Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Petak, 10. novembar 2017.

Društvo

PODGORICA

Sindikat

doktoramedicineoptužio je

Ministarstvozdravljadaveć

mjesecpritiskajudiodelega-

tau skupštini Ljekarskeko-

morekakobi „nasilno spro-

vodili nezakonitupolitiku

miješanjau izborpredstav-

nika ljekarskog esnafa“.

Predsjednica ovog sindikata

Milena Popović-Samardžić

apeluje na ljekare da rade po

savjesti i sa jednimciljem, vra-

ćanju dostojanstva profesiji,

jer kako naglašava „niko ne

može braniti ljekarsku struku

bolje od ljekara“.

Grupa ljekara, članova Ljekar-

skekomore, podnijela jeuuto-

rak zahtjev predsjedniku

Skupštine te organizacije Ne-

bojši Sekuliću da u roku od

mjesec zakaže sjednicu na ko-

joj će se, izmeđuostalog, razri-

ješiti aktuelno rukovodstvo.

Zahtjevsupotpisala32delega-

ta,odukupno49,ameđunjima

jeizamjenikpredsjednikaLje-

karske komore Jovan Ivović.

Predsjednik Ljekarske komo-

re dr Aleksandar Mugoša po-

tvrdio je da će se Skupština

održati zamjesecdana.Onpo-

ručuje da će na toj sjednici lje-

kari imati priliku da argumen-

tuju razloge za podržavanje

inicijative koju je, kako tvrdi,

organizovalo Ministarstvo

zdravlja.

- Radujem se sjednici na kojoj

ćeljekaripokazatidalistvarno

zaslužujemo bolje ili nam je

mjesto namarginama društva.

Vjerujem da će crnogorska

javnost, nakon sjednice, pono-

vo biti pozitivno iznenađena –

saopštio je drMugoša.

Čelnici Ljekarske komore u

aprilu su podnijeli tužbu

Upravnom sudu protiv rješe-

njaMinistarstva zdravlja da je

uprava ovog esnafskog udru-

ženja izabranamimo Statuta.

UMinistarstvusuuvišenavra-

ta tvrdili da izbor Mugoše i

Ivovića nije u skladu sa Statu-

tom, prema kojempredsjedni-

ka i njegovog zamjenika bira

Skupština, na prijedlog izvrš-

nog odbora.

Sl.R.

PODGORICA

Igračke

Pokemon i Snežana sa

patuljcima, nepoznate

robne marke, povučene

su sa crnogorskog tržišta,

jer je u njima pronađena

nedozvoljan količina

hemijske supstance ftalata

koja može da šteti zdravlju

djece.

Opasne igračke bile su na

tržištu, u slobodnoj prodaji

godinu dana.

- Ove igračke predstavljaju

ozbiljan rizik za potrošače.

Prodavane su na tržištu

naše države od 7. novem-

bra 2016. do 1. novembra

2017. Imaju 6,6 odsto fta-

lata pomasi, a dozvoljena

vrijednost je 0,1 odsto

- piše u obavještenju uvo-

znika „DADO M“.

Oni su pozvali one koji

su kupili sporne lutke da

ih vrate i biće im vraćen

novac.

K. J.

PODGORICA

Želimoda

stvorimouslovedaportal e-

upravebude centralnomje-

stozapružanjeusluga građa-

nima i privredi –poručila je

sinoćministarska javneupra-

veSuzanaPribilović, otvara-

jući drugi forum„Digitalne

inovacijeu javnoj upravi –bu-

dućnostCrneGore“.

Forum organizuju Britanska

ambasada i Udruženje britan-

skih alumnista u Crnoj Gori

(MAUK).

- Ova inicijativa dolazi od mla-

dih koji su svoje znanje nado-

građivali u Velikoj Britaniji što

predstavlja veliki doprinos ne

samo za unapređenje crnogor-

sko britanskih odnosa već i za

ukupanrazvojCrneGore. Isku-

stvo Velike Britanije, njenih

stručnjaka i partnera koji svo-

jim radom prednjače u ovoj

oblasti biće od velikog značaja

za napore Crne Gore da kreira

modernuiefikasnujavnuadmi-

nistraciju–kazala jePribilović.

Ona je dodala da je opredjelje-

nje Crne Gore u pružanju jav-

nih usluga digitalna transfor-

macija čiji je cilj veći nivo

otvorenosti i transparetnosti

javnih institucija, odnosno for-

miranje efikasne javne uprave

kojukarakterišerastpovjerenja

građana unjen rad.

- Jedan od ključnih pravaca u

transformaciji javne uprave je

inovativni pristup usluga koje

pružaju. Inovacije ne podrazu-

mijevaju isključivo tehnološki

razvoj –poručila jePribilović.

BritanskaambasadorkauCrnoj

Gori Alison Kemp kazala je da

jeradujepovećanbrojstipendi-

ja koje se iz njene države nude

crnogorskimstudentima.

N.K.

„Šetnjomzamir“ obilježenMeđunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma

PODGORICA

NaMeđu-

narodni danborbeprotiv

fašizma i antisemitizma9.

novembar, tu smoda zajed-

noprošetamo, da se raduje-

momiru i poručimoda će-

mo seuvijekboriti za

slobodu jer je tonašabu-

dućnost i naš izbor –poru-

čio je juče generalni sekre-

tar Savezaudruženja

boracaNOR-a i antifašista

CrneGoreDraganMitov

Đurović.

„Šetnjom za mir“ Podgoriča-

ni su juče pokazali otpor fa-

šizmu i antisemitizmu, pa su

u to ime cvijeće na spomenik

Partizanu borcu na brdu Go-

rica položili borci, učenici

osnovnih i srednjih škola,

profesori, nastavnici, mališa-

ni iz vrtića.

Manifestaciju koja je trajala

više od dva sata organizovao

je Savez udruženja boraca

NOR-a i antifašista u saradnji

sa Udruženjem boraca glav-

nog grada i Kulturno-infor-

mativnim centrom „Budo

Tomović“.

Đurović je kazao da je šetnja

znaksjećanjanaonekojusuu

Drugom svjetskom ratu bili

žrtvefašizmadabismomida-

nas imalimir.

- Zajedno sa najmlađima će-

mo da se borimo za slobodu

jer je to naša budućnost - re-

kao je on.

Direktorica KIC-a Snežana

Burzan rekla je da ćemanife-

stacija starije i iskusnije da

podsjeti, a mladima biti pou-

kadasuljubav, dobrota i život

u slobodi i međunacional-

nom i međureligijskom skla-

du progres društva i čovje-

čanstva.

- Crnogorci su uvijek bili na

strani pravde, istine i slobo-

darstva. Uvijek nam je naše

ognjište bilo najtoplije, a ne-

kada smo ga čuvali uz puno

žrtava - rekla jeBurzan.

Studentkinja druge godine

Pravnog fakulteta u Podgori-

ci Tijana Vidaković poručila

je da je antifašizam najveća

vrijednost koju može braniti

slobodna država.

Antifašizamnajveća

vrijednost slobode

Crnogorci

su uvijek

bili na strani

pravde, istine

i slobodarstva.

Uvijek nam je

naše ognjište

bilo najtoplije, a

nekada smo ga

čuvali uz puno

žrtava - rekla je

Snežana Burzan

Studenti ne znaju što se dogodilo 13. jula 1941.

Istraživanja koja je uradio

Centar za građansko obrazo-

vanje o tome koliko crnogor-

ski studenti znaju o antifaši-

stičkomotporu u XX vijeku

u Crnoj Gori, regionu i Evropi

pokazalo je da čak njih 76,07

odsto ne zna da se 13. jula

1941. godine desio ustanak

u Crnoj Gori protiv fašističke

okupacije.

- Više od polovine studenata

UDG 53,3 odsto i više od 1/3

studenata Pravnog fakulteta

UCG-a ne zna da se tada

desio ustanak po kojemCrna

Gora obilježava jedan od naj-

značajnijih državnih praznika

- piše u saopštenju CGO.

Čak 74,64 odstomladih ne

zna kada se antifašizam kao

pokret razvio.

- Najbolje znanje pokazali su

studenti/kinje Filozofskog

fakulteta UCGmeđu koji-

ma je 82 odsto njih znalo

odgovore, a nešto lošiji su

bili studenti/kinje UDG i Eko-

nomskog fakulteta UCG-a sa

po 60 odsto netačnih odgo-

vora - piše u saopštenju te

nevladine organizacije.

Među ličnostima koje su sim-

bol antifašizma, studenti naj-

češće navode Josipa Broza

Tita (72,5 odsto), Vinstona

Čerčila (61,79 odsto) i Frenkli-

na Ruzvelta (56,43 odsto).

- Skoro jedna četvrtina crno-

gorskih studenata (24 odsto)

navodi Krsta Popovića kao

antifašistu, iako se radi o

kontroverznoj ličnosti crno-

gorske istorije, koja je bila u

bliskoj vezi sa fašističkom

Italijom - piše u saopštenju

CGO.

Terensko istraživanje je spro-

vedeno od 1. do 6. novembra,

među 280 studenata, 230

sa Univerziteta Crne Gore

(UCG) i 50 sa Univerzitata

Donja Gorica (UDG) starosne

dobi od 18 do 30 godina.

- Antifašizam je amanet koji

sumladimgeneracijamaosta-

vili oni kojima je mladost

ostalakraj pušaka i na vrhovi-

ma bajoneta. Danas je zada-

takdaočuvamotuidejuidase

trudimo da ova ideja bude

afirmisanaštovišeidaštoviše

mladih posjećuje ovakve do-

gađaje i da svakako budu po-

nosni na našu istoriju – rekla

jeVidaković.

Šetnja i u

Nikšiću

NIKŠIĆ

U organizaciji

UBNOR-a i antifašista juče

je „Šetnjom za mir“ i u

Nikšiću obilježen Među-

narodni dan borbe protiv

fašizma i antisemitizma.

Prema riječima predsjed-

nika ove organizacije

Slobodana Bata Mirjačića

naš narod je zajedno sa

svimnarodima svijeta

dijelio i dijeli slobodarsku

tradiciju i vječnomladu

borbu protiv čizme fašiz-

ma, koja je u smrt odvela

blizu 70miliona ljudi.

Profesor Budimir Damja-

nović, govorio je o „Kri-

stalnoj noći“, koja se desi-

la upravo na 9. novembar

1938. godine kada se

desiomasovni pogrom

Jevreja u Njemačkoj, gdje

je nestao svaki vid huma-

nizma i ljudskih prava.

- O povredama ljudskog

dostojanstva, diskrimi-

naciji i kršenju ljudskih

prava, nepravdi i nasilju

potrebno je govoriti

javno i sa jasnomosudom

- poručio je Damjanović.

M. R.

Istoričar Slavko Burzanović

smatradaseofašizmunesmi-

je govoriti samo kroz istoriju

jer je svaki oblik proganjanja

„izvorište fašizma i jezgro iz

koga se fašizamjavlja“.

- Ne postoji mjerna jedinica

kojomsemože izraziti količi-

napatnjekojuječovječanstvo

zbog fašizma pretpjelo – ka-

zao je on.

Potpredsjednica Saveza

udruženjaNOR-a i antifašista

Branka Nikezić kazala je „da

mir ne smije biti kratak pre-

dah izmeđudva rata“.

- Čuvajte mir kao zjenicu oka

svoga. Zločini fašizma uDru-

gom svjetskom ratu nikada

neće biti zaboravljeni - poru-

čila je ona.

K.J.

I najmlađi dioantifašističke šetnjezamir

Sindikat doktoramedicine o sporu u Ljekarskoj komori

Struku niko nemože

braniti bolje od ljekara

Znanjemdomoderne i

efikasne administracije

Saotvaranja foruma sinoćuPodgorici

Opasne igračke u

prodaji bile godinu

Pokemon i

Snežana sa

patuljcima

povučeni

sa tržišta

MilenaPopović-Samardžić