Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ekonomija

Subota, 11. novembar 2017.

PLJEVLJA–

Vanredna skupština akcio-

nara Rudnika uglja zakazana je za 14.

decembar. Na dnevnom redu su dvije

odluke. Jedna se odnosi na utvrđivanje

smjernica za zaključenje dugoročnog

ugovora o isporuci uglja termoelektrani,

a druga na usvajanje smjernica za sačinja-

vanje obrazloženogmišljenja o uslovima,

vrsti i visini naknade za preuzimanje rud-

nika uglja.

Elektroprivreda je, naime, objavila da je

zainteresovana da preuzme akcije itali-

janske kompanije A2A i Aca Đukanovića u

Rudniku uglja. Italijanska firma posjeduje

39,5 odsto akcija rudnika, Đukanović

11,8, a država 31 procent kapitala u toj

pljevaljskoj kompaniji. Ova dva akcionara

ponudila su svojih ukupno 51,3 odsto

akcija Elektroprivredi po cijeni od 6,5 eura.

Krajem januara ove godine Skupština

akcionara EPCG je zaključila da je zain-

teresovana za preuzimanje akcijskog

kapitala pljevaljskog rudnika, uz ocjenu da

bi od tog posla dobrobit imao cijeli repro-

lanac. Tada je, prema riječima sekretara

EPCGMilivoja Vujačića dato zeleno svijet-

lomenadžmentu da angažuje kvalitetnog

konsultanta za određivanje realne cijene

akcija rudnika, nakon čega bi Skupština

EPCGmogla odlučiti o preuzimanju

ponuđenih akcija. Revizorska kuća Deloit

za 69 hiljada eura procjenjuje vrijednost

rudnika za potrebe EPCG.

J.R.

Vanredna sjednica akcionara Rudnika uglja 14. decembra

Utvrđuju cijenu za prodaju 51 odsto akcija

Formiran timza finalizaciju pregovora sa IBRD

Vlada neće kredit, već

garanciju za 240miliona

PODGORICA–

Vlada je juče

imenovala sedmočlani pre-

govarački timza završetak

pregovora sa IBRDoodo-

bravanjuzajma, na čijemje

čeluministar finansijaDar-

koRadunović.

Tokom godine pregovora sa

ovom članicom Svjetske ban-

ke identifikovana su dva mo-

guća oblika podrške. Jedan je

zajam od 90 miliona američ-

kih dolara za refinansiranje

javnog duga i finansiranje

budžetske potrošnje, a dugi,

koji više odgovara Vladi je ga-

rancija od 90 miliona dolara,

koja bi omogućila zaduženje

od200do 240miliona eura.

Garancija

- Garancija obezbjeđuje više

novca za finansiranje budžet-

ske potrošnje i otplatu obave-

za. Uz nju bi Crna Gora bila

atraktivnija za investitore, što

bi obezbijedilo bolju pregova-

račkupoziciju i omogućiloza-

duživanja pod povoljnijim

uslovima - navodi se u infor-

maciji.

Dabi dobilagarancijuVlada je

učinka, donese listu ljekova

koje plaća Fond zdravstva i li-

stuza koje se vrši doplata, uki-

ne naknade za žene sa troje i

više djece, donese zakon o

kompenzaciji, proširi obuhvat

i iznos dječjeg dodatka, uvede

centralizovane javne nabavke,

smanji procenatnekvalitetnih

kredita kroz zakon o sporazu-

mnom finansijskom restruk-

turiranjudugova,donesenove

zakone u bankarskom sekto-

ru, odobri vremenski ograni-

čene supervizorske akcione

planove za tri banke koje su

imale kvalifikovano mišljenje

revizora za 2015. godinu.

Preraspodjelaprostora

Usvojena je i informacija o

preraspodjeli poslovnih pro-

stora u bivšoj zgradi Vlade u

Ulici Jovana Tomaševića.

Predloženo je da se iz te zgra-

de isele kancelarije za borbu

protiv trgovine ljudima i za sa-

radnju sa NVO na drugu loka-

ciju. U njihovih sedamkance-

larija bi se uselio zaštitnik

imovinsko pravnih poslova. U

šest kancelarija na prvom

spratu ove zgrade, u kojima je

do sada bio zaštitnik, uselila bi

se Socijaldemoktatska stran-

ka. Time bi se, konstatuje

Upravaza imovinu, realizovao

zaključakVladeda se zaštitni-

ku obezbijedi adekvatan pro-

stor.

Odoren je i prijedlog sporazu-

ma kojim bi na Hrvatski regi-

star brodova Uprava pomor-

ske sigurnosti Crne Gore

prenijelaovlašćenjazaizdava-

njesvjedočanstavazabrodove

registrovane u Crnoj Gori i

klasifikovanekodHRBidruge

prateće aktivnosti u vezi sa si-

gurnošću brodova. HRB ima

ovlašćenjedaobavljateusluge

i za crnogorske brodove klasi-

fikovane kod druge priznate

organizacije, ukoliko vlasnik

broda to želi.

M.P.M.

Krediti u švajcarcima dospjeli na arbitražu u Vašingt

Adiko banka

tužiladržavu

PODGORICA-

Adikoban-

ka jepokrenula arbitražni

postupakprotivCrneGore

zbogkonverzijekretitau

švajcarskimfrancima.Mi

-

nistarstvo finansija je juče

raspisalo tender za izbor

advokatakoji će zastupati

državukod Internacional-

nog centra za rješavanje in-

vesticionih sporova

(ICSID) uVašingtonu.

Rok15. novembar

Nijesmo uspjeli da saznamo

koliki je odštetni zahtjev Adi-

ko banke, iz koje su krajem

prošle godine pominjali da su

pretrpjeli štetu od deset mili-

ona eura, zbog primjene za-

kona o konverziji kredita u

švajcarskim francima u eure.

Tender je otvoren do 15. no-

vembra do 15 sati.

Parlament je početkom sep-

tembra 2016. godine usvojio

Ministarstvo finansija juče raspisalo

tender za izbor advokata koji će

zastupati državu. Tužba se zasniva

na nepoštovanju sporazuma SRJ i

Austrije iz 2002. godine

izmjene zakona o konverziji

kredita u švajcarskim franci-

ma u eure, koji je u ime 39 po-

slanika podnio poslanik DF-

a Nebojša Medojević 2015.

godine, a koji je parlament

usvojio u ljeto te godine. Za-

kon je omogućio i klijentima

kojinijesuotplaćivalistambe-

ne kredite, kao i onima koji su

ihotplatili, dadugkonvertuju

u eure po kursu koji je važio

kad su uzimali kredit, dakle

2007. i 2008. godine, uz ka-

matnu stopu od 8,2 odsto go-

dišnje.Dogovoruparlamnetu

oko ovog zakona je postignut

nakon što je Medojević pri-

hvatio dva amandmana DPS-

a, kojima je uređeno da se kli-

j ent ima ne obračunava

zatezna kamata, kao i da se

klijentima koji su preplatili

kredit vrati novac. Predsjed-

nikCrneGoreFilipVujanović

je potpisao izmijenjeni zakon

16. septembra 2016.

Ustavnažalba

I tada jeAdikobanka najavlji-

vala arbitražu, a podnijeli su

tri inicijative za ocjenu ustav-

Uprava carina povodomkritika o radnomvrem

UPodgorici i Nikši

PODGORICA–

Terminali,

odnosno ispostave za robno

carinjenje, počinjuradu7

časova svakog radnogdana,

odponedjeljkadopetka a

završavajuu 14časova.

Subotomradeod7do12časo-

va.Uztopropisiomogućavaju

učesnicima u carinskom po-

stupku podnošenje robe radi

carinjenja van radnog vreme-

na i van službenih prostorija

Uprave carina na njihov za-

htjev - rečeno je Pobjedi iz

Upravecarinapovodomkriti-

ka na posljednjoj sjednici

skupštinskog Odbora za eko-

nomiju. Poslanici su tom pri-

likom konstatovali da je bi-

z n i s b a r i j e r a g a š e n j e

carinskih terminala u 13,30

časova, zbog čega se roba za-

država na granici.

- Granične carinske ispostave

rade neprekidno, po smjena-

ma tokom 24 sata, tako da se

sva roba koja se unosi, odno-

sno iznosi iz carinskog pod-

ručjamožeprijavljivati carin-

Promjene u

Ministarstvu

turizma

Generalnomdirektoru za

upravljanje turističkom

destinacijomu Ministarstvu

održivog razvoja i turizma

Marku Petričeviću prestao

je mandat na lični zahtjev,

a na njegovomjesto je

postavljen ĆazimHodžić.

Za v.d. generalnog direkto-

ra za EU integracije u ovom

ministarstvu imenovan

je Igor Građević, a za v.d.

generalnog direktora za

inspekcijske poslove i licen-

ciranje Rina Ivančević.

Za pomoćnicu direktora

Uprave za inspekcijske

poslove postavljena je Viš-

nja Orban.

trebala da poveća PDV na 21

odsto, kao i akcize na duvan,

da uvede akcizuna ugalj, sma-

nji zarade u javnom sektoru,

smanji bonuse na osnovu

PODGORICA-

Crna Gora je na

dobromputu postizanja ciljeva

definisanih srednjoročnim

fiskalnim strategijama, ocije-

nili su predstavnici MMF-a na

sastanku sa ministrom finansija

DarkomRadunovićem. Pred-

stavnici MMF-a susreli su se

juče i sa guverneromdr Rado-

jem Žugićem. TimMMF-a bora-

viće u Crnoj Gori do srijede,

kada će okvirno biti i definisan

opseg tema obuhvaćenih pred-

stojećommisijom. Šef tima za

Crnu Goru je Martin Petri. Pred-

stavnici MMF-a su ocijenili da je

važno nastaviti implementaciju

mjera do uspostavljanja pune

održivosti i stabilnosti sistema

javnih finansija.

M.P.M.

Premijer primio delegaciju Sosijete ženeral grupe

Prosperitet na duži rok

PODGORICA-

Prisustvo

Sosijete ženeral grupeuCr-

noj Gori veliki jekapital za

našuekonomiju–ocijenio je

premijerDuškoMarković

jučena sastanku sadelegaci-

jomove grupe, koju jepred-

vodioĐanlukaSoma, glavni

izvršni direktor banke za

Evropu.

Soma je pohvalio Vladine

mjere fiskalne konsolidacije i

ocijenio da tako odgovoran

odnos prema javnim finansi-

jama obećava prosperitet na

duži rok. Premijer Marković

je ocijenio da reputacija Sosi-

jete ženeral grupe, njeno po-

Crnoj Gori rezultat i povolj-

nog poslovnog okruženja. U

delegaciji subili i glavni izvrš-

ni direktor i predsjednik bor-

da bankeMiroslavHiršl iMi-

loradKatnić.

M.P.M.

slovanje u Crnoj Gori i par-

tnerstvo sa državnim i

privatnimkompanijama daju

snažan podsticaj našoj eko-

nomiji. Istakao je da su odlič-

ni poslovni rezultati banke u

TimMMF-a saministrom

finansija i guvernerom

Nastaviti

štednju

Adikobanka

Sa sjedniceVlade

Carinski terminal

Podgorica

Predstavnici SGkodpremijera