Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Subota, 11. novembar 2017.

Društvo

PODGORICA

–Kremić

Cipiripi, proizvođača

Nestle, ukojemsu

prijenekolikodana

pronađeni komadići

gume, zbog čega su

određene serijepovu-

čene sa tržištaSrbije, ni-

jeplasiranna crnogor-

sko tržište– rečeno je

Pobjedi izUprave zabe-

zbjednost hrane, veteri-

nu i fitosanitarneposlove.

Kompanija Nestle Adriatik

saopštila je u utorak da po-

vlači sa tržišta SrbijeCipiripi

kremove Duo, Nugat i Čoko-

Vanila svih rokova trajanja

do kraja oktobra 2018. nakon

što su potrošači pronašli ko-

madiće gume u Cipiripi Duo

kremu.

Zbog ovoga je Uprava za be-

zbjednost hrane, veterinu i

fitosanitarne poslove naloži-

la inspekcijski nadzor na na-

šemtržištu.

- Inspektori su u komunika-

ciji sa uvoznikom dobili in-

formaciju da sporne serije

kremića kompanija Nestle

nije izvozila na crnogorsko

tržište,očemujetakompani-

ja, posredstvomdistributera,

i pismeno obavijestila nad-

ležneuCrnojGori - rečeno je

Pobjedi iz te institucije.

U dopisu kompanije Nestle,

navode iz Uprave, piše da su

sporneproizvode samoinici-

jativno povukli sa tržišta Sr-

bije iz razlogapredostrožno-

sti, iako je, kako su rekli,

interna procjena bezbjedno-

sti hrane pokazala da konzu-

miranje ovih proizvoda ne

može negativno uticati na

zdravlje potrošača.

Kako je u utorak prenio por-

talN1,nakondetaljneanalize

utvrđeno je da je navedena

guma u proizvod dospjela iz

proizvodne linije i da su pre-

duzete sveneophodnemjere

kako bi se spriječilo da se ta-

kva situacijadesi ubudućno-

sti.

K.J.

PODGORICA

– Novinar

Milovan Mićo Kovačević,

urednik redakcije dopisniš-

tva Radija Crne Gore tragič-

no je preminuo u šezdeset

prvoj godini.

Milovan Rajkov Kovačević,

nakon završetka studija u

Sarajevu, bio je prvi diplo-

mirani novinar-žurnalista

zaposlen u Radio Titogradu

1981. godine, prenio je portal

RTCG.

Radio je sve novinarske

poslove od pripravnika,

saradnika do urednika u

redakciji. Odmarta 1988.

godine bio je i prvi odgovor-

ni urednik, tada osnovanog,

Drugog programa Radio

Titograda.

- Mića je krasio vedar duh,

kolegijalnost i iskonsko

poštenje njegove porodice

iz znamenitog bratstva

Kovačevića s Vilusa – piše na

Portalu.

Milovan Mićo Kovačević biće

sahranjen danas u 15 sati na

groblju Čepurci u Podgorici.

R.D.

PODGORICA

–Konziljum

zamagnetnurezonancu

najvjerovatnije ćebiti uki-

nut nakon što je analizapo-

kazalada jenepotreban, s

obziromna todavišeod90

odstopacijenatadobijeodo-

brenje zaovudijagnostičku

metodu, pa samimtimkon-

zilijarnoodlučivanje jene-

svrsishodno, a i trošak jeka-

koza zdravtsveni sistem

tako i zapacijente.

Pomoćnica ministra zdravlja

dr VesnaMiranović za Pobje-

du kaže da je za prvih šest

mjeseci na konzilijum za ma-

gnetnu rezonancu u Klinič-

kom centru iz cijele Crne Go-

re došlo 240 pacijenata, a

svega njih 18 je vraćeno.

Putni troškovi

- Smatramo da je racionalnije

da se ljekar u potpunosti po-

sveti pacijentu koji dođe na

zakazani pregled i tada done-

se odlukuda limu je potrebna

magnetna rezonanca ili reci-

mo skener. Da se sa konziliju-

ma vratilo50odstoonda bi on

imao smisla, ali sa šest proce-

natanema,jerseplaćajuveliki

putni troškovi, prave se gužve

–kazala je drMiranović.

Ona ističe da je od uvođenja

sistema elektronskog zakazi-

vanja specijalističkih pregle-

da napravljena ušteda u put-

nim t roškov ima za oko

150.000 eura.

Govoreći o dosadašnjim re-

zultatima elektronskog zaka-

zivanja specijalističkih pre-

gleda, naša sagovornica

naglašava da su za petmjeseci

od kada se primjenjuje ovaj

Pomoćnicaministra zdravlja VesnaMiranović o problemima u primjen

PODGORICA

–Sa crnogor-

skog tržištapovučene sume-

soreznice italijanskogproi-

zvođača, jermoguda

izazovuozbiljnepovrede i

takougroze zdravlje ljudi.

Kako je navedeno na portalu

potrošač.me

, radi se omesore-

znici proizvođača iz Italije,

robne marke Fabrica Afetatri-

ci Cavaria - ES 250 i mesore-

znici pod oznakomES 300 ko-

jemoguda izazovupovrede.

- Kontrolom tržišnog inspek-

torauveleprodajnomobjektui

detaljnimpregledommašine i

testiranjemna nestanak napa-

janja električnom energijom,

ustanovljeno jedapopovratku

struje ovaj proizvod nastavlja

saradom,odnosno,neočekiva-

no se pokreće - piše u obrazlo-

ženju.

PremaZakonuotehničkimza-

htjevima za proizvode i ocje-

njivanju usaglašenosti propi-

sano je da je uvoznik dužan da

na tržište stavlja samo proi-

zvod koji je usaglašen sa teh-

ničkim propisima koji se pri-

mjenjujuna taj proizvod.

- Na osnovu utvrđenog činje-

ničnog stanja konstatuje se da

je uvoznik stavio na tržište

proizvod koji nije usaglašen sa

bezbjednosnimzahtjevimacr-

nogorskog standarda - zaklju-

čeno je uobavještenju.

K.J.

PODGORICA

-Transforma-

cija javneupraveu servisno

orijentisanuupravu, unapre-

đenje ambijentaukojemće

onabiti servis građana i pri-

vrede,mogućnost da građani

i privredni subjekti komuni-

ciraju sa administracijomu

bilokojevrijeme i sabiloko-

jegmjesta ciljevi sudonoše-

nja zakonaoelektronskoj

upravi.

Na okruglom stolu povodom

javne rasprave o Nacrtu ovog

zakonarečeno jedasenjimdo-

datno uređuje oblast elektron-

ske uprave u skladu sa njenim

stvarnim i projektovanim po-

PODGORICA

–Uokvirupro-

jekta „Obuka i zapošljavanje

mladih sa intelektualnimin-

validitetom“ obučeno jepet

osoba za zanimanje izrađiva-

ča jednostavnihukrasnih

predmeta i nakita, aodrži-

vost ovakvihprojekata je

ključna za zapošljavanje te

populacije–ocijenjeno je ju-

čenapanel diskusiji „Zapo-

šljavanjeOSI - izazov i bene-

fit zaposlodavce“.

Događaj je organizovalo nevla-

dino Udruženje staze, u okviru

projektakojifinansiraZavodza

zapošljavanje. Vrijednost pro-

jekta je oko43.500 eura.

Kako je rekla saradnica na pro-

jektima u NVU Staze Marija

Boljević njh petoro su dvamje-

seca obučavani i naučili su vje-

štine izrade jednostavnihukra-

snihpredmeta i nakita.

-Nakonobuke,potpisalismosa

njima ugovor o radu na sedam

mjeseci - rekla je Boljević, pre-

nosi PRcentar.

Izvršna direktoricaNVUStaze

Anka Đurišić kazala je da je

problem što ovi projekti nijesu

održivi.

IzvršnidirektorSavezaslijepih

Crne Gore Goran Macanović

rekao je da nijedna država u

okruženju nema obim benefi-

cija i subvencija za poslodavce

kaonaša, napominjući da je za-

čuđujuće da zaposlenost osoba

s invaliditetom nije na većem

nivou.

- Medicinski pristup je aspekt

nakojiseodnosineusklađenost

zakonodavstva. Mnogo veća je

neusklađenost podzakonskih

akata koji su uglavnom zasno-

vani na medicinskommodelu,

gdje se forsira medicinski as-

pekt invaliditeta - rekao jeMa-

canović.

Organizacije osoba sa invalidi-

tetom, kako jekazao, insistiraju

da seFondzaprofesionalnure-

habilitaciju i zapošljavanje iz-

dvoji kaoposebna institucija.

- Tako bi se riješio jedan dio

problema koji postoje u zapo-

šljavanju. Vjerujemo da bi tada

bilomogućedaseupunomobi-

mu iskoriste sredstvakoja stižu

u Fond. Od države još nemamo

pozitivan odgovor - naveo je

Macanović.

K.J.

Ukida se konzilij

magnetnu rezona

sistem identifikovali više pro-

pusta, a među ključnim je iz-

davanje ogromnog broja upu-

ta od izabranih doktora, ali i

nedolazakpacijenatanazaka-

zane preglede. Analiza Mini-

starstva zdravlja, između

Problem

neodazivanja

pacijenata

na zakazane

preglede

Ministarstvo

zdravlja riješiće

tako što će

ubuduće svaki

pacijent biti

kontaktiran

radi provjere

da li će doći u

Klinički centar

u terminu koji

je dogovoren

Problemsnimanja kukova kod djece biće riješen

Miranović kaže da će ubrzo

biti riješen problem čeka-

nja na pregled kukova za

najmlađe pacijente. Prema

njenim riječima, predložili

su Kliničkom centrumodel

koji bi omogućio više termi-

na za djecu.

- Čekamo odgovor. Nada-

mo se da će u Kliničkom

centru vrlo brzo osloboditi

obaveza radiologe za djecu,

dežurstava u Urgnetnom

bloku i na taj način imomo-

gućiti da se posvete svom

primarnomposlu, pružanju

usluga najmlađimpacijen-

tima. Pregledi su se zakazi-

vali recimo za decembar, a

imamo veliki broj nezakaza-

nih koji su već obavili pre-

glede što dovodi u pitanje

održivost sistema – kazala je

Miranović.

ostalog, pokazala je da je 11

ljekara, mahom iz Doma

zdravlja Podgorica i Nikšić,

napisalo čak 50.000 uputa.

Veliki broj uputa stigao je i sa

sjevera, tačnije domova

zdravljauMojkovcu i Bijelom

Polju.

Stoga je, kaže Miranović, po-

krenuta eksterna kontrola u

ovimzdravstvenimustanova-

ma. Njen cilj, kako naglašava

nije usmjeren protiv ljekara,

već je interes bolje funkcioni-

PreminuoMilovan

Mićo Kovačević

Akcija tržišnih inspektora

Iz prodaje povučene

uvoznemesoreznice

U Srbiji povučene određene serije Cipiripi kremova

Kod nas nema kremića

sa komadićima gume

Okrugli sto o izmjena

Bolja ko

sa admin

Projekti zapošljavanja osoba s invaliditetom

Nezaposlenost visoka, iako

poslodavci imaju beneficije

Saokruglog stola

JAVNAUPRAVAKAOSERVISGRAĐANAI

PRIVREDE:

Saokruglog stola jučeuPodgorici

VesnaMiranović