Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Petak, 10. novembar 2017.

Društvo

PODGORICA

-Ministar-

stvoprosvjete formiralo je

radnugrupuza izradupri-

jedloga zakonaoakadem-

skomintegritetukojimće,

izmeđuostalog, dabude

uređenopitanjeplagijata, a

predsjednicaovog tijela je

pomoćnicaministraMube-

raKurpejović, saznajePo-

bjeda.

Kurpejović je za naš list po-

tvrdila ovu informaciju i ka-

zala da će radna grupa prvu

sjednicu održati poslije 20.

novembra.

- Imaćemo dodatnu pomoć

Savjeta Evrope kroz angažo-

vanje eksperata u ovoj oblasti

- saopštila je ona.

Predviđeno je, prema njenim

riječima,daseprijedlogzako-

nautvrdi tokom2018. godine.

Akademski integritet je, kako

je pojasnila, velikim dijelom

vezanzapitanjeplagijata,koji

ne smije biti prihvatljiv, prije

svega, sa etičkog stanovišta, a

onda i zakonskog.

-Usvajanjezakonaoakadem-

skom integritetu ima cilj, iz-

međuostalog, dapreventivno

djeluje na eventualni plagija-

rizamkrozpropisivanjeodre-

đenih normi kojima će se dati

smjernice za akademski inte-

gritet, pojašnjenje samog pla-

gijata i posljedica i drugo - re-

kla je ona.

Uradnoj grupi supredstavni-

ci Ministarstva prosvjete,

univerziteta, nevladinih or-

ganizacija, Studentskog par-

lamenta i Kancelarije Savjeta

Evrope. SaUniverzitetaCrne

Gore članica ovog tijela je

doc. dr Sanja Peković, saUni-

verzitetaAdriatikprofesordr

RadeRatković,saUniverzite-

taDonjaGoricadrJelenaĐu-

rišić, a sa UniverzitetaMedi-

teran doc. dr Srđa Božović.

Predstavnici Ministarstva

prosvjete u ovom tijelu su,

osim Kurpejović i Mijajlo

Đurić i Biljana Mišović. U

ime Studenstkog parlamenta

Univerziteta Crne Gore dio

tima jeBogdanRačić, aMiloš

Bošković predstavlja Pro-

gramsku kancelariju Savjeta

Evrope u Podgorici - projekti

u obrazovanju. Predstavnica

NVO sektora jeMira Popović

iz Centra za građansko obra-

zovanje.

Ranije je ministar prosvjete

Damir Šehović saopštioda će

izradom ovog zakona, izme-

đu ostalog, sistemski riješiti

problem plagijarizma u Cr-

noj Gori. Ministarstvo pro-

svjete i Univerzitet Crne Go-

re nedavno su, takođe,

nabavili i softver protivplagi-

jarizma iThenticate koji je u

svijetu najpoznatiji servis za

otkrivanje plagiranih radova.

N.Đ.

PODGORICA

–AdvokatNi-

kolaMartinović, zastupnik

smijenjene rektorkeUni-

verzitetaCrneGoreRadmi-

leVojvodić, podnio jeVr-

hovnomsudužalbuna

rješenjeUpravnog sudakoji

seproglasionenadležnimu

slučaju tužbeVojvodićpro-

tivUniverziteta zbogneza-

konite smjene.

Vojvodić je tražila poništenje

odlukeUpravnog odboraUni-

verziteta Crne Gore od 3. ok-

tobra kojom je razriješena

dužnosti rektorke.

Upravni sud je zaključio da je

nenadležan i uputio Vojvodić

naOsnovni sud.

Žalba

Martinović je u žalbi, pored

ostalog naveo, „da semože za-

ključitidaprvostepenisudpo-

zivanjemnaodredbečl. 14st. 2

tač. 3aZakona o sudovima i na

Zakon o državnimslužbenici-

ma, očigledno smatra da se po

podnijetoj tužbi rješavaju pi-

tanja iz oblasti radno pravnih

odnosa“, s čim on nije sagla-

san.

- Zaključak Upravnog da se u

konkretnoj stvari radi o rad-

nopravnom sporu ( jer oči-

glednonema spora sa sindika-

tomposlodavcemili povodom

štrajka)jepogrešan–ocjenaje

Martinovića.

Podsjeća da je Vojvodić razri-

ješena dužnosti rektorke te da

u njenom slučaju Univerzitet

na bilo koji način nije odluči-

vao „o radnopravnom statusu

tužilje, niti o bilo kojempravu

koje proističe iz radnog odno-

sa“.

- Univerzitet nije ni mogao

odlučivati o radno pravnom

statusutužilje, niti onekom

pravu iz radnog odnosa,

jer prvobitno donijetom

odlukomo izboru na mje-

sto rektora, nije odlu-

čivanootimpravima,

niti je tom odlukom

zasnivan radno

PODGORICA

–Prošle godi-

ne, zaprogramEko školau

kojemdjeca rješavajupro-

bleme životne sredine, prija-

vilo se 38obrazovnihusta-

nova, aove godine ih je

zabilježeno još 13 što jeveli-

ki broj zadržavukoja je tek

počeladaprimjenjujeovaj

program.

Govoreći o značaju programa

Eko sistem, direktor Zavoda

zaškolstvoRešadSijarićsaop-

štio je i da je važno obrazovati

učenika koji će poštovati i pri-

mjenjivati osnovne principe

održivog razvoja.

- Eko škola podstiče mlade da

se aktivno uključe i brinu o

svomokruženju– rekao je on.

RadicaZeković izUNDP-a sa-

opštila je da je važno da se ova

tema približi mlađim genera-

cijama.

- Nemamo resursa na pretek,

ali zato imamo moć da ih uni-

štimo ili sačuvamo – saopštila

je ona.

Da je potrebno da budemo

ekološla država ne samo na

papiru, ukazala je koordina-

torka ovog programa za Crnu

Goru, iz Zavoda za školstvo

Nevena Čabrilo. Pojasnila je

da u sklopu ovog programa

postoji sistem nagrađivanja,

školedobijajuzelenuzastavu i

akreditaciju.

- Za ovaj program se prijavilo

već20odstoodukupnogbroja

obrazovnih ustanova u Crnoj

Gori što je velika brojka. Škole

koje prođu fazu akreditacije

tokomovegodinedobićezele-

ne zastave upravona dankada

je Crna Gora deklarisana kao

ekološka država – saopštila je

ona.

Eko program se u Crnoj Gori

primjenjuje od prošle godine.

Nastao je kao odgovor na po-

trebe koje su ranije identifiko-

vanenakonferencijiUjedinje-

nih nacija, a prve eko škole

počele suda rade 1994. godine

uDanskoj, Njemačkoj, Grčkoj,

Velikoj Britaniji.

N.Đ.

vnimsudom

da

ila

iteta

o Ustavnom sudu - kazali su

kratko.

Ustavni sud, prema propisi-

ma, u ovom slučajumože da

obustavi dalji postupak zbog

povlačenja žalbe, ali ima,

takođe, i mogućnost da sam

nastavi postupak ukoliko oci-

jeni da je to nužno uraditi zbog

poštovanja vladavine prava,

odnosno zaštite ljudskih prava

i sloboda zajemčenih Ustavom.

Smijenjena rektorka Radmila

Vojvodić krajem septembra

saopštila je da su odlučili da

pravdu ,,potraže pred sudom“

zbog odnosa Vlade prema rje-

šavanju pitanja Visoke medi-

cinske škole. Vojvodić je tada

bila kategorična da je u ovoj

priči povrijeđena autonomija

Univerziteta.

- Univerzitet je dužan da rea-

lizuje samo akreditovane pro-

grame, a ovaj je akreditovan

u Podgorici na Medicinskom

fakultetu i u Kliničkom centru,

ključna je činjenica Vladinom

odlukomnastalog problema.

Reagujući kao institucija u

zaštitu integriteta i zakonitosti

rada, UCG je podnio tužbu

Upravnom sudu zbog nezako-

nite licence i žalbu Ustavnom

sudu zbog povrede autonomi-

je - saopštila je tada Vojvodić.

Ona je u sukob sa Vladomušla

umaju, što je platila funkcijom

3. oktobra. Tada su je članovi

Upravnog odbora, na inicijati-

vu predstavnika Vlade u tom

tijelu, smijenili. Vojvodić je na

čelo UCG birana u dva manda-

ta, ali je smijenjena samo što

joj je počeo drugi mandat koji

je trebalo da traje do 2020.

godine.

N.Đ.

Veliko interesovanje ustanova za Eko školu

Životna sredina

u fokusu đaka

Institucijedajupunupodrškuprojektu

Formirana radna grupa za izradu zakona o akademskom integritetu

Kurpejović predsjednica

MuberaKurpejović

Slučaj smjene rektorke Univerziteta Crne Gore pred Vrhovnimsudom

pravni odnos između tužene

ustanove i tužilje – pojasnio je

Martinović.

Dužnost rektora, kako je na-

veo, ne zasniva se ugovoromo

radu, već se na upravljačku

funkciju rektora postavlja od-

lukomUpravnog odbora Uni-

verziteta, shodno definisanim

kriterijumima ocjenjivanja

programa koje dostavi kandi-

dat za rektora.

Pravni stav

Advokat je u tužbi podsjetio i

na pravni stav Vrhovnog suda

koji je ova ustanova zauzela u

nekim ranijim predmetima,

kada je naloženo da ih preuz-

meUpravni sud.

Uoba slučaja, izmarta i aprila

prošle godine, radilo se o žal-

bama na rješenje

Upravnog su-

da kojim se

p r o g l a s i o

nenadlež-

nim po tuž-

bi zbog ne-

z a k o n i t o g

razrješavanja

sa dužnosti člana odbora di-

rektora u javnim preduzeći-

ma. Vrhovni sud u oba slučaja

predmete je vratio Upravnom

nanovoodlučivanje.Ocijenje-

no je da je pobijenim rješe-

njem pogrešno primijenjeno

materijalno pravo, uz zaklju-

čak da je Upravni sud pogreš-

no zaključio da se radi o sporu

iz radnog odnosa, „jer se član-

stvo u odboru direktora druš-

tva sa ograničenom odgovor-

nošćučijijeosnivačopštinane

zasniva ugovoromo radu“.

Martinović je ranije Pobjedi

kazao da je očigledno iz rješe-

nja da Upravni sud misli da je

pozicija rektora pozicija jed-

nogmjesta, ane izborna funk-

cijuupravljača i na funkciju sa

koje se upravlja univerzite-

tom.

- Radni odnos svakog rektora

je zasnovan kroz njegovu re-

dovnu radnu aktivnost profe-

sorakojaukonkretnonsluča-

ju niti je mijenjana, niti se o

njoj odlučivalo. Očiglednoda

je Upravni sud pogrešno

izjednačio radni odnos

profesora na univer-

zitetu sa funkci-

jom rektora –

ob j a s n i o j e

tadaMartinović.

Univerzitet CrneGore oglasio

senakonodlukeUpravnog su-

danavodećikakonećekomen-

tarisati rješenje, ali su, ipak,

naglasili, kako taj dokument

„najbolje govori o stručnosti i

pravnomkredibiltetuonihko-

ji susvakodnevnimistupimau

medijima, pokušavajući da

utičunaradnadležnihorgana,

tvrdili da jeUniverzitet prekr-

šioprocedurekojimajeuređe-

no razrješenje rektora“.

Smjena

Vojvodić je smijenjena na

sjednici Upravnog odbora

Univerziteta 3. oktobra na ini-

cijativu pet predstavnika Vla-

de u ovom tijelu. Smjena je,

pored ostalog, obrazložena

navodima kako je rektorka

„svojim usmenim saopštava-

njem, kao i kontinuiranim sa-

opštenjima putem medija

iskazivala krajnje negativan

odnos prema politici Vlade

Crne Gore“, te da se krajnje

negativnim saopštenjima di-

rektno suprotstavila kako od-

lukamaVlade,takoiodlukama

Upravnog odbora.

Ovo je prvi put u istoriji Uni-

verziteta Crne Gore da je po-

krenutaprocedurasmjeneida

je smijenjen rektor. Nakon

njene smjene ostavku je pod-

nio ministar kulture Janko

Ljumović, jer je stao uz dio

akademske zajednice koja je

podržala Vojvodić oštro se

protiveći odluciUpravnogod-

bora. I pojedini čelnici radnih

tijelaUniverzitetapodnijelisu

ostavke.

K.K.

Radni odnos

On podsjeća da je Vojvodić

u radnomodnosu na Fakul-

tetu dramskih umjetnosti,

gdje je redovna profesori-

ca, „po posebnom i posve

nezavisnompravnom

aktu o zasnivanju radnog

odnosa, te joj donošenjem

osporene odluke nije pre-

stao niti se na bilo koji način

izmijenio radni odnos“.

- Odluka Upravnog odbora

Univerziteta Crne Gore od

3. oktobra ne utiče na njen

radno-pravni odnos kao

redovnog profesora Fakul-

teta dramskih umjetnosti

– dodao je Martinović.

NikolaMartinović traži da Vrhovni

sud pobije rješenje Upravnog i vrati

predmet na novo odlučivanje, jer

smjena rektorke Ramile Vojvodić ne

spada u domen radno pravih odnosa

Martinović ukazao na

dva primjera kada je

Upravni sud pogriješio

Radmila

Vojvodić