Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Ponedjeljak, 13. novembar 2017.

CrnomGorom

KOLAŠIN

-KolikouCrnoj

Gori imabračnihparova

koji sunapunili sedamde-

cenija zajedničkog života.

Kakobi bilookupiti ihda

ihnajprijedobropogleda-

mo i očimadotaknemo ta

lica. Aondada zapamtimo

svakuriječkoju izgovore,

pamakar imale i tu starač-

kunejasnoću.

Kako bi to bili poučniji ak-

centi, okrugli stolovi, tribine,

radioniceodovihbrojnihko-

jiseorganizujunasiludabise

opravdala donatorska sred-

stva idabi senavodnoposlale

poruke životu i njegovim

učincima. A ima li većeg

učinka i podviga nego – se-

damdeset godina zajedno.

PitamoMilovanaMića Bula-

tovića i JovankuCicuBulato-

vić, koliko ovaj današnji nji-

hov osmijeh liči na onaj

osmijeh iz 13. novembra 1947.

kadasujednodrugomreklito

obično a veliko –da. Oni opet

odgovaraju osmijehom i

kratkomrečenicom.

- Ostaralo se, toliko toga se

preturilo preko glave. Ali eto,

opet osmijeh. Zaslužili smo

ga, stvorena je porodica, veli-

ka i srećna, ponosni smo...

Toga13.novembra1947.godi-

ne, skronma svadba u kola-

šinskom Smajlagića Polju.

Sve oči uprte u baš mlade

mladence. MilovanMićo Ri-

stovBulatović ima 22 godine,

a Jovanka Cica Šćepanova

Rakočević, tek 16 i po godina.

-Cicajedolazilakodtetkeko-

ja je živjela u našemkomšilu-

ku i tu smo se upoznali. Ipak,

prosidba odnosno saglasnost

se mogla desiti jedino preko

njenemajkeMilosave. Ona je

uvažavalanašuporodicu i đe-

vojka je dobijena...

Teškeporatnegodine.Dosta

neizvjesnosti ali i dosta

hrabrosti. Mićo i Cica

imaju zajedno nepu-

nih 39 godina kada

odlučuju da počnu

zajednički život. I

danas je za đevoj-

ku brak sa 16 i po

godina rijetkost. A

tada…

- Bilo je važno da

majka dadne sagla-

snost, a sve ostalo je

bilo sudbina. Da se na-

đemo, da se dogovorimo.

Naravno, da se zavolimo, to

je bilonajprije...

Jedna životna nevolja je uči-

nilada iMićo iCicaokosebe i

u sebi imaju istu životnu pra-

zninu. Mićo je imao 11 a Cica

12 godina kada su ostali bez

oca. Taj manjak ljubavi i si-

gurnosti kojumože da done-

se samo otac, kaoda supoku-

šali da nadoknade jedno

drugom. Jedno uz drugog

sedamdecenija. Rad, odrica-

nja, raspored volja i nevolja,

kako tovećživot nasloži. Sre-

ća prvog djeteta, njegovo pr-

vonaučenoslovo,pazaposle-

nje, dolazak u kuću snahe ili

zeta. Zvuk levora za prvog

unuka i unuku. Atekpraunu-

ci i praunuke...

U jedan glas Mićo i Cica sa-

opštavaju brojeve svoga po-

nosa...

-Četvorodjece,dvasinaidvi-

je kćerke. Najstarije dijete 67

godina a najmlađe 56. Deve-

toro unučadi i za sada deve-

toro praunučadi. Najstariji

unuk ima41godinuanajmla-

đi 20godina, koliko ima i naj-

starijipraunukdokjenajmla-

đi napunio godinu.

Početak osme bračne deceni-

jeMićo i Cicadočekuju sado-

voljno životne vitalnosti. Mi-

ćo je i ove godine nasložio

drva i ljuščice, a čuveni su

njegovi tradicionalni

izlasci ponedjeljkomu

Kolašin gdje se nalazi

za svojim društvom,

Vladom Rakočevi-

ćem, Milijom Šće-

panovićem, Steva-

nom Čogurićem,

DragišomDožićem,

Novićevićem. Popije

čaj i ispričaju se o ne-

kadašnjem i sadaš-

njem.Uposljednjevrije-

me je zamijenio uloge sa

Cicom, pa se desi da on njoj

skuva prvu jutarnju kafu, kao

što je to Cica činila decenija-

ma. I posluži je, onako sa sim-

patičnimi šaljivimprekorom.

Tako će i ovoga 13. novembra

kućaMića i Cice Bulatović u

SmajlagićaPoljubitiposebno

mjesto na ovoj planeti. Mje-

sto gdje život pobjeđuje. Mi-

ćoiCicaćepočetiosmudece-

niju svoga braka. I onim

svojim osmijehom pretrčati

vrijeme od 13. novembra

1947. godine.

A priča o njihovom podvigu

će imati tolikonastavaka....

Tekst i foto:

Dr.DRAŠKOVIĆ

Mićo i Cica počeli

osmudeceniju braka

MilovanMićo i JovankaCicaBulatovića

Ovadrva jenasložioMićou93. godini

MićosapraunukomLukom

TIVAT

– Tivatski srednjoškolci bo-

raviće u Điadingu do 22. novembra,

a njihovi vršnjaci iz Kine uzvratiće

posjetuu januarunaredne godine.

Sporazum o prijateljstvu i saradnji

sa distrihtom Điading, jednim od

najbogatijih u višemilionskomŠan-

gaju, Opština Tivat je potpisala po-

četkom decembra 2015. godine, a

prošle godine je opštinska delegaci-

ja, u kojoj su bili i učenici Srednje

mješoviteškole„Mladost“, posjetila

taj distrikt. Toj posjeti prethodio je

boravak kineskih đaka uTivtu, a sa-

radnja se nastavlja današnjim odla-

skom tivatskih srednjoškolaca u

Điading.

Prema Kini, zajedno sa direktori-

com škole JovankomVujačić i pro-

fesorima Nadom Barović i Žarkom

Ostojićem, kreću Rozalija France-

sković, Ognjen Đuričić, Petar Bri-

nić,MašaBogdanović,AnjaAndrić i

ĐorđeČavor.

- Posjeta će potrajati do 22. novem-

bra, a boravićemou jednoj gimnazi-

ji prirodno-matematičkog smjera,

petojpokvalitetuuŠangaju.Bićemo

u prilici da upoznamo obrazovni si-

stemNR Kine i rad njihovih škola,

ali i da vidimo znamenitosti Šanga-

ja, kazala je direktorica SMŠ „Mla-

dost“ Jovanka Vujačić, zahvaljujući

seOpštini na pomoći da se realizuje

put uŠangaj.

Vujačić je najavila da će kineska de-

legacija, koju će činiti šest učenika i

nekoliko profesora, uzvratiti posje-

tuTivtuu januarunaredne godine.

S.K.

Tivatski srednjoškolci u Kini

Ka kući

Bulatovića u

Smajlagića Polju

krenuće želje četvoro djece,

devetoro unučadi i devetoro

praunučadi. A slavljenički dan

će početi uobičajeno, samo

što će prvu jutarnju kafu

skuvati Mićo...

KADŽIVOTPOBJEĐUJE:

Davno je bio 13. novembar 1947. godine