Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Nedjelja, 12. novembar 2017.

Politika

PODGORICA

- Šef ruskedi-

plomatijeSergej Lavrov sa-

opštio jedaproces koji sevo-

di protiv lideraDF-aAndrije

Mandića iMilanaKneževića

imakarakter „političkena-

rudžbine“, čiji je cilj diskre-

ditacijaopozicione energije

uzemlji, kao i da sepodrije

povjerenjeCrnogoracapre-

maRusiji. Lavrov je to, kako

su saopštili izDF-a, kazaou

ruskojDumi odgovarajući na

pitanjepredsjednikupartije

„Rodina“AleksejuŽuravljo-

vu.

- Sudski proces povodom tzv.

„pokušaja državnog prevrata“

od 16. oktobra 2016. u Crnoj

Gori, za čije se učesnike sma-

traju lideri crnogorske opozi-

cijeA.Mandić iM. Knežević, a

takođe i ruski građani E. Šiš-

makov i V. Popov, ima jasan ka-

rakter „političke narudžbine“,

čiji je cilj diskreditacija opozi-

cione energijeuzemlji, teda se

podrijepovjerenjeCrnogoraca

prema Rusiji - piše u odgovoru

Lavrova.

On objašnjava da „rezultati ra-

da crnogorskih istražitelja (to

jest: tužilaca, licakojanastupa-

ju u istražnompostupku u ime

suda)predočeni tokomprošlih

sudskih ročišta pokazuju ap-

surdnost i nekonzistentnost

najavljenihoptužbi“.

Sumnje

- A uplitanja na temu o „ru-

skom tragu“ izazivaju sumnje

u adekvatnost i transparen-

tnost istrage koju su sprovele

vlasti uCrnoj Gori. Ruska stra-

na kategorički odbacuje mo-

gućnostzvaničneumiješanosti

u bilo kakve pokušaje organi-

zovanja nezakonitih djelova-

nja u Crnoj Gori, i odbacuje u

vezi s tim neutemeljene i ten-

denciozne tvrdnje Podgorice i

njenihstranihmentora. Prema

postojećim informacijama,

građani Rusije E. Šišmakov i V.

Popov u Crnoj Gori, ili u bilo

kojimdrugimzemljama,nijesu

Šef ruske diplomatije saopštio da je proces protiv DF-a „politička narudžbina“,

analitičari saglasni daMoskvamanipuliše

Od Lavrova ne treba

očekivati priznanje

SDT: Moskva da ispuni

međunarodne obaveze

Optužnica u predmetu tero-

rizamu pokušaju zasnovana

je na materijalnim i personal-

nimdokazima, poručili su iz

Specijalnog državnog tuži-

laštva, reagujući na saopšte-

nje ruskogministra vanjskih

poslova Sergeja Lavrova.

- Povodom saopštenja

ruskogministra inostranih

poslova Sergeja Lavrova

upućenog deputatu ruske

Dume, a koje je prenijelo

i tumačilo Predsjedništvo

Demokratskog fronta, Spe-

cijalno državno tužilaštvo

ukazuje da optužnica u pred-

metu pod radnimnazivom

„terorizamu pokušaju“ nije

zasnovana na činjenici da

su ruski državljani E. Š. i V. P.

V, lišeni slobode na teritoriji

Crne Gore ili Srbije, već na

dokazima koji su pribavljeni

u toku istražnog postupka,

a koji su bili ocjena pravo-

sudnih organa Crne Gore, pri

čemu je utvrđeno postojanje

osnovane sumnje da su

dvojica državljana Rusije E.

Š. i V. P. izvršili krivična djela

koja im se stavljaju na teret -

saopšteno je iz SDT-a.

U reagovanju se navodi da

su sva obraćanja javnosti

Specijalnog državnog tuži-

laštva u protekloj godini

zasnovana na informacijama

dobijenim kroz međuna-

rodnu razmjenu podataka i

činjenicama koje proizilaze

iz prikupljenih dokaza tokom

sprovedene istrage.

- Ono što je sigurno jeste

činjenica da javnost ni u jed-

nommomentu nije obma-

njivana. Naprotiv. Zvanični

organi Ruske Federacije su

u prvommomentu potvrdili

da su licima E. Š. i V. P. izdate

putne isprave sa tim imeni-

ma. Nažalost, razmjena infor-

macija, podataka i dokaza

sa RuskomFederacijom tu

se završila, jer uprkos tome

što su to crnogorski državni

organi tražili, u skladu sa

međunarodnim konvenci-

jama i važećimugovorom

između Federacije Rusije i

Crne Gore, državni organi

Rusije nijesu postupali po

zamolnicama, zahtjevima

i dostavljali podatke u vezi

sa krivičnimpostupkom -

naglasili su iz SDT-a.

Naveli su da državni organi

Rusije treba da odgovore

iz kog razloga nakon više

od godinu nijesu postupili

po zamolnici Specijalnog

državnog tužilaštva kojom

je traženo da se u svojstvu

osumnjičenih saslušaju Vla-

dimir Popov i Eduard Šišma-

kov, za koga je u toku istrage

utvrđen pravi identitet, te

koji je to državni organ Rusi-

je i zašto tom licu izdao lažni

pasoš, da li je to lice državni

službenik koji je bio zaposlen

u diplomatskimpredstav-

ništvima Ruske Federacije

kao vojni izaslanik i da li

je zaposlen u bilo kojoj od

bezbjednosnih službi Ruske

Federacije.

Takođe, kazali su iz SDT-a,

ruski državni organi nakon

toga treba da postupe po

međunarodnoj zamolnici i

da, u zakonom i međunarod-

nimugovorima predviđenoj

proceduri, obezbijede Speci-

jalnomdržavnom tužilaštvu

da prisustvuje saslušanju

Popova i Šišmakova.

- Tako bi se ova lica, između

ostalog, izjasnila da li su stu-

pali u kontakt sa svjedokom

saradnikom S. S. (Sašom

Sinđelićem), davali mu

novac i uputstva šta treba

da radi vezano za krivično

djelo - terorizamu pokušaju,

te posebno da objasne pri-

rodu i razloge sastanaka na

Kalemegdanu sa S. S. u vezi

sa kojim susretima su objav-

ljene i fotogra ije - naveli su

iz SDT-a.

Umjesto toga, kako je saop-

šteno, nadležni organi Ruske

Federacije su se oglušili na

zamolnicu i na urgenciju

Specijalnog državnog tuži-

laštva, niti su obavijestili Spe-

cijalno državno tužilaštvo o

razlozima nepostupanja po

zamolnici i zahtjevima za

dostavljanje podataka i spro-

vođenja istražnih radnji.

U reagovanju se navodi da

državni organi Ruske Fede-

racije, takođe, nijesu objasnili

na osnovu kojih činjenica

je odobren status političke

izbjeglice, državljaninu Crne

Gore, Ananiju Nikiću, kada je

traženo njegovo izručenje

radi sprovođenja krivičnog

postupka, a za kog postoje

materijalni dokazi da je

osnovano sumnjiv za izvrše-

nje najtežih krivičnih djela u

međunarodnompravu.

- S obziromna saopštenje

ministra inostranih poslova

Ruske Federacije i ovim

putem, od državnih organa

Ruske Federacije (koji ne

izvršavaju svoje obaveze

preuzete međunarodnim

konvencijama i ugovorima)

tražimo da u skladu sa pre-

uzetimobavezama izvrše

do sada zahtijevane radnje

u krivičnompostupku, te da

odgovore na pitanja koja su

od značaja za krivični postu-

pak - ističu iz SDT-a.

SDT još jednom je ukazao da

je optužnica zasnovana na

materijalnim i personalnim

dokazima „koji u svojoj nera-

skidivoj međusobnoj vezi

dokazuju da postoji stepen

osnovane sumnje da su

sva lica koja su se našla na

optužnici osnovano sumnji-

va za izvršenje krivičnih djela

koja su im stavljena na teret“.

Dušan Janjić:

Da je sve priznao, posljedice bi bile nesagledive za ugled Rusije

Danijel Server:

Lavrov ne govori istinu, prsti Moskve se vide u cijeloj akciji

Optužnica

Komentarišući nastup ruskog

šefa diplomatije uDumi, ame-

rički analitičar Danijel Server

kaže za Pobjedu „da gospodin

Lavrovne govori istinu“.

- Prsti Moskve su svuda po

ovom slučaju i u drugim akci-

jama koje su preuzeli kako Cr-

na Gora ne bi ušla u NATO. U

stvari,koviševjerujenjegovim

rječima -zapitao se Server.

ZapolitičkoganalitičaraDuša-

na Janjića reakcija Lavrova je

očekivana

- Moskva neće i ne bi bilo pa-

metno da prizna svoju direk-

tnuumiješanost.Neiznenađu-

je što Lavrov to demantuje, jer

da je nekim slučajem priznao,

to bi imalo nesagledivo loše

posljedice i pougledRusije i to

nesamoopštinegoiinstitucio-

Rusija odobrila politički azil Nikiću

Državljanin Crne Gore Anani-

je Nikić koji je osumnjičen za

pokušaj državnog udara 16.

oktobra prošle godine, dobio

je politički azil u Rusiji, navodi

Interfaks pozivajući se na

dobro obaviještene izvore.

Ovim je potvrđena informa-

cija Pobjede od 1. novembra

da je Ananije Nikić dobio u

Rusiji neku vrstu političkog

azila. Pobjeda je tada objavila

da je Generalno tužilaštvo

Ruske Federacije 9. oktobra

dopisom saopštilo Ministar-

stvu pravde „iznenadnu“

odluku da službeni prevodi-

lac DF Ananije Nikić neće biti

izručen jer je dobio status

izbjeglice.

- Kompetentni organi Rusije,

među kojima i migracione

službe, razmotrili su zahtjev

građanina o davanju politič-

kog azila i donijeli odluku da

je njegovo krivično gonjenje

politički motivisano - rekao

je neimenovani sagovornik

agencije Interfaks.

Po njegovim riječima, na toj

osnovi je Nikić dobio politički

azil i uskoromože da dobije

boravak, a kasnije i rusko

državljanstvo.

Komentarišući slučaj Ananija

Nikića, Janjić kaže da je jasno

da Moskva ne želi da se Nikić

suoči sa crnogorskim istra-

žiteljima, jer bi mogao otkriti

šta je sve pripremano za 16.

oktobar kako bi nasilno preu-

zeli vlast i zauzeli Skupštinu.

- Cijela priča je namjerno

smještena u kontekst poli-

tičkog progona, kako bi se

zaštitili svi oni koji su radili

za interese Rusije - poručuje

Janjić.

nalnipoložaj.Tobibiloprizna-

vanjedirektnognapadanajed-

nu suverenu državu – kazao je

Janjić zaPobjedu.

Mnogo je, prema njegovim ri-

ječima, indikatora da je cijela

ta akcija povezana sa tzv. če-

tvrtimnivoom federalne služ-

be.

- Tu su karte izmiješane. Ne-

mam sumnje da su akciju Rusi

pripomogli preko tog četvrtog

nivoa.Htjeli suda izazovu jed-

nu političko-bezbjednosnu

krizu, ali su očigledno cijeli ri-

zik prepustili lokalnim igrači-

ma - rekao je Janjić.

Negiranje

Iz DF-a poručuju da je važno

primijetiti u stavovima Lavro-

va zvaničnu tvrdnju da optu-

ženi Eduard Šišmakov i Vladi-

mir Popov nikad nijesu bili

hapšeni ili privođeni na terito-

riji Srbije, Crne Gore ili bilo

koje druge države.

Frontovci poručuju da se iz

ove izjave šefa ruske diploma-

tije može zaključiti da je op-

tužnica protiv njihovih lidera

razbijena.

-Imajućiuviduovajjavnopre-

zentovani podatak zvaničnih

organa Ruske Federacije, op-

tužnica Milivoja Katnića za-

snovana na navodnom hapše-

nju, a zatim volšebnom

oslobađanju Eduarda Šišma-

kova i Vladimira Popova, ne

samo da je razbijena, već bi

trebalo da rezultira ozbiljnim

krivičnim sankcijama prema

specijalnom državnom tužio-

cu. Upravo je Milivoje Katnić

optužnicuu slučaju tzv. držav-

ni udar bazirao na navodnim

hapšenjimaŠišmakova iPopo-

va od strane organa Republike

Srbije, svjesnoobmanjujući ne

samocrnogorsku javnost, već i

Viši sud - poručuju izDF-a.

Pozivajuspecijalnogdržavnog

tužioca Milivoja Katnića da

objavi službenu zabilješku o

privođenju i zapisnik o saslu-

šanju Eduarda Šišmakova i

VladimiraPopova.

Kažu i da nakon ovih informa-

cijanemajudilemudavišenije

dovoljno smijeniti Milivoja

Katnića, već da on u skladu sa

Krivičnim zakonikom mora

odgovarati zbog zloupotrebe

službenog položaja, pomaga-

njau izvršenjukrivičnogdjela,

ometanja pravde i uklanjanja

tragova udužemvremenskom

periodu.

M.JOVIĆEVIĆ

sezadržavali.Uslučajudobija-

nja od njih, ili od zvaničnih

predstavnika, odgovarajućih

obraćanja, Ministarstvo ino-

stranihdjelaRusije spremno je

da ostvari svu neophodnu sa-

radnjuuzaštitizakonitihprava

i interesa ruskih građana - piše

uodgovoruLavrova.

Pobjeda je 13. oktobra objavila

pismoŽuravljova, koji jezatra-

žio od Lavrova informaciju što

Ministarstvo inostranihposlo-

vaRuskeFederacije radi na za-

štitiruskihdržavljanaEduarda

Šišmakova i Vladimira Popova

koji suoptuženi zapokušaj pu-

čauCrnojGori.Pismojeobjav-

ljeno na sajtu ,,Rodine“, jedne

od stranaka vladajuće koalicije

čiji je finansijer i neformalni

lider potpredsjednikVladeDi-

mitri Rogozin.

Sergej

Lavrov

Odgovor LavrovaŽuravljovu

jemedijimaposlaoFront

DušanJanjić

Danijel Server