Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Subota, 11. novembar 2017.

Društvo

PODGORICA

-Vlada je juče

usvojilauredbukojomse

precizira cijena ljekovakoji

sevećnalazenaListi, kao i

medikamenatakoji seprvi

put stavljajunanju.

Ovimdokumentompropisano

je da cijena lijeka koji se nalazi

na doplatnoj listi ljekova ne

možedabudevećaodpetdo48

odsto u odnosuna cijenu lijeka

istog internacionalnog neza-

štićenognaziva (INN-a) koji se

nalazi na Osnovnoj listi ljeko-

va.

Kako su saopštili iz Vlade,

izmjenama uredbe o kriteri-

jumima za stavljanje, odnosno

skidanje ljekova sa liste

obezbjeđuje se bolja dostu-

pnost kvalitetnih i bezbjednih

medikamenata i mogućnost

osiguranika da bira lijek koji se

nalazi na osnovnoj listi ljekova

ililijekkojijeterapijskaparale-

la i nalazi se na doplatnoj listi

uz smanjenje učešća osigura-

nika u troškovima liječenja.

U skladu sa tim, kako je nave-

deno, Ministarstvo zdravlja,

radi potpune transparentnosti

i obaviještenosti osiguranika

ažurira spisak ljekova skinutih

sa Liste ljekova i njihov spisak

objavljuje na svojoj internet

stranici svakih šestmjeseci.

PremanovomZakonuozdrav-

stvenom osiguranju, osigura-

nik ima pravo na ljekove sa

osnovne i doplatne liste ljeko-

va.

KakosuPobjedi ranijekazali iz

Ministarstvazdravlja,osnovna

listasadržifarmakoekonomski

prihvatljiveljekovezaliječenje

svih bolesti koje su u potpuno-

sti obuhvaćene sredstvima

obaveznog zdravstvenog osi-

guranja, dok doplatna obuhva-

ta ljekove koji su terapijska pa-

ralela ljekovima sa osnovne

liste i osiguraniku se obezbje-

đuju u visini cijene lijeka sa

osnovne liste, a razliku do pu-

nog iznosa cijene lijeka na do-

platnoj listi ljekova plaća osi-

guranik.

To znači da će pacijent kojem

izabrani doktor prepiše na pri-

mjer „ibuprofen“ koji se nalazi

naosnovnojlisti,aonželiorigi-

nal „brufen“ imati mogućnost

dauzmelijekpoželji,alićepla-

titi razlikuu cijeni.

Sl.R.

sanje sistema.

- Kontrolom ćemo utvrditi

zbog čega je 11 ljekara generi-

salo izdavanja oko 50.000

uputa, kao i da evidentiramo

uska grlau sistemuzbogkojih

je potrebno izdati veliki broj

uputa. Menadžmentu zdrav-

stvenih ustanova ukazali smo

na ove propuste. Ukoliko se

oni ne otklone odgovorni će

morati da snose odgovornost

–poručila jeMiranović.

SMSporuke

Iz Ministarstva zdravlja na-

javljujudaćebiti riješen i pro-

blemneodazivanjapacijenata

na zakazane preglede. Ubu-

duće će, kaže Miranović, na

uputu stajati naznaka da će

pacijent prije dogovorenog

termina kod specijaliste biti

kontaktiran.

- Pacijent će tri dana uzasto-

pno (šesti, peti i četvrti dan

prijezakazanogpregleda)do-

bijati SMS poruku o potvrdi

dolaska na zakazani pregled.

Ukoliko ni nakon trećeg dana

ne potvrdi dolazak, on će se

brisati sa liste čekanja – obja-

snila je drMiranović, dodaju-

ći da očekujuda će na ovaj na-

čin povećati broj obavljenih

pregleda.

Naša sagovornica naglašava

da će ukoliko pacijent nema

mobilni telefon on biti pozi-

vanna fiksni.

Miranović je potvrdila i da

izabraniljekarivišenećemoći

da na lični zahtjev pacijenta

pišuupute za specijaliste.

- Suština ljekarskog poziva je

da procijeni da li je pacijentu

potrebna zdravstvena usluga

iline.Model izdavanjana lični

elektronskog zakazivanja pregleda

PODGORICA

–Profesor

VladimirPešić reagovao je

što jekaopredstavnikUni-

verzitetaCrneGore isklju-

čen iz radne grupeMinistar-

stvaprosvjetekoja je

zadužena za izraduzakonao

akademskomintegritetu

ocjenjujući da je toučinjeno

zato štoga je za tomjesto

predložila smijenjena rek-

torkaRadmilaVojvodićkoju

onpodržava.

Radna grupa koja je zadužena

za izradu zakona o akadem-

skomintegritetu, kakojeprek-

juče pisala Pobjeda, održaće

sastanaknakon20. novembra,

a umjesto Pešića predstavnik

UCGuovomtijelu jeSanjaPe-

ković.

- Indikativno je da je radna

grupa trebalodapočneda radi

još prije višeodmjeseckako je

bilo najavljeno. Očigledno se

nešto čekalo. Sad je postalo ja-

sno i šta (Senat je ove sedmice

smijenio Pešića iz članstva u

UO, a on je ranije podnio

ostavku i na mjesto predsjed-

nika Naučnog odbora UCG) –

rekao jePešić za naše novine.

Tvrdi da ga niko nije obavije-

stio da neće biti član radne

grupe za koju ga je ranije kan-

didovala smijenjena rektorka

Vojvodić. Ako je, dodaje on,

ovakav način funkcionisanja

postala praksa koja će se usta-

liti, ne samo na Univerziteta,

već i u drugim ustanovama,

,,onda to ne vodi ničemu do-

brome“.

-Ovihdana jedosta iznenađe-

trebama, kako sa aspekta ra-

zvojnihpotreba,takoiuskladu

sa zahtjevima međunarodnih

integracionihprocesa.

Efekti

Kako je kazala direktorica Di-

rektorata za elektronsku upra-

vu i informatičku bezbjednost

Milica Janković od sredine

2014. godine, kada je Zakon

usvojen, pokazale su se odre-

đene slabosti.

- Izmjenama i dopunama po-

stojećeg Zakona dat je veći

značaj odvajanju uloge admi-

nistratora u nadležnom orga-

nu, koji upravlja ključnim si-

PODGORICA

- Agencija za

elektronske medije donijela je

četiri rješenja kojima se TV Pink

M izriče upravno-nadzorna

mjera upozorenja zbog kršenja

načela tačnosti, objektivnosti i

nepristrasnosti, odnosno pro-

puštanja da svojimprogramom

doprinosi istinitom i nepristra-

snom informisanju, na pravilan

i izbalansiran način.

Kako je prenio portal RTCG,

Agencija je, na osnovu prigovo-

ra ove medijske kuće ustanovi-

la da je TV Pink M u prilozima u

emisijama „Minut dva“ 1, 6, 19. i

20. oktobra prekršila Pravilnik

o programskim standardima

u elektronskimmedijima, a

prilozima u emisijama „Minut

dva“ 3. i 9. oktobra svojim

izvještavanjemprekršila Zakon

omedijima, Zakon o elektron-

skimmedijima, kao i Pravilnik o

programskim standardima.

Direktor Agencije donio je

odluku kojom se TV Pink M

izriče upravno-nadzorna mjera

upozorenja i nalaže da usaglasi

emitovanje programskih sadr-

žaja u okviru programa TV Pink

M sa standardima de inisanim

u Zakonu o elektronskimmedi-

jima, podzakonskim aktima

Agencije i izdatomOdobrenju

za emitovanje.

Emiteru je naloženo i da izreče-

numjeru upozorenja objavi u

svomprogramu, u okviru infor-

mativne emisije „Minut, dva“ u

terminima kada su prilozi emi-

tovani.

R.D.

mza

cu

Vraćaju

višekratne

upute

za posebne

pacijente

Višekratni uputi koji se pišu

na tri ili šest mjeseci ponovo

će biti vraćeni za posebne

pacijente kao što su onko-

loški, infektivni... Miranović

objašnjava da elektronski

sistemnije prepoznavao

ove upute, ali da su nakon

sprovedene analize shvatili

da su oni ciljane grupe, ipak,

neophodni.

- Biće formirana ambulanta

za infektivne pacijente koji

isključivo imaju hronično

infektivne bolesti kao što

su HIV, AIDS, hepatistis C i

slično. Prepoznali smo i da u

genetskoj ambulanti posto-

je određeni problemi koji se

mogu riješiti kroz uvođenje

višekratnih uputa kroz ovu

vrstu pacijenata, kao i za

one sa bolestima zavisnosti.

Na ovaj način, ova grupa

pacijenata neće doći u situ-

aciji da možda čeka duže za

neku zdravstvenu uslugu –

objasnila je Miranović.

zahtjev dovodi do toga da se

pacijent ponaša malo kao lje-

kar i da on procjenjuje da li

treba da ide kod kardiologa,

neurologa… To je bio izgovor

da bi se veliki broj pacijenata

koji nijesu prolazili kroz si-

stem elektronskog zakaziva-

njamogaopregledati uzdrav-

stvenimustanovama – kazala

jeMiranović.

Pomoćnica ministra zdravlja

najavila je i da će Urgentni

centar i konzilijumi biti uve-

zani u elektronski sistem za-

kazivanja. Prije dva dana, ka-

ko kaže Miranović, počeli su

razgovore na ovu temu i nada

se da će pronaći najbolji mo-

del, prihvatljiv i za sistem

zdravstva i za pacijente.

Sl.RADONJIĆ

Profesor sa UCG reagovao što je isključen iz radne grupeMinistarstva prosvjete

Pešić: Nijesamočekivao

ovakav revanšizam

NIKOGANIJEOBAVIJESTIODANEĆEBITIČLANRADNEGRUPE:

Vladimir Pešić

U pitanju je lični

animozitet ili

nešto prema

meni… Želim im

puno sreće, ali je

to ružan odnos

prema ljudima

koji su u tom

Rektoratu radili

dobre stvari. No,

dobro. Što je, tu

je - kazao je za

Pobjedu Vladimir

Pešić

nja koja su meni adresirana.

Nijesam očekivao da ta forma

revanšizma odjednompostoji

u tomMinistarstvu. Dobili su

prijedlog od bivše rektorke i

pretpostavljamdajetotrebalo

da se usvoji – smatra on.

Nejasnomu je, kaže, po kojim

pravnim stedstvima je done-

šena nova odluka. Pešić doda-

je da je očigledno da ga pove-

zuju sa time što je u javnosti

podržavao smijenjenu rektor-

kuVojvodić.

-Mogli smodauradimodobre

stvari.Pripremalismoipravil-

nik koji će da uredi oblast pla-

gijarizma. Bez obzira na priču

okorektora.Ali, nemogudase

odvoje od toga, što mi je jako

žao.Upitanjujeličnianimozi-

tet ili nešto prema meni… Že-

lim impuno sreće, ali je to ru-

žan odnos prema ljudima koji

su u tom Rektoratu radili do-

bre stvari. Ali, dobro. Što je, tu

je - kazao jePešić.

Sastav radne grupe koja će to-

kom2018. godine sačiniti pri-

jedlog zakona o akademskom

integritetu čine predstavnici

Ministarstva prosvjete, uni-

verziteta, nevladinih organi-

zacija, Studentskog parla-

menta i Kancelarije Savjeta

Evrope. Član ove grupe sa

Univerziteta Adriatik je Rade

Ratković, sa Univerziteta Do-

nja Gorica JelenaĐurišić, a sa

Univerziteta Mediteran Srđa

Božović. Predstavnici Mini-

starstva prosvjete u ovomtije-

lu su, osimKurpejović iMijaj-

lo Đurić i Biljana Mišović. U

ime Studentskog parlamenta

UniverzitetaCrneGore dio ti-

ma je Bogdan Račić, a Miloš

Bošković predstavlja Pro-

gramsku kancelariju Savjeta

EvropeuPodgorici-projektiu

obrazovanju. Predstavnica

NVO sektora je Mira Popović

iz Centra za građansko obra-

zovanje.

Ranije je ministar prosvjete

Damir Šehović saopštio da će

izradomovog zakona, između

ostalog, sistemski riješiti pro-

blemplagijarizmauCrnojGo-

ri.

N.Đ.

Usvojene izmjene uredbe o kriterijumima za listu ljekova

Original nećemoći da košta

više od 48 odsto od zamjene

a Zakona o elektronskoj upravi

unikacija

stracijom

stemima, i lica koja će biti

zadužena za koordinaciju po-

slova u organu. Uvjereni smo

da će podjela odgovornosti do-

vesti do efikasnije primjene

zakonskih rješenja - kazala je

Janković.

Praksa je pokazala, kako je re-

kla, da je neophodno zakonsko

uvođenje termina elektronske

usluge,kojikorespondirasasa-

vremenim konceptom elek-

tronske uprave.

- Propisana je obaveza organa

da prepoznaju i evidentiraju

sve elektronske usluge u tako-

zvanikatalogusluga,čimećese

olakšati realizacija i praćenje

procesa digitalne transforma-

cije - kazala je Janković.

Izmjene

Nacrtom zakona se preciznije

određuju organi na koje se za-

kon primjenjuje u odnosu na

pojedine njegove odredbe.

- Predloženimizmjenamapre-

ciznije su definisani rokovi za

dostavljanje podataka o regi-

strima i informacionim siste-

mima i prenosu elektronskih

registara i informacionihsiste-

manaservereuCrnojGori.Po

-

stavljenisuirokovizadefinisa-

nje, odnosno dostavljanje,

katalogausluga, azatimi uspo-

stavljanje elektronskih usluga

na portalu e-uprave - kazala je

Janković.

N.K.

Izrečene

četiri mjere

upozorenja

TV PinkM

Kako su saopštili

iz Vlade,

izmjenama

uredbe o

kriterijumima

za stavljanje,

odnosno skidanje

ljekova sa liste

obezbjeđuje se

bolja dostupnost

kvalitetnih i

bezbjednih

medikamenata

Kvalitetni ljekovi ćebiti dostupniji