Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Nedjelja, 12. novembar 2017.

U fokusu

Nevjerovatno

zvuči podatak da u

praksi nema zabilježenih

direktnih prigovora pacijenata u

nekimod najvećih zdravstvenih

ustanova u zemlji. Ili da

se korupcija u policiji, u

institucionalnoj ravni,

žestoko suzbija samo na

nivou saobraćajnih

prekršaja

Zašto se građani i službenici teško odlučuju da prijave

radnje koje ugrožavaju prava ali i integritet institucija

Korupcija se vidi

samo kada zaboli

PODGORICA

Pri-

javljivanjekoruptivnih

radnji kaonačinda se sa-

siječe ta razarajuća, nega-

tivnapojavanije česta situ-

acijaucrnogorskom

društvu.Mnogo je razloga

za to, odnepovjerenjau in-

stitucije, strahaodposljedi-

ca ili, prosto, „gledanja svo-

gaposla“.

Izuzeci su prilike kada direk-

tno zabole posljedice korup-

cije, dok se neke situacije

nerijetko pravdaju i ne do-

življavaju problematičnim

kao što je to, recimo, čašća-

vanje ljekara ili hvatanje ve-

ze za posao...

Na to su ukazivala i ozbiljna

istraživanja javnogmnjenjao

tom problemu u Crnoj Gori,

uključujući i podatke do ko-

jihjedošlaMreža organiza-

cija iz jugoistočne Evrope

koje se bave borbom protiv

korupcije.

Prema istraživanju, 2015. go-

dine je trećina građana Crne

Gore dala ili primilamito.

Upraksi,rijetkoseprijavljuju

slučajevi korupcije upravo u

onim oblastima koja se u

istraživanjima prepoznaju

kao naročito pogođena, po-

put zdravstva, koje je, u per-

cepciji javnosti, uz policiju i

državnuupravunajpodložni-

je korupciji. Takve je rezulta-

te saopštila i Agencija za

sprečavanje korupcije pre-

zentujući lani istraživanja

agencijeDefakto.

Nemaprimjedbi

Zbog navedenog gotovo ne-

vjerovatno zvuči podatak da

u praksi nema zabilježenih

direktnih prigovora pacije-

nata u nekim od najvećih

zdravstvenih ustanova u ze-

mlji.

Primjer je situacija da zaštit-

niku prava pacijenata u Kli-

ničkom centru Crne Gore do

sada nije podnesen niti jedan

prigovor pacijenata ili člano-

va njihove uže porodice koji

se odnosi na postojanje sum-

nje na koruptivne radnje.

Te podatke je Pobjedi potvr-

dila zaštitnik prava pacijena-

taGranaBubanja.

Da je bilo takvih zahtjeva,

prema riječima Bubanje, za-

štitnik prava pacijenata pri-

govor bi procesuiraomenad-

žmentuustanove koji bi dalje

predaoslučaj nadležnimpra-

vosudnimorganima.

- Poznato je da se u javnosti

često govori o percepciji ko-

rupcije u svim segmentima

društva, pa samim tim i u

zdravstvu, ali da je veoma

maloprijavanadležniminsti-

tucijama. Dabi se iskorijenila

ova pojava, ukoliko ona postoji,

mora postojati volja i želja gra-

đana da je prijave nadležnim

institucijama. Bez njihovih

konkretnih prijava, sa čvrstim

materijalnim dokazima, jasno

je da ne možemo preduzimati

neophodne aktivnosti za njeno

suzbijanje –navodi Bubanja.

Ni u policiji odgovor na korup-

ciju nije na nivou kakav bi tre-

baloda bude.

Prema riječimaAleksandra Sa-

še Zekovića, člana Savjeta za

građansku kontrolu rada poli-

cije, pojava korupcije u policij-

skojorganizacijivišedimenzio-

nalanjefenomenkojemnaruku

ide specifična policijska kultu-

ra kao ograničavajući faktor.

Ključni je problem, smatra on,

problem što se krupni primjeri

ne procesuiraju.

- U našoj javnosti, kada disku-

tujemo o korupciji u policiji

obično semisli na primanjemi-

ta od građana zbog, obično, uči-

njenog prekršaja u saobraćaju.

Tajvidkoruptivnogponašanjau

policiji je skoro pa prevaziđen.

Odgovorno ističem da su takvi

primjeri sve rjeđi, ada ćemoko-

rupciju na nivou saobraćajne

policije značajno suzbiti kroz

ugradnju policijskih saobraćaj-

nih radarskih kamera. Intere-

santno je, pa i naodređeni način

indikativno, dane samouodno-

sunazemljeEU, negočak i regi-

ona, prilično kasnimo s ovim

tehničkim inovacijama u radu

policije, što se pokazalo ključ-

nim za poboljašnje bezbjedno-

sti u saobraćaju, ali i za suzbija-

njekorupcije–naveojeZeković.

Ozbiljnepovrede

On podsjeća da je građanska

kontrolapolicijeradilanadese-

tak predmeta tzv. sitne korup-

cije.

-Nekakosečinidasmo,uodno-

su na ostale primjere korupcije

u policiji, svi skupa u društvu

reagovali ne samo brzo, efika-

sno već, neki su govorili i ek-

stremno. Svi ti policijski služ-

benici su udaljeni iz službe.

Korupcija u policiji, zbog nje-

nog ključnog značaja u primje-

ni zakona, treba da bude oštrije

sankcionisana. Dobro je da po-

stoji nulta tolerancija prema

sitnoj korupciji, ali je isto tako

činjenica da se snažno tolerišu

primjeri ozbiljne povrede inte-

gritetapolicije–upozoravaZe-

ković.

Premanjegovimriječima,takvi

predmeti u raduSavjeta za gra-

đansku kontrolu rada policije

su redovni i prilično ih je.

- U posljednje dvije godine ra-

dili smo na više od tridesetak

predmetakojiuključujuiliuka-

zuju na birokratsku, kriminal-

nu i političku korupciju u poli-

ciji. O postojanju, prisutnosti,

različitih oblika korupcije u

policiji ne možemo govoriti is-

ključivo na osnovu statistike ili

broja podnijetih prijava ili po-

krenutih postupaka. To ne bi

bio dovoljno dobar indikator

korumpiranosti ukoliko se uz-

me u obzir zatvorenost policije

i većopisanapolicijskakultura,

stvarni kapacitetimehanizama

kontrole, naročito unutrašnje

ZEKOVIĆ:

Čuvamo integritet

građana i profesionalnih policajaca

Građani Crne Gore, što je izrazito pozitivna

mogućnost, zbog primjedbi na postupanje poli-

cije mogu se obratiti na više različitih adresa,

ističe Zeković.

- U praksi oni se obraćaju Ministarstvu unutraš-

njih poslova, Upravi policije, Etičkomodboru,

Unutrašnjoj kontroli, zatim Savjetu za gra-

đansku kontrolu rada policije i Ombudsmanu

kao i nevladinimorganizacijama. Registruje

se i dosta primjera da građani ne prijavljuju

nezakonitosti direktno policiji već to čine preko

organizacija civilnog društva, novinara ili preko

Savjeta za građansku kontrolu policije. Čak i

to ukazivanje na određene neregularnosti nije

direktno već često anonimno ili putemdruštve-

nihmreža – kaže Zeković.

Objašnjava da je intencija građanske kontrole

policije da blagovremeno identi ikuje i spriječi

neprofesionalno policijsko postupanje i odvrati

policiju od prakse koja je kompromituje i krši

ljudska prava.

- Upravo zato pridajemo naročitu pažnju

komunikaciji sa javnošću i razumijemo, zbog

ukupnog društvenog konteksta, strah kod

građana ali i policijskih službenika da slobodno

i otvoreno govore o nezakonitostima u vezi sa

policijom, ali ih ohrabrujemo da svoja saznanja

dijele sa državnimorganima i građanskim

strukturama, pri čemu naglašavamda nikada

nijesmo, našim radnjama, doveli u pitanje inte-

gritet dobronamjernog građanina ili profesio-

nalnog policijskog službenika.

kontrole polici-

je čija efikasnost nije

dovoljna pa i broj tzv. zvižda-

ča koji su zaštićeni i koji su

opstali u policiji. Na kraju,

ključno je da napomenemda

ozbiljnija korupcija u policij-

skom servisu ne može se ra-

zviti i opstati ukoliko je ne

podržavajuodgovarajućepo-

licijske starješine – ističe sa-

govornik.

Zidćutanja

Zeković smatra da je dobro

što pozitivni propisi omogu-

ćavaju direktnu i posrednu

komunikaciju javnosti s poli-

cijom, pa i prilikompodnoše-

nja prijava zbog sumnje uko-

ruptivne radnje policijskih

službenika.

Ipak, smatra da je češća po-

sredna komunikacija signal

da postoji evidentno odsu-

stvo potrebnog povjerenja u

ključne nacionalne servise

kakav jeste policija.

- Savjetu se mogu obraćati

građani i službenici policije.

Građanitočestočinenarazli-

čitenačine,aliustvarnosti,za

razliku od prve godine funk-

cionisanja Savjeta (2005/06.

godine) obraćanjepolicijskih

službenika ne postoji – navo-

di Zeković.

Ta činjenica, smatraon, treba

da zabrine sve u zemlji.

- To potvrđuje zatvorenost

policije, ukazuje na stanje i

kvalitetpolicijskekultureko-

ja je i dalje na snazi i na oči-

gledan strah kod službenika

da prijave kolege koji ruše

policijski integritet. Obraća-

njepolicijskihslužbenika,što

je inače praksa u policijama

sademokratskomtradicijom,

je ključno za razgradnju ne-

gativne prošlosti i za izgrad-

nju povjerenja kod javnosti.

Tako se najbrže identifikuje i

suzbija korupcija. Mi tvrdi-

modajekulturauživotupoli-

cijske organizacije odlučuju-

ća. Savjet je kroz rad na više

slučajeva primijetio da je po-

licijska kultura vodeća pre-

preka za reformu policije jer

podstiče korupciju, prekora-

čenja policijskih ovlašćenja i

kršenje ljudskih prava. Sve to

znači da moramo svi skupa

još više raditi na promociji

policije i njene uloge u pri-

mjeni zakona i kroz zaštitu

integriteta jačati povjerenje

javnosti–zaključujeZeković.

I.PERIĆ

Apel da prijave lično, telefonom, mejlom…

Zaštitnik prava pacijenata

KCCG apeluje na građane da

prijave svaku neregularnost ili

postojanje korupcije ukoliko

takve primjere registruju ili pri-

mijete da postoje.

- Svi pacijenti, članovi njihovih

porodica ili građani uopšte,

mogu se obratiti zaštitniku u

pisanoj formi dostavljanjem

dopisa u arhivi naše ustanove

ili putemmejla: [email protected]

me. Usmenimputemmogu se

obratiti lično ili pozivomna tele-

fon 020 412 243, 069 157 924

svakog radnog dana. Svakom

prigovoru se pristupa po pred-

viđenoj proceduri, a podnosilac

se obavještava o preduzetim

radnjama za njegovo rješava-

nje – navodi Grana Bubanja.

Aktuelnapolicijska kultura vodeća je prepreka

za reformupolicije jer podstiče korupciju, pre-

koračenje ovlašćenja i kršenje ljudskihprava –

upozoravaAleksandar Zeković

GranaBubanja

Aleksandar Zeković