Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Nedjelja, 12. novembar 2017.

Politika

PODGORICA

-Nastavak re-

gionalne saradnje, uspješnog

korištenja Ipa fondova za

sprovođenjeukupnihrefor-

mi i snaženje administrativ-

nihkapaciteta za ispunjava-

njeobaveza izprocesa

pristupanja su strategijski

prioriteti VladeCrneGore -

poručio jeministar evrop-

skihposlovaAleksandarAn-

drijaPejovićna regionalnoj

konvenciji oevropskoj inte-

graciji ZapadnogBalkana,

koja sedanas održavaSko-

plju, akojuorganizuje

Evropski pokret uCrnoj Go-

ri.

Govoreći o važnosti stalnog

unapređenjaregionalnesarad-

nje, Pejović je, kako je saopšte-

no izMinistarstva za evropske

poslove, ukazao na potrebu da

Zapadni Balkan dinamičnije,

složnije i uspješnije nastupa i

izborisezasvojemjestounutar

Evropske unije. Naglasio je i

potrebu da Berlinski proces

otvorimo za fondove i projekte

izoblasti životnesredine i digi-

talnog društva.

- Kroz sprovođenje Ipe i stalno

unapređenje znanja i iskustva

na tompolju, Crna Gora se po-

stepeno priprema za upravlja-

nje instrumentima kohezijske

politike imnogoveća evropska

sredstva koja će nam biti dos-

tupna nakon pristupanja Uniji

–kazao jePejović.

Pored Pejovića, na panelu su

govorili iministarka evropskih

integracija Kosova Durata

Hodža, ministar vanjskih po-

slovaBosne iHercegovineIgor

Crnadak i generalni sekretar

Regionalnog savjeta za sarad-

njuGoranSvilanović.

Sl.R.

PODGORICA

PoslanikDe-

mokratskepartije socijalista

MilošNikolićoptužio je juče

Demokratedavodeprljavu

kampanju, jer kako jeocijenio

„gotovo 160.000biračaDPS-a

nazivajupogrdnimimenima i

čanovimaorganizovanekri-

minalne grupe, vrijeđaju se

porodice članovavladajuće

partije, cijepajuposteri“.

- Histerija je prisutna kod De-

mokrata zbog činjenice što imje

jedan odbornik napustio listu,

konstatujući da nije dao sagla-

snostdasenađenatojlisti.Čime

polako počinje krah politike de-

magogije,nakojojsezasnivapo-

litika Demokratske Crne Gore.

Samojepitanjevremenakadaće

građani to lako prepoznati i

sankcionisati na prvim nared-

nimizborima–naveoje Nikolić.

Na tu izjavu reagovali su iz De-

mokratske Crne Gore navodeći

da ne bi „jurišali na njihove kan-

didatezaodbornikedanevlada-

ju strah i panika u redovima

DPS-a“.

-Da imnijedogorjelodonokata,

nebi se služili neistinama i izmi-

šljotinama na račun lidera poli-

tičke konkurencije. Da nisu po-

sljednji minuti u pitanju, ne bi

šef nad šefovima izvrtao teze i

prekrajao svoji ratnu biografiju,

a potom prebacivao drugima

onošto jezapravoončinio.Nebi

bio otvoren lov na Demokrate

najogavnijimsredstvima,danije

kucnuo taj čas. Časukome treba

da se pogleda i istini i pravdi u

oči, a građanima već davno ne

smijete - saopštile su Demokra-

te.

Sl.R.

Ministar evropskih poslova na regionalnoj konvenciji o

evropskoj integraciji Zapadnog Balkana

Pejović: Regionda se

izbori zamjestouEU

Poslanik DPS-a optužio Demokrate da vode prljavu

kampanju, iz Demokratske Crne Gore poručili

Jurišajuna nas

zbog straha i panike

PODGORICA

-VladaCrne

Gore reagovala je jučena

tvrdnjeDemokratadaoni

navodnodiskriminišugra-

đane.

Kako su saopštili, premijer

DuškoMarković uveo je prak-

su dodjele finansijske pomoći

porodicamakojedobiju trojke

ili istovremenovišedjece.Vla-

daje,uskladusatompraksom,

dodijelila pomoć porodicama

trojkiDragović izBijelogPolja

i Jovanović izNikšića.

- Demokratska Crna Gora je

na sebi svojstven, prizeman i

neukusan način pokušala da

podmetne Vladi da diskrimi-

niše građane po teritorijalnoj

pripadnosti pozivajući se na

porodicu saCetinja, prećutav-

ši da je riječ o porodici koja je

dobila trojke prije početka

mandata ove vlade – naveli su

u reagovanju.

Vlada,kakododaju,vodisveo-

buhvatnui odgovornusocijal-

nupolitiku, posebno senzibil-

nupremamladimroditeljima,

uvjerena da simboličnim ge-

stom podjele radosti istovre-

menog rođenja više djece u

jednoj porodici izražava i ar-

tikuliše radost šire javnosti.

Sl.R.

PODGORICA

-Liberalne

partijedržavaregionausvoji-

lesuna jučerašnjoj konferen-

ciji „Balkan- integralnidio

Evrope“uSofijideklaracijuo

evropskoj perspektiviBalka-

na.

DelegacijuLPCGpredvodilaje

potpredsjednica te partije Du-

bravkaVujičić.

Liberalima regiona podršku je

pružilaimrežaliberalaEvrope,

ALDE. Predsjednik ALDE,

Hans Van Balen, koji je bio go-

vornik na ovom skupu, na po-

sebnim sastancima susreo se i

sa predstavnicima Liberalne

partije sa kojima je razgovarao

operpektivievropskihintegra-

cijaCrneGore.Oni suse sastali

i sa generalnimsekretaromLi-

beralne internacionale Emi-

lomKirjasom.

Tomprilikomodržan je i sasta-

nak čelnika liberalnih partija

državaBalkanakojisuusaglasi-

li zajedničku platformu o važ-

nosti uključenja ovog dijela

Evrope u pune tokove i član-

stvoEUštoprije.

- Zajedno ćemo raditi za Evro-

pu i za Balkan oslobođene od

nacionalizma i radikalizma.

Važnojejasnopreciziratidadr-

žaveregionanapredujurazliči-

timbrzinama,ačlaniceEUmo-

raju da ulože dodatne napore

da pomognu državama koje su

većutomprocesudagaštopri-

jefinalizuju-navodiseudekla-

raciji.

U tomdokumentu posebno se

navodiCrnaGorakaodiodrža-

va koje su dio tog procesa i čija

se finalizacijaočekujeubrzo.

PODGORICA

-Crnogorski

parlament na sjednici 23. no-

vembra razmatraćeprijed-

loge zakonaopotvrđivanju

više sporazuma, čime će se

stvoriti pravni okvir za sa-

radnjukojuCrnaGora

ostvaruje saAlijansomi dr-

žavama članicama.

Prijedloge zakona, kako pre-

nosi portal RTCG, utvrdila je

Vlada 26. oktobra, kao obave-

ze kojeproizilaze iz članstvau

ovoj organizaciji.

„Crna Gora će potvrđivanjem

ovih sporazuma ispuniti unu-

trašnje uslove za njihovu pri-

mjenu, čime će se stvoriti

pravni okvir za saradnju koju

državaostvarujesNATO-omi

njegovim državama članica-

ma“, kaže se uobrazloženju.

Predviđeno je da crnogorski

parlament verifikuje devet

sporazuma.

Na dnevnom redu sjednice

parlamenta 23. novembra su

predložene izmjene zakona o

državnom tužilaštvu, carin-

skoj službi, stečaju, kao i Pri-

jedlog zakona o završnom ra-

čunubudžeta za 2016. godinu.

Predviđeno je razmatranje

sedmog polugodišnjeg izvje-

štaja o aktivnostima u okviru

procesa integracijeCrneGore

uEvropskuuniju za period ja-

nuar – junove godine.

R.P.

O sporazumima sa

Alijansom23. novembra

Vlada: Demokrate pokušavajuda

nampodmetnudiskriminaciju

Liberalna partija i liberali Balkana usvojili deklaraciju o evropskoj perspektivi Balkana

Države EUda pomognu bržu integraciju regiona

MilošNikolić

Ministar Aleksandar Pejović je naglasio i potrebu da Berlinski proces

otvorimo za fondove i projekte iz oblasti životne sredine i digitalnog društva

SkupštinaCrneGore

ZgradaVlade

Sakonferencije

Detalj sakonferencijeuSkoplju