Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Nedjelja, 12. novembar 2017.

Politika

PODGORICA

- Zanemariva-

nje Zapadnog Balkana, usljed

problema koje Evropska unija

ima „kod kuće“, može imati

posljedice na političkom i

ekonomskomplanu - smatra

predsjednik Evropskog pokre-

ta Momčilo Radulović. Pred-

sjednik Odbora za evropske

integracije Adrijan Vuksano-

vić, s druge strane, smatra da

Brisel ne zanemaruje politiku

proširenja, kao i da EU nema

alternativu u ovom regionu.

Da je briselska politika dobila

konkurenciju na Zapadnom

Balkanu nedavno je upozorio i

bivši premijer Milo Đukanović,

navodeći da EU „nije registro-

vala“ tu konkurenciju, kao i

da ne radi dovoljno na svojoj

atraktivnosti za balkanske

zemlje, već se ponaša kao

„mlada nevjesta poslije hlad-

nog rata, kada je svima bilo

jasno da je ona poželjan cilj

koji treba osvojiti“.

Naši sagovornici iz nevladi-

nog sektora i institucija imaju

različitomišljenje o tome koje

su opasnosti od navodnog

nedostatka agilnosti Brisela u

regionu.

Blijedi sjajBrisela

Radulović ukazuje da se, na

političkomplanu, opasnost od

zenemarivanja regiona oči-

tava u tome što građani sve

manje vide EU kao cilj kojem

treba težiti i da privlačnost

Unije blijedi.

- Re leks toga na politički život

naših zemalja je da progre-

sivne snage, koje u društvu

zastupaju približavanje EU,

slabe, a jača uloga konzerva-

tivnih, anahronih snaga koje

žele ili da zadrže postojeće

stanje ili da vrate pojedinačne

zemlje ili cijeli region unazad,

u vrijeme sukoba i distanci

između naroda - kazao je

Radulović za Pobjedu.

Sa ekonomske strane, dodaje

on, umjesto da intenzivira

svoju ekonomsku aktivnost

na području Zapadnog Bal-

kana, EU ne radi dovoljno da

se poveća nivo investicija u

regionu.

- Vidjećemo da određene

„treće“ zemlje imaju sve

značajniji upliv investicija

i gradnje infrastrukture u

odnosu na zemlje EU - navodi

Radulović.

Najviše su prisutne, kako

dodaje, Kina, Turska, Rusija i

Azerbejdžan.

- One nose, osim ekonom-

skog, i politički uticaj. Recimo,

Kina ima ekonomski uticaj ali

ne izaziva nestabilnost, dok u

slučaju Rusije uticaj može da

bude negativan i destabilizu-

jući na ZapadnomBalkanu

- upozorava Radulović.

Nahorizontu

Adrijan Vuksanović ipak sma-

tra da politika proširenja nije

zanemarena.

- U prilog tommišljenju ide i

nedavni govor predsjednika

Evropske komisije, u kom je

Junker visoko kotirao upravo

politiku proširenja, ističući

2025. godinu kao horizont

u okviru kog se očekuje da

Crna Gora i Srbija postanu

punopravne članice - kazao je

Vuksanović Pobjedi.

Na pitanje ima li opasnosti od

upliva drugih „igrača“ i rasta

radikalnih ideja, Vuksanović

podvlači da EU nema alter-

nativu.

- Što se tiče alternative član-

stvu u EU, ukolikomislite na

PITALI SMO:

Kakve posljedicemože imati zanemarivanje politike proširenja?

Drugi koriste šansu

dok EU spava

Tempo integracija

Vuksanović smatra da Evropska unija politiku proširenja vidi

kao jedan vid prevazilaženja unutrašnje krize, a države kandida-

te kao čuvare uspješnosti EU kao projekta.

- U tome je šansa Crne Gore za što skorije učlanjenje - dodaje on.

Radulović ne vjeruje da će do kraja ovogmandata EK doći do

neke značajnije promjene odnosa prema Balkanu, budući da EU

ima sopstvene probleme, poput Bregzita.

- Do tada će održavati ovakav manji i srednji intenzitet procesa

proširenja. U ovom trenutku, čini mi se, dobijamo samomlake

zamjene za nešto što treba da bude intenzivan proces pristupa

- ocjenjuje Radulović.

AndrijaVuksanović

to kada govorite o uplivu

drugih igrača, mislimda sve-

opšti konsenzus za proces

evropske inetgracije ukazuje

da je strateški cilj na među-

narodnomplanu upravo

članstvo u EU i da Crna Gora

nema alternativu. Ako smo

za atlantske integracije imali

podijeljenja mišljenja, za put

ka EU smo jedinstveni. U sva-

kom slučaju, ubijeđen sam

da se budućnost Crne Gore

vezuje za EU tako da su u bli-

skoj perspektivi šanse za neke

druge scenarije zaista male

- ocjenjuje Vuksanović.

Iv.PEROVIĆ

PODGORICA

- PoslanikDe-

mokratskepartije socijalista

NikolaRakočevićocijenio je

daparcijalni prekidbojkota

opozicije, nekonzistentni

stavovi koji dolaze iznjiho-

vihredovapremapitanju

predsjedničkih izbora, po-

kazuju„krajnjupolarizaciju

i totalnukrizuuopozicio-

nomtaboru“.

- Od početka ove opozicione

agonije, koja traje već punih

godinu dana, opozicija mani-

pulativno zamjenjuje teze.

Dakle, nepriznavanje izbora –

ne postoji, jer su verifikacijom

svojih mandata i uživanjem

svih privilegija, opozicionari

Poslanik DPS tvrdi da bojkot opoziciji služi kao sredstvo za pripremu izbora

Rakočević:

Totalna kriza u opozicionom taboru

priznali Skupštinu i izbore.

Bojkot opozicije – ne postoji,

jer se veći dio opozicionih po-

slanika našao u poslaničkim

klupama,učestvovaouraspra-

vi i glasao na sjednicama par-

lamenta Crne Gore - rekao je

Rakočević.

Prema njegovimriječima, ono

čemu svjedočimo od početka

je puko nepriznavanje obave-

za koje proističu iz poslanič-

kog mandata, što je krajnje

neodgovorno prema građani-

ma koji su ihbirali.

Jasno je da takozvani bojkot

opoziciji služi kao sredstvo za

pripremu narednih izbornih

ciklusa - dodajeRakočević.

Pravo pitanje je, kaže on, kako

bi, ako bi im zapalo da o neče-

mu zajednički odlučuju, to u

praksi radili.

-Da li onakokaoštoradeuKo-

toru i Budvi? Takav način

funkcionisanja zasnovan na

ucjenama i podjeli plijena, ga-

rantujepolitičku i ekonomsku

nestabilnost. To je sastav koji

okuplja antidržavne elemente

sa jedne strane i do juče zakle-

te suvereniste sa druge strane,

koji rukovodeće pozicije daju

trećima za koje još uvijek niko

ne zna šta su i ko su, a jedino

što je svima jasno je da su do

krajnje mjere neiskusni, zlo-

namjerni i nekompetentni -

naveo jeRakočević.

Sl.R.

MomčiloRadulović

Drugi „igrači“ nose, osimekonomskog,

i politički uticaj. Recimo, Kina ima

ekonomski uticaj, ali ne izaziva

nestabilnost, dok u slučaju Rusije

uticaj može da bude negativan i

destabilizujući na ZapadnomBalkanu

- upozorava Radulović

NikolaRakočević