Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Petak, 10. novembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

–Skupštinski

Odbor za ekonomijuodlučio

je jučeda zvaničnozatraži

objašnjenjeodMinistarstva

finansija iUprave carina za-

što se carinski sistemgasi u

13,30časova, nakončega, ka-

ko sukazali, nemapredajedo-

kumentacije i carinjenja robe.

Odborjejučepodržaoizmjene

Zakona o carinskoj službi i

predložio parlamentu da ga

usvoji. Mićo Orlandić (SD) je

ocijeniodanijedobroštoseca-

rinski sistema gasi u pola dva,

jer smo turistička zemlja, a da-

jemo450miliona eura zauvoz

hrane, za koju nije dobro da

čeka da se otvori sistem. Pods-

jetiojeidainformacionisistem

MUP-a radi do 15 časova i upi-

tao zašto i ovaj uUpravi carina

ne radi do tada.

PetarSmolović (DPS) jekazao

da je stanje rigidnije nego što

upozoravaOrlandić.

- Ako vozilo sa robom dođe

poslije 13,30 časova na termi-

nal ne može biti carinjeno tog

dana iako platni promet u

bankama radi do 16 časova. To

jevelika i nepotrebnabarijera,

jervozilačekajunagranici.Ne

vidim razlog da se ne poveća

dežurstvo - kazao jeSmolović.

Predsjednik odbora Predrag

Sekulić (DPS) je kazao da će

odbor uputiti zvaničan dopis

za objašnjenje Ministarstvu

finansija i Upravi carina, ne

samo zašto se gasi tako rano,

nego zašto ne može da radi

znatnoduže.

- Ovo je veoma značajno pi-

tanje jer na kraju svako

kašnjenje isporuke robe plate

građani. Vjerujem da će i

podložene izmjene doprini-

jeti da redovi na granicama

budumanji - kazao je Sekulić.

Direktor Direktorata za pores-

ki i carinski sistem u Minis-

tarstvu finansijaNovoRadović

je kazao da je to stvar interne

procedure i da nije zakonom

precizirano kada će se termi-

nali staviti van funkcije.

- Uprava carina ima određena

dežurstva, ali je ovo pitanje nji-

hove unutrašnje organizacije i

onisuadresazaodgovor.Možda

je problem što u određenom

momentu nema, recimo, fitos-

anitarnog ili nekog drugog ins-

pektora - saopštio je Radović i

dodao da se privrednici ne žale

da je to biznis barijera.

- U narednom periodu treba

da se potpuno elektronizuje

carinski postupak, a do sada je

značajno unaprijeđen - objas-

nio jeRadović.

M.P.M.

PODGORICA

-Agencija za

elektronskekomunikacije

(EKIP) preporučila jeCrno-

gorskomTelekomudado

kraja godineprima zahtjeve

pretplatnika fiksnemreže

koji želeda sapaketaStan-

dard i SuperpređunaBasic.

Treba i da imnadoknade

uvećani iznos pretplatekoji

supočeli daobračunavajuod

1. septembraove godine.

Standard, Super, Basic

Telekom je, naime, korisnici-

ma paketa Standard i Super

uveo mjesečnu pretplatu od

3,83euraod1. septembra.Tom

su prilikomuveli i Basic paket,

za koji nema pretplate i ima

skoro iste pogodnosti kao i ne-

kadašnji Standard.

Prema saznanjima Pobjede taj

paket fiksne telefonije, bez in-

terneta i broudbenda ima

26.000 korisnika, uglavnom

staračkih i seoskih domaćin-

stava. Uvođenje pretplate na

Standard paket trebalo je da

poveća prihod Crnogotskog

Telekoma za 1,5miliona eura.

- Agencija je takođe prepo-

ručila da korisnici prelaz

naBasic paketmoguda

dogovore i poziva-

njem kol centra, na

broj 1500, kao i da

korisnicimakojini-

jesu u mogućnosti

daličnoposjetepo-

slovnicu Crnogor-

skog Telekoma bu-

de omogućeno da

ugovore za Basic pa-

ket potpišu u mjestu

prebivališta - kazali su

Pobjedi izEKIP-a.

Ističe se da je EKIP rukovo-

deći se odredbama Zakona o

elektronskim komunikacija-

ma, posebnu pažnju posvetio

načinuobavještavanjakorisni-

ka o promjenama uslova kori-

šćenjaugovora sa telekomuni-

kacionimkompanijama.

EKIP je od Telekoma zatražio

da ubuduće korisnike kojima

se mijenjaju ugovoreni uslovi

korišćenja uslugamoraju oba-

vijestiti pisanimputemnapot-

puno jasan, vidljiv i nedvosmi-

slen način, u skladu sa članom

tri Zakona o elektronskim ko-

munikacijama, koji precizira

da se djelatnost elektronskih

komunikacija zasniva na obe-

zbjeđivanju sistema nedvo-

smislenog i pouzdanog oba-

v j ešt avanj a kor i sni ka o

cijenama i uslovima korišće-

nja javnih elektronskih komu-

nikacionihusluga.

Preciznoobavještenje

- Obavještenje treba da sadrži

potpunu informaciju o izmje-

nama ugovorenih

uslova korišćenja,

informaciju o pa-

ketu sličnih ili po-

voljnijih karakteri-

s t i ka od do t ada

korišćenog, za čije ko-

rišćenje korisnik može

da zaključi novi ugovor, in-

formaciju o pravu korisnika

da u slučaju nepovoljnijih

uslova od ugovorenih raskine

ugovorbezplaćanja,,penala“i

primjene ugovorenog otka-

znog roka, kao i informaciju o

pravima i drugim mogućno-

stima za dalje postupanje ko-

risnika u ovoj situaciji - rekli

su izEKIP-a.

Telekomjedo 1. avgustanudio

Standard paket po cijeni od

6,07eura, zakoji nijebilopret-

plate, a uključivao je 100 mi-

nuta poziva u lokalu od 19 do

PODGORICA

- Crnogorski

Telekom je i ove godine dobio

sertifikat Best in test na neza-

visnom mjerenju kvaliteta

mobilnemreže,kojejesprove-

la kompanija P3 Communica-

tions po međunarodno pri-

znatojmetodologiji.

- Telekom već treću godinu

uzastopno ostvaruje najbolje

rezultate u ukupnom mjere-

nju kvaliteta mobilne mreže,

čime potvrđuje poziciju teh-

nološkog lidera na crnogor-

skom tržištu - navodi se u sa-

opštenjukompanije.

P3jeiovegodinesproveoupo-

redno testiranje mobilnih

mreža sva tri operatora u više

gradova i na međugradskim

saobraćajnicama.

- Ovakvi rezultati potvrđuju

da kontinuirano ulaganje u

mrežu znači njen visok kvali-

tet, pa će Crnogorski Telekom

nastojati da dodatno približi

svim korisnicima prednosti

ovakve mreže i mogućnosti

koje ona nudi - dodaje se u sa-

opštenju.

Ono što je veliki uspjeh indu-

strijeucjelini, kakosukazali iz

Telekoma, jeste da su ovogo-

dišnji rezultati pokazali na-

predak cjelokupnog tržišta

telekomunikacijauCrnojGori

i, uodnosunaprethodnegodi-

ne, značajan iskorak posebno

brzine interneta, dostupnosti i

kvaliteta data servisa.

S.P.

MOJKOVAC

–Vladinuod-

lukuoosnivanjupreduze-

ćaSkijalištaCrneGoreu

Mojkovcupredsjednikop-

štineDejanMedojević, oci-

jenio jekaootvaranjevrata

za razvoj sjeveradržave i

šansukoja se strpljivoče-

kala.

- Ovakav potez Vlade jasna je

poruka svim građanima da

nam na enormnim prirodnim

potencijalima mnogi mogu

pozavidjeti, a u čemu Vlada

zajednosanama jasnovidi efi-

kasnu podlogu za razvoj Crne

Gore i unapređenje kvaliteta

života građana - navodi se u

saopštenjuMedojevića.

Istakao je da ga, kao predsjed-

nika opštine Mojkovac, izu-

zetno raduje činjenica da će

sjedište preduzeća biti u toj

opštini.

- Ne sumnjamdamojemišlje-

nje dijele svi građani Mojkov-

ca.Tojepotpunologičnaodlu-

ka, jer se Mojkovac nalazi u

geografskom centru između

sadašnjih i budućih skijališta.

Osim toga, Plan posebne na-

mjene za Bjelasicu i Komove

je ocijenio da naš budući ski-

resort „Žarski“ ima najveći

potencijal. Upogleduprostor-

no-tehničke podrške, opština

Mojkovac će spremno ponu-

diti bivšu upravnu zgradu

„Bojne Njive“ za sjedište bu-

dućeg preduzeća – najavio je

Medojević i dodao da će po-

tencijalBjelasicesamojkovač-

kestranebiti osnažensaneko-

likoprojekata,međukojima je

već započeto probijanje puta

Vragodo – Vrioca – Žarski ka-

tun, izgradnja prve dionice

regionalnog puta Mojkovac -

Lubnice –Berane, izgradnja

bazne stanice na lokalitetu

„Žarski“, postavljanje prve ži-

čare i otvaranje novih hotela

naBjelasici.

-VjerujemdaćeMojkovacod-

govoriti izazovu, ali i opravda-

ti ukazano povjerenje sa po-

četkom rada ovog preduzeća.

Ovakva prilika je svojevrstan

podsticaj za razvoj sjevera i

Mojkovca, a rad preduzeća

doprinijeće boljoj komunika-

ciji i povezivanju ski centara i

unapređenju turističke ponu-

de – kazao je Medojević i oci-

jenio da nikad do sada sjever

nije imao ovakvu priliku da

upotpunjavanjem turističkih

sadržaja postane atraktivna

destinacija.Istakaojedaćesve

to uticati na smanjenjemigra-

cija sa sjevera i ohrabriti mla-

de na pokretanje sopstvenog

biznisa.

R.Ć.

Delegacija

MMF-a i SB

doputovala

u Crnu Goru

PODGORICA

– Delegacija

MMF-a i Svjetske banke, kako

je Pobjedi potvrđeno iz Vlade,

doputovalajeuCrnuGoruida-

nas poćinje razgovore sa

čelnicimaMinistarsva finansi-

ja i Centralne banke. Cilj ove

redovne posjete je snimanje fi-

nansijskog, odnosno ekonom-

skogstanjaunašojzemljiiizgl-

edi za naredni period.

M.P.M.

Odbor za ekonomiju podržao izmjene zakona o carinskoj službi

Nezadovoljni što se carinski

sistemgasi u 13,30 časova

Očekujemo da će predložene izmjene Zakona o carinskoj

službi doprinijeti da redovi na granicama budumanji -

kaže predsjednik odbora Predrag Sekulić

Za biznis

30miliona

Odbor je podržao prijed-

log izmjena zakona o Inve-

sticiono razvojnom fondu,

a predsjednik borda dr

Zoran Vukčević je kazao

da se priprema mikro-

kreditiranje i formiranje

garantnog fonda u funkciji

podsticaja biznisa i novih

radnihmjesta.

- U proceduri je aranžman

sa Bankom za razvoj

Savjeta Evrope u iznosu

od 30miliona eura. Tokom

novembra očekujemo i

zvaničnu odluku - najavio

je Vukčević.

Mjerenje kvalitetamobilnemreže

Telekomsakupio

najviše bodova

EKIP traži da Telekomproduži rok za refundiranje pretp

Polamilio

može da tr

hiljada do

Telekom

je odlučio da u

Standard paket uvede

pretplatu, a korisnici su

mogli da pređu na Basic,

koji je nudio iste nansijske

uslove kao nekadašnji

standard do 1. septembra.

EKIP je tražio da im se

to omogući do 31.

decembra

Predsjednik opštineMojkovac o osnivanju preduzeća Skijališta Crne Gore

Tvrdi da su otvorena

vrata za razvoj sjevera

DejanMedojević

USD

1.16300

JPY 131.75000

GBP 0.88633

CHF

1.15890

AUD

1.51440

CAD

1.47790

Kursna lista

Racionalizacija

Izmjenama Zakona o carinskoj službi predloženo je ukidanje

obaveze da se pretres lica vrši u prisustvu svjedoka istog pola.

PredstavnikMinistarstva inansijaNovoRadović jeobjasnioda

je tourađenozbogracionalizacijepostupkapretresa lica.