Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Nedjelja, 12. novembar 2017.

Društvo

PODGORICA

-Urestoranuu

SkupštiniCrneGoreovihda-

nanetraži sestolicaviše.U

razgovorusaDragomJoviće-

vićem, šefomugostiteljstva iz

Upraveza imovinupodčijom

nadležnošćujeovajugostitelj-

ski objekat i šefomrestorana

VojomBojovićem, saznajemo

da imjeposjeta, odkadapo-

slanici opozicionihpartija

bojkotujuparlament, drastič-

noopala.Ni

cijenenijesutako

povoljnekaodopriješestgo-

dina.Najboljaposjeta jekada

suskupštinskazasijedanja.

Tadasespremi tridopet jela.

Poslanicipreferirajukuvano,

akadasenamenijunađera-

štan, traži setanjirviše.

Domaćakuhinja

Navodeći dašef restoranasaše-

ficomkuhinje svakodnevno sa-

stavlja dnevni meni, Drago Jo-

vićevićnaglašavada se trudeda

na njemu bude što više zastu-

pljena domaćakuhinjaikuvana

jela - raštan, pasulj, kaštradina s

kupusom, paprikaš, gulaš,

škembići, razne pite, musake,

punjenepaprike,japraci,sarme

–zavisnoodsezone.

- Kada spremimo raštan sa su-

vimmesom, na slanini, pršuti i

kobasici, ne ostane praktično

ništa – istakao je šef restorana

VojoBojović.

KakoobjašnjavaJovićević,dabi

raštanbiodobarmora se zama-

stiti.

-Tojedivljabiljka,veomakvali-

tetna, koja zahtijeva i malo sala

– kaže Jovićević, uz podsjeća-

nje da je ovim jelom bila odu-

ševljena i Madona, kada ga je

prije nekoliko godina probala u

,,Splendidu“.

Kako dodaje, za poslanike

islamske vjeroispovijesti, zbog

toga što ne jedu svinjskomeso,

priprema se kupus sa kaštradi-

nom.

Međutim, naglašava ovaj isku-

sniugostitelj,nijeniraštanštoje

nekadbio.

- Da bi bio dobar, mora biti

ubran sa otvorenog, da gamalo

taknemraz, a ne iz staklenika –

objašnjavaJovićević.

Kada ne zasijeda Skupština,

uglavnomse sprema jedno jelo.

Kada smoposjetili restoranpri-

je tri dana, na meniju su bili ja-

praci (sarme zamotane u rašta-

nu). U vrijeme hrišćanskog

posta, pored dnevnog jela pri-

prema se minimum jedno po-

sno. Vodi se računa i opripadni-

cima islamske vjeroispovijesti,

pa sunamenijuzastupljena i je-

labezsvinjskogmesa.

Pored jela sa dnevnog menija,

gost može da poruči jelo a la

kart.Međutim,navodišefresto-

rana, tosenedešavabaš često.

- Poslanici vole da jedu kuvana

jela, pa uglavnom biraju neko

od ponuđenih. Sva kuvana jela

dobro prolaze, i jagnjetina sa

povrćem, i teletina, a ponekad

se spremi i kačamak – kazao je

Bojović, dodajući da u ponudi

pored morske ribe imaju i pa-

strmku.

Cijene

Šef restoranakažeda seuresto-

ranumože dobro ručati za šest

eura. Kako navodi, goveđa supa

košta 80 centi, čorbe su od 1,10

eura teleća do euro i po, koliko

treba izdvojiti za riblju. Cijena

glavnog jela je četiri-pet eura,

salateeuro, ahljeba30centi.

- Supa, glavno jelo, salata i hljeb

koštaju, u prosjeku, šest eura –

navodiVojoBojović.

Dezerti su im, dodaje on, 1,7 eu-

ra,kuvanakafa20centi,espreso

30, popularnadojč50, čaša soka

(2dl) 0,45 eura, rakija loza euro,

martel 2,20 eura. U restoranu

pored čaše 0,3 dl služi i čaša ra-

kije,,petica“,odnosno0,5dl,ko-

jakošta 1,60eura loza.

Kako navodi Dragan Jovićević,

cijenesuod2011.godineznatno

više nego ranije. Poslanici su ta-

da, dodaje on, komentarisali da

je prejeftino, pa da imnarod ne

biprigovarao,napravljenajeko-

rekcija.

-Ovojeobjekatzatvorenogtipa,

ta sredstva se vraćaju u budžet,

vrteseukrug.Odtoganovcaku-

pujemonamirnice,pićeiopetse

pare vraćaju u istu kasu – obja-

snio jeJovićević.

Međutim, VojoBojović ističeda

su se službenici iz Skupštine,

kojitakođeimajupravokorišće-

nja restorana, žalili da su cijene

previsoke.

Kapacitet ovog ugostiteljskog

objektaje56mjesta.Urestoran-

skomdijelu ima 10 stolova gdje

može ručati 40 osoba. U salon-

skomdijeluimamjestaza16go-

stiju i on se koristi za zvanične

ručkove delegacija, gostiju

Skupštine. Restoran ima osam

zaposlenih – četvoro u kuhinji i

četiri konobara. Zatvorenog je

tipa, u njemu se služe isključivo

gosti koji su u Skupštini Crne

Gore.

-Nevodimoračunadalićeneko

od funkcionera iz poslaničkih

klubova dovesti nekoga sa so-

bom. Onaj ko uđe u Skupštinu i

dođe u restoran, biće uslužen –

objašnjava šef restorana.

I.MITROVIĆ

U posjeti restoranu u Skupštini Crne Gore

Žučna rasprava ište

raštan i kobasicu

Domaćinska

atmosfera

Predsjednik administra-

tivnog odbora DPS-a Ljuiđ

Škrelja, kog smo sreli u

skupštinskom restoranu,

kaže da dosta često koristi

usluge ovog ugostiteljskog

objekta.

- Maksimalno sam zadovo-

ljan i hranom, a pogotovo

uslugom. Pamtimgene-

racije konobara i ljudi koji

rade u ovom restoranu, za

njih imam samo riječi hvale.

Dugo sam radio u turizmu,

tako da ovu branšu dobro

poznajem. Ovdje se osje-

ćam kao da samdoma.

Nijesamneki gurman, ali je

činjenica da je hrana uvijek

svježe spremljena. Ali, naj-

bitniji mi je korektan i ljud-

ski odnos osoblja prema

nama. Svi smo ovdje rav-

nopravni, ne dijelimo se na

uslužno osoblje i poslanike.

Ponašamo se kao u svojoj

kući – kazao je Škrelja.

On nije imao zamjerku na

cijene jer, kako objašnjava,

kada je čovjek zadovoljan

svim štomu se pruža, onda

i cijena ima svrhu.

Od kada poslanici opozicionih partija bojkotuju parlament posjeta je

drastično opala. Može se dobro ručati za šest eura, a najbolja posjeta je kada

su skupštinska zasijedanja. Tada se spremi tri do pet jela. Poslanici preferiraju

kuvano, a kada se nameniju nađe raštan sa suvimmesom, ništa ne ostane

Za Dinošu

spremali

i jagnjeće

glave

Zanimalo nas je da li ugosti-

telji iz skupštinskog resto-

rana učine gušt nekomod

poslanika, pa mu po želji

spreme nešto čega nema

na jelovniku. Šef ugosti-

teljstva, Dragan Jovićević,

prisjeća se da su za bivšeg

poslanika, sadašnjeg amba-

sadora Crne Gore na Koso-

vu Ferhata Dinošu spremali

kuvane jegnjeće glave.

- On je volio da pojede

kuvanu jagnjeću glavu i

izlazili smomu u susret –

kazao je Jovićević.

Poslanicima DF-a nose piće,

ali ne silaze da ručaju

Posla u skupštinskom restoranu najviše ima kada su zasijeda-

nja. Zbog bojkota opozicije, navodi šef ugostiteljstva Dragan

Jovićević, posao je dosta opao.

- I opozicioni poslanici koji dolaze u Skupštinu (DF), ne silaze

u restoran. Nije nampoznato iz kog razloga. Poslanicima

DF-a nosimo piće u klub, ali ne silaze na konzumiranje hrane

– kazao je Jovićević.

Dok je Skupština radila punim kapacitetom, naglašava on, u

restoranu se tražila stolica više.

- U vrijeme pauza ili ručka poslanici se kod nas malo relak-

siraju. Ovdje su razgovori drugačiji nego pred kamerama –

kazao je Jovićević i dodao da je do prije četiri-pet godina bilo

mnogo više posla i atmosfera je bila mnogo bolja.

BOJKOTOPOZICIJEUTICAONAPOSJETU:

DetaljizrestoranauSkupštiniCrneGore

DragoJovićević

VojoBojović

LjuiđŠkrelja

I. MITROVIĆ

Salonski dio