Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Politika

Ponedjeljak, 13. novembar 2017.

Krivokapić:

DPS će na kraju

prihvatiti ponavljanje izbora

PODGORICA

Lider Socijaldemokratske

partije Ranko Krivokapić kazao je da očekuje

da će Demokratska partija socijalista pri-

hvatiti ponavljanje parlamentarnih izbora, s

timda istovremeno budu održani i lokalni u

opštinama gdje je opozicija na vlasti. Krivoka-

pić je agenciji MINA kazao da je prijedlog da

izbori u opštinama gdje je opozicija na vlasti

budu održani zajedno sa ponovljenimparla-

mentarnimdio dogovora o parlamentarnim

izborima. Na pitanje da li smatra da će ostatak

opozicije pristati na to, on je kazao da ne bi

trebalo da bude problema.

- Ne bi trebalo da bude problema da idemo i

na te izbore kad se dogovorimo oko ponavlja-

nja parlamentarnih i načina na koji ćemo do

njih doći - rekao je Krivokapić.

Komentarišući to što se Demokratski front

već distancirao od te ideje, on je ponovio da

je to dio dogovora, i da treba „dati priliku gra-

đanima da na tim izborima opozicija dobije

još više glasova“.

- To je dio dogovora oko parlamentarnih izbo-

ra, gdje mi ne zatvaramo vrata, i to je suština

poruke - kazao je Krivokapić.

On je dodao da će građanska opozicija ovih

dana imati redovan sastanak, na kojem će

razgovarati i o tim temama.

Na pitanje da li očekuje da će DPS prihva-

titi taj prijedlog, Krivokapić je odgovorio

da očekuje.

- Kao što samočekivao od parlamen-

tarnog dijaloga da će doći do prelazne

vlade, i sad očekujemda ćemo uspje-

ti. I tada je bilo negiranja, ali smo

uspjeli - rekao je Krivokapić.

R.P.

Lider BS-a uvjeren da ćemanjine zajedno

odlučiti kome će dati podršku na izborima

Poslanik DPSMiodrag Vuković o Radnoj grupi

za primjenu izbornih preporuka OEBS-a

Husović:

Nestranački

kandidat ili Đukanović

Izostanak opozicije

ne utiče na učinak

PODGORICA

Manjine će

zajednoodlučiti kome ćeda-

ti podrškunapredstojećim

predsjedničkimizborima -

kazao je liderBošnjačke

strankeRafetHusović.

- Bilo bi ljekovito da imamo

nestranačku ličnost za kandi-

data koji će pobijediti. Ako se

procijeni da takvognema, on-

da je moguća kandidatura

Mila Đukanovića - naveo je

on u intervjuu za bosanski

„Avaz“.

Husović smatra i da je nereal-

no da Bošnjačka stranka ima

kandidata na predstojećim

predsjedničkimizborima,koji

bimogaopobijediti.

- Izbori bi trebalo

da se održe neg-

d j e do k r a j a

aprila naredne

godine. Hoće li

manjine, kao

grupacija, a ima

nasnekihbar

15 odsto,

na-

ći kandidata koji bimogao po-

bijediti, ne znam- rekao je on.

Istakao je i da BS nije razma-

tralanipitanjehoćelipodržati

Mila Đukanovića ako se kan-

diduje.

- O tome ćemo odlučivati na-

kon djelimičnih lokalnih iz-

borakrajemovogmjeseca.Mi

ćemo podržati kandidata koji

bude na tragu naših principa,

o nezavisnoj, građanskoj,

multietničkoj i multivjerskoj

državi Crnoj Gori, na putu ka

zapadnim integracijama - za-

ključio jeHusović.

On je rekao i da je vjerovatno

Rusija shvatila da je doživjela

neuspjehuCrnoj Gori.

-Mislimi da sunezadovoljni s

„izvođačima radova“. Crna

Gora je u NATO-u i to im

je veliki poraz s kojim se

neće lakopomiriti.Utom

smo kontekstu, u nekom

smislu, kolateral odnosa

velikih. Vi vidite štaRusi-

ja radi uregionu.MalaCr-

naGoranavažnomjemje-

stu, mediteranska zemlja, s

izlazom na more. Mada,

morambiti iskren, ni-

jemi jasanbaš toliki

interes Rusije za

nas - kazao je Hu-

sović.

K.J.

PODGORICA

Hrvatska

građanska inicijativapodr-

žaćepredsjedničkogkandi-

datakoji ćenastaviti put dr-

žavekaEUi koji će

doprinositi političkoj stabil-

nosti i ekonomskomjačanju

države - kazala je zaPobjedu

MarijaVučinović, predsjed-

nicaHGI iministarkabez

portfeljauVladi CrneGore.

- Najvažnije, prije svega za

građane i državu u cjelini, pa i

zaHGI, jedabudućipredsjed-

nikCrneGorenastavi reform-

ski kurs države ka punoprav-

nomčlanstvuuEU.Takođe,ne

manje važno je da doprinosi

očuvanju političke stabilnosti

i daljemekonomskom jačanju

CrneGore. Takav predsjednik

ćeuHGI imati iskrenu i pouz-

danu potporu – rekla je Vuči-

nović.

POBJEDA:

HGI je nedavno

proslavila 15 godina od osni-

vanja. U čemu vidite svoj

najveći doprinos u državnoj

politiciCrneGore,kaodugo-

godišnji koalicioni partneru

vlasti?

VUČINOVIĆ:

Osnivanjem

prveijedinelegitimnepolitič-

kestrankeHrvatauCrnojGo-

ri - Hrvatske građanske inici-

jative,nacionalniinteresinaše

zajednice artikulirani su na

mnogokvalitetnijinačin.HGI

je, osimšto jedoprinijelastva-

ranju kvalitetnijih uslova za

život hrvatske zajednice, pre-

ko svojih predstavnika u iz-

vršnoj i zakonodavnoj vlasti,

poslala i jasnu poruku da su

Hrvati ravnopravan narod sa

svimnarodima uCrnoj Gori.

Našim djelovanjem doprini-

jeli smo i sazrijevanju crno-

gorskog društva, jer smo do-

kazali da se, uz uvažavanje

svih različitosti, može demo-

kratski snažiti i razvijatiCrna

Gora. U Programu HGI, od

osnivanja, 2002. godine,

ugrađene su temeljne odred-

nice ka ostvarivanju najvaž-

nijih državnih interesa, a to

sunezavisnost i samostalnost

Crne Gore, kao i punopravno

članstvouNATO i EU.

Naša jasna i konkretnapoliti-

ka, zajedno sa koalicionim

partnerima, omogućila je da

Crna Gora postane nezavi-

sna, samostalna država i pu-

nopravna članica NATO sa-

veza. Kao spona saradnje

Crne Gore i Hrvatske, odno-

sno EU, HGI u velikoj mjeri

doprinosi i procesu integrisa-

njanašedržaveuEU.HGI će i

ubudućempolitičkomživotu,

koliko god tonekima smetalo,

imati važnuuloguu svimpro-

cesima od značaja za Crnu

Goru.

POBJEDA:

Jestelizadovolj-

ni položajemhrvatske naci-

onalne zajednice u Crnoj

Gori?

VUČINOVIĆ:

Osnivanjem

HGI, položaj Hrvata u Crnoj

Gorijeneuporedivobolji,

zahvaljujući našem

učešću u zakonodav-

noj i izvršnoj vlasti. Svakako

da uvijek postoji prostora za

još kvalitetnije i bolje. Među-

tim, nedavni incident ukojem

su kamenovane naše stranač-

keprostorije,nažalost,ukazu-

je da još ima pojedinaca koji

nijesu na iskren način spre-

mni na suživot sa autohtonim

hrvatskim narodom u Crnoj

Gori.

POBJEDA:

DalijeDPSispu-

nila sve odredbe iz koalicio-

nog sporazuma saHGI?

VUČINOVIĆ:

Značajan broj

odredbi koalicionogsporazu-

ma je ispunjen, a tokom traja-

nja mandata biće ispunjene i

preostale obaveze, u skladu sa

planiranomdinamikom.

POBJEDA:

Kakav je odnos

HGI sa ostalimmanjinskim

partijama?

VUČINOVIĆ:

Hrvatska gra-

đanska inicijativa jeste dio

predstavnika manjinskih na-

roda uCrnoj Gori, potpisnika

Platforme o saradnji manjin-

skih političkih partija, koja se

pokazala kao veoma kvalite-

tan način zajedničkog djelo-

vanja, kakouzastupanjunaci-

onalnih interesa manjinskih

zajednicatakoidržavnih.Vje-

rujem da ćemo i ubuduće na

jednako kvalitetan način za-

jednički sprovoditi naše

ključne odrednice na dobro-

bit svih građana države

CrneGore.

I.KOPRIVICA

Našimdjelovanjemdoprinijeli smo

sazrijevanju crnogorskog društva,

jer smo dokazali da se uz uvažavanje

svih različitosti može demokratski

snažiti i razvijati Crna Gora – kazala je

Marija Vučinović

Nedavni incident u

kojemsukamenova-

ne naše stranačke

prostorije, nažalost,

ukazuje da još imapo-

jedinaca koji nijesuna

iskrennačin spremni

na suživot sa autoh-

tonimhrvatskimna-

rodomuCrnoj Gori

POBJEDA:

Kaoministar-

ka bez portfelja, smatrate

li da građani mogu biti

zadovoljni dosadašnjim

radomVlade?

VUČINOVIĆ:

Nakon

jedanaest mjeseci rada

Vlade, mogu da kažemda

smo gotovo u potpunosti

ispunili zadate program-

ske ciljeve, naročito na

makroekonomskomplanu.

O tome svjedoče i svi

relevantni međunarodni

subjekti.

Žaomi je što pojedini medi-

ji, kontaminirani negativ-

nompredodžbomo Vladi,

bivajumanje objektivni, te

javnomnjenje, nažalost,

ostaje uskraćeno za pravu

sliku o učincima dosadaš-

njeg rada Vlade.

Vlada

ispunila

programske

ciljeve

PODGORICA

Članovi Rad-

ne grupe zaprimjenu izbor-

nihpreporukaOEBS-a svje-

sni sukapaciteta i izostanak

opozicijeneutičena rad tog

skupštinskog tijela, ocijenio

jeposlanikDemokratske

partije socijalista,Miodrag

Vuković.

- Šta bi oni to mogli reći kada

su izborni zakoni u pitanju

osim novi izbori, suspenzija

prava itakodalje.Namještanje

izbornog zakonodavstva do

onog nivoa vlastite političke

sebičnosti i potrebe koja će im

garantovati, ma sa kojim ste-

penom realnosti, da će dobiti

te izbore - rekao je Vuković

agencijiMina.

OnjeukazaodajeRadnagrupa

formirana od ljudi koji korek-

tno obavljaju svoje političke i

radne dužnosti, u optimalno

mogućem formatu, imajući u

vidučinjenicudaopozicijanije

uparlamentu.

- Imajući u vidu te činjenice,

mislimda je rad korektan, oz-

biljan, organizovan, visoko

profesionalan, metodologija

primjerena obavezi. Posao je

zahtjevan, nije težak, jer u

Radnoj grupipostoji visokste-

pen saglasnosti oko toga kako

treba pravno oblikovati te su-

gestije - rekao jeVuković.

Prema njegovim riječima, do-

bar jemetod što je Radna gru-

pa korpus preporuka odmah

adresirala institucijama izbor-

nog procesa da kažu svojemi-

šljenje i održala javne konsul-

tacije.

R.P

Intervju:

Marija Vučinović, predsjednica HGI

Budući predsjednik

da nastavi reforme

MarijaVučinović

RafetHusović

Miodrag

Vuković

Ranko

Krivokapić

Lider Socijaldemokratske partije vjeruje u zajedničku opozicionu strategiju