Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Petak, 10. novembar 2017.

Politika

PODGORICA

Demokrat-

ski front smatrada sedo

prelaznevlade, kojukao rje-

šenjevidi lider SDP-aRanko

Krivokapić,možedoći samo

protestima, dok iz građan-

skogpokretaUraporučuju

danijesuzainteresovani za

prelaznuvladu.

Krivokapić je prije par dana

najaviodabi građanskaopozi-

cija mogla bojkotovati pred-

sjedničke izbore ukoliko se ne

obezbijede uslovi da oni budu

fer i slobodni, kaoida jezanje-

ga poželjno rješenje da se for-

mira prelazna vlada.

Protesti

- Ti koji pričaju o prelaznoj

vladi su najobičniji foliranti,

jer se do prelazne vlade, kao

što je poznato, može doći sa-

mo protestima, a Krivokapić i

ekipa koju predvodi su više

puta saopštili da suprotivpro-

testa - kazao je poslanik DF-a

JovanVučurovićPobjedi.

On kaže da neke opozicione

političke grupacije svake ne-

djelje ili nakon svakog sastan-

ka izlaze sa različitim stavovi-

ma onajvažnijimpitanjima.

-Tozbunjujejavnostipokazu-

je da ti subjekti lutaju, vode

jalove razgovore i da kod njih

ne postoje stavovi koji su usa-

glašeni. Jedino se slažu oko

toga da će se ponovo sastati,

što jevećpoznata„strategija“ i

„taktika“ onih koji nemaju ni

strategiju ni taktiku - smatra

Vučurović.

Potpredsjednik Ure Neđeljko

Rudović, s druge strane, kaže

da taj pokret nije zaintereso-

van za prelaznu vladu.

- Imajući u vidu iskustvo iz

2016. i činjenicuda jeDPSzlo-

upotrijebila Sporazum o slo-

bodnimi fer izborima, da ga je

pogazila nakon nepunuh dva

mjeseca i pokazala da je svaki

dogovor sa njom nemoguć,

Ura ne vidi prelaznu vladu po

modelu od prošle godine kao

opciju za koju bi bila zaintere-

sovana - kazao je Rudović Po-

bjedi.

Komentarišućiodnosopozici-

je prema predsjedničkim iz-

borima, Vučurović navodi da

DF ima svoju stabilnupolitiku

po svimpitanjima.

Kandidat

- Mi smo i 2011, 2012. i 2013,

prvi u opoziciji promovisali

ideju o jednom kandidatu

opozicije na predsjedničkim

izborima, jer je to najbolje i

najefikasnijerješenjedasedo-

đedopobjede. Ibili smoupra-

vu, jer smo pronašli pogodnu

ličnost, za taj politički trenu-

tak i tovrijeme, koja jeostvari-

la postavljeni cilj. Krivokapić

je tada zastupao neke druge

stavove, i indirektno podrža-

vao Filipa Vujanovića, i takvo

njegovo ponašanje je jedan od

dvarazlogazbogkojihnijeod-

branjentaj izborni rezultat. Iu

ovom trenutku DF zastupa

identičan stav i spreman je da

svom snagom podrži nestra-

načkog kandidata koji bi mo-

gao da pobijedi kandidata

DPS-a na predsjedničkim iz-

borima 2018. godine - rekao je

Vučurović.

Važno je, kako dodaje, da taj

kandidat ima kvalitete da vla-

stitom hrabrošću brani svoju

pobjedu.

- A drugi uslov je da Ranko

Krivokapićumjestokandidata

DPS-a ovoga puta otvoreno

podrži kandidata opozicije -

poručujeVučurović.

Iv.P.

PODGORICA

Nepostoji po-

litičar ili ličnost kojabimogla

dapobijedi lideraDPS-aMila

Đukanovićanapredsjednič-

kimizborima - kazao jemini-

star odbranePredragBoško-

vić, odgovarajući uBriseluna

pitanjanovinaraopredstoje-

ćimpredsjedničkimizbori-

maunašoj državi.

-DPS jenajozbiljniji subjekt na

političkoj sceni. Za predsjed-

ničke izbore nemamšto više da

kažemnego što je rekao Đuka-

nović - DPS ima dovoljno ljudi

koji mogu da budu predsjed-

ničkikandidatikojiimajušanse

da pobijede. Imaćemo konkre-

tan prijedlog kad bude trebalo

- kazao jeBošković.

O najavi da bi opozicija mogla

da bojkotuje predsjedničke iz-

bore Bošković kaže da je to

zbog straha da stanu na crtu

kandidatuDPS-a i da opozicija

samo traži izgovor zbog budu-

ćeg poraza.

BoškovićuBriseluučestvujena

sastanku Sjevernoatlantskog

savjeta na nivou ministara od-

brane.

- Jedno od ključnih pitanja bila

je komandna struktura jer se

NATO proširio i drugačiji su

izazovi.Zatosmoimalivišepri-

jedoga koje ćemo razmotriti do

samita. Data je podrška strate-

giji prema Avganistanu koji je

danasbioglavna tema- rekao je

Bošković.

Crna Gora, kazao je ministar,

osamgodinaparticipiraumisi-

jama u Avganistanu gdje je tre-

nutno 18 vojnika, a kroz ko-

mandnu strukturu NATO-a

povećaćemo taj broj za dva.

Crna Gora kao najnovija člani-

ca najbolje razumije potrebe

Makedonije kao aspiranta za

budućegčlana.Mi

zagovaramo

politiku otvorenih vrata što je

veoma bitno za region jer do-

nosistabilnost-rekaojeBoško-

vić.

R.P.

PODGORICA

CrnaGora je

uprva tri kvartalaove godi-

ne ispunila 72odstoobaveza

izProgramapristupanja

Evropskoj uniji, kazao jemi-

nistar evropskihposlova

AleksandarAndrijaPejović.

On je to rekao na sjednici Od-

bora za evropske integracije

koji je podržao više dokume-

nata iz procesa pristupanja

CrneGoreEU.

Predstavljajući sprovođenje

Programa pristupanja Crne

Gore EU 2017-2018, Pejović je

kazao da je u prva tri kvartala

ove godine, od 259 obaveza is-

punjeno 187, odnosno 72 od-

sto, donošenjem 159 zakon-

skih i podzakonskih akata i 28

strategijskihdokumenata.

Ministar evropskih poslova je

naveo koje su aktivnosti reali-

zovane u političkom dijalogu

sa EU, pregovorima o pristu-

panju Crne Gore Uniji, infor-

misanju javnosti o procesu

pristupanja EU, sprovođenju

Sporazumaostabilizacijiipri-

druživanju, usklađivanju za-

konodavstva Crne Gore s

pravnomtekovinomEvropske

unije i Instrumentimazapret-

pristupnupodršku– IPA.

On je podsjetio da su otvoreni

pregovori u poglavljima 1 Slo-

boda kretanja robe i 22 Regio-

nalna politika i koordinacija

strukturnih fondova, privre-

meno zatvoreno poglavlje 30

Vanjski odnosi i usvojena pre-

govaračka pozicija za 17. po-

glavlje Ekonomska i monetar-

na unija, čime je Vlada

zadržala dobru dinamiku u

vođenju pregovaračkog pro-

cesa, kaže se u saopštenju.

U dijelu sjednice posvećene

realizaciji akcionihplanovaza

poglavljaPravosuđeitemeljna

prava i Pravda, sloboda i be-

zbjednost, ministar je, kako se

navodi, informisao o stepenu

ispunjenosti definisanih oba-

veza za prvih šest mjeseci

2017.

Pejović je istakaoda jeuakcio-

nomplanu za 23. poglavlje, od

ukupno prispjele 194 mjere,

realizovano ili seukontinuite-

tu realizuju 133 mjere odno-

sno 69 odsto.

Pejović jeuvezi realizacije ak-

cionog plana za 24. Poglavlje,

saopštio da je od 170dospjelih

mjera realizovano ili se konti-

nuitetu realizuje 125, odnosno

73 odsto ukupnog broja do-

spjelihmjera.

R.P.

SKOPLJE

Jedanodpriori-

tetapredsjedavanjaAmerič-

ko-jadranskompoveljom,

kojeCrnaGorapreuzimaod

Makedonije 1. januara 2018.

godine, bićepodrškamake-

donskomčlanstvuuNATO-

saopštio jeministar vanjskih

poslovaSrđanDarmanović

urazgovoru samakedon-

skimzvaničnicima.

Darmanović boravi u zvanič-

noj posjeti Skoplju, gdje se ju-

če sastao sa makedonskim

ministrom vanjskih poslova

Nikolom Dimitrovim, pred-

sjednikomĐorđemIvanovim,

predsjednikom parlamenta

TalatomDžaferijem i premi-

jeromZoranomZaevim.

Kako je saopšteno iz Mini-

starstva, u razgovoru saDimi-

trovim zajednički je ocijenje-

no da između Crne Gore i

Makedonije nema otvorenih

pitanja, i daodnosi dvijedrža-

ve predstavljaju primjer od-

lične saradnje u regionu.

Šef crnogorske diplomatije je

u razgovoru sa Ivanovim po-

novio spremnost Crne Gore

da prenese Makedoniji isku-

stva iz dosadašnjih integraci-

onih procesa u cilju kvalitet-

nijeg i bržeg ispunjavanja

uslova i dostizanja standarda

zapunopravnočlanstvouNA-

TO i EU.

U razgovoru sa Džaferijem

ocijenjeno je da dvije države

imaju zajednički cilj - pristu-

panje EU, i da će u tomsmislu

Makedoniji biti značajna

iskustvaCrneGore.

Zaev iDarmanović su, kako se

navodi, pričali označaju inici-

jative za uspostavljanje avio

linije Skoplje - Podgorica - Sa-

rajevo.

Iv.P.

Stavovi lidera SDP-a Ranka Krivokapića nemaju podršku u opoziciji

DF vidi foliranje, Ura

protiv prelazne vlade

Ti koji pričaju o prelaznoj vladi su najobičniji foliranti, jer se do

prelazne vlademože doći samo protestima, a Krivokapić je više

puta saopštio da je protiv protesta - kazao je Jovan Vučurović.

Ura ne vidi prelaznu vladu pomodelu od prošle godine kao

opciju za koju bi bila zainteresovana - smatra Neđeljko Rudović

Rudović: Za bojkot treba

dogovor cijele opozicije

Kada je u pitanju bojkot predsjedničkih izbora, koji pominje

Krivokapić, Rudović navodi da su sve opcije na stolu.

- Napominjemda je za bojkot potreban dogovor cijele

opozicije kako bi on bio djelotvoran. Podsjećam, kada je na

dnevnom redu nakon prošlogodišnjih parlamentarnih, bio

paket dogovor u vezi odnosa prema svimbudućim izborima

- da li ćemo ih sve bojkotovati dok ne dobijemo uslove za

slobodne izbore ili ćemo učestvovati na njima uprkos ovim

nefer uslovima i spornom ambijentu - tada nije bilo volje kod

ostalih opozicionih stranaka da tako nešto usaglasimo. Teško

je objasniti takav odnos opozicije bilo kome građaninu koji

želi da bude dio demokratskih promjena. Umeđuvremenu je,

nakon Nikšića, preovladao stav da na svakommjestu treba

da se borimo za naše ciljeve uprkos nastojanjima DPS-a da

obesmisli izborni proces - rekao je Rudović i dodao da su

spremni za razgovore o svimopcijama.

Ocjenaministra evropskih poslova Aleksandra Andrije Pejovića

Ispunjeno 72 odsto obaveza

Ministar odbrane u Briselu

Bošković

:

Niko nemože

Đukanoviću da

izađe na crtu

Šef diplomatije Srđan Darmanović u Skoplju

PodrškaMakedoniji

za ulazak u NATO

SrđanDarmanović i ZoranZaev

JovanVučurović

RankoKrivokapić

AleksandarAndrijaPejović

NeđeljkoRudović