Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Nedjelja, 12. novembar 2017.

Društvo

RAZGOVOR S POVODOM:

Dr Gordana Rajović, izvršna direktorica Instituta Igalo

Medicinsku opremu

obnavljaju poslije 35 godina

Biće potpuno obnovljen najsavremenijomopremomkardiološki kabinet. Planiramo i

nabavku elektromioneurografa za neurologiju. Planirana su ulaganja u zijatriju, zatim

uređenje 15 kupatila, zamjena laminata na 1.600 kvadrata – kaže prva žena na čelu Instituta

HERCEGNOVI

–Uskoro

sedamdecenijadugoj isto-

riji Instituta „Dr SimoMi-

lošević“prvi put na čelu te

ustanove je žena. DrGor-

danaRajović imenovana je

za izvršnudirektoricuod-

lukomodboradirektora

sredinomavgusta, anakon

trimjeseca i nakon sagle-

davanja stanja, zaPobjedu

govori oplanovima i njenoj

viziji razvoja Instituta.

Doktorka Rajović smatra da

je medicinski dio koji ta

ustanovapružanajvažniji za

postizanje uspjeha. S obzi-

rom na to da imaju veoma

kvalitetan kadar, prioriteti

su obnavljanje zastarjele

medicinske opreme.

- Nakon 35 godina, radimo

veliku nabavku. Svi smo

srećni zbogovoga jer je to ja-

kobitnozadalji razvoj Insti-

tuta, zbog naučne baze, edu-

kacije, razvoja medicine u

višesmjerova -objašnjavadr

Rajović.

Tenderi

Po njenim riječima, tenderi

su već pripremljeni i ići će u

tri partije. Biće potpuno ob-

novljen kardiološki kabinet

za rehabilitaciju koji će biti

najsavremenije opremljen.

- Njegova primjena neće biti

samo u rehabilitaciji već i u

dijagnostici i planiramo da

kardiološki kabinet osim za

pacijente i goste Instituta

bude otvoren i za građan-

stvo. Planiramo i nabavku

elektromioneurografa za

neurologiju. To je aparat koji

postoji u Institutu ali je van

upotrebe. U sklopu tendera

predviđenajeiobukavelikog

dijela medicinskog kadra i

mlađeg kadra, tako da će svi

imati šansudarade, daseotvo-

ri kuća prema gradu i prema

jednom dijelu tržišne ekono-

mije, azapacijenteFonda ione

koji inače dolaze na kardiološ-

ku rehabilitaciju to će biti

značajan pomak. Biće nabav-

ljeniultrazvučniaparatusklo-

pu kardiološkog, ali će biti sa

svim sondama pa će se raditi

mnogo širi dijagnostički dija-

pazon procedura. Treći dio

tenderajefizijatrijskaoprema,

što nijemalo. Tu će biti obnav-

ljanja i što se tiče medicinskih

kreveta, aparata za kinezi-

terapiju, limfnu drenažu i

drugo - kaže izvršnadirektori-

ca Instituta Igalo.

Naredne sedmice biće raspi-

san i tender za rekonstrukciju

dijela smještajnih kapaciteta.

Planiranojeuređenje15kupa-

tila, zamjena laminata na

1.600kvadrata.

–Moramopoboljšativajrles,u

tom dijelu imamo najnižu

ocjenu, azasveostalopacijen-

ti sumnogozadovoljniji. To su

detalji na kojima ćemo sada,

kada je druga faza zatvorena,

raditi. Takođe, moramo odra-

diti i opšti dio održavanja da

bismo uoči Praznika mimoze

otvorili Institut u punom ka-

pacitetu i bez tehničkih nedo-

stataka - kazala jeRajović.

Programi

Ovagodina jeza Institut jedna

od uspješnijih jer je do 25. ok-

tobraostvarenoblizu200.000

noćenja.

- Taj rezultat će sigurno biti i

bolji jer prva faza Instituta ra-

di u punom kapacitetu do 25.

decembra. Cilj i naša želja je

datonarednagodinanadmaši,

odnosno da naš menadžment,

ja i svi radnici Instituta, poku-

šamo da ostvarimo još bolji

rezultat. Fokusirani smo na

dugogodišnju saradnju, preko

40 godina, saNorveškom. Na-

redne godineuokvirunorveš-

kog državnog programa ima-

ćemo jednu grupu od 140

pacijenata više nego ove, a oz-

biljno sepripremamo i zanovi

tender za naredni četvoro-

gidšnji period2019-2022.Tra-

dicionalno imamo veliki broj

Holanđana, Danaca i nešto

manji broj gostiju, odnosno

pacijenata iz Evropske unije.

Radimo svakodnevno na svim

poljima da proširimo tržište.

Prisustvujemo svim sajmovi-

ma i veoma se temeljno pri-

premamo za njih - navodi dr

Rajović.

Čigota

Očekuje i da će saradnja sa

specijalnom bolnicomČigota

na Zlatiboru biti valorizovana

adekvatno i da će uskoro biti

krunisana novimzajedničkim

paket-aranžmanom 7+7 ili

14+14 Zlatibor - Čigota i Igalo

- Institut.

– Nismo konkurencija jedni

drugima, bavimo se različitim

medicinskim granama. Oni

već imaju razrađen informaci-

oni sistem, pa je i nama to je-

dan od prioriteta, tako će biti

povezani medicina, buking i

marketing. Dogovorili smo i

zajedničko apliciranje projek-

timaEU, dabismodobilinovac

iz IPA projekata. Uključićemo

možda još nekog partnera iz

Bosne i Hercegovine, tako da

smonapraviliširiplandaljesa-

radnje, koji obuhvata i brendi-

ranjeproizvoda-kažeRajović.

Namjerajeidaprodubesarad-

nju sa Institutomza kardiova-

skularne bolesti Dedinje i već

22. novembrazakazan je radni

sastanak sa direktorom te

ustanove, profesorom Boji-

ćem.

-Nadamse, a to jedobra volja

Ženama je

urođeno

da dobro

organizuju

posao

Dr Rajović je ljekar, speci-

jalista kardiolog, pa smo je

pitali kako se snašla u ulozi

menadžera.

- Ja jesam kardiolog, odlič-

no razumijem taj medicin-

ski dio, što je olakšavajuće

i za mene i za moje kolege,

ali sa druge strane ja sam

pravničko dijete. Mislim

da žene imaju urođeno

to svojstvo dobre orga-

nizacije, menadžerisanja,

pregovaranja, da sumnogo

suptilnije i veće diplomate

od pojedinihmuškaraca.

Za sada, mislimda sve teče

kako treba – ocijenila je dr

Rajović.

Sudski sporovi usporavaju

pravednu socijalnu politiku

Institut Igalo ima oko 750 zaposlenih od kojih je 150 sezon-

skih. Veliki dio se troši za zarade, ali su na bijeloj poreskoj listi,

a po riječima dr Rajović trude se da sve obaveze ispunjavaju

na vrijeme.

- Nastojimda radnici prepoznaju brigu za njihov materijalni

status i da pokušamda vodimpravednu socijalnu politiku.

Zato su neki radnici koji su godinama radili na određeno vri-

jeme prevedeni u stalni radni odnos. Namjera je bila da pove-

ćamo novembarsku platu za pet odsto, ali smo to odložili

zbog sudskog spora koji smo izgubili, a vođen je godinama.

Riječ je o iznosu između 80.000 i 100.000 eura, tj. o koe ici-

jentima za medicinske sestre. Ima još sudskih sporova, koji

nam „vise“ nad glavom i moramo da napravimo presjek svih

i da vidimo da li možemo da se dodatno angažujemo - kaže

dr Rajović.

i želja obje strane, da struč-

njaci sa Instituta Dedinje

dolaze jednommjesečno ili

jednom u dva mjeseca kod

nas,radiedukacije,saradnje,

servisiranja i na kraju kraje-

vadostupnosti pacijentima i

građanima - objašnjava prva

dama Instituta.

Najavila je, ali bez otkri-

vanja detalja, i da će In-

stitut Igalo biti nosilac

jednog naučnog projekta

koji će biti veoma znača-

janza tuustanovu, ali i za

cijeluCrnuGoru.

Ž.KONTIĆ

DrGordanaRajović

Institut Igalo