Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Subota, 11. novembar 2017.

Politika

Predsjednik Demokratske partije socijalista sa članovimamjesnih odbora partije u Tuzima

Đukanović: UMalesiji

pamte one koji sudolazili

da rušemeđuetnički sklad

TUZI

–Svakoko jeovdjeu

Malesijudolazio sadobrim

namjeramaosjećao sekaou

svojoj kući - kazao jepred-

sjednikDemokratskepartije

socijalista,MiloĐukanović

na sastanku sa članovima

mjesnihodboraDPS-a sinoć

uTuzima.

On je istakao da je siguran da

na ovompodručju ima kapaci-

teta da funkcioniše opština

onako kako je zamislila većina

građanaMalesije.

Mentalitet

- Siguran sam, poznajućimen-

talitet ljudi koji žive na ovom

prostoru da će se ovdjemnogo

odgovornije voditi računa i o

interesima građana i o intere-

sima države nego na nekim

drugimmjestima - naglasio je

Đukanović.

PredsjednikDPS-a jekazaoda

zna da su oni koji su dolazili u

Malesiju sa suprotnimnamje-

rama uvijek, s pravom doživ-

ljavali i ignorisanje i prezir.

Siguran sam, poznajući mentalitet ljudi koji žive na ovomprostoru da će se ovdjemnogo odgovornije

voditi računa i o interesima građana i o interesima države nego na nekimdrugimmjestima. Treba ispratiti

i ove nove falsifikatore svojih biografija koji dolaze ovdje u predizbornoj kampanji da predstave neku

svoju novu, navodno demokratsku politiku za Tuzi, za Podgoricu i za Crnu Goru - naglasio je Đukanović

Podsjetio je na pohod pristali-

ca SNP-a na Tuzi 1997. godine

nakon protesta nakon završe-

nih predsjedničkih izbora u

Crnoj Gori. Đukanović je po-

ručio da na sličan način treba

ispratiti i ove, kako je rekao,

nove falsifikatore svojih bio-

anticrnogorsku politiku na re-

ferendumu i koja je formirala

Sedmi bataljon da hapsi crno-

gorsku mladost da Crna Gora

ne bi ostvarila svoj cilj obnovu

nezavisnosti, da su bili pred-

vodnici onih rušilačkih prote-

sta po Crnoj Gori kada je Crna

Gora priznalaKosovo. Da i oni

i danas barjače trobojkom kao

državnomzastavom, uodnosu

na crnogorski državni barjak -

podsjećaĐukanović.

Prikrivanje

Lider DPS naglašava da, kako

kaže, ovepolitičarekoji želeda

prikriju neke stranice svoje

prošlosti, moramo podsjećati

dane bi ostaoprostor zamani-

pulaciju dijelom biračke jav-

nosti bilo gdje u Crnoj Gori, a

posebno ovdje.

- Da je bilo po njihovome po-

priličnobipostradaoiovajpro-

stor kao što bi postradala Crna

Gora i ostala bez svih ovih

ostvarenja - kazao je predsjed-

nik Demokratske partije soci-

jalista sinoć uTuzima.

Z.D.

grafija koji dolaze ovdje u pre-

dizbornoj kampanji da pred-

s t ave neku svo j u novu ,

navodno demokratsku politi-

ku za Tuzi, za Podgoricu i za

CrnuGoru,.

- Htjeli bi, nema nikakve sum-

nje, da nas zavaraju, da izbrišu

neke stranice iz svojepolitičke

biografije. Ali pamćenje, ra-

zum i iskustvo služi da im ka-

žemo, kada dođu ovdje, da

znamoda suoni bili diopartije

koja je jurišala na Tuzi – pod-

sjetići vas – SNP-a, da su bili

dio partije koja je predvodila

Građanska opozicija još nije razgovarala o kandidatu za šefa države

Joković: O predsjedničkim

izborima nakon lokalnih

PODGORICA

– Socijali-

stičkanarodnapartija zau-

zeće stavomogućnosti i na-

činu izlaskana

predsjedničke izbore tek

nakonzavršetka lokalnih

izbora–kazao je zaPobjedu

Vladimir Joković, predsjed-

nik tepartije.

- SNP još nema definisan stav

o tome, ali partijski organi će

se odrediti prema predsjed-

ničkim izborima nakon zavr-

šetkalokalnih–rekaojeJoko-

vić.

On je kazao da ni tzv. građan-

ska petorka do sada nije raz-

govarala omogućnosti i nači-

nu izlaska na predsjedničke

izbore.

General Daković u Skoplju

Potvrđena

politika

otvorenih

vrata

PODGORICA

- PrijemCrne

Gore u NATO predstavlja

potvrdu politike otvorenih

vrata tog saveza i poruku osta-

lim aspirantima za članstvo u

Alijansi, poručeno je na Konfe-

renciji načelnika generalštabo-

va zemalja članica Američko-

jadranske povelje (A-5).

Tema ovogodišnje Konferen-

cije, koja se održava u Skoplju,

je jačanje saradnje u okviru A-5

kao i dalji doprinos bezbjedno-

sti Alijanse.

Kako je saopšteno iz Ministar-

stva odbrane, predstavnici oru-

žanih snaga članica Američko-

jadranske povelje i predstavni-

ci nacionalnih gardi Sjedinjenih

Američkih Država čestitali su

Crnoj Gori punopravno član-

stvo u NATO.

Vršilac dužnosti načelnika

Generalštaba Vojske Crne

Gore, Ilija Daković, istakao je da

je sticanjem statusa ravnoprav-

nog, 29. člana velike porodice

najrazvijenijih zemalja svijeta,

Crna Gora ispunila jedan od

svojih najvažnijih spoljno-poli-

tičkih ciljeva.

- U ispunjenju tog cilja, nes-

porna je i evidentna uloga A-5

inicijative, koja je na našem

primjeru potpuno opravdala

svoju svrhu, rekao je on.

General Daković je podsjetio

da je Američko-jadranska

povelja proklamovala kao svoj

osnovni cilj podršku zemljama

aspirantima inicijative u nji-

hovomprocesu približavanja

Alijansi i lakšem ispunjenju tog

cilja.

R.P.

Udruženjemladih sa hendikepom traži izmjene izbornog zakona

Agencija počela terensku kontrolu u susret lokalnim izborima

Traže pristupačnost biračkimmjestima

ASK „češlja“ liste

sa najviše novca

PODGORICA

-Udruženje

mladih sahendikepomCrne

Gore (UMHCG) pozvalo je

skupštinskuRadnugrupu

daprilikomprimjeneprepo-

rukaOEBS-a izmijeni i Za-

kono izboruodbornika i po-

slanikaudijelugarantovanja

pravaosobama s invalidite-

tom(OSI) dabiraju i budu

birane.

Iz UMHCG su podsjetili da je

Ustavni sud donioOdluku ko-

jom je proglasio neustavnom

odredbu Zakona o izboru od-

bornika i poslanika koja je na

neprecizan, nezadovoljavaju-

ći ideklarativannačinpropisi-

vala pristupačnost biračkih

mjesta.

Izvršna direktorica UMHCG,

Aleksandra Pavićević, kazala

je da je Ustavni sud ukinuo

odredbu koja je propisivala da

prilikomodređivanjabiračkih

mjesta opštinska izborna ko-

misija je dužna da vodi računa

da olakša pristup biračkom

mjestuOSI.

Ona je podsjetila i da jeUstavni

sud u obrazloženju ove odluke

naveo da Zakonomnijesu defi-

nisani uslovi pristupa birač-

kom mjestu OSI u odnosu na

vrstuistepennjihovoginvalidi-

teta, već je diskreciona procje-

na tihokolnosti datačlanovima

opštinskeizbornekomisije,od-

nosno da se radi o odredbi de-

klarativnog karaktera.

Iakosmojoš2014. upozoravali

iukazivaliposlanicimadadata

norma nema imperativni ka-

rakter, te da je u potpunosti

neprimjenljiva, tadašnji po-

slanici crnogorske Skupštine,

kako oni iz pozicije, tako jed-

nako i poslanici opozicije su

smatrali da je preciznije defi-

nisanje i obavezivanje pristu-

pačnostibiračkihmjestanere-

alan zahtjevUMHCG - kazala

jePavićević.

R.P.

PODGORICA

-Agencija za

sprečavanjekorupcijepoče-

la je jučekontroluna terenu

političkih subjekatakoji su

prikupili najvišenovca za fi-

nansiranje izbornekampa-

nje za lokalne izborenaCe-

tinju, uMojkovcu, Petnjici i

Tuzima.

Kako je saopšteno, ASKprati i

kontroliše aktivnosti, prihode

i troškove svih političkih su-

bjekatakoji supodnijeli izbor-

ne liste za učešće na lokalnim

izborima.

- Počećemo kontrolu na tere-

nu onih koji sprovode najveći

broj aktivnosti u izbornoj

kampanji, odnosnokoji supri-

kupili najviše sredstava za fi-

nansiranje kampanje za lokal-

n e i z b o r e n a Ce t i n j u ,

Mojkovacu, Petnjici i Tuzima

- kaže se u saopštenju Agenci-

je dostavljenomPobjedi.

Krozneposredanuvidudoku-

mentaciju političkih subjeka-

ta, ASKće pratiti i kontrolisati

poslovanjepolitičkihsubjeka-

ta, posebno u dijelu iskazanih

troškova, kao i u dijelu ispu-

njavanja obaveze plaćanja

svihtroškovasaposebnogžiro

računa otvorenog za izbornu

kampanju.

- Po potrebi ćemo informacije

o troškovima za organizaciju

aktivnosti u izbornoj kampa-

nji tražiti i od pravnih ili fizič-

kihlicaangažovanihzaodrža-

vanja ovih aktivnosti - dodaje

se u saopštenju.

Iz Agencije su kazali da su, od

34 izborne liste koje su kandi-

dovane za učešće u izbornoj

kampanji, za 33 otvoreni po-

sebni računi za finansiranje

kampanje.

Iv.P.

-Vjerovatnoćemona jednom

odnarednihsastanakaotome

razgovarati i donijeti odluku.

Svaka partija, naravno, zadr-

žava pravo da može da pred-

loži svog kandidata i da sa

njim izađe na predsjedničke

izbore –kazao je Joković.

Naredni sastanak građanske

opozicijebićeodržanupone-

djeljak, a domaćin će biti Mi-

odrag Lekić i Demos. Pred-

stavnici Demokrata, SNP-a,

Ure, SDP-a i Demosa razgo-

varaće, kako je ranije Pobjedi

rečeno, o aktuelnoj političkoj

situaciji, mogućnostima pre-

vazilaženja problema i ostva-

renjuopozicionih ciljeva.

Prethodni sastanak održan je

u prostorijama SNP-a, nakon

čega je poslata poruka da da-

tum za prijevremene parla-

mentarne izbore ostaje opo-

zicioni zahjev, bez kojeg

nema ni povratka u parla-

ment.

I.K.

Knežević: Abazović bi mogao

ujediniti građansku opoziciju

- Demokratski front će odluku o učešću na predsjedničkim

izborima donijeti nakon predstojećih lokalnih izbora kada budu

poznati stavovi ostatka opozicije - kazao je funkcioner Fronta,

Milan Knežević.

Komentarišući izjavu predsjednika Socijaldemokratske partije

Ranka Krivokapića da bi opozicija mogla bojkotovati predsjed-

ničke izbore, Knežević je rekao da je ta izjava imala za cilj da

pošalje poruku unutar strukture građanske opozicije.

- Mislimda je Krivokapić svjestan da njega neće niko podržati

da bude predsjednički kandidat i da sada pokušava da zaustavi

svakog iz građanske opozicije da izađe sa nekimprijedlogom ili

da se kandiduje - kazao je Knežević agenciji Mina. On smatra da

se radi o pokušajumarginalizovanja lidera Građanskog pokreta

URA Dritana Abazovića, „koji po svimunutrašnjimparametrima

i javnommnjenju ima sve šanse da objedini građansku opozici-

ju i, ako se ne postigne dogovor o zajedničkompredsjedničkom

kandidatom, bude kandidat građanske opozicije.

Vladimir Joković

MiloĐukanović