Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Ponedjeljak, 13. novembar 2017.

Kultura/Marketing

CETINJE

- U Nacionalnoj

biblioteci Crne Gore „Đurđe

Crnojević“ na Cetinju, pred-

sjednik Vlade Crne Gore

Duško Marković svečano

će otvoriti Njegoševu sobu,

danas u 16 sati.

Riječ je o posebnoj prostoriji

u Biblioteci, u kojoj je izložena

stalna postavka starih izda-

nja Njegoševih djela, njihovi

prevodi, djela drugih autora

o Njegošu, kao i rukopisi,

plakati, portreti, pisma i drugi

dokumenti vezani za našeg

čuvenog pisca i vladara, koji

su u posjedu Biblioteke.

R.K.

BUDVA

–UModernoj gale-

riji predstavljen je zbornik

radovaopaštrovskoj i bud-

vanskojmuzičkoj tradiciji

„Začuhviluudubravuđe

pjesanpoje“. Drugodopu-

njeno i korigovano izdanje

uredili suetnolomuzikološ-

kinja izPančevadrZlata

Marjanović i arheologDušan

Medin.

Radi afirmacije gotovo zabo-

ravljenih i sve manje raspro-

stranjenih tradicionalnih mu-

zičkih izraza, kako bi se

podstakla što šira javnost dado

ovog zbornika dođe i da ga ko-

risti, knjiga se nije prodavala,

već su svi posjetioci besplatno

dobili primjerak. Sa istim ci-

ljem, izdavači su Školi za

osnovnomuzičko obrazovanje

Budve poklonili 50 primjeraka

zbornika.Takojepolovinatira-

ža razdijeljena u jednomdanu.

Kvalitet i značaj

U imeMinistarstva kulture, na

početku programa prisutnima

se obratila Dobrila Vlahović,

savjetnica za kulturnubaštinu.

Onajeistaklakontinuiranupo-

dršku Ministarstva kulture

kvalitetnim projektima kroz

Programzaštiteiočuvanjakul-

turnih dobara koji se realizuje

u kontinuitetu već više godine.

Recenzentkinja zbornika, mr

Dobrila Popović, savjetnica za

muziku i muzičko-scensko

stvaralaštvoMinistarstva kul-

ture, ukazala je na značaj ove

publikacije, brojne autore koji

suunjenomstvaranjuučestvo-

vali, kao i širok obuhvat tema,

kako iz domena muzike, tako i

bliskihoblasti.

Davor Sedlarević, spec. vaspi-

tač tradicionalnih igara i pjesa-

ma (KUD „Mijat Mašković“,

JUCentar za kulturuKolašin),

istraživač, stručni saradnik na

izradi zbornika i autor rada o

tradicionalnim igrama pa-

štrovskog kraja, osvrnuo se na

jedinstvenost ovakve publika-

cijenaprostoruCrneGore, kao

i na značaj etnoloških, etno-

muzikoloških i etnokoreološ-

kih istraživanja nematerijalne

kulturne baštine naše zemlje,

još uvijek nedovoljno istraže-

ne. Posebno je naglasio značaj

višegodišnjih istraživanja mu-

zičke tradicije Paštrovića i

podsjetio na sopstvena isku-

stva i napore radi adekvatnog

istraživanja, objedinjavanja

građe i afirmacije narodnih

igara i pjesama kolašinskog

kraja, što je prošle godine i re-

zultiralo time da igre i pjesme

iz Kolašina budu proglašene

kulturnimdobromCrneGore.

Ilustracijatradicije

DrZlataMarjanović, etnomu-

zikološkinja koja već tri dece-

nije istražujemuzičkutradici-

ju Crnogorskog primorja i

urednica zbornika, govorila je

omuzičkoj tradicijiPaštrovića

i Budve i to zvučno „ilustrova-

la“muzičkimnastupima.Uče-

niciŠkolezaosnovnomuzičko

obrazovanje Budve, koje je za

ovu priliku spremila prof. Ka-

tarina Popović, uz pratnju na

klaviru prof. Slađane Babović,

izvelisuaranžmanedvijebud-

vanske i paštrovske pjesme, a

članovi folklornog ansambla

„Nikola Đurković“ iz Kotora

(rukovodilac Predrag Šušić),

nastupili su sa tri primorske

pjesmeuacappella izvođenju.

DušanMedin, urednik publi-

kacije,predstaviojenovoizda-

nje, ukazujućina inicijativuda

se knjiga ponovo objavi usljed

malogtiražaprvog izdanjako-

je je prošle godine objavljeno

(200 primjeraka) i u kratkom

periodu razdijeljeno. Takođe,

osvrnuo se na kompleksnost

izrade zbornika i brojne auto-

re i saradnike koji su u ovom

projektu učestvovali. U ime

uredništva zahvalio je Mini-

starstvukutureCrneGore, Se-

kretarijatu za društvene dje-

latnosti Opštine Budva i JU

Muzeji i galerije Budve na po-

dršci.

K.R

.

Zbornik „Začuh vilu u dubravu đe pjesan poje“ predstavljen u Budvi

Blago iz paštrovske

i budvanske škrinje

AFIRMACIJATRADICIJE:

SapredstavljanjazbornikauBudvi

Zbornik je rezultat rada dva

multidisciplinarna okrugla stola

„Paštrovskemuzičke teme“, održana

u Beogradu i Petrovcu 2014. godine

Otvaranje

Njegoševe

sobe u

Nacionalnoj

biblioteci

CETINJE

- Fakultet za crno-

gorski jezik i književnost sa

Cetinja (FCJK) organizovao

je susret književnika Miraša

Martinovića sa studentima i

profesorima. Danas u podne

biće predstavljena njegova

knjiga „Krug začaranog vre-

mena“, objavljena u izdanju

Zavoda za udžbenike i nastav-

na sredstva iz Podgorice. O

Martinovićevom stvaralaštvu

i knjizi koja predstavlja sintezu

njegovog pjesništva, govoriće

profesorka Marijana Terić,

urednica u Zavodu za udž-

benike Jadranka Đerković i

autor.

J.Đ.

Martinović

gost FCJK