Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Subota, 11. novembar 2017.

Hronika

PODGORICA

–Crnogorska

policija realizovala je sedmu

akciju, usmjerenuna suzbija-

njedjelovanjaorganizovanih

kriminalnihgrupa i zaplije-

nilauTivtumuniciju, drogu,

novac i automobile.

Protiv Dare Ivošević (30) iz

Tivta biće podnijete prijave

zbog osnovane sumnje da je

počinila krivična djela nedo-

zvoljeno držanje oružja i ek-

splozivnihmaterijaiomoguća-

vanje uživanja opojnihdroga.

U pretresima su oduzeta dva

vozila, šest mobilnih telefona i

više SIMkartica različitihmo-

bilnih operatera, tri komada

pištoljskemunicijekalibra 7,62

milimetara. Zaplijenjeno je i

više staklenih bočića sa meta-

donom, 2.390 eura za koji se

sumnja da su stečene proda-

jom narkotika, vaga, metalni

boks i više predmeta veće vri-

jednosti za koje se sumnja da

su predati kao zalog za opojne

droge.

Pojašnjeno je da su 8. novem-

bra pretreseni stan i prostorije

koje koristi više bezbjednosno

interesantnihosoba

- Nakon pretresa u službene

prostorije radi sprovođenja

postupkakriminalističkeobra-

de privedene su tri osobe – sa-

opšteno je iz policije.

Akciju „Boka“ realizovali su

službenici Sektora kriminali-

stičke policije sa službenicima

Odjeljenjabezbjednosti Tivat i

uz podršku Specijalne antite-

rorističke jedinice, u nastavku

aktivnosti koje sepreduzimaju

s ciljemborbeprotivorganizo-

vanih kriminalnih grupa na

područjuBokeKotorske.

Službenici Uprave policije su,

uaktivnostimakojesprovodeu

borbi protiv organizovanog

kriminala, a koje koordinira

Sektorkriminalističkepolicije,

u sedam akcija koje su realizo-

vane od početka oktobra,

pretresli 104 lokacije na jugu i

sjeveru, i to na lokacijama koje

koriste članovi OKG i njima

bliske osobe. Privedeno je više

osoba od kojih su zaplijenili

oružje, municiju, skupocjene

automobile, drogu, sredstva

komunikacije, ugovore, doku-

menta, novac i druge stvari.

Više osoba je uhapšeno zbog

zelenaštva, ilegalnog posjedo-

vanja oružja i zloupotrebe

droge. Sve što je oduzeto biće

vještačeno u Forenzičkom

centru radi utvrđivanja porije-

kla, odnosno eventualne pove-

zanosti sa počinjenim krivič-

nimdjelima.

Iz policije navode da će nasta-

viti sa aktivnostimanaotkriva-

nju, sprečavanju i suzbijanju

organizovanog kriminala.

A.G.

PODGORICA

– Inspektor

za borbu protiv droge i kri-

jumčarenja Marko Drobnjak

ranjen je juče na Bulevaru

Save Kovačevića kada je

pritekao u pomoć ženi koju

je napao razbojnik i oteo joj

novčanik.

Drobnjaka je napadač dva

puta ubo nožem i pobjegao.

Inspektor je prevezen u Kli-

nički centar, gdje mu je pru-

žena pomoć i konstatovano

je da povrede nijesu opasne

po život.

Do zaključenja lista, Drago

Pajković nije uhapšen, a poli-

cija intenzivno radi na hapše-

nju osumnjičenog.

Kako je sinoć za Pobjedu

kazao Drobnjak, sve se odi-

gralo kada se vraćao s posla,

na Bulevaru Save Kovače-

vića.

- Primijetio sammuškarca

kako bježi sa novčanikomu

rukama, a za njim trči gospo-

đa – ispričao je Drobnjak.

Naveo je da je odmah bilo

jasno da je počinjeno krivično

djelo, zbog čega je trčao za

njim i sustigao ga kod soli-

tera.

- Dok sampokušavao da ga

sustignmem i uhapsim, više

puta samponovio da sam

policajac, na što se on oglu-

šio. Kod solitera u blizini Gin-

taša samuspio da ga susti-

gnem, ali je on pružao otpor.

U jednommomentu izvadio

je nož veće oštrice i ubome u

nogu – ispričao je Drobnjak za

Pobjedu.

Kako je dodao zbog povre-

da nije bio umogućnosti da

ustane i nastavi potjeru za raz-

bojnikom, koji je to iskoristio i

pobjegao između zgrada.

O napadu na svog službeni-

ka, Uprava policije sinoć je

saopštila da policajci Centra

bezbjednosti Podgorica raspo-

lažu operativnim saznanjima o

Policija traga za DragomPajkovićemzbog sumnje da je napao služb

Inspektor

ranjendok je

pokušavao

da spriječi

razbojništvo

identitetu osumnjičenog.

- Drobnjak, koji je službenik

Odsjeka za borbu protiv droge,

nije bio na dužnosti kada je

pokušao da sustigne počinioca

razbojništva, a svojimpostup-

kompokazao je izuzetnu ličnu

ULCINJ

–Policajki Vesni

Todorović (51), uhapšenoj u

akciji „Bosfor“ određeno je

zadržavanjedo72 sata, dok

jenjenakćerkaKarnelaŠće-

kić (32) puštenada sebrani

sa slobode.

Todorović se sumnjiči da je

počinila krivično djelo zlou-

potrebe službenog položaja u

sticaju sa krivičnim djelom

falsifikovanje ispraveusaizvr-

šilaštvu, a Šćekić za falsifiko-

vanje isprave u saizvršilaštvu.

Kako istražitelji sumnjaju,

Todorović je duže vrijeme

kćerki odavala informacije iz

sistema o kretanju stranih dr-

žavljana-pretežnoturskih, za

koje policija ima operativna

saznanja da su iz kriminalnih

struktura. Šćekić je te infor-

macijeprenosila,azatojeuzi-

mala novac.

Kako se navodi u saopštenju

policije, one su, kako se sum-

nja, u junu 2017. godine po do-

govoru, nabavile lažni pasoš

radi prodaje, koji su predale

turskomdržavljaninuza5.000

eura.

-K.Š. je, kakose sumnja, 10. ju-

na turskom državljaninu O.U.

predala lažnu javnu ispravu i

na ime teuslugeprimilanovac

u dva navrata, i to 10.06.2017.

godine iznos od 3.000 eura,

koji je, kako se sumnja, lično

preuzela, i 06.07.2017. godine

ostatak novca, u iznosu od

2.000eura koji jeK. Š. preuze-

laprekoWesternUniona–na-

vodi se u saopštenju.

A.G.

Osumnjičenemajka i kćerka za zloupotrebu i falsifikovanje saslušane kod tužioca

Todorović zadržana, Šćekić puštena na slobodu

Sedma akcija policije pod nazivom „Boka“, prijava protiv Tivćanke

Zaplijenjeni automobili,

droga, novac, municija...

Sa jedneod

ranijihakcija

Bulevar SaveKovačevića

PODGORICA

–Bivšemšefu

srpske žandarmerijeBrati-

slavuDikiću i srpskimdr-

žavljanimaSrboljubuĐor-

đeviću, DraganuMaksiću i

MilanuDušiću, koji se terete

da suučestvovali upripre-

manju terorističkihnapada

nadanparlamentarnih iz-

bora 16. oktobraprošle godi-

ne, produžen jepritvor. Od-

luku jedonijelovijećeVišeg

suda.

Osim Đorđevića, Maksića,

Duševića iDikićanaoptužnici

je još 11 osoba zbog sumnje da

su učestvovali u pripremanju

napada 16. oktobra prošle go-

dine.

Za organizatore kriminalne

grupe terete se ruski državlja-

ni Eduard Šišmakov i Vladi-

mir Popov, za koje crnogorsko

Specijalno tužilaštvo tvrdi da

su pripadnici ruske obavje-

štajne službeGRU.

Njima će se suditi u odsustvu,

a stavlja im se na teret stvara-

nje kriminalne organizacije i

terorizamupokušaju.

Među optuženima se nalaze i

srpski državljani Nemanja Ri-

stić i Predrag Bogićević, koji

su optuženi da su pomagali

Rusima u pripremi teroristič-

kog plana. Srbija je, međutim,

odbila da ih izruči Crnoj Gori.

Ključni svjedoci Tužilaštva,

MirkoVelimirović saKosova i

Saša Sinđelić iz Beograda, ot-

krili su namjere terorističke

grupe. Velimirović je uslovno

osuđen, a Sinđeliću je dodije-

ljenstatussvjedokasaradnika.

Do sada je sporazumoprizna-

nju krivice u ovom slučaju

potpisalo osamsrpskihdržav-

ljanakojisupristalidauzatvo-

ru provedu po pet mjeseci.

Prema optužnici, dio zavjere

činili su i visoki funkcioneri

DF-a Andrija Mandić i Milan

Knežević, koji su odbacili op-

tužbe, tvrdeći da je proces

montiran.

BratislavDikić

Produžen pritvor optuženima za pokušaj terorizma

Dikić i ekipa

ostaju iza brave

PRANJENOVCA:

Nakon šest mjeseci dvojica

osumnjičenih napustili Spuž

Vujisić i Šćepanović na slobodi,

Nikolić ostaje u ZIKS-u

PODGORICA

-DejanVuji-

sić, direktorPokreta zapro-

mjene (PzP) i sekretar te

partijeŽeljkoŠćepanović,

osumnjičeni zapranjenov-

ca, juče sunakon šestmjese-

ci napustili Zavodza izvše-

njekrivičnih sankcijau

Spužu.

Knežević: Edi

jemoj drug

Jedan od lidera Demo-

kratskog fronta Milan

Knežević saslušan je juče u

svojstvu svjedoka u istrazi

o pranju novca.

Knežević je kazao da mu

je Edi (Eduard Šišmakov)

rekao da učini sve što je

u njegovoj moći da pomo-

gne glavnom specijalnom

tužiocu Milivoju Katniću.

- Sa žaljenjem konstatujem

da njemu pomoći nema.

I ja samdanas, tek skoro

godinu dana od parlamen-

tarnih izbora zaključio da

je Milivoje Katnić u stvari

izdao DF, jer kad god sam

ja pitao Edija šta ćemo sa

Telekomom, Limenkom,

KAP-om, 100.000 dolara

koje je promijenio Migo

Stijepović (Slavoljub) onmi

je rekao da će Sinđa (Saša

Sinđelić) i lideri DPS-a zavr-

šiti taj dio posla i da nije

na meni da o tome razmi-

šljam. Ja samga naravno

poslušao jer je Edi moj

drug - rekao je Knežević

nakon saslušanja.

Upritvoru jeostaobiznismen

Momir Nikolić koji se tereti

da je sa liderom Pokreta za

promjeneNebojšomMedoje-

vićem bio na čelu kriminalne

grupe koja je prala novac.

Vujisićev i Šćepanovićev bra-

nilac, advokat DraženMedo-

jević kazao je da su u istrazi

saslušani svi svjedoci i da ne

postoji osnov za produženje

pritvora njegovimklijentima.

- Tužilaštvo nije stavljalo pri-

jedlogzaproduženjepritvora

apomommišljenjunepostoji

ni osnov za to. Tako da je na

moj zahtjev za ukidanje pri-

tvora Tužilaštvo dalo sagla-

snost, a sudija za istragu do-

niorješenjeoukidanju–kazao

jeMedojević.

Sa druge strane, Nikolić je

ostaoupritvoruzbogopasno-

sti od bjekstva ali Medojević

očekujeda sudija i njegapusti

da se brani sa slobode.

-On jedržavljaninCrneGore,

ali i državljanin Bosne i Her-

cegovine. Izanjegasampred-

ložio jemstvo kao alternativu

da bude pušten, da će se

odazvati na svaki poziv suda.

Očekujemda će sudija za koji

dan i njemu ukinuti pritvor –

obrazložio jeMedojević.

Specijalnodržavnotužilaštvo

sumnjiči Nikolića i Nebojšu

Medojevića da su formirali

kriminalnu grupu i davali in-

strukciječlanovimateorgani-

zacije, među kojima su i akti-

visti PZP-a i Demokratskog

fronta, da u legalne tokove na

teritoriji CrneGore stave više

stotinahiljadadolarakojepo-

tiču iz kriminalne djelatnosti.

A.G.