svimoguda sekoristeupostup-

ku, pojedinačno ili zajedno.

- U krivičnom postupku, gdje

se kao dokazi izvode oni pri-

bavljeni mjerama tajnog nad-

zora, klijenti se brane na razli-

čite načine, zavisno od toga

kojeimsedjelostavljanateret.

Kada vide da nećemoći izdej-

stvovati povoljnu situaciju za

sebe, onda često priznaju kri-

vično djelo, u suprotnom se

brane na druge načine - naveo

jeMilonjić.

Milonjić pojašnjava da, ukoli-

ko su mjere tajnog nadzora

sprovedenenezakonito,odno-

sno bez dozvole suda, na tako

pribavljenim dokazima ne

može se zasnivati sudska od-

luka.

- To bi eventualno bio slučaj

akobi tužilac ili sudijaza istra-

gu napravili propust prilikom

zahtjeva, odnosno izdavanja

naredbe.

Vrstemjera

I advokat Srđan Lješković na-

vodi dazakonpreciznodefini-

še za koja krivična djela se

mjeremogu i odrediti.

- Propisane su Zakonikom o

krivičnompostupku.Njime se

određujeredpoteza–odobra-

zloženog prijedloga državnog

tužioca do pisane naredbe su-

dije za istragu. Mjere mogu

obuhvatiti tajni nadzor i teh-

ničko snimanje telefonskih

razgovora, kao i privatnih raz-

govora u privatnim ili javnim

prostorijama, kao i na otvore-

nom. Takođe, obuhvataju taj-

no fotografisanje i vizuelno

snimanje u privatnim prosto-

rijama i tajno praćenje i teh-

ničkosnimanjelicaipredmeta

- istakao jeLješković.

Kako je objasnio, na obrazlo-

ženiprijedlogpolicije,državni

tužilac pisanom naredbom

može odrediti i neke specifič-

nemjerečiji jeciljdaseotkriju

teškodokaziva krivična djela.

To se, kako je kazao, izvodi si-

muliranom kupovinom pred-

meta ili čak osoba (trafiking),

simuliranim davanjem i pri-

manjemmita. Podrazumijeva

i praćenje prevoza i isporuka

predmeta krivičnog djela, sni-

manje razgovora uz prethod-

no informisanje i saglasnost

jednog od učesnika razgovora

i angažovanje prikrivenog

isljednika i saradnika.

Lješković naglašava da se za-

konompropisuje da se sudska

odluka ne može zasnivati na

dokazima koji su pribavljeni

povredama ljudskih prava i

osnovnih sloboda zajemčenih

Ustavom.

Onje istakaodane trebagubiti

iz vida da se posebne dokazne

radnje ipak primjenjuju samo

ako postoji osnov sumnje, te

da stoga treba maksimalno

suzbiti suvišno zadiranje u

privatnost sve većeg broja ko-

risnikasavremenihtehnologi-

ja.

- Potrebno je zadiranje u pri-

vatnost svesti na slučajeve u

kojima se štite vrijednosti od

najvišeg društvenog značaja,

kao što su to ljudski život i be-

zbjednostdržave.Smatramda

u jednomsistemukoji teži de-

mokratiji i vladavini prava,

primjeni posebnih dokaznih

radnji načelno ne bi trebalo

pribjegavati u preventivne

svrhe. Smatram da još jedno

ograničenje koje bi trebalo

poštovati radi što bolje zaštite

privatnosti je primjena tajnog

nadzora komunikacije prema

tačnoodređenomlicu i prema

sredstvima komuniciranja -

naveo jeLješković.

M.LAZAREVIĆ

PODGORICA

- PolicajkaVe-

snaTodorović (51) koja je

uhapšenauakciji „Bosfor“

zbog sumnjeda jepočinila

krivičnadjelozloupotreba

službenogpoložajau sticaju

sakrivičnimdjelomfalsifi-

kovanje ispraveu saizvrši-

laštvu, puštena je jučeda se

brani sa slobode.

Njoj jeupetakodređenozadr-

žavanjedo72 sata, anjena ćer-

ka Karnela Šćekić (32) pušte-

na je da se brani sa slobode.

Kako je Pobjeda ranije objavi-

la, Šćekić je uhapšena uNikši-

ću, aTodorović uBaru.

Todorović je, kako se sumnja,

duže vrijeme kćerki odavala

informacije iz sistemaokreta-

nju stranih državljana - pre-

težno turskih, za koje policija

ima operativna saznanja da su

iz kriminalnih struktura. Šće-

kić je, kako policija pretpo-

stavlja,teinformacijeprenosi-

la dalje, a za to je uzimala

novac.

Istražitelji imaju saznanja da

je u Budvi, po majčinim in-

strukcijama, predala falsifiko-

vani pasoš i uzela3.000eura, a

kasnije još 2.000 koje su joj

uplaćene na račun.

Izpolicijesuranijesaopštilida

su u junu 2017. godine, po do-

govoru, nabavile lažni pasoš

radi prodaje, koji su predale

turskomdržavljaninuza5.000

eura.

- K. Š. je, kako se sumnja, 10.

juna turskom državljaninu O.

U. predala lažnu javnu ispravu

i na ime te usluge primila no-

vac u dva navrata, i to 10. juna

iznosod3.000eura, koji je, ka-

ko se sumnja, lično preuzela, i

6. jula ostatak novca, u iznosu

od 2.000 eura koji je K. Š. pre-

uzela preko Vestern juniona –

navodi se u saopštenju.

M.L.

PODGORICA

– Granična policija kod Tuzi pronašla je u subo-

tu 33,5 kilograma skanka, a policija traga za osobom koja je

odbacila dva džaka u kojima je bila droga.

Kako je saopštila Uprava policije, službenici OGB Tuzi su, u

blizini mjesta Poprati, postupajući po operativnoj informaciji

na pješačkoj stazi koja vodi preko granične linije iz pravca

Albanije u Crnu Goru postavili zasjedu.

- Primijetili su osobu koja se kreće pješačkom stazom i vodi

mazgu natovarenu sa dva džaka. Kada je osoba primijetila

policijske službenike, pobjegla je u Albaniju - kazali su iz

policije. Pregledom terena policija je pronašla dva džaka u

kojima su bila 52 pvc pakovanja sa sadržajembiljne materije

tamnozelene boje za koju se sumnja da je opojna droga mari-

huana, tipa skank, ukupne težine oko 33,5 kg. Opojna droga

je predata službenicima Odsjeka za borbu protiv droge radi

daljeg postupanja. O događaju je obaviješten državni tužilac

u Višemdržavnom tužilaštvu u Podgorici.

C.H.

Za dvije godine Viši sud u Podgorici za 91 predmet izdao naredbu o određivanju prismotre

Tanka linija između

dokaza i privatnosti

Važan dokaz

u postupku

Advokatica Gorica Vujisić

pojasnila je da sumjere taj-

nog nadzora izuzetno važ-

ne u dokazivanju, ako su

sprovedene na zakonit na-

čin.

- Uglavnom se na pretresu

predstavljaju preslušava-

njemsnimljenihtelefonskih

razgovora.Klijentsenemo-

že braniti da to nije njegov

glas i slično.Običnoseutim

razgovorima upotrebljava-

ju šifre, odnosno riječi koje

supoznatetimsagovornici-

ma i upravo tu se i ogleda

značajmjerakaodokaznog

sredstva - kazala jeVujisić.

Kako je istakla, optuženi su

onemogućeni da se dogo-

varaju kako bi svoje razgo-

vore predstavili u nekom

drugomznačenju,jernijesu

znalidasubilipodmjerama.

Što je samjerama koje ne rezultiraju sudskimepilogom…

Prema riječima advokata Srđana Lješkovi-

ća, opravdanost narušavanja privatnosti

dovodi u pitanje i sama činjenica da, ukoli-

ko do krivičnog postupka nikada ne dođe,

gotovo je izvjesno da se ništa neće ni sa-

znatiosvimonimsituacijamakadaje,kako

to samo po sebi proizilazi, neopravdano

povrijeđenaprivatnost jednog lica.

- Takvo postupanje negativno utiče na bu-

duće slučajeve tajnihmjeranadzora, jer se

ne razvijajumehanizmi za kritičko i objek-

tivnorazlikovanjenepotrebnogodpotreb-

nog primjenjivanja posebnih dokaznih

radnji, čemubi i tekakodoprinijeloučešće

licaočijojprivatnostijeriječucijelojproce-

duri.Rokovizatrajanjemjeratajnognadzo-

ra takođe su problematični, kao i ovlašće-

nja policije kada su u pitanju pristupi

bazamapodatakamobilnihoperatera - za-

ključio jeLješković.

Onnaglašavada sudija za istragumože je-

dinidonijetiodlukuupogledudostavljanja

podataka o elektronskom komunikacio-

nomsaobraćaju i obankovnimračunima i

bankovnimtransakcijama.

- Osobe koje su bile pod nezakonitompri-

mjenomposebnih ovlašćenja koja imaju

bezbjednosne službe moraju imati neku

mogućnostpravnoglijeka.Odnosnopravo

na tužbuzanadoknaduštetepredsudom.

Međutim,svezavisiodznanjaosobekojaje

praćena o nezakonitoj primjeni mjera pre-

ma njoj, što je i dodatno onemogućeno

praksomneobavještavanja građana o to-

medasunadnjimaprimijenjenemjere taj-

nognadzora - pojasnio jeLješković.

SrđanLješković

BožoMilonjić

Osumnjičena za zloupotrebu sužbenog položaja puštena iz tužilačkog pritvora

Todorović će se braniti sa slobode

Kod Tuzi pronađena dva džaka droge

Pokušao namazgi da

prokrijumčari 33,5 kg skanka

ILUSTRACIJA

Kao jedan od uslova

da se u istrazi

primijenemjere

tajnog nadzora,

potrebno je da je

krivično djelo, za

koje se sumnja

da je počinjeno,

iz oblasti

organizovanog

kriminala i

da je za njega

zaprijećena

kazna zatvora

od najmanje

10 godina

VesnaTodorović