Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ekonomija

Subota, 11. novembar 2017.

Potrošnja električne energije u oktobru

Račun 28,9 eura

Crna Gora uspješno završila proces akreditacije za IPARD program

i dobila ovlašćenje za upravljanje evropskimsredstvima

Poljoprivrednicima na

raspolaganju 39miliona

PODGORICA

CrnaGora

jeuspješnozavršilaproces

akreditacije za IPARDpro-

grami dobilaovlašćenje za

upravljanje sa 39miliona

eura sredstavaEvropske

unije, saopštio jeministar

poljoprivredeMilutinSi-

mović. Šef DelegacijeEUu

Crnoj Gori AivoOravocije-

nio jeda ćekorišćenje

IPARD-aomogućiti farme-

rimadaunaprijedekapaci-

tete, povećajuproduktiv-

nost i ojačajukonkuretnost.

-Sadodatnih12,1milionizna-

cionalnog budžeta i 35,7mili-

ona učešća korisnika, kroz

IPARDprogramćeseukupno

investirati 87 miliona - saop-

štio je Simović na konferenci-

ji za novinare na gazdinstvu

Veselina Jovovića u mjestu

JelenakuDanilovgradu.

Dodao je da je ukupni proces

od izrade IPARD programa

do akreditacije bio sveobu-

hvatan i zahtjevan. Poručio je

da realizacija programa za-

htijeva punu posvećenost i

odgovornost svih nadležnih

institucija u svim fazama, jer

Podrška od

10.000 do

1,5miliona

Simović je kazao da će

se IPARD realizovati kroz

dvije mjere - investicije u

poljoprivredna gazdinstva i

u prerađivačke kapacitete.

Poljoprivredna gazdinstva

mogu dobiti podršku za

investicije od deset hiljada

do pola miliona u sektori-

ma stočarstva, mljekarstva,

biljne proizvodnje, pčelar-

stva i akvakulture.

Prerađivačkim kapa-

citetima podržaće

se investicije od 40

hiljada eura domili-

on i po u sektorima

mljekarstva, mesne

industrije, vinarstva,

maslinarstva, prerade

voća i povrća, ribarstva i

akvakulture.

Posjetili i farmu Iković

Simović je juče sa predsjednikomopštine Danilovgrad Brani-

slavomĐuranovićemobišao i stočarsku farmu Milana Ikovi-

ća umjestu Sige.

Milan i njegova supruga Tanja drže 950 goveda, od čega je

61 muzna krava, 13 priplodnih junica i 21 tele i june. Riječ je o

savremenoj farmi, prema EU standardima. Prosječna količina

mlijeka po grlu godišnje je 7.000 litara. Ikovići sijeno i silažu

uglavnompripremaju sami. Obrađuju 27,5 hektara zemljišta,

od čega su 2,5 hektara njihova, a ostalo je pod zakupom.

Jovovići proizvodemilion

kilograma povrća godišnje

Simović je naveo da Veselin Jovović i njegovi sinovi Goran i

Dejan, spadaju u najveće proizvođače povrća u Crnoj Gori.

- Na 17 hiljada metara kvadratnih plastenika i 17 hektara

zasada na otvorenom, proizvode više odmilion kilograma

povrća. Kroz brojne razvojne projekte i programe podrške

podržani su za nabavkumehanizacije, izgradnju plastenika

i hladnjače i kroz programe direktnih plaćanja - kazao je

Simović.

IPARD

programdaje

priliku farmerima da

se pripreme za korišćenje

strukturnih fondova za

poljoprivredu, koji će imbiti

dostupni nakon pristupanja

Crne Gore EU - naveo je

šef Delegacije EUAivo

Orav

su procedure strik-

tno propisane i jed-

nako tako semoraju i

poštovati.

- I ovom prilikom

upućujem poziv svim

učesnicima u procesu, i

administrativnimstruktu-

rama i korisnicima, da budu

preduzimljivi, odgovorni,

ažurniitačni-kazaojeSimo-

vić.

Sredstva iz IPARD-a namije-

njena su jačanju kapaciteta

poljoprivrede, jačanju kon-

kurentnosti, usklađivanju sa

standardima EU, kreiranju

novih radnihmjesta i pobolj-

šanjuuslova života na selu.

- Vlada je iz nacionalnog

budžeta i međunarodnih

programa obezbijedila za na-

redne četiri godine za poljo-

privredu250milionaeura,od

čega150milionabespovratne

podrške - kazao je Simović i

pozvao sve, a posebno mlade

da se iskoriste šansu, navode-

ći da za njih postoje posebni

programi podrške.

Orav je saopštio da će EU

kroz IPARD program Crnoj

Gori dodijeliti skoro 40mili-

ona eura.

- Time potvrđujemo da jeMi-

nistarstvo poljoprivrede

odradilodobarposaonauspo-

stavljanju neophodnih proce-

dura i funkcionalnog sistema

za upravljanje IPARD–om u

Crnoj Gori – rekao je Orav i

naglasio da će korišćenje ovih

sredstava pružiti mogućnost

farmerima da unaprijede ka-

pacitete, povećaju produktiv-

nost i ojačaju konkurentnost i

pripreme se za korišćenje

strukturnih fondova za poljo-

privredu, koji će imbiti dostu-

pni nakon pristupanja Crne

GoreEU.

S.P.

nu

Adiko banka Austrija:

Nijesmo zatvorili vrata

mirnom rješenju

Iz austrijske Adiko banke juče su Pobjedi potvrdili da su

podnijeli zahtjev za arbitražu i istakli da nijesu zatvorili vrata

mirnom rješenju spora.

- Nastavićemo sa pronalaženjem svihmogućnosti za postiza-

nje nagodbe s VladomCrne Gore - kazali su iz banke i obja-

snili da je podnošenje zahtjeva za ICSID-u bilo neophodno

kako bi se zaštitili interesi akcionara i zaposlenih u banci.

- Crna Gora se donošenjemovog zakona, koji je

kasnije pooštren izmjenama, retroaktivno umiješa-

la u odnos Adiko banke i njenih klijenata, nameću-

ći banci da izvrši konverziju svih kredita u švajcarskim franci-

ma u eure po kursnoj listi na dan potpisivanja ugovora. Retro-

aktivnost u primjeni zakona narušava temeljna načela

pravne sigurnosti i zaštite ugovornih prava. To ugrožava vla-

snička prava austrijske Adiko banke, kao jedinog akcionara

crnogorske Adiko banke - kazali su iz ove banke.

nosti obje verzije zakona.

Jednusupodnijeli2015,advi-

je 2016, jer im se pridružila i

Heta, kojoj su ustupljene 124

partije kredita koje vlasnici

nijesu vraćali. Predsjednik

Ustavnog suda Dragoljub

Drašković izjavio jeuoktobru

ove godine da su sve tri inici-

jativeobjedinjeneidasuupo-

stupku.

Banka je pet kreditnih partija

ustupila beogradskom B2

Holdings kapital. Ustupljeni

krediti vrijedni su 66 miliona

eura.

U juče objavljenom pozivu

Ministarstva finansija sekaže

da je Adiko banka ICSIDU„u

skladusaKonvencijomzarje-

šavanje investicionih sporova

između država i državljana

drugih država („ICSID Kon-

vencija“) i ICSID-ovimpravi-

lima“, podnijela zahtjev za

arbitražu protiv Crne Gore,

zbog navodnog kršenja spo-

razuma između vlada Save-

zne Republike Jugoslavije i

Republike Austrije o uzaja-

mnom podsticanju i zaštiti

ulaganja iz januara 2002. go-

dine. Članomdevet toga spo-

razuma predviđeno je da su,

ukoliko dvije strane ugovor-

nice ne uspiju prijateljski da

riješe spor, za arbitražu nad-

ležniArbitražni sudUN(UN-

CITRAL) ili ICSID, te da će

konačna presuda biti obave-

zujuća.

Tužbe iuHrvatskoj

Krajemmarta prošle godine

hrvatskebankeUnikredit, In-

teza, Rajfajzen i Erste pokre-

nule su arbitražu u Vašingto-

nu zbog tamošnjeg zakona o

konverzijikreditaušvajcarci-

ma, koji im je, kako tvrde, na-

nio štetu od milijardu eura.

Bankesupodnijele inicijativu

za ispitivanje ustavnosti za-

kona, koju je Ustavni sud Hr-

vatske početkom aprila ove

godine odbacio jer smatra da

je sporni zakon, „kao jedno-

kratna interventna mjera za-

konodavca, bio nužan za os-

tvarenje legitimnih ciljeva

koji su se njime željeli posti-

ći“.

M.P.M.

miliona eura štete od

konverzije, tvrde u

Adiko banci

10

nu na skupštinskomOdboru za ekonomiju

u rade dvokratno

skomorganubezvremenskog

ograničenja i ne može čekati

na granici - saopštili su iz

Uprave carina.

Skupštinski Odbor koji je po-

držao izmjene zakona o ca-

rinskoj službi, odlučio je da

zvanično zatraži objašnjenje

od Ministarstva finansija i

Uprave carina zašto se carin-

ski sistem gasi u 13,30 časova,

nakon čega, kako su kazali,

nema predaje dokumentacije

i carinjenja robe.

IzUprave carina našoj redak-

ciji su kazali da je rad u dvije

smjeneorganizovanuPodgo-

rici i Nikšiću, gdje se radnim

danima radi od 7 do 19:00 ča-

sova, a subotomod 7 do 16 ča-

sova.

U deset ispostava organizo-

vano je dežurstvo. Radi se o

ispostavama terminalPodgo-

rica, Nikšić, Cetinje, Dani-

lovgrad (PJCarinarnica Pod-

gorica) Bijelo Polje, Berane,

Rožaje, Pljevlja (PJ Carinar-

nica Bijelo Polje) Bar i barska

slobodna zona, Kotor i Zele-

nika (PJCarinarnicaKotor).

Uprava carina je, kako tvrde,

omogućila svim privrednici-

ma, koji ispunjavaju uslove,

mogućnostcarinjenjarobena

samoj granici, čime je ubrzan

protok roba i smanjeni troš-

kovi privrednicima.

- U skladu sa ovim režimom

radaUpravacarinajepotvrdila

svoju otvorenost za saradnju i

u potpunosti ispoštovala za-

htjeve privrede. I u narednom

periodu ćemo imati razumije-

vanja za sve zahtjeve privrede,

u skladu sa propisima – kažu u

Upravi carina.

M.P.M.

Granične carinske ispo-

stave rade neprekidno

24 sata, anadeset rob-

nih terminalaorganizo-

vanadežurstva, kažuu

Upravi carina

Karisma počela rekonstrukciju hotela Ulcinjske rivijere

U tri se smjene

radi na ,,Belviju“

PODGORICA

Hotelska

grupa Karisma Hotels & Re-

sorts je započela rekonstruk-

ciju hotela Ulcinjske rivijere

Belvi iOlimpiknaVelikoj pla-

ži. Ovi hoteli, koje je Karisma

zakupila na 30 godina, sada

postaju dio hotelskog kom-

pleksa„HolidejvilidžMonte-

negro“.

-Trenutnoseradi utri smjene

u bivšem hotelu Belvi, koji će

nakon rekonstrukcije imati

četiri zvjezdice.Holidej vilidž

jeprepoznat kaouspješanpo-

rodični koncept, i u sklopu

njega će, osimsmještajnih ka-

pacitetabitiizgrađenidodatni

sadržaj poput avanturističkog

parka, bazena i sportskihigra-

PODGORICA

Prosječan oktobarski račun za električnu energiju

za domaćinstva iznosi 28,9 eura, saopšteno je iz Elektroprivrede.

Tradicionalno najniži prosječni račun od 18,2 eura je na Žablja-

ku, dok je ovoga puta najveća potrošnja od 33,8 eura očitana u

Podgorici. Iz EPCG su rekli da će račun iznad 150 eura dobiti 0,48

odsto potrošača, a između 100 do 150 eura 1,13 odsto kupaca.

Oktobarske račune umanjene za iznos popusta za redovne plati-

še dobiće 53,3 odsto domaćinstava, odnosno 180,9 hiljada kupa-

ca. Domaćinstva su u oktobru potrošila 88,6miliona kilovat sati,

što je povećanje od 1,4 odsto više nego u septembru i 3,8 odsto

manje nego lani u oktobru.

S. P.

Kursna

lista

lišta - navodi se u saopštenju.

Karisma ovaj koncept razvija

sa svojim strateškim partne-

rom, turoperatoromTUI.

- Cjelokupan kompleks biće

realizovan u tri razvojne faze,

aplaniramodaprva fazabude

završena do 1. maja naredne

godine – rekli su iz Karisme i

objasili da će kompleks Holi-

dej vilidž Montenegro, kada

bude kompletno realizovan,

imati 257 soba, četiri bazena,

četiri restorana, četiri bara i

spa centra, sportske terene i

avanturističkeparkovezadje-

cu.

N.K.

USD

1.16540

JPY 132.0800

GBP 0.88370

CHF

1.15910

AUD

1.51970

CAD 1.47660

SapresauJelenku