Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Politika

Subota, 11. novembar 2017.

Mojkovac:

Nikola Baltić, nosilac liste

Demokratskog fronta na lokalnim izborima

Oslobodićemo

Mojkovac odDPS-a

MOJKOVAC

Uvjeren sam

da ćeopozicija, saDemo-

kratskimfrontomkaonje-

nimnajjačimkonstituen-

tom, na izborima 26.

novembra, konačnoosvojiti

vlast i osloboditiMojkovac

odpošasti zvaneDPS - rekao

jenosilac liste „Demokrat-

ski front –Da radiMojko-

vac“, advokatNikolaBaltić.

- Mojkovac je doveden do ni-

voa ispod kojeg je nemoguće

više ići. Raseljeni smo, gladni,

nezaposleni smo, maltene

smo-očajni.To

jerezultat „ra-

da“DPS-aizbogtogaočekuje-

mo da narodMojkovca podrži

nas i druge opozicione partije.

Odmah nakon izbora, u roku

od 24 sata, pozvaćemo opozi-

cione partije koje uđu u parla-

mentda formiramovlast, i oko

toganećebitinikakvihproble-

ma, siguran jeBaltić.

On je dodao da Demokratski

front zna kako da Mojkovac

izvuče iz situacije u kojoj se

nalazi.

- Za razliku od DPS-a i nekih

drugih političkih subjekata,

mi ne nudimo megalomanske

projekte – ta riječ je zabranje-

na u našemplanu i programu.

Narod je sit megalomanskih

projekata, poput onog o ski

centru koji DPS otvara evo 25

godina, ili priče onovomotva-

ranjurudnika„Brskovo“idru-

gihutopijaifikcija.Minudimo

realne stvari - kažeBaltić.

Nosilac izborne listeDFna lo-

klanim izborima u Mojkovcu

kaže da će ako osvoje vlast pr-

vo racionalizovati lokalnu

upravu ,,u kojoj sada, sa svim

mogućim i nemogućim ugo-

vorima o djelu, ima blizu 100

zaposlenih“.

- Većinom su to operativci

DPS-a, osposobljeni da trguju

ljuskim dušama. Dosta je bilo

partijskog zapošljavanja. Lo-

kalna uprava će, kada preuz-

memo vlast, biti profesional-

na, depolitizovana, odgovorna

i stručna, sa 40-ak zaposlenih,

Front je

najiskrenija

opozicija

Demokratski front se, tvrdi

Baltić, od ostalih učesnika

izbora razlikuje po tome što

je jedina i najiskrenija opo-

zicija vlasti.

- Nikada nijesmo išli u koa-

liciju i dogovore sa ovom

vlašću. Zato smo i predmet

nezapamćenih progona, od

razbijanja demonstracija,

preko policijskih sasluša-

vanja čak i našihmladih

aktivista, do ovog čuvenog

Sinđinog i Katinićevog

„državnog udara“. Nijesmo

mi, kako to tvrdi ,,gebelsov-

ska propaganda DPS-a“,

protiv države Crne Gore.

Uvažavamo realnost. Mi

smo samo protiv DPS-a, a

ta partija nije država. Znam

da to Mojkovčani znaju i da

će ovog puta glasati nas -

zaključio je Baltić.

što je realna potreba - kaže

Baltić.

On smatra da će prvi zadatak

takve lokalne uprave biti zau-

stavljanje iseljavanja i stvara-

nje uslova za otvaranje novih

radnihmjesta, ali ne u opštin-

skoj administraciji i državnim

ustanovama.

- Za dobre biznis ideje ćemo

obezbijeditipovoljnekreditne

uslove, posebno za mala pre-

duzeća. Podsticaćemo razvoj

turizma i poljoprivrede i sva-

ku dobru ideju podržati i po-

moći njenu realizaciju. Bez

obzira što je DF od vlasti ove

države potpuno neosnovano

dobio etiketu militarističko-

revanšističkog političkog su-

bjekta, apsolutno nas tu neće

zanimatipartijskapripadnost.

Vrednovaće se isključivo

stručnost, znanje i kvalitet

ideja i planova - kaže on.

Baltić podsjeća da u opštini

Mojkovac imaoko 1.600neže-

nja,paće,kakonajavljujesvaki

novibračnipardobitiodopšti-

ne po 500 eura.

-Mortalitetnamjemnogoveći

odnatalitetaimićemo,kakobi

stimulisali rađanje, za prva

dvadjetetaizdvojitpo100,aza

treće 500 eura. Svi osnovci će

moćidaračunajunabesplatne

udžbenike. Obezbijedićemo

imiužinu.Tojepotreba jerro-

ditelji većine djece ne mogu,

nažalost, izdvojiti euro za nju.

Ovo jesamodioonogštoćemo

raditi iuraditinakonosvajanja

vlasti - kazao jeBaltić.

R.Ć.

Komesar za proširenje Evropske komisije ponovio svoj raniji poziv

Han:

Sve partije da

sevrateuparlament

PODGORICA

Komesar za

proširenjeEvropskekomisi-

jeJohanesHankazao je juče

dabi svepartijekojebojko-

tuju trebaloda sevrateu

parlament.

Na pitanje novinarke PinkM

kako komentariše to što se cr-

nogorska opozicija, i pored

poziva sa najviših međuna-

rodnih adresa da se vrate u in-

stitucije, nijevratilauSkupšti-

nu, komesar za proširenje

JohanesHanuTirani jekazao

da poziva sve političke partije

da se vrate uparlament.

–Pozivamsvepolitičkeparti-

je da se vrate u parlament i

nastave da rade zajedno. Po-

zivam takođe vlast da uradi

svedaubijedi opoziciju ili dio

partija opozicije, da se vrate,

jerjeSkupštinainstitucijako-

ja garantujedemokratiju. Po-

litičkiposaoseradiuSkupšti-

ni, nevannje–istakaojeHan.

Novinarka Pink M-a pitala je

komesara kako komentariše

to što se opozicija nije vratila,

iako jeonvećposlao identičnu

poruku,mjesecima ranije.

–Da,alisamtakođerekaosvima

uCrnoj Gori, ako se ovonastavi,

uticaće na reputaciju cijele ze-

mlje – zaključio jeHan.

R.P.

Analitičar Beljulj Bećaj o porukama Haradinaja

Radna grupa

uponedjeljak

o biračkom

spisku

Priča o arbitraži je zabluda

PODGORICA

Radna grupa

za primjenu izbornih preporu-

ka OEBS-a razmatraće u pone-

djeljak predložena rješenja za

izmjenu Zakona o biračkom

spisku. Na prethodnoj sjednici

razmatrani su komentari, pri-

jedlozi i sugestije koji su dostav-

ljeni na Javni poziv u vezi izbor-

nih preporuka OEBS-a.

Radna grupa je ranije rasprav-

ljala o preporukama koje

se odnose na Ministarstvo

unutrašnjih poslova, Agenciju

za elektronske medije, Agen-

ciju za sprečavanje korupcije,

Državnu izbornu komisiju i

inansiranje izborne kampanje.

Kolegijumpredsjednika Skup-

štine formirao je 10. oktobra

Radnu grupu koja će analizirati

primjenu izbornog zakono-

davstva, razmotriti i predložiti

način implementacije prepo-

ruka OEBS-a. Radnomgrupom

rukovodi Marta Šćepanović, a

u njoj nema predstavnika opo-

zicije.

R.P.

PODGORICA

Politički analitičar iz Prištine

Beljulj Bećaj ocijenio je da kosovski premijer

Ramuš Haradinaj u političke svrhe koristi priču o

razgraničenju sa CrnomGorom. Bećaj je za portal

Cdm kazao da ovo pitanje treba riješiti što prije.

- Nemoralno bi bilo da Kosovo stvori problem

Crnoj Gori koja je sve vrijeme bila pouzdan i

značajan partner Kosovu. Ako se uskoro ovo

ne riješi, može doći do zahlađenja odnosa dvije

države - kazao je Bećaj.

On kaže da se nada da će se „dozvati pameti oni

koji su stvorili ovu vještačku situaciju“.

- Priča omeđunarodnoj arbitraži je samo čista

zabluda, odnosno, samo prolongiranje rješenja,

što je pogubno za obje države - kazao nam je

Bećaj.

Iv.P.

JohanesHan

NikolaBaltić

Lokalni izbori Cetinje:

Aleksandar Bogdanović, nosilac liste DPS

Svaobećanja

smo ispunili

Naročito smo

ponosni na

usvajanje Zakona

o prijestonici,

najvažnijem

dokumentu u

novijoj istoriji

Cetinja, što

je preduslov

koji će našem

gradu godišnje

obezbijediti iz

državnog budžeta

podršku od 10

miliona, ističe

Bogdanović

CETINJE

Nosilac izborne

listeDemokratske partije

socijalista na lokalnim izbo-

rima naCetinju i aktuelni

gradonačelnikprijestonice

Aleksandar Bogdanović kaže

da je sve što je njegova parti-

ja obećala prije četiri godine

ispunjeno. Ističe da suna sva-

komkorakuvidljivi projekti

koji su realizovani i koji su

život naCetinjuučinili boljim.

- Naročito smo ponosni na

usvajanje Zakona o prijesto-

nici, najvažnijemdokumentu

u novijoj istoriji Cetinja, što je

preduslov koji će našemgradu

godišnje obezbijediti iz držav-

nog budžeta podršku od 10

miliona. Taj zakon nijesu podr-

žale mnoge političke partije,

koje se samo deklarativno zala-

žu za interese grada i njegovih

građana. Mi jesmo. Istrajali

smo i usvojili ga dajući Cetinju

dodatnu priliku za razvoj – kaže

Bogdanović za Pobjedu.

Demokratska partija socijali-

sta ima 19, od 33 mandata u

Skupštini prijestonice, a prvi

čovjek na njenoj izbornoj listi

na predstojećim lokalnim izbo-

rima uvjeren je da će i nakon

26. novembra ta partija imati

apsolutnu vlast u prijestonici.

- O postizbornim koalicijama

ne razmišljamo jer smo uvjere-

ni da će i ovog puta, vrednujući

naš rad, građani Cetinja opet

većinski podržati naš program

– poručuje Bogdanović.

On kaže da je zadovoljan učin-

kom koji je ostvario sa svojim

timomumandatu na isteku.

- Pored ostalog, rekonstruisa-

no je Britansko poslanstvo,

Bolnica Danilo I, Dvorski trg

i Njegoševa ulica. Valori-

zovana je Lipska pećina,

izgrađen je novi ulaz u grad

i nova solarna javna rasvjeta

i gradska tržnica. Adaptirana

je autobuska stanica, privodi se

kraju izgradnja univerzitetskog

kompleksa, a završena je rekon-

strukcija Ruskog poslanstva u

koje će se useliti Ministarstvo

vanjskih poslova - navodi Bog-

danović.

Ističe da je u proteklomperiodu

rekonstruisano više od 90 odsto

gradskih ulica u kojima je izgra-

đeno preko 15 kilometara kanali-

zacione mreže.

-Obezbijeđeno je gotovo 10mili-

ona eura bespovratnih sredsta-

va za rekonstrukciju vodovodne

i kanalizacione mreže, gradnju

sistema za prečišćavanje otpad-

nih voda i sanaciju nesanitarnog

odlagališta Vrtijeljka. Sanacijom

ponora, koja je u toku, rješa-

vamo višedecenijski ekološki

problemgrada - naglašava Bog-

danović.

Kada je o putnoj infrastrukturi

riječ, aktuelni gradonačelnik

Cetinja kaže, da su rekonstrui-

sani putevi prema

Podgorici, Budvi i

Njegušima.

-Rekonstrukcija

puta od Cetinja

do Njeguša i

izgradnja tunela,

posebno je važna

radi iskorišćavanja

potencijala ovog

područja na kojem

se već sada realizuju neke od

višemilionskih investicija. Uspo-

stavili smo biznis zonu „Košuta“

i nove sadržaje u okviru nje, koji

su namijenjeni uspješnim cetinj-

skimprivrednicima, ali i biznis

inkubator u kojem će mladi sa

Cetinja dobiti besplatan prostor

za realizaciju svojih biznis ideja.

U toj biznis zoni i novim turistič-

kim kompleksima u Katunskoj

i Riječkoj nahiji biće otvoreno

više od 200 novih radnihmjesta

za naše sugrađane - najavljuje

nosilac liste DPS-a na Cetinju.

Bogdanović ističe da je na

početkumandata stopa neza-

poslenosti iznosila 24 odsto, a

sredinomove godine smanjena

na 17 odsto.

–Nastavićemo da predano radi-

mo na dodatnom smanjenju

stope nezaposlenosti, jer to pre-

poznajemo kao ključni zadatak

buduće lokalne uprave - kaže

Bogdanović.

Najavio je osnivanje gradskog

fonda za stanovanje iz koga

će grad obezbijediti subven-

cije za kupovinu stanova, za

mlade bračne parove, kadar

de icitarnih stručnih pro ila i

porodice sa većimbrojem čla-

nova domaćinstva, po cijeni od

350 eura pom2, u cilju podrške

povećanju nataliteta i pomoći

ranjivim kategorijama sta-

novništva.

- Završićemo gradnju

stambene zgrade za

penzionere i početi

zgradu za zapo-

slene u kulturnim

institucijama,

zdravstvu, upravi

policije i socijalno

ugroženo stanov-

ništvo. Doniraće-

mo 1.000 eura za

svako prvo dijete u

porodici, plaćati troš-

kove vrtića za prvo dije-

te do treće godine starosti.

Nastavićemo sa unapređenjem,

kako gradske, tako i seoske

infrastrukture, a narednih dana

počinjemo izgradnju novog

fudbalskog stadiona za koji su

obezbijeđena inansijska sred-

stva - poručio je Aleksandar

Bogdanović.

J.ĐUKANOVIĆ

na pre

Osnovaćemo

gradski fond za stanovanje

iz koga će gradobezbijediti

subvencije za kupovinu

stanova, zamladebračne

parove, po cijeni od 350eurapo

m2, doniraćemo 1.000eura

za svakoprvodijete uporodi-

ci, plaćati troškove vrtića

zaprvodijete upo-

rodici do treće

godine

starosti

Aleksandar Bogdanović