Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Politika

Ponedjeljak, 13. novembar 2017.

Lokalni izbori na Cetinju:

Nosilac liste SDP i

kandidat za gradonačelnika Nikola Đurašković

CETINJE

Socijaldemo-

kratskapartija ćeodnajjače

opozicionepartije, što smo

danas, nakon lokalnih izbo-

ranaCetinjudefinitivnobi-

ti najjačapartijaunovoj vla-

sti –poručio jenosilac liste

SDP-anaCetinju, Nikola

Đurašković.

On je kazao da SDP vodi in-

tenzivnu terensku kampanju,

da su ušli u sve cetinjske do-

move, a da im rezultat govori

kako podrška politici Socijal-

demokratske partije nikada

nije bila veća naCetinju.

-BorbazademokratskuCrnu

Goru će krenuti sa Cetinja,

kao što je devedesetih odavde

krenula borba za pravo, čast i

sloboduCrneGore. I tada kad

smo se borili za ime Crne Go-

re, današnje samozvane DPS

patriote su nas proganjale i

optuživale za izdaju, a i danas

slično rade kada se borimo za

demokratiju, pravnu državu i

Cetinje koje živi. Naša borba

je pravedna, a naši argumenti

superiorni–poručiojeĐuraš-

ković.

Govoreći o programu koji

SDP nudi građanima Cetinja,

Đurašković posebno ističe

osnivanje garantnog fonda

prijestonice kojim će, kako je

kazao, biti podržani projekti

zapošljavanja i samozapošlja-

vanja; unapređenja poljopri-

vrede i turizma u prijestonici;

kao i date garancijekod finan-

sijskih institucija i banaka za

biznis ideje Cetinjana koje bi

dovele do otvaranja novih

radnihmjesta.

- Pozitivna kampanja je ono

štokarakterišenašpredizbor-

ni nastup. Mi u SDP-u ima-

moplani jasneciljeve, kakoda

živi Cetinje. SDP će se nakon

pobjedena lokalnimizborima

26. novembra prioritetno ba-

viti zapošljavanjem građana

kroz otvaranje novih radnih

mjesta na bazi realnih i održi-

vih biznis projekata. Cetinje

će dati Garanciju za mlade -

najvišečetirimjesecaodzavr-

šetka školovanja, biće im po-

nuđena praksa u trajanju od

devet mjeseci, dodatno obra-

zovanje ili radno fokusirana

obuka. Svaki poslodavac koji

zaposlimladuosobudo30go-

dinastarostikoja imaprebiva-

lište na teritoriji Cetinja duže

od godinu dana ili koja je ži-

vjela u Cetinju do odlaska na

studije i poslije njih se vratila

u svoj grad, dobiće umanjenje

od lokalnih poreza u trajanju

od dvije godine. Za Garanciju

zamladećemood2018.godini

izdvojiti 300.000eura. SDPće

obezbjediti poštenu šansu za

posaomladima naCetinju.

Đurašković najavljuje da će

svaki prvak na poklon od gra-

dadobitilaptop.Takođenajav-

ljuje besplatan prevoz za sve

radnike, đake i studente koji

radeiliiduuškoleudrugegra-

dove. Takođe naglašava da će

raditi na transparentnijoj lo-

kalnoj upravi.

On je kazao da danas građani

nemaju elementarnu infra-

strukturu, djeca nemaju igra-

lišta, sportske terene, nema

vodeikanalizacijeu21.vijeku,

a da se istovremeno govori o

nekakvim megalomanskim

projektimakoji sučistapreva-

ra uoči svakih izbora.

Đurašković naglašava da je

veliki nesklad između onoga

što Cetinje može i onoga što

danas predstavlja.

- Stalno iseljavanje, velika ne-

zaposlenost, odlazakmladih i

kvalitetnih ljudi su, nažalost,

naša svakodnevica. Grad

praktično nestaje, više od se-

damhiljada ljudi živi u njemu

manje nego 1991. godine kada

je DPS preuzeo vlast. Ekono-

mija Cetinja više ne postoji,

posla nema, sve je manje no-

vorođenčadi, đaka prvaka,

brakova i familija, ljudi sva-

kodnevno odlaze iz prijesto-

nice –kažeĐurašković.

SDP je na lokalnim izborima

2013. godineosvojilapetman-

data. USkupštini prijestonice

sada imaju četiri odbornika.

J.ĐUKANOVIĆ

SDP će se nakon

pobjede na

lokalnim izborima

26. novembra

prioritetno baviti

zapošljavanjem

građana – kazao je

Đurašković

Ministar evropskih poslova Aleksandar Pejović razgovarao

saministromvanjskih poslovaMakedonije NikolomDimitrovim

Iz Brisela pozitivne poruke

PODGORICA

Poruke iz

EUnosepozitivnupriču,

ocijenili su tokomsastankau

Skopljuministar evropskih

poslovaAleksandarAndrija

Pejović iministar vanjskih

poslovaMakedonijeNikola

Dimitrov.

- Na marginama konferencije

posvećene izgradnji kapacite-

ta i regionalnoj saradnji upro-

cesu evropske integracije Za-

padnog Balkana, ministri su

kazali da očekuju da će bugar-

sko predsjedništvo, februar-

ska strategija EK za ubrzano

pristupanjeCrneGore i Srbije

EU, te samit lidera Zapadnog

Balkana i EU 17. maja 2018. u

Sofiji doprinijeti artikulisanju

očekivanja i planovazadržave

Zapadnog Balkana na njiho-

vom putu prema članstvu u

EU- navedeno je u saopštenju

resornogministarstva.

Kakosudodali,nasastankuje

izraženoobostranozadovolj-

stvo saradnjom Crne Gore i

Makedonije u procesu pri-

stupanja EU, naročito kroz

zajednički odbor dvije ze-

mlje.

Razgovaraloseoaktivnostima

koje dvije države sprovode u

procesu evropske integracije,

političkoj i ekonomskoj situa-

ciji u regionu, izazovima s ko-

jima se suočava EU, te napori-

ma usmjerenim na dalje

napredovanje država Zapad-

nog Balkana prema članstvu u

EU.

-Dimitrov jepohvaliorezulta-

te i napredakkoji jeCrnaGora

ostvarila istakavšidaMakedo-

nija računa na crnogorsko

iskustvo i nastavak podrške u

procesu pristupanja. Pejović

je naglasio da je Crna Gora

spremna da prenese eksperti-

zu i iskustvo u svimoblastima

pristupnih pregovora, a sago-

vornici su dogovorili intenzi-

viranje saradnje, naročito u

prenošenjucrnogorskog isku-

stva u pregovaračkompoglav-

lju31 –Vanjska, bezbjednosna

i odbrambena politika - za-

ključeno je u saopštenju.

R.P.

Medojević:

Nemamo

ravnopravnog

protivnika

MOJKOVAC

Očekujem

bezrezervnu podršku Moj-

kovčana odborničkoj listi

„Za naš Mojkovac – DPS Milo

Đukanović“. Apsolutno vjeru-

jemda će naš rad u prethod-

nommandatu biti krunisan

ubjedljivompobjedomna

lokalnim izborima, 26. novem-

bra. Demokratska partija

socijalista, s obziromna izra-

zito uspješan period u pret-

hodnommandatu, odličnu

atmosferu u lokalnoj samou-

pravi i, samim tim, stav javnog

mnjenja u Mojkovcu, nema

ravnopravnog protivnika koji

bi nammogao parirati u bilo

kojem segmentu rada, kapa-

citeta, izbornog programa

ili sastava liste. Biće to naša

apsolutna pobjeda, ubjedljivi-

ja nego ikada do sada, rekao

je nosilac liste DPS-a, Dejan

Medojević.

On je naglasio da će pobjeda

na izborima predstavljati

otvaranje novog poglavlja u

razvojumojkovačke opštine,

nastaviti započete projekte i

otvoriti nove.

- Imamo ozbiljan izborni

program, realan i ostvarljiv.

Mogu da obećam konkretan

rad, kao što smo to učinili sa

prethodnim izbornimprogra-

mom, realizovanim98%, čime

može i treba da se ponosi

cijeli Mojkovac. I ovog puta

postavili smo jasne ciljeve

koje treba dostignuti, a koji će

a irmisati planinski turizam,

infrastrukturno obezbijediti

biznis zonu u Babića polju i

bene itima koje im lokalna

uprava nudi privući investi-

tore, povećati zaposlenost,

ekspeditivno razvijati mala

i srednja preduzeća i, prije

svega, obezbijediti mladim

ljudima da svoj život orga-

nizuju u Mojkovcu, po svim

standardima življenja, kazao je

Medojević.

Ostvarivanje tih visokih ciljeva,

tvrdi on, garantuje kvalitet

izborne liste DPS-a.

- Našu odborničku listu čine

u gradu prepoznati pojedinci,

ljudi uz koje idu jedino epiteti

časti i poštenja, odgovornosti i

profesionalizma, ljudi koji su

svoj život posvetili Mojkov-

cu i koji će imati senzibiliteta

za sve potrebe Mojkovčana,

365 dana u godini. Ono što

našu listu čini još snažnijom

je značajan broj mladih ljudi,

u kojima mi i DPS vidimo

budućnost Mojkovca i Crne

Gore. Svi naši kandidati za

odbornike uživaju pošto-

vanje i povjerenje svojih

sugrađana i imaju izgra-

đen integritet u Mojkovcu

i garancija su sigurnog

napretka i unapređenja kva-

liteta života u našoj opštini.

Zbog toga i prethodnog

rada, apsolutna pobjeda na

uzborima je sigurna, uvjeren

je Medojević.

Govoreći o političkimpro-

tivnicima na predstojećim

izborima, on je podvukao da

DPS, za razliku od njih, nikad

nije iznevjerila građane.

- Nikada nijesmo iznevjerili

povjerenje građana, što niko

od ostalih učesnika izbora

ne može reći. U tome je,

prevashodno, razlika izme-

đu nas i ostalih. Odlično se

sjećaju Mojkovčani vreme-

na kada je opozicija vršila

vlast u Mojkovcu. Ona ne da

nije pomjerila Mojkovac sa

mrtve tačke tolike godine,

već je, zbog te neodgovor-

ne i neprofesionalne vlasti

bez vizije, vođene samo lič-

nim interesima, najveći broj

Mojkovčana napustio svoj

grad. To građani Mojkovca

ne zaboravljaju i ne praštaju,

što će se pokazati i na izbo-

rima. DPS, i to birači znaju,

je sasvimdrugačija partija i

ubjedljivo će, da ponovim,

pobijediti na ovim izborima,

zaključio je Medojević.

R.Ć.

Mojkovac:

Nosilac liste DPS-a uvjeren u ubjedljivu

pobjedu na lokalnim izborima 26. novembra

NikolaĐurašković

DejanMedojević

Sa sastanka

uSkoplju

DF o postizbornoj kombinatorici na Cetinju

Radović:

Stisak ruke

označiće koaliciju saUrom

CETINJE

Kandidat za odbornika Demokratskog fronta na pred-

stojećim lokalnim izborima na Cetinju, Radojica Radović, poručio

je da će DF-u za postizbornu koaliciju sa Urom biti potrebno vre-

mena „koliko da jedni drugima stisnu ruku“.

- Posmatrao samove momke iz Ure kako obilaze tržnicu na Ceti-

nju, i kad sam vidio kako ino funkcionišu i rade sa narodom, tomi

je bilo toliko simpatično i kazao sam da će nam za postizbornu

koaliciju trebati vremena koliko da jedni drugima stisnemo ruku.

Znači napravićemo je odmah. Odnosi unutar opozicije sumnogo

korektniji nego unutar DPS-a – kazao je Radović.

J.Đ.

Promjene kreću

prvo sa Cetinja