Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Ponedjeljak, 13. novembar 2017.

Društvo

PODGORICA

-Minimalna

dozvoljena lovnadužina za

pojedinemorske ribekrši se

gotovona svakomkoraku, a

najviše suugroženepleme-

nitevrste čijupopulacijuoz-

biljnonarušavakrivolovdi-

namitom, kao i izlov

nedoraslihprimjerakabran-

cina, gofa ili krnje.

Redovna je pojava da „pjegav-

ci“ odpede, što ježargonski na-

zivzanedoraslebrancine,zavr-

šavaju u kantama ribolovaca.

Minimalna dozvoljena mjera

za ovu vrstu je 25 centimetara

kod nas, a u nekim evropskim

zemljama i preko 40. Da stvari

budu tužnije, brancini ispod

mjere meta su pojedinih nesa-

vjesnihribolovacakoji sebena-

zivaju sportskim.

Minimalno…

Sadruge strane, ukorijenjen je

i ribolovnedoraslihgofova, ja-

dranske pelagične vrste koja

dostiže težinu i do 70 kilogra-

ma. Kao plijen u čuvarkama i

kantama završavaju gofići od

300grama, koji se nazivaju fe-

lunima, ili „žutaljima“. Ova

vrsta polno je zrela tek kada

dostignepolametra, anedora-

sli primjerci halapljivo napa-

dajumamce i lak suplijen.

Iakosezapadpopulacijegofo-

va u Jadranu često prozivaju

mreže plivarice, pozamašnu

odgovornost snose i svi koji iz

mora odnesu na stotine sitnih

feluna.

Sličnu sudbinu dožive i krnje,

naročito krnja golema odno-

sno Epinephelus marginatus,

jer svaka ispod45centimetara

dužine nije se nikada izmrije-

stila.Atakvihjemnogozavrši-

lo na ostima, udicama ili u

mrežama.

Kako je Pobjedi saopšteno iz

Ministarstvapoljoprivrede,di-

menzije riba i drugih morskih

organizama ispod kojih je za-

branjen ulov i stavljanje u pro-

met su utvrđene Naredbom o

zabrani lova i stavljanja u pro-

met mlađi, nedoraslih riba i

drugih morskih organizama

(Službeni lict CG, br.62/15).

Limiti i alati

Na osnovu propisa sportske

ribolovne dozvole predviđaju

limit od tri kilograma ulovlje-

ne ribe dnevnonamoru.

- Članom9 Pravilnika o sport-

sko-rekreativnomribolovuna

moru jasno je propisano da

nosilac dozvole za obavljanje

sportsko-rekreativnog ribolo-

va može u toku jednog dana

uloviti do tri kilograma ribe ili

jednu ribu koja je teža od tri

kilograma. Dozvoljene količi-

neulovausportsko-rekreativ-

nom ribolovu se odnose na

dozvolu odnosno za lice koje

je nosilac dozvole, bez obzira

peca li sa plovila ili kopna –

podsjećajuizMinistarstvapo-

ljoprivrede.

Limit je u ranijem zakonu va-

žio do pet kilograma ribe plus

trofejni primjerak preko te te-

žine. Osimovog limita, uvaže-

ćim odredbama koje regulišu

sportski ribolov dozvoljena je

istovremenaupotrebadvašta-

pa sa po tri udice.

Čak i u ribolovnimkrugovima

vode se polemike o dozvolje-

nim alatima koji su nekada

precizno navođeni na dozvo-

lama.

Iz Ministarstva pojašnjavaju

da je članom 10 Pravilnika o

sportsko-rekreativnom ribo-

lovu, za obavljanje sportsko-

rekreativnog ribolova dozvo-

ljena upotreba nekoliko vrsta

alata.

To uključuje povraze, tunje i

panule (pendula) i to najviše

dva komada sa po tri udice uz

širinu luka koja ne smije biti

manja od 7 mm. U ribolovu sa

plutajućimpovrazima (tunja-

ma samicama) širina luka ne

smije biti manja od 9 milime-

tara. Dozvoljen je povraz sa

kukom za lov glavonožaca sa

dvije pušće i svjetiljkom od

najviše400kandela; dvaštapa

za bacanje udica, sa najviše tri

udice na štapu; jednom pod-

vodnom puškom bez eksplo-

zivnog punjenja; jednim har-

punom; ostima sa svjetiljkom

do 400 kandela ili bez nje sa

ribolovnimplovnimobjektom

naveslasadnomkrozkojenije

moguće gledati kroz dno. Ri-

bolovna dozvola omogućava i

jednu vršu.

I.P.

RIBOLOV:

Iako propisi jasno ukazuju naminimalne lovne dimenzije, namorumnogo prekršaja

Stradaju go ći od 20deka

i brancini od pede

KOLIKOOVAKVIHZAVRŠIUTANJIRU:

Brancinispod25cmjezavraćanje

RASTEIVIŠEOD50KILOGRAMA:

Kernjanijepolnozreladokne

dostigne45cmdužine

Hobotnica

ispod kila

zabranjena

Prema propozicijama koje se

odnose na izlov glavonožaca,

za lignjenemanavedenihmje-

raunaredbi,doksezahobotni-

cunavodi težinaodkilograma.

Sa druge strane sipa ne smije

biti kraća od 12 centimetara,

doksezamuzgavca,kojijenaj-

češće kočarski plijen, de iniše

minimalnih200gramaulova.

Dozvole namjeru?

Hoće li i daljebiti ograničenjabroja sportskih ribolovnihdozvola

zavisićeod izmjenazakonakojeseplanirajuzanarednugodinu.

Dosadašnjimrješenjem, koje propisuju limit broja dozvola, pre-

maviđenjuMinistarstvaštiti se riblji fond. Savez i klubovi za ribo-

lovnamorusmatrajudatimemnogiostajuuskraćenizamoguć-

nostdakupedozvole,štojejakokomplikovanasituacija,naročito

za turističku zemlju u čijoj ponudi bi upravo sportski ribolov tre-

balodabude jednaodvažnihstavki.

Za sada, za uzrast do 18 godina na nivou države opredijeljeno je

bilo200dozvola, za seniore 1.500, dok jebroj takozvanihpovre-

menihdozvolakojeseizdajuna15i30danaograničenna300.Ni

njih već koncemoktobra nijebilouprodaji, a stalnihdozvola ne-

ma jošodmaja…

Na pitanje zaštone postoje dnevne dozvole, izMinistarstva suu

odgovorimanapitanjaPobjedepojasnilidaprilikomizradevaže-

ćegzakonaodsportskihklubova,sportskihribolovacaizaintere-

sovanihstrananijebilo inicijativezauvođenjednevnihdozvola.

- To ne znači da neće biti data i tamogućnost u novomzakonu

koji planiramoda izradimo–navode izMinistarstva.

PODGORICA

–Fondacije

„Sveti PetarCetinjski“ i

„PetrovićNjegoš“pokla-

njaju školamaTVserijal

„DinastijaPetrovićNje-

goš“ (1697 - 1918), apoklon

ćedanasministruprosvje-

teDamiruŠehovićuuručiti

predsjednici fondacijaŽiv-

koAndrijašević i princNi-

kolaPetrović.

Kako je navedeno u saopšte-

nju, serijal ima osam epizoda,

a ukupno trajanje snimljenog

materijala je 320minuta.

- Zavod za školstvo je, cijeneći

didaktičke vrijednostimateri-

jala u nastavi kroz vizuelnu

percepciju kao efikasnog

obrazovnog sredstva, njegovu

upotrebljivostuprocesusiste-

matizacije nastavnih tema,

daopozitivnomišljenjezarea-

lizaciju i za prikazivanje u re-

dovnoj, dopunskoj i dodatnoj

nastavi - piše u saopštenju.

U saradnji sa Javnim servi-

som,priječetirigodineFonda-

cija „Sveti Petar Cetinjski“ je,

kako dodaju, ostvarila drago-

cjeni projekat o najznačajni-

jimličnostimakoje suu18. i 19.

vijeku (i prve dvije decenije

20. vijeka) predvodile Crnu

Goru i predstavlja „najbolji

audio-vizuelni vodič kroz no-

vovjekovnu crnogorsku isto-

riju“.

-Rađenjeposcenarijuprof. dr

Živka Andrijaševića, u redi-

teljskom aranžmanu filmolo-

ga i televizijskog rediteljaGoj-

ka Kastratovića. Istraživanje

je pokazalo da je „Dinastija

Petrović Njegoš“ bila svoje-

vremeno najgledaniji ciklus

emisija ove vrste u našoj drža-

vi.Userijalusenalazeodgova-

rajućemape, gravure, fotogra-

fije i druga neophodna

dokumentacija iz prioda od

višeod200godinacrnogorske

istorije. Tu je i impresivna pri-

godna muzika, te uzorna in-

terpretacija komentatorskog

teksta, a sveu skladu sa propi-

sanim pedagoškim zahtjevi-

ma - piše u saopštenju.

K.J.

Školama poklanjaju

serijal o Petrovićima

Saopštenje Željezničkog prevoza Crne Gore

Od sjutra redovnom

trasomdo Beograda

PODGORICA

–Radovi na

„Infrastrukturi železnice

Srbije“ između stanicaRe-

snik i Vreoci završeni su i

od sjutra seuspostavlja re-

dovanželjezničkimeđuna-

rodni putnički saobraćaj

napruzi Bar-Beograd-Bar

premavažećemreduvo-

žnje za 2016/17. godinu.

Kako je saopšteno iz Želje-

zničkog prevoza Crne Gore,

uponudiimajudnevnivozsa

prvim polaskom na relaciji

Bar-Beograd iz stanice Bar u

07.10 sati i dolaskom u Beo-

gradu 19.13 sati.

- Polazak dnevnog voza na

relacijiBeograd-Bar izstani-

ce Beograd je u 09.10 sati i

dolazak u Bar u 21.15 sati.

Noćni brzi voz na relaciji

Bar-Beograd polazi iz stani-

ce Bar u 19.00 sati i stiže u

Beograd u 07.06 sati, a brzi

voz koji polazi iz Beograda u

21.10 sati dolazi uBar u 09.13

sati - navode izŽPCG.

Udnevnoj ponudi, voznare-

laciji Bar-Beograd-Bar pola-

zi uutorak saobezbijeđenim

klimatizovanim kolima i

uslugomu vagon restoranu.

- U noćnoj ponudi, brzi voz

na relaciji Bar-Beograd-Bar

polazi prvi uutorak i saobra-

ća sa kolima visokog konfora

sa posteljama, ležajevima i

sjedištima, kao i kolima za

prevoz automobila - zaklju-

čujuu sapštenju.

K.J.

Dimenzije

riba i drugihmorskih

organizama ispod kojih je

zabranjen ulov i stavljanje u

promet utvrđene su Naredbom

o zabrani lova i stavljanja u

promet mlađi, nedoraslih riba i

drugihmorskih organizama.

Za brancina jemjera 25,

kernju 45, a gofa 50

centimetara

GOFIĆIMATREBADATIŠANSU:

Nedorasli feluni završe i uprodaji

Lijep gest fondacija „Sveti Petar Cetinjski“ i „Petrović Njegoš“