Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Petak, 10. novembar 2017.

Društvo

PODGORICA

–UCrnoj Go-

ri potrebno jekreirati bazuo

brojunezaposlenihosoba s

invaliditetomi poboljšati

mjere zapodsticanje zapo-

šljavanja tepopulacije, ocije-

njeno jenaokruglomstolu

Udruženjamladih sahendi-

kepom.

Okrugli sto „Unapređenje

uslova za zapošljavanjeOSI na

otvorenomtržištu rada“ je po-

sljednja aktivnost koja je orga-

nizovana u okviru projekta

,,Od obrazovanja ka zaposle-

nju – Trans2Work 3“, koji

UMHCG sprovodi u saradnji

sa Fakultetom vizuelnih um-

jetnosti, a finansira ga Zavod

za zapošljavanje.

Predsjednik Odbora za zdrav-

stvo, rad i socijalno staranje

SkupštineCrneGoreSuadNu-

manović, ocijenio je da postoji

nedovoljna zaposlenost osoba

s invaliditetom, a razlozi su,

kako je rekao, predrasude po-

slodavaca, nepristupačno

okruženje, kao i neprilagođe-

nost radnihmjesta i objekata.

- Neki od razloga su i postoja-

nje jednog broja nezaposlenih

osoba kojima nije utvrđen sta-

tus osobe s invaliditetom, či-

njenica je i da je dio njihostva-

rio pravo na invalidsku i

porodičnupenzijuiakosurad-

no sposobni, zatim nizak nivo

socijalnepodrške,nemotivisa-

nostza traženjeposla, kao ine-

adekvatna obrazovna struktu-

ra, kao i mnogobrojne barijere

u oblasti sticanja obrazovanja

- naveo jeNumanović.

Izvršna direktorica UMHCG

AleksandraPavićevićocijenila

je da Zakon o profesionalnoj

rehabilitaciji i zapošljavanju

osoba s invaliditetommora da

se mijenja u nekoliko segme-

nata.

-Prvi i najvažniji je statusFon-

dazaprofesionalnurehabilita-

ciju, procedure i načinsprovo-

đenja mjera profesionalne

rehabilitacije i posebno zabri-

njavajuće što su dio zakona, a

posebno podzakonski akti i

dalje definisani u medicin-

skomi funkcionalnommodelu

pristupa invaliditetu - pojasni-

la jePavićević.

Ona smatra i da neriješeno pi-

tanje Fonda za profesionalnu

rehabilitaciju odgovara vlasti

jer „milionska sredstva koriste

na račun OSI“, a samim tim,

rekla je ona, odgovara im i da

su te osobe nezaposlene.

Samostalni savjetnik za zapo-

šljavanje lica sa invaliditetom

u Zavodu za zapošljavanje

Stanko Laković kazao je da je

posredstvom sredstava Fonda

za profesionalnu rehabilitaci-

ju i zapošljavanje lica sa invali-

ditetomod2015. godine finan-

sirano više od 150 projekata

zapošljavanja, ukupne vrijed-

nosti oko 7,5miliona eura.

Zamjenik zaštitnika ljudskih

prava i slobodaSinišaBjeković

rekao je da se fokusiranjemna

Fond može dogoditi da „ne-

svjesno u najboljoj namjeri vr-

šimo segregaciju osoba s inva-

liditetom“.

Akoječinjenicadapodsticajne

mjere koje su date poslodavci-

ma nijesu u cjelosti ispunile

cilj, onda je, kako je rekao, po-

trebnogovoritiodrugimrješe-

njima.

N.K.

PODGORICA

–UCrnoj Gori

zaprvihdesetmjeseci ove

godine, kaoni uprethodnoj,

nije zabilježennijedan slučaj

obolijevanjaodmalihbogi-

nja–biloda se radi o „impor-

tovanim“ slučajevima iz

okolnihdržava, niti je regi-

strovanprenos virusakod

nas – saopšteno je juče iz In-

stituta za javnozdravlje.

Uprkos tome, iz ove zdravstve-

ne ustanove poručuju da je u

situaciji kada se slučajevi obo-

lijevanja od malih boginja bi-

lježe širom regiona pravi tre-

nutak da se svi osjetljivi

pojedinci zaštite i tako spriječe

epidemijsku pojavu malih bo-

ginja. Vakcina, naglašavaju u

Institutu ima dovoljno za sve

kojima je namijenjena i nema

potrebe za bilo kakvom pani-

kom.

Epidemija je nakon Kosova i

Makedonije u srijedu zvanično

proglašenaiuBeogradugdjesu

kod pet osoba laboratorijski

potvrđenemaleboginje.Prema

preliminarnim podacima svi

oboljeli su nevakcinisani ili ne-

poznatog vakcinalnog statusa.

Aktivnosti

Iz Instituta su ponovili da epi-

demije ne poznaju granice, te

da bi u 21. vijeku svaka dječija

smrt odzaraznebolesti, kojase

možespriječitivakcinacijom,u

našoj zemlji bila ravna kata-

strofi, „bez ikakve namjere da

se roditelji ili bilo ko zastrašu-

je“.

-Obaveza je cijelezajedniceda

do toga ne dođe, te da se svi za-

jedno odupremo navali po-

grešnih informacija, iskrivlje-

nih podataka, nenaučnih

činjenica i zlonamjernih tvrd-

njiprotivnikavakcinacijajerće

antivakcinalne poruke, koje se

nerijetko služe emocionalnim

manipulacijama, samo dovesti

do daljeg nepotrebnog pada

obuhvatima i pojavi epidemija

–poručili suoni.

U posljednjih 12 godina, kako

podsjećaju, uprkos postojanju

osjetljivog epidemiološkog i

PODGORICA

– Univerzitet

Crne Gore, odnosno vršilac

dužnosti rektora Danilo Niko-

lić povukao je žalbu koju je

ranije Ustavnom sudu u

ime Univerziteta pod-

nijela bivša rektorka

Radmila Vojvodić

koja je smatrala da

je Vlada povrijedila

autonomiju Uni-

verziteta u slučaju

rješavanja pitanja

Visoke medicinske

škole u Beranama,

saznaje Pobjeda.

Nikolić je, takođe,

povukao tužbu koju je

Vojvodić u ime UCG ranije

dostavila i Upravnom sudu,

a u kojoj je osporavala valid-

nost licence koja je izdata

Visokoj medicinskoj školi u

Beranama.

Iz Univerzieta Crne Gore nam

nijesu potvrdili ove infor-

macije. Nijesu odgovorili na

poslata pitanja, ali zato jesu

iz Ustavnog suda. Iz kabineta

PODGORICA

– U Crnoj

Gori prošle sedmice od

simptoma nalik gripu obo-

ljela je 21 osoba - kazali su iz

Instituta za javno zdravlje.

Kako su naveli, u ovoj sezo-

ni koja je zvanično počela

početkomovogmjeseca

još nije zabilježen laborato-

rijski potvrđeni slučaj gripa.

Prema podacima Evrop-

skog Centra za kontrolu i

prevenciju bolesti (ECDC)

aktivnost gripa širom

evropskog regiona u peri-

odu od 23. do 29. oktobra

i dalje je očekivano niskog

intenziteta za ovo doba

godine.

- Sve zemlje, njih 42, koje

šalju podatke za aktivnost

gripa su objavile da je aktiv-

nost gripa niskog intenzite-

ta. Deset zemalja je prijavilo

sporadične slučajeve obo-

lijevanja izazvane virusima

in luence tipa A i tipa B –

naveli su iz Instituta.

Oni podsjećaju da je vakci-

nacija najefektivnija mjera

prevencije gripa i preporu-

čuju da se sve osobe koje

su u povećanom riziku

od razvoja komplikacija

vakcinišu. Vakcina se može

primiti tokom cijele sezone

trajanja nadzora nad gri-

pom, ali je najbolje vrijeme

za vakcinaciju prije početka

širenja virusa u populaciji,

s obziromda je za razvoj

antitjela potrebno dvije do

tri sedmice.

Sl. R.

UCG povukao inicijativu bivše rektorke pred Ustavnim i Upr

Nova uprava smatr

Vlada nije povrije

autonomijuUniver

predsjednika Ustavnog suda

saopšteno nam je da im je 24.

oktobra ,,ovlašćeni punomoć-

nik (UCG) dostavio prijedlog za

povlačenje ustavne žalbe“.

- O njemu će Ustavni sud

odlučiti u skladu sa Zakonom

Univerzitet CrneGore

Okrugli sto o zapošljavanju osoba s invaliditetom

NEUPASTIUZAMKUSEGREGACIJE:

Saokruglog stola

Oformiti bazu

nezaposlenih

Institut za javnozdravlje

Institut za javno zdravlje omalimboginjama

Nemamjesta

panici, vakcina

ima dovoljno

Epidemije ne

poznaju granice

i u 21. vijeku

svaka dječija

smrt od zarazne

bolesti koja se

može spriječiti

vakcinacijom

u našoj zemlji

bila bi ravna

katastro , bez

ikakve namjere

da se roditelji ili

bilo ko zastrašuje

– upozorili su iz

Instituta za javno

zdravlje

laboratorijskog nadzora kod

nas su registrovana samo 32

oboljela pri čemu u posljednje

tri godine nije bilo domaćih

(autohtonih)slučajevaobolije-

vanja već se radilo o sporadič-

nom obolijevanju najviše to-

kom2015.kojejebilopovezano

sa „uvozom“ virusa iz okolnih

država – uglavnom iz Bosne i

Hercegovine – Republike Srp-

ske.

Kolektivni imunitet

-CrnaGoragotovojejedinadr-

žava u regionu koja je upravo

zbogvisokihstopa imunizacija

i visokog nivoa kolektivnog

imuniteta iz ranijihgodinabila

pošteđena epidemijskog jav-

ljanja zaraznih bolesti. Naža-

lost, to što nijesmo imali sluča-

jeva nekih zaraznih bolesti

(posebnomorbila)učinilojeda

zaboravimonjihovuopasnost i

razarajuću moć što je dovelo

do razvoja pogrešnoguverenja

da uzročnika zaraznih bolesti

više nema te da nam vakcine,

kao najbitnija zdravstvena in-

tervencija u istoriji čovječan-

stva, više nijesu potrebne – na-

veli suu Institutu.

Sl.R.

Male boginjemogu da

izazovu upalumozga

Prava opasnost odmalih boginja, upozoravaju iz Instituta

za javno zdravlje leži u činjenici da virus pored uobičajene

kliničke slike (osipa po koži i lezije sluznica, praćenih visokom

tjelesnom temperaturom – groznicom ) izaziva anergiju i

opšti pad imuniteta kod in iciranih, tako da se na male bogi-

nje često „nadovezuju“ druge bolesti i infekcije.

- I upravo ono što prati male boginje predstavlja najveću opa-

snost, a to sumoguće komplikacije – upale gornjih i donjih

respiratornih puteva, prije svega teške upale pluća, zatim

upale uha, ali i najteže komplikacije koje mogu da se jave u

vidu upale mozga – encefalitisa. Komplikacije čine da se na

oko hiljadu oboljele dece, bilježi u prosjeku jedan smrtni slu-

čaj. Ponekad je ova učestalost i veća te su tako uprkos relativ-

nomalombroju oboljelih, smrtni slučajevi već zabilježeni na

Kosovu – upozoravaju u Institutu.

Nema sezonske

virusne influence

Od simptoma

nalik gripu

oboljela

21 osoba