Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Petak, 10. novembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

-UCrnoj Gori

je 20odstozasluženih i 80

odstonezasluženih sertifi-

kata zauvođenje sistema

kvaliteta, tvrdi rukovodilac

Centra zakvalitetMašin-

skog fakutltetaUniverziteta

CrneGoreprof. drZdravko

Krivokapić. On jenaveoda

jedošlovrijeme, kada su

,,nekvalitetni došli da seba-

vekvalitetom“.

- Bio sam zaprepašćen ovim

podacima, ali to je istina, koju

ne mogu da dokažem. To sam

saznao u telefonskom razgo-

voru sa predstavnicima serti-

fakacionog tijela, koji su naža-

lost akreditovani - kazao je

Krivokapić novinarima u Pri-

vrednoj komori, prije početka

svečane sjednice Koordinaci-

onogodborazakvalitet,kojaje

bila posvećena obilježavanju

Svjetskog dana kvaliteta.

Ti podaci, kako jekazao, govo-

re da su se napravile sprege

povezanih tijela u dijelu kon-

sultant, organizacija, sertifi-

kaciono tijelo.

- Oni su čak jednoj firmi, koja

je trebala da konkuriše na je-

dan javni tender, u roku od tri

dana dali sertifikate i to jedan

pocijeni od5.000eura, adrugi

za10.000eura.Značidasuno-

vac i pohlepa glavni motivi da

se stvaraju takvi sistemi, u ko-

jimačakni kvalitetnemožeda

bude odrednica nego on dođe

nešto postfestum, jer ako se to

može dešavati u ovoj oblasti,

šta je onda sa drugim - nagla-

siojeKrivokapić,neprecizira-

jući o kojem sertifikacionom

tijelu se radi.

Predsjednik Koordinacionog

odbora za kvalitet Privredne

komore Danilo Radoman

objasnio je da su standardi

procesno orijentisani.

- To nijesu standardi za proi-

zvod, nego za proces. Ako je

kvalitet procesa dobar, onda

će i kvalitet proizvoda biti do-

bar - rekao je Radoman i ape-

lovao da zainteresovani kori-

ste usluge Privredne komore i

njenog savjetodavnog tijela za

kvalitet.

-UCrnojGori je tržišteusluga

nesređeno, jer su standardi

dobrovoljni, a ako su dobro-

voljni ne podliježu zakonskim

propisima, takoda se sveuslu-

ge na tržištu mogu ponuditi i

kupiti - upozorio jeRadoman.

Prema njegovim riječima kre-

dibilitet i konkurentska pred-

nost vuče privrednike da im-

plementiraju standarde, jer,

kako je kazao, standardi su

praktično sakupljeno integri-

sano svjetsko znanje na jed-

nommjestu.

Na sjednici je promovisana

knjiga „Standardizacija i stan-

dardi sa osvrtom na infra-

strukturu kvaliteta“, autora

mrNeška Šćekića.

Ujedinjenenacijesuustanovi-

le obilježavanje Svjetskog da-

na kvaliteta, svakog drugog

četvrtka u novembru, da bi se

povećalasvijestjavnostiozna-

čaju kvaliteta u svakodnev-

nom životu, a posebno u po-

slovanjuorganizacija.

S.P.

PODGORICA

–Ujučeobjav-

ljenomjesenjemizvještaju

Evropskakomisija je za te-

kućugodinupovećalapro-

gnoze za rast crnogorske

ekonomije sa 3,3na 3,9od-

sto. Zanarednugodinu su je,

međutim, smanjili sa 3,5na

tri odsto, a za 2019. predvi-

đajurast od3,3procenta.

Po procjenama EK javni dug

će u tekućoj godini biti 69,5

odsto BDP-a, naredne 73,3 a u

2019. će se popeti na 74,9 od-

sto. Inflacija u ovoj godini će

iznositi 2,5 odsto, narednoj

2,2, a 2019. godini dva odsto.

Budžetski deficituovoj godini

će, prognoziraju, iznositi 6,2

odsto BDP-a, narednoj 5,6, a

2019. godini 2,7 odsto.

- Jako ubrzanje privredne ak-

tivnosti u prvoj polovini godi-

ne odrazilo se na povećanje

prihoda od opšteg državnog

sektora,uzjačupotražnjukoja

podstiče prihode od PDV i ak-

ciza, kao i porez na dobit i do-

prinose za socijalno osigura-

nje. Na strani troškova,

intenzivirani radovi na auto-

putupovećali sukapitalnupo-

trošnju, iakosustvarni troško-

vi i dalje ispod budžetskog

cilja - navodi se u izvještaju.

EKočekuje da će se budžetski

deficit i javni dug povećati do

kraja ove godine, kada troško-

vi izgradnje auto-puta budu u

potpunostimaterijalizovani.

- Očekuje se povećanje stope

PDV-a za dva procentna poe-

na u januaru naredne godine

kao i dalje povećanje akciza i

zamrzavanje plata u javnom

sektoru, što će doprinijeti ja-

čanju budžeta za dodatna dva

procentna poena godišnje do

2019. Očekuje se da će izgrad-

nja auto-puta biti završena

sredinom2019.ismanjitipriti-

sak na javne finansije - navodi

se u izvještaju, u kojem se isti-

če da se, uprkos usvajanju ne-

kih mjera konsolidacije, rast

javnepotrošnjedodatnopove-

ćao.

M.P.M.

PODGORICA

–Reformombankarskihzakona

stvaraju se uslovi daCrnaGora ispuni zahtjeve

iz pregovaračkog procesa i ojača otpornost ba-

naka i realnog sektora na potencijalne rizike

kojima je izložena kao mala i otvorena ekono-

mija-kazaojeguvernerdrRadojeŽugićname-

đunarodnoj konferenciji „Razvoj bankarstva i

infrastruktura finansijskog tržišta“, koja je juče

održanauTirani, uorganizacijiBankeAlbanije

i Univerziteta Oksford. Konferencija, koju je

otvoriopredsjednikAlbanije IlirMeta, okupila

je guvernere i druge predstavnike centralnih

banaka regiona, zvaničnike MMF-a i Svjetske

banke, te stručnjake iz ove oblasti.

- Zaključeno je da je, za adekvatan odgovor na

izazove sa kojima se suočava region, neophod-

na koordinacija monetarne i fiskalne politike,

te da je finansijska stabilnost preduslov za eko-

nomski rast i razvoj – navodi se u saopštenju

Centralne banke.

M.P.M.

PODGORICA

- Nacionalna

stambena strategija do 2020. i

Zakon o socijalnomstanovanju

postavljaju osnovne elemente

sistema socijalnog stanovanja

koji će se razvijati nadržavnom

i l o ka l nom n i vou . Nj i -

ma se utvrđuju lica koja imaju

pravo na rješavanje stambenog

pitanja na osnovu zakona, kao

i podjela nadležnosti između

države i opština - kazao je di-

rektor za razvoj stanovanja u

Ministarstvu održivog razvoja

MarkoČanović.

Onučestvujena 78. sesiji UNE-

CE Komiteta za stanovanje i

upravljanjezemljištemuŽene-

vi. Na sesiji će, kako je saopšte-

no, biti usvojena ministarska

deklaracija o održivom stano-

vanju i urbanomrazvoju.

R.E.

PODGORICA

-Manjinski

akcionarElektroprivrede

VasilijeMiličkovićpozvao je

premijeraDuškaMarkovića

dapozovepredstavnikema-

njinskihakcionaranahitan

razgovor, kakobimuobja-

snili razloge za ,,instant ra-

skidugovora sa italijanskom

kompanijomA2AuEPCG“.

- Iz medija smo obaviješteni

da će se na današnjoj sjednici

Vlade utvrditi prijedlog

budžeta za narednu godinu u

visini 1,99milijardi eura, ukoji

Vladanijeplaniralazaduženje

od 200 miliona eura za otkup

akcija A2A u EPCG – naveo je

Miličković, koji je ocijenio da

je raskid tog ugovora „od isto-

rijskog značaja za ekonoms-

ko-finansijski oporavak, pa

čak i za biološki opstanak

našeg naroda“.

S.P.

U Privrednoj komori obilježen Svjetski dan kvaliteta

U Crnoj Gori 80 odsto

sertifikata nezasluženo

Sprega konsultanta,

organizacija i

serti kacionog tijela

rezultira prodajom

serti kata. Jednoj su

rmi tri dana pred tender

prodali dva serti kata za

pet i deset hiljada eura,

tvrdi šef Centra za kvalitet

Mašinskog fakulteta prof.

dr Zdravko Kivokapić

UCrnoj Gori je tržište usluganesređeno, jer su

standardi dobrovoljni pane podliježupropisi-

ma, takoda semoguponuditi i kupiti, upozorio

je predsjednikKoordinacionogodbora za kvali-

tet PKCGDaniloRadoman

Otvoreno pismo

malog akcionara EPCG

Traži „instant

raskid ugovora“

sa A2A

Guverner dr Radoje Žugić nameđunarodnoj konferenciji u Tirani

Reforme jačaju

otpornost sistema

Sastanak Komiteta za stanovanje i upravljanje zemljištemu Ženevi

U pripremi programsocijalnog stanovanja

ate za korisnike samo fiksne telefonije

a eura

ži 26

aćinstava

sedam sati. Super paket je

uključivao 1.000minuta od 19

do sedam sati za lokalne pozi-

ve i upolaniže cijenepozivaka

omiljenom broju u telekomo-

voj fiksnojmreži.

Od 1. avgusta za oba paketa je

uvedena pretplata od 3,83 eu-

ra, koja uključuje 2.000minu-

ta poziva ka fiksnoj i 2.000mi-

nuta poziva kamobilnojmreži

telekoma, bez dodatne napla-

te. Uveden je i Basic paket, bez

pretplate i sa po 50minuta lo-

kalnihpoziva u vrijeme slabog

i 50minuta u vrijeme jakog sa-

obraćaja.Njegovaukupnacije-

na je 6,07 eura, kao ranijeg

Standardpaketa.

Telekom je o ovim promjena-

ma obavijestio EKIP 20. juna i

naveo da su korisnici obavije-

šteni putem medija i obavje-

štenjemuz račune, u skladu sa

odredbama Zakona o elek-

tronskim komunikacijama.

Kompanija je omogućila kori-

snicima da novi Standard pa-

ket besplatno koriste u avgu-

stu, a sa naplatom pretplate je

počeo od 1. septembra, s tim

što su korisnici mogli do kraja

oktobra da pređu na drugi pa-

ket i dobiju refundaciju. EKIP

je preporučio da imse to omo-

gući do kraja godine.

S.P.

miliona eura bi bio veći prihod

Telekoma ako bi svi korisnici

ostali na Standardpaketu

1,5

Evropska komisija objavila jesenji izvještaj

Ove godine rast

3,9, dogodine

3,3 odsto

Sa sastanka

ZdravkoKrivokapić

i DaniloRadoman

I.BOŽOVIĆ