Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Subota, 11. novembar 2017.

Društvo

Obilježen UNESCO Svjetski dan nauke na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore

Damjanović: Povezaćemo naše naučnike sa svjetskim

PODGORICA

–Ljepota

nauke jeu tome štoona

nema granice, pa ćeMini-

starstvonaukepreduzeti

svemjereda crnogorske

naučnikepoveže sa svjet-

skim, kao i dapoboljša-

njemuslova zadoktorske

studijeutičeda seveći

brojmladih istraživača

zainteresuje za tuoblast.

Ovo je našim naučnicima

obećala ministarka nauke

Sanja Damjanović otvara-

jućikonferencijuorganizo-

vanu na Ekonomskom fa-

kultetu Univerziteta Crne

Gore povodom obilježava-

njaUNESCOSvjetskogda-

na nauke.

Ideje

Damjanović je kazala da je

nauka važna na globalnom

nivou, ali je naglasila njenu

povezanost sa ekonom-

Ministarstvo nauke će preduzeti mjere da se poboljšaju uslovi za inovativne start apove tako što ćemo stvoriti

ambijent za to, a podržaćemo i preduzetništvo i idejemladih ljudi – rekla jeministarka nauke Sanja Damjanović

skim i razvojem cjelokupnog

društva.

- Nauka povezuje ideje širom

svijeta. U CERN-u rade nauč-

niciiz120zemaljaionisufizič-

ki udaljeni, ali njihove ideje su

umrežene.Ministarstvonauke

će preduzeti mjere da se po-

boljšaju uslovi za inovativne

start apove tako što ćemo stvo-

riti ambijent za to, a podržaće-

mo i preduzetništvo i ideje

mladih ljudi - poručila je Da-

mjanović.

Kako je istakla za ostvarenje

ovih ciljeva potrebna je i jaka

saradnja sa naučnom zajedni-

com, ali i podrška mladih ljudi

koji su, kako je reklaDamjano-

vić „riznica dobrih ideja“.

U okviru obilježavanja prazni-

ka nauke predavanje studen-

tima održao je prof. dr Saša

Popović na temu „O ekono-

miji i demokratiji“, a pridru-

žilaimseiministarkaDamja-

nov i ć , ko j a n i j e k r i l a

oduševljene načinomna koji

je Popović govorio o poveza-

nosti nauke i ekonomije.

Granice

Popović je naglasio da je de-

mokratičnost nauke u tome

što ona nudi progres za sve,

jerotkrivauniverzalneistine.

- Ekonomisti, isto kao i nauč-

nici, ne smiju sebi da dozvole

da budu zatvoreni u okviru

činjenica. Ne mogu da letim

jer nemam krila – to je činje-

nica, ali i prevazišao sam taj

nedostatak tako što je neko

nekad bio kreativan pa je

osmislio avion i ja zapravo

mogu da letim – objasnio je

na zanimljivomprimjeruPo-

pović studentima kako da se

ne oslanjaju samo na činjeni-

ce.

On je rekao da naučnike od

drugih izdvaja njihova ideja i

temakojomsebave, aneudž-

benik iz koga uče.

- Nekad ni logika nije ta koja

može da opravda sve, pa ne-

kad moramo i filozofski raz-

mišljati o naučnom proble-

mu. Nauka i ekonomija su

isprepletane i u tome je nji-

hova ljepota – istakao je Po-

pović.

Studentima je poručio da

moraju da budu odgovorni i

takopronađurješenjezapro-

bleme u društvu kako bi ono

napredovalo.

K.J.

Crnogorska inovacija

među 40 najboljih

Uklonjene veće količine

kabastog otpada

PODGORICA

– Crnogorska

inovacija

BeeAnd.me

koja

omogućava pčelarima da u

svakom trenutku dobijaju

informacije o košnicama na

listi je najboljih 40 digitalnih

inovacija iz 23 države koje će

sljedeće godine biti predstav-

ljene u okviru Nagrade svjet-

skog samita u Beču.

Kako je saopšteno sa Luča

instituta, nagrada svjetskog

samita je međunarodno pri-

znanje koje se svake godine

dodjeljuje lokalnim digitalnim

inovacijama koje su svojim

nastankom i djelovanjem

uspjele da stvore vrijednost

koja je imala uticaj na razvoj i

prosperitet društva.

Crnogorska inovacija, kako su

pojasnili omogućava pčelari-

ma da pomoću senzora dobija-

ju informacije o težini košnice,

odnosno o unosu meda, tem-

peraturi, vlažnosti vazduha.

- Kroz podatke o vremenskim

prilikama na mjestu gdje su

košnice pčelar može tačnije

stvoriti sliku o uslovima u koji-

ma se nalaze pčele. Preciznim

podatkom o težini košnice zna

koliko su meda prikupile pčele.

Pomoću zvučnog senzora ure-

đaj mjeri jačinu i frekvenciju

zvuka pčela. U slučaju promje-

ne zvuka u odnosu na uobiča-

jeni, pčelar na vrijeme dobija

informaciju da nešto nije u

redu - piše u saopštenju.

Crna Gora je prvi put ove

godine imala nominacije za

ovako prestižnu nagradu, a

mladi inovatori Elma Hot i Alija

Dervić rekli su da im je čast da

predstavljaju državu na ovako

cijenjenom takmičenju.

- Radujemo se događaju u

martu i vrijedno radimo i spre-

mamo se za nove izazove koji

čekaju

BeeAnd.me.

Vrijeme

će pokazati koliko je nagrada

svjetskog samita dodijeljena

BeeAnd.me

zapravo bitna za

Crnu Goru - piše u saopštenju.

K. J.

PODGORICA

- Služba za održavanje ambijentalne higijene i

infrastrukture NP Skadarsko jezero protekle sedmice uklonila je

otpad sa lokaliteta Bistrice i Virpazara.

Prikupljeno je više desetina kesa sa smećem i uklonjene su

veće količine kabastog otpada. Kako je saopšteno, uređivan je i

prostor u Rijeci Crnojevića. Zakonom o Nacionalnim parkovima

zabranjeno je deponovanje industrijskog, građevinskog i komu-

nalnog otpada i njegovo privremeno odlaganje na mjestima koja

nijesu određena za te namjene. Iz Nacionalnih parkova apeluju

na građane da se odgovorno odnose prema zaštićenim područji-

ma i ne bacaju otpad.

N.K.

Prostor Skadarskog jezera uređen

Hot i Dervić (usredini) sa svojominovacijom

PODGORICA

–Nabavka sof-

tveraprotivplagijarizma i

najavljena izrada zakonao

akdemskomintegritetu, iz-

međuostalog, pokazatelj su

daCrnaGora idepozitivnim

pravcemu suočavanju sa

ovompojavom- rekao je za

PobjeduprofesorDenisFa-

rington, ugledni britanski ek-

spert uoblasti etičkih stan-

darda.

Farington je juče na Univerzi-

tetu Donja Gorica održao pre-

davanjeoakademskomintegri-

tetu uz poseban osvrt na

plagijarizam.On

jenakontribi-

ne kazao za naše novine da je

glavni motiv zbog kojeg poje-

dinci pribjegavaju plagiranju

radova taj da žele da dobiju di-

plomukakobiseboljezaposlili.

Biznis

- Mnogo je više studenata da-

nas nego što je bio slučaj rani-

je, tako da se tim usložnjava

posao otkrivanja plagijata. U

mojoj zemlji, u vrijeme kada

sam studirao, svega pet odsto

mladih je upisivalo fakultet,

dok je u sadašnjem vremenu

taj procenat viši od 50 odsto.

Razmišljaju, zašto ne bi upo-

trijebili tuđi rad da bi obezbi-

jedilidiplomuinekoboljerad-

Britanski ekspert Denis Farington za Pobjedu o plagijarizmu

Tuđimznanjemdo

boljeg zaposlenja

U ovoj priči u svijetu najozbiljniji problem je taj što pojedinci koji su od toga napravili

biznis, za novac izrađuju studentima ili akademskomosoblju radove – rekao je za

Pobjedu ugledni britanski ekspert u oblasti etičkih standarda Denis Farington

nomjesto– rekao je on.

Kaže da je u ovoj priči u svijetu

najozbiljnijiproblemtajštopo-

jedinci koji su od toga nparavili

biznis, za novac izrađuju stu-

dentima ili akademskom oso-

blju radove. Farington je ista-

kaoda je o tome razgovarao i sa

predstavnicima crnogorskog

Ministarstva prosvjete, te da ih

je savjetovao da se taj problem

tretirananekinačinzakonomo

akademskom integritetu koji

verzija, a zatim, ako postoji

sumnja, prevešćesenaodgova-

rajući jezik -objasnio je on.

Mentori

Ukazao je i na važnost uloge

mentorauovomposlu, jer uko-

liko se pronađe neki plagijat ne

isključuje se i njihova odgovor-

nost. Komentarišući kakvo je

generalnostanjenaBalkanupo

pitanjuplagijarizma,Farington

kaže da najviše ,,prati“ radMa-

kedonije koja se već nekoliko

godina boriprotivplagijarizma

krozsoftverkojisusamirazvili.

-Njihov zakon, recimo, predvi-

đa da se sve teze provuku kroz

taj sistem prije nego što im se

odobriodbranarada.Funkicio-

niše u tri jezika - na engleskom,

makedonskom i albanskom.

Taj njihovsistemdobro funkci-

oniše – istakao je on.

Odgovarajući na pitanje koliko

je, s druge strane pojava plagi-

jarizma zastupljena u Velikoj

Britaniji i na koji način se nad-

ležni bore protiv nje, Farington

kažeda,,nijesigurandaznaod-

govor na to“.

-Agencijazakontrolukvaliteta

Velike Britanije glavno je tijelo

koje se bavi borbomplagijariz-

ma. Posebno se bavi proble-

mom ,,pisanja za novac“ – re-

kao je on.

Voliobi,kakojeistakao,dakaže

da njegova zemlja nema pro-

blema sa ovom pojavom, ali

,,nažalost, tonije tako“.

TribinanaUDG-ugdjesegovo-

rilo o plagijarizmu organizova-

na je uokviruprojekta „Jačanje

integritetaiborbaprotivkorup-

cije u visokomobrazovanju“ ši-

regprogramskogokviraEUiSE

pod nazivom „Horizontal Faci-

lity for Western Balkans and

Turkey“ i Univerziteta Donja

Gorica.

N.ĐURĐEVAC

će biti izrađennaredne godine.

- To je moderni problem, pro-

blem pisanja za novac – kazao

je on.

Budućicrnogorskizakonoaka-

demskom integritetu će, kako

je istakao, pokriti mnogo više

oblasti nego što je sami plagija-

rizam. Istakao je da je pitanje

plagijarizma već pomenuto u

našemZakonuovisokomobra-

zovanju.

-VašeMinistarstvoprosvjeteje

većpotpisalougovorsajednom

kompanijom Turnitin koja je

specijalizovanazaproizvodnju

softvera uoblasti detekcijepla-

gijarizma – istakao je on. Iza-

zovće,kakododaje,bititajkako

će ovaj sistem da funkcioniše

na bazi crnogorskog i srpskog

jezika, jer je više koncipiran da

radi na osnovu ,,međunarod-

nog engleskog jezika“.

- Tu će biti potrebno podnijeti

dvijeverzijetognekograda.Pr-

vo će se podnositi crnogorska

Uče studente da budu originalni

Predavačica na UDGMaja

Drakić-Grgur je otvarajući

jučerašnju tribinu o plagija-

rizmu i etičkomponašanju

kazala da ovaj Univerzitet

instistira na poštovanju pravi-

la, kao i na profesionalizmu.

- Pokušavamo da naučimo

studente da budu originalni –

rekla je ona.

I programska menadžerka u

Odjeljenju savjeta Evrope za

obrazovanje Vesna Atanaso-

va ukazala je da obrazovanje

ne može biti kvalitetno uko-

liko u tom sistemu postoji

korupcija ili urušen akadem-

ski integritet.

Damjanović otvorila svečanost

DenisFarington jučena

UniverzitetuDonjaGorica