Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Nedjelja, 12. novembar 2017.

Hronika/Društvo

PODGORICA

Lijek „bupre-

nofrin“ (za „skidanje“ sa igle)

koji sekoristi uprogramu

supstitucijekodnas sepropi-

suje zavisnicimaodpsihoak-

tivnih supstanci bezprethod-

neprocjeneda li su iscrpljeni

ostali vidove liječenja–ocije-

nila je specijalistapsihijatrije

uCentruzamentalnozdrav-

ljeupodgoričkomDomu

zdravljaMaidaBurdžović.

Prema njenim riječima, radi se

o sintetskom narkotiku koji

imaskoroistiefekatkaoheroin,

osim euforije. Stoga, smatra

Burdžović, treba da se daje sa-

mo zavisnicima koji su iscrpili

sve vidove terapije, što, kako

kaže, kodnas nije slučaj.

Sintetskinarkotik

- Moramo znati koja je indika-

cija da neko treba da uzima

supstituciju - zamjenu za nar-

kotik. Da li znate vidove liječe-

nja kod nas koji su jasno ispre-

cizirani. Naravno da ne, osim

direktnogprelaskanasupstitu-

ciju.Mismopreskočiliapsolut-

no sve što je trebalo uraditi na

primarnom i sekundarnomni-

vou, doveli do toga da je potpu-

no u redu da neko ne pravi više

problem, da ne krade ili ne

znam što, već da mu mi ljekari

damo legalno sintetski narko-

tik koji će mu biti obezbijeđen

preko našeg Ministarstva

zdravlja odnosno Fonda be-

splatno. Tako sene rješavapro-

blem – kazala je na jučerašnjoj

panel diskusiji o značajumedi-

ja u prevenciji i podršci za lije-

čenje raznih vidova zavisnosti

kojujeorganizovaoPortalAna-

litika.

Da je takav način pogrešan

smatra i Franjo Lukačević koji

se iz pakla droge izvukao prije

12 godina u Reto centru koji se

nalazi u Danilovgradu, a čiji je

danas član.

- Rješenje nije buprenofrinska

terapija,tajednatableta,jerbo-

lest koja je zavisnost nije grip,

kašalj, pa ćeš popiti sirup, pa će

ono nestati. To je duhovna bo-

lest, gdje osoba mora da shvati

da ima problem, da je negdje

zastranila,dalijetobiloumaloj

dobi ili kada je rasla gledajući

televiziju.Ključnojedamoraiz

korijena da se promijeni: naža-

lost najveći problem je što se

ljudi boje sramote, a o roditelji-

ma da ne pričam – poručio je

Lukačević.

Predrasude

U prevenciji bolesti zavisnosti,

kako kaže, mnogomogu da po-

mognumediji.

- Jedna dobra reklama može

mnogo da uradi, a negativna da

mnogo toga potopi. Kada sam

jabiouproblemu,dilerinaulici

su bili frajeri, jer se to tako pre-

zentovalo na televiziji. Moj ži-

vot se promijenio onog trenut-

ka kada sam shvatio da sam

zastranio - objašnjava Lukače-

vić.

Mediji, umjesto da obrazuju o

problemu bolesti zavisnosti,

često šire predrasude, smatra

zamjenica glavnog i odgovor-

nog urednika Analitike Vesna

Nenadić-Rajković.

- Nažalost, još uvijek preovla-

davaju nerealna i netačna iz-

vještavanja o raznimvidovima

zavisnosti, posebno o narko-

maniji. Teme dilera, narkoma-

na, hapšenja, njihovih života

su uvijek smještene u crnim

hronikama pa je teško izbjeći

senzacionalizam. Mediji, pre-

pušteni tržištu, teže što većem

tiražu, gledanosti, slušanosti,

štovećembrojuklikova.Uloga

medija morala bi biti ne samo

da informiše već i da edukuje

– poručila je Nenadić-Rajko-

vić.

Defektolog i direktor Defekto-

loškog savjetovališta Ente-

ra osvrnuo se na zavisnost od

kockanja.

- Nema više klasičnog kockara,

stariji ne mogu da shvate klin-

ce. Kada na radionicama priča-

mooproblemudanašnjih,mla-

dihkockara,onistarijikažuovo

je više o narkomaniji, nego o

kocki,jersutučestouključenei

psihoaktivne supstance, spid,

kokain i tako dalje, govori Ra-

dovanović. On objašnjava da 10

odsto ima problematično, dok

pet odstopatološko kockanje.

Radovanović naglašava da su

problemi u porodici plodno tlo

za razvijanje bolesti zavisnosti,

naročito kockanja.

Sl.R.

PODGORICA

Dugogodiš-

nji novinar Vukomir Rade-

nović preminuo je juče

iznenada u 44. godini.

Radenović je bio novinar

,,Dana“ od 2002. godine.

Radio je u rubrici politika i

izvještavao je najčešće iz

Skupštine.

Dobitnik je godišnje nagra-

de Udruženja novinara

Crne Gore za 2016. godinu.

Bio je oženjen i otac dvoje

djece. Radenović će biti

sahranjen u ponedjeljak u

Podgorici.

Preminuo novinar

Vukomir Radenović

U Podgorici održana panel diskusija o značajumedija u

prevenciji i podršci za liječenje raznih vidova zavisnosti

Zamjena za

narkotike

daje se olako

Mediji, prepušteni

tržištu, teže što

većem tiražu,

gledanosti,

slušanosti, što

većembroju

klikova. Uloga

medijamorala bi

biti ne samo da

informišu već i da

edukuju – poručila

je Vesna Nenadić-

Rajković

PODGORICA

Predsjednik

Atlas grupeDuškoKnežević

juče je stigaouPodgoricu,

kao što je i najavioprijemje-

secdanakada jeuhapšen šef

kurirske službeAtlas banke

VlatkoRašović i pet vozača

zbog sumnjeda suoprali

100.000dolara.

Prema saznanjima Pobjede,

TužilaštvonijepozivaloKneže-

vića otkako su 1. oktobra uhap-

šeni njegovi zaposleni.

Advokat VeliborMarković, koji

zastupašestoricuvozača,kazao

je da nema informacijuda je bi-

znismenDuškoKnežević pozi-

van bilo kao okrivljeni ili kao

svjedok da da iskaz povodom

navodnog pranja 100.000 dola-

ra.

Istakao je da se u procesu pro-

tiv njegovih branjenika ne po-

minje imeDuškaKneževića.

Knežević je odmah nakon

hapšenja preko medija obavi-

jestiojavnostdajenovacnjegov

idaimadokazdaseradio

legalnim sredstvima.

Tvrdio je i da su uhap-

šenivozačidolarekon-

vertovali u eure po

njegovomnalogu.

Tada je kazao da

se zbog opo-

r a v k a o d

manjeg hi-

rurškog zahvata nalazi na opo-

ravku u Beogradu, ali da će čim

budeumogućnosti doći uCrnu

Goru i biti na raspolaganju Tu-

žilaštvu.

- Čak i ako ima bilo kakvih ele-

menata krivičnog djela, a uvje-

ren samda nema, ja samtaj koji

je spreman da odgovara - ista-

kao je tadaKnežević.

On je dodao da je Atlas grupa,

čiji je predsjednik i vlasnik od

osnivanja, u prethodne dvije

decenijeinvestiralauCrnojGo-

ri nekoliko stotinamiliona eura

itouglavnomnovcaprihodova-

nogodprofitasvojihkompanija

u Srbiji i inostranstvu, sa par-

tnerima iz Ujedinjenih Arap-

skihEmirata i drugihzemalja.

Duško Knežević je tvorac i

predsjednik upravnog

odbora Atlas grupe,

koja se sastoji od ne-

ko l i ko de s e t i na

kompanija u Srbiji,

Crnoj Gori, na Ki-

pru, uRusiji i

Ve l i ko j

Brita-

niji.

B.R.

PODGORICA

DragoPajko-

vić (42) uhapšen je jučeujutro

nakon što jedanranijenožem

ranio inspektoraOdsjeka za

borbuprotivdroge,Marka

Drobnjaka, koji jepokušavao

da gauhapsi zbog razbojniš-

tva.

Drobnjak je dva puta uboden

nožem u nogu u petak, u 15.20

časova, kada je na Bulevaru Sa-

ve Kovačevića pritekao u po-

moć ženi koju je napao razboj-

nik i oteo joj novčanik.

Drobnjaka jenapadač, čiji iden-

titet je poznat policiji, dva puta

ubo nožem i pobjegao. Drob-

njak jeprevezenuKlinički cen-

tar Crne Gore gdje je konstato-

vano da povrede nijesu opasne

po život te je stoga, nakon uka-

zane ljekarske pomoći, upućen

na kućno liječenje.

DrobnjakjezaPobjeduispričao

da dok se vraćao sa posla primi-

jetio muškarca kako bježi sa

novčanikom u rukama, a za

njimtrči gospođa.

- Kod solitera u blizini Gintaša

samuspiodagasustignem,alije

onpružao otpor. U jednommo-

mentu izvadio jenožvećeoštri-

ce i ubome u nogu – ispričao je

Drobnjak.

Drobnjakjeuspiodafotografiše

osumnjičenog neposredno na-

konšto je ranjen. Povodomhra-

brog i humanog čina Marka

Drobnjak, njega su juče u poro-

dičnomdomuposjetiliministar

unutrašnjih poslova Mevludin

Nuhodžić i direktorUpravepo-

licije Slavko Stojanović.

- Inspektor Drobnjak pokazao

je kako su policijski službenici,

čak i kada nijesu na dužnosti,

spremnidasopstveniživotizlo-

že riziku kako bi ispunili ulogu

po kojoj su prepoznati u široj

zajednici - istakao je ministar

Nuhodžić.

Onjejekazaodaučestalinapadi

na policajce u Crnoj Gori u po-

sljednjih nekoliko godina i nji-

hovo povređivanje pri obavlja-

nju zadataka, ukazuju na to da

sudska praksa, odnosno kazne

za ova djela moraju biti znatno

oštrije. Jučerašnjimhrabrimči-

nom inspektor Drobnjak je sva

načela policijske profesije po-

kazaonadjelu, zbog čega će biti

nagrađen od menadžmenta

MUP/UP, konstatovali su Nu-

hodžić i Stojanović.

B.R.

BERANE

Radnici koji izvode radove na izgradnji kolektora

otpadnih voda u naselju Hareme, nedaleko od glavnog gradskog

mosta u Beranama, pronašli su juče staru ručnu bombu.

Bomba je pronađena dok su radnici iskopavali kanal koji se nalazi

u središnjemdijelu naselja.

Kako saznajemo, radi se o bombi zaostaloj iz Drugog svjetskog

rata. Do trenutka dolaska stručnjaka za eksplozive mjesto na

kojem je pronađena bomba obezbjeđivala je policija.

V. J.

U Beranama nađena bomba

Poslije jednodnevne potrage policija stavila lisice na ruke Dragu Pajkoviću

Uhapšen osumnjičeni za

ranjavanjeMarka Drobnjaka

Službenici ZIKS-a spriječili unos 15 telefona

Mobilne krili u šporetu

PODGORICA

Službenici

obezbjeđenja Zavoda za izvr-

šenje krivičnih sankcija (ZIKS)

su u petak na glavnoj prijavnici

oduzeli 15 mobilnih telefona, i

spriječili da oni budu unijeti u

Zavod.

Iz ZIKS-a je saopšteno da su

njihovi službenici, kontrolišući

osobe i stvari na glavnoj prijav-

nici, prilikompregleda električ-

nog šporeta koji je N. B. donio

za zatvorenika L. V. pronašli i

oduzeli 15 mobilnih telefona.

- Nadležne službe ZIKS-a će

nastaviti da preduzimaju svih

bezbjednosne radnje i mjere

iz svoje nadležnosti, kako bi

suzbili i presjekli unošenje

nedozvoljenih stvari, predmeta

i materija u Zavod za izvršenje

krivičnih sankcija - kazali su iz

ZIKS-a.

C.H.

Pajković zamahujenožem

Predsjednik Atlas grupe doputovao u Crnu Goru

Tužilaštvo nije

kontaktiralo

Duška Kneževića

Saokruglog stola

DuškoKnežević

ILUSTRACIJA