Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Subota, 11. novembar 2017.

CrnomGorom

TIVAT

– Sekretarka Skupštine

opštine Ana Matijević podnije-

la je ostavku na tu i na funkc-

kiju zamjenice predsjednika

Opštinske izborne komisije.

Ona je taj potez najavila na

sjednici lokalnog parlamenta

održanoj 7. novembra.

Ostavku je dostavila arhivi,

Ivanu Novoselu predsjedniku

SO i Siniši Kusovcu predsjedni-

ku opštinskog odbora Demo-

kratske partije socijalista koju

ona predstavlja u Opštinskoj

izbornoj komisiji i u kojoj je

bila na potpredsjedničkom

mjestu.

Matijević će u ponedjeljak

objaviti zvanično obrazloženje

za podnošenje ostavke.

Spekuliše se da je uzrok

rasprava vođena na posljed-

njoj sjednici o ,,Odluci o riješa-

vanju stambenih potreba lica

koja bira ili imenuje SO i Pred-

sjednik Opštine i drugih lica čiji

je rad od posebnog interesa

za opštinu“. Ona je za razliku

od predlagača bila pri stavu,

što je na kraju i prihvaćeno, da

predsjednik SO ne može da

ima to ovlašćenje, već da je to

pravo Skupštine. Nakon toga

je sporna odredba izbačena iz

teksta.

Funkciju sekretarke Matijević

je obavljala od 2013. godine.

S.K.

AnaMatijević

Zabrana gradnje

ukinuta samo za

Perast i Stari grad

KOTOR

– Autori studije

„Procjenauticajanabaštinu

zaPrirodno i kulturno–isto-

rijskopodručjeKotora“

predložili suda seukinemo-

ratorijumna gradnjuuPera-

stu i Staromgradu, adaosta-

neuostalimdjelovima

Kotora. To je saopštenona-

kon jučerašnje sjedniceVla-

dekoja jeusvojila taj doku-

ment uokviru sprovođenja

akcionogplana za realizaciju

odlukakoje jedonioKomitet

Uneskaprošle godine.

Generalni direktor Direktora-

ta za kulturnu baštinu Alek-

sandar Dajković, na konferen-

ciji za medije govorio je o

sadržaju dokumenta. Kako je

istakao, HIA (Heritage Im-

pact Assessment) studiju je

izradio Arhitektonski fakultet

Univerziteta Crne Gore, uz sa-

radnju inostranog ICOMOS

eksperta, a reviziju eksperti

Uneska.

Preporuke

Obrađivač je imao zadatak da

pregleda i uskladi sve instru-

menteplaniranjakakobi seus-

postaviojasanokvirzaplanira-

nje i zapromovisanje održivih,

kompatibilnihoblika razvoja.

- Najznačajniji zaključci su da

seukazujenapotrebudefinisa-

njaprocjeneuticajanabaštinu,

kao proces i obavezu za sva

planska i projektna dokumen-

ta. Takođe, ukazuje se da izu-

zetna i univerzalna vrijednost

može biti ugrožena, ako ne i

izgubljena,ukolikosesvaplan-

ska dokumenta izvedu u pu-

nomobimu. Iz tog razlogapre-

poručeno je da se produži

moratorijum na gradnju, dok

se postojeća planska doku-

menta ne inoviraju, odnosno

nova ne izrade – kazao je Daj-

ković.

Izuzetak su, kazao je, projekti

koji su od javnog interesa, i ta-

kođe, za njih će važiti obaveza

izrade procjene uticaja na ba-

štinu. Prema njegovim riječi-

maautoristudijeprepoznalisu

pozitivne primjere i za njih

preporučiliukidanjemoratori-

juma.

- Dokument je pokazao da je

urbanistički projekat grad Pe-

rast i urbanistički projekat Sta-

ri grad Kotor predstavljaju po-

zitivne primjere i da za njih

nema potrebe da se produži

moratorijum – naveo je gene-

STUDIJAKVALITETNOURAĐENA:

Kotor

Autori studije upozorili su da izuzetna i univerzalna vrijednost Kotoramože

biti ugrožena, ako ne i izgubljena ukoliko se sva planska dokumenta izvedu u

punomobimu. Preporučili su da se produži moratorijumna gradnju, dok se

planska dokumenta ne inoviraju, odnosno nova ne izrade – kazao je generalni

direktor Direktorata za kulturnu baštinu Aleksandar Dajković

AleksandarDajković

ralni direktor Direktorata za

kulturnubaštinu.

Obaveze

Vlada je konstatovala da su u

studiji sveobuhvatno analizi-

rani i evidentirani kritični pro-

cesi, procedure i projekti, te

definisan njihov uticaj na ba-

štinu i predložene mjere za

smanjenje uticaja, u cilju oču-

vanja i zaštite integriteta i au-

tentičnostiizuzetneuniverzal-

ne vrijednosti tog područja.

- U diskusiji je ocijenjeno da

jedokument izrađenprofesi-

onalno i odgovorno. Pred-

sjednik Vlade je ocijenio, za-

ključujući raspravu po ovoj

tački dnevnog reda, da studi-

ja pokazuje visok stepen sa-

glasnosti svih subjekata i po-

d r a z umi j e v a o b av e z u

saniranja i daljeg očuvanja

prostora – navedeno je u sa-

opštenju.

Unesko

Na sastanku Komiteta Uneska

u Istanbulu u julu 2016, Crna

Gorajestrogoopomenutazbog

odnosa prema području Koto-

ra. Iskazana je briga za univer-

zalne vrijednosti Unesko pod-

ručjakojesuKotorpreporučile

zatajstatusiistaknutodatakva

pozicijaozbiljnoprijetidapro-

blematizuje status Kotora na

Uneskovoj listi svjetske bašti-

ne. Pola godinenakon togaMi-

nistarstvo kulture pripremilo

je akcioni plan za ispunjavanje

zahtjeva Uneska. Pored osta-

log, njime je predviđeno da se

do 1. decembra 2017. godine do

kadajeUneskoostaviorokVla-

di, pored ostaloga da se revidi-

ra sistem upravljanja zaštiće-

nim područjem Kotorskog

zaliva, donesu nove studije za-

štite kulturnih dobara za izra-

du PUP-a Kotora, odnosno

prostornogplanaobalnogpod-

ručja, te napravi niz tzv. HIA

studijaprocjeneuticajanakul-

turno i prirodno nasljeđe pri-

mjene planskih dokumenata,

kao i gradnje konkretnih obje-

kata poput mosta Verige i

stambeno-turističkihnaselja u

Kostanjici, Morinju i na Prča-

nju, te planirane zaobilaznice

okoKotora.

Krajem marta uveden je pri-

vremeni moratorijumna grad-

njuuKotoru.

C.G.

HIA studiju je izradio

Arhitektonski fakultet

UCGuz saradnju ino-

stranog ICOMOS ek-

sperta, a reviziju

eksperti Uneska

Tivat:

Sekretarka

SO podnijela

ostavku

Prihvaćena informacija o dva finansijska sporazuma sa EK

Za prekogranične projekte

skoro 90miliona eura

PODGORICA

– CrnaGora,

Albanija, Kosovo,Hrvatska i

Bosna iHercegovina za rea-

lizacijubilateralnih preko-

graničnihprograma sarad-

nje (Ipa II) imaće tokom

narednih sedamgodinana

raspolaganjuoko

90.000.000eura. Kako je

nakon sjedniceVladeobja-

snio sekretaruMinistarstvu

evropskihposlovaMiodrag

Radović topredviđajudva

važna finansijska sporazu-

maEvropskekomisije i tih

država.

Albanija će na raspolaganju

imati 13.800.000milionaeura,

uključujući i nacionalno kofi-

nansiranje, pri čemu pro-

gramskopodručjeuCrnojGo-

ri obuhvata 12 opština.

-Potpisivanjem tog sporazu-

ma biće omogućena realizaci-

ja aktivnosti čiji je cilj pobolj-

šan j e soc i o - ekonomske

PODGORICA

– Vlada je juče

donijela odluku o transforma-

ciji Javnog preduzeća Regi-

onalni vodovod crnogorsko

primorje u društvo sa ograni-

čenomodgovornošću.

U saopštenju objavljenom

nakon sjednice, objašnjeno

je kako se transformacijom

Regionalnog vodovoda

Crnogorsko primorje postiže

usklađivanje sa Zakonomo

regionalnom vodosnabdije-

vanju Crnogorskog primorja

i Zakonomo unapređenju

poslovnog ambijenta.

Na jučerašnjoj sjednici

usvojen je Koncesioni akt za

dodjelu koncesije za pružanje

lučke usluge – lučke pilotaže u

Luci Kotor i u Bokokotorskom

zalivu.

Vlada je zadužila Lučku upra-

vu da imenuje tendersku

komisiju koja će organizovati

i sprovesti postupak javnog

nadmetanja za dodjelu kon-

cesije.

-U raspravi je ocijenjeno da

će koncesioni uslovi obezbi-

jediti sigurniju plovidbu ovim

dijelomunutrašnjih voda Crne

Gore, uz ostvarenje značajnih

prihoda od fiksne i varijabil-

ne koncesione naknade na

godišnjemnivou– navedeno

je u saopštenju.

M. P.M.

JP Regionalni

vodovod

transformisano

u d.o.o

situacije u prihvatljivim po-

dručjima, kroz snaženje sa-

radnje i zajedničkihinicijativa

u sljedećim prioritetnim sek-

torima: zapošljavanje, mobil-

nost radne snage i socijalne i

kulturne inkluzije sa obije

strane gradnice, zaštita život-

ne sredine, kao i promocija tu-

rizma, kulturne i prirodne ba-

štine od obostranog interesa

za građane Crne Gore i Alba-

nije – rekao je sekretar Rado-

vić.

Ukupna vrijednost programa

predviđenog finansijskim

sporazumom sa Kosovom je

9.700.000 eura, uključujući i

nacionalno kofinansiranje, i

njimje,takođe,obuhvaćeno12

opština iz naše države.

Sporazumomo saglasnosti iz-

među Hrvatske, Bosne i Her-

cegovine i Crne Gore obuhva-

ćeno je deset opština sa

teritorije Crne Gore, dok će

sve tri zemlje na raspolaganju

imati 67.000.000 eura, uklju-

čujući nacionalno kofinansi-

ranje.

Kakojeobjasnio,programiIpe

II sprovode se u okviru politi-

ke proširenjaEvropske unije.

Ciljimjepromovisanjedobro-

susjedskih odnosa i društve-

no-ekonomski razvoj kroz

implementaciju zajedničkih

inicijativanalokalnomi regio-

nalnomnivou.

C.G.

MiodragRadović

Platiće 1.100 eura zbog

reklamiranja „Rič bejbi“

HERCEGNOVI

– Preduzeće

„Savina DSD“ u okviru koga

posluje diskoteka „Rič bejbi“,

osnivača Duška Roganovića,

kažnjeno je sa 1.000 eura

zbog nedozvoljenog lijepljenja

plakata na autobuskim staja-

lištima. Direktoru Saši Dabo-

viću, kao odgovornom licu u

preduzeću, izdata je novčana

kazna od 100 eura.

Kako obavještavaju iz Službe

komunalne policije, na nedav-

no očišćenim autobuskim sta-

jalištima u Meljinama, Zelenici,

na petlji u Igalu i na raskrsnici

Jadranske magistrale i Ulice

Orjenski bataljon, zalijepljeni

su plakati kojima se reklamira

diskoteka „Rič bejbi“.

- Ista praksa će se nastaviti i

biće preduzete mjere protiv

svih koji narušavaju izgled

novskih ulica lijepljenjem

propagandnog materijala,

izvan za to predviđenih mjesta

- upozoravaju iz Službe komu-

nalne policije.

Ž.K.

Novska Komunalna policija kaznila „Savina DSD“

Vlada usvojila studiju HIA i preporučila nastavakmoratorijuma u Kotoru