Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Petak, 10. novembar 2017.

Politika

PODGORICA

- Demokrat-

ska partija socijalista oštro

je osudila stav visokog

funkcionera Jedinstvene

Rusije Sergeja Željeznjaka

da bi kosovski Srbi trebalo

da blokiraju završetakpro-

cesa demarkacije granice

saCrnomGorom. Funkci-

oner DPS-aNikolaGegaj

kazao je da je izjava Željez-

njaka provokacija za cijeli

Balkan kojomse pokuša-

vajukreiratimeđunarodni

odnosi.

- Željeznjakove izjave su

nečuvene, arogantne, drske

ali i upozorenje, ne samo

za Crnu Goru, nego za cijeli

Balkan. Čini mi se, ipak, da iza

svega stoji vladajuća stranka

u Ruskoj Federaciji. Preko

ovakvih agresivnih i neumje-

snih izjava očigledno žele da

sve nas disciplinuju - kazao je

Gegaj za Pobjedu.

Željeznjak je u autorskom

tekstu koji je objavio na sajtu

Jedinstvene Rusije ocijenio

da bi srpski poslanici u Skup-

štini Kosova, okupljeni u

poslaničkom klubu ,,Srpska

lista“, trebali da spriječe usva-

janje sporazuma o granici

Kosova i Crne Gore.

Gegaj smatra da su Željez-

njakove izjave neprimjerene

za jednog političara koji sjedi

u parlamentu tako velike

države.

- Nije prvi put, nego je već

postalo praksa, da Željeznjak i

slični šalju najrigidnije i najvul-

garnije poruke. Oni su ostali i

ostaće, na sreću progresivnih

snaga, zarobljenici vremena

kada na ovako neodgovoran

način i manipulacijommedija

pokušavaju kreirati međuna-

rodnu scenu i odnose - ocije-

nio je Gegaj.

Visoki funkcioner DPS-a je

ponovio stav crnogorskih

zvaničnika da je za Crnu Goru

pitanje demarkacije granične

linije sa Kosovom završeno.

- Međunarodna zajednica je

tu granicu potvrdila. Spora-

zum su obije države potpisale

u Beču. Svjedoci smo da,

takoreći, svakodnevno, pred-

stavnici SAD i EU, juče je to

isto učinio i predsjednik parla-

menta Albanije Gramoz Ruči,

pozivaju političke stranke na

Kosovu da se što prije rati i-

kuje Sporazumu parlamentu,

podsjetio je Gegaj.

Gegaj je dodao da vjeruje da

kosovske institucije i legitimni

predstavnici Srba na Kosovu

neće nasijedati na provokaci-

je Željeznjaka.

- Kosovo ima demokratski

kapacitet da samo donese

odluke koje će samo ojačati

državu u svimpoljima, kao i

na međunarodnomplanu -

zaključio je Gegaj.

N. Z.

PODGORICA

–Neophodno

je sveobuhvatnoreformisati

Državnu izbornukomisiju.

Treba jepostaviti kaopot-

punodepolitizovanu i pro-

fesionalnu instituciju, sa

znatnomanjimbrojemčla-

novakoji će sebirati kvalifi-

kovanomvećinomuSkup-

štini – stav jeCentra za

demokratsku tranziciju, sa-

opštenna jučerašnjoj sjed-

nici Radne grupe zaprimje-

nuOEBS-ovihpreporuka i

analizu izbornog zakono-

davstva.

Izvršni direktor CDT-a Dra-

gan Koprivica istakao je da

sadašnja DIK urušava sebi le-

gitimitet i ne zadovoljava ele-

mentarne preduslove za kon-

trolu izbornog procesa. On je

istakao da je posljednji izbor-

ni proces obilježila povećana

netransparentnostDIK-a.

- Imali smo situaciju kada dva

kandidata proglašavaju po-

bjedu, a DIK ćuti – kazao je

Koprivica, navodeći da se

transparentnost DIK-a mora

regulisatiZakonom, ali i sank-

cijama.

On je rekao i daDIKveć godi-

nu nećeCDT-u da dostavi po-

datke o svom sastavu. Kopri-

vica je rekao da je CDT protiv

toga da članovi nvo budu u

DIK-u zbog sukoba interesa,

te, kakoje istakao, njegovanvo

iz tog razloga nikada se neće

prijaviti za članstvo u toj ko-

misiji.

CDT podsjeća Radnu grupu

da su prvi predstojeći izbori u

CrnojGori idućegodinepred-

sjednički, te da je stoga po-

trebno da se Radna grupa po-

sebno fokusira na preporuke

koje je OSCE/ODIHR dao

nakon predsjedničkih izbora

2013. godine.

- Napravljen je previd – kazao

je Koprivica, sugerišući Rad-

noj grupi da proširi djelokrug

rada jer, kako je kazao, nema

važnih i manje važnih prepo-

rukaOEBS-a.

Predsjednica Radne grupe

MartaŠćepanovićobjasnila je

da jezadataktog tijelaprimje-

na preporuka od parlamen-

tarnih izbora 2016. godine.

Koprivica je, među preporu-

kama CDT-a, rekao da je uki-

danje 24-mjesečnog prebiva-

lišta preporuka OEBS-a i da,

po njegovommišljenju, Rad-

na grupa treba da pripremi

ovu izmjenu zakona i sačeka

politički trenutak za njegovo

usvajanje.

- Važan preduslov za rješava-

nje ovog problema je da se, u

toku terenskekontrole, utvrdi

PODGORICA

- Parlamentarnoj

stranci, podnosiocu potvrđene

izborne liste i nevladinoj orga-

nizaciji kojoj je nadležni organ

izdao ovlašćenje za praćenje

izbora, kompjuterskom vezom

treba omogućiti stalan pristup

informacionom sistemu u

kojem se vodi birački spisak.

To se navodi umišljenju o

Zakonu o biračkom spisku

Savjeta Agencije za zaštitu lič-

nih podataka i slobodan pristup

informacijama.

Ocjenjuje se da je taj zakon

potrebno u određenim člano-

vima izmijeniti i dopuniti kako

bi bio usaglašen sa odredbama

Zakona o zaštiti podataka o

ličnosti.

Savjet je predložio da se Zako-

nomuredi da je Ministarstvo

dužno da opštinskoj izbornoj

komisiji za birački spisak opšti-

ne, parlamentarnoj stranci,

podnosiocu potvrđene izborne

liste i nevladinoj organizaciji

kojoj je od nadležnog organa

izdato ovlašćenje za praćenje

izbora, kompjuterskom vezom,

omogući stalan pristup infor-

macionom sistemu u kojem se

vodi birački spisak i izvodima

iz njega.

U Savjetu smatraju da bi to

trebalo omogućiti od dana ras-

pisivanja izbora do proglašenja

konačnih rezultata izbora.

Iz Savjeta predlažu da uvid u

promjene podrazumijeva i uvid

u promjene izvršene u izvor-

nim registrima i dokumentaciju

na osnovu koje su te promjene

izvršene.

- Informacioni sistem je zašti-

ćen na način da se podaci

iz biračkog spiska ne mogu

kopirati niti štampati, već se

može vršiti uvid u isti, kaže se u

mišljenju Savjeta.

R.P.

Demokratska partija socijalista oštro reagovala na izjavu funkcionera Jedinstvene Rusije

Gegaj:

Željeznjakove

provokacije za Balkan

Nije prvi put, nego je već postalo praksa da Željeznjak i

slični šalju najrigidnije i najvulgarnije poruke. Oni su

ostali i ostaće, na sreću progresivnih snaga, zarobljenici

vremena kada na ovako neodgovoran način i

manipulacijommedija pokušavaju kreirati

međunarodnu scenu i odnose - ocijenio je Gegaj

Sve ,,preporuke“ Željeznjaka

Željeznjakova preporuka kosovskim Srbima samo je nastavak

direktnogmiješanja Jedinstvene Rusije u unutrašnje stvari

država na Balkanu.

Izjavama i kolumnama Željeznjak je svojevremeno

preporučivao opoziciji u Crnoj Gori da se ujedini kao i da ima

jednog predsjedničkog knadidata. Preporučio je i da bi, zbog

,,viših interesa“, Demokrate i DF trebali da se pomire i da jedinst-

veno djeluju.

- Shodno tome, bilo bi logično i opravdano da opozicija nastavi

da bojkotuje Skupštinu, da zahtijeva održavanje prijevremenih

parlamentarnih izbora i da ne prihvati separatne pregovore

i dogovore sa Demokratskompartijom socijalista. Trenutno

se vodi dosta oštra polemika između Demokratskog fronta i

Demokrata Bečića. Od toga koliko će brzo ta dva najveća opozi-

ciona subjekta uspjeti da pređu put od konfrontacije do dijaloga

i da se e ikasno dogovore, umnogome zavisi uspjeh cjelokupne

predstojeće izborne kampanje - kazao je nedavno Željeznjak.

SergejŽeljeznjak

NikolaGegaj

Radna grupa analizirala prijedloge Centra za demokratsku tranziciju

Mišljenje Savjeta Agencije za zaštitu ličnih

podataka i slobodan pristup informacijama

Partijama i NVO omogućiti

stalni uvid u birački spisak

CDT:

DIKmora biti

depolitizovana

koliko ima onih koji privre-

meno ili trajno borave van ze-

mlje. Mora se utvrditi koliko

građana ima državljanstvo i

povezana prava u državama u

kojima živi, kako se ne bi odu-

zimala građanska prava oni-

ma koji ihnijesu stekli udrža-

viukojusuodselili.Rješavanje

ovog problema zahtijeva duži

period i promjenu Zakona o

registrima prebivališta i bora-

višta –kazao jeKoprivica.

On je podsjetio na OEBS-ovu

preporukudatrebarazmotriti

značajno smanjenje dužine

prebivališta (koja je deset go-

dina) kao uslova za moguć-

nostpredsjedničkogkandido-

vanja. CDT se zalaže, kako je

rekaoKoprivica,izaindividu-

alnekandidaturena izborima.

PredragSekulić (DPS) smatra

da ne treba eksperimentisati

sa individualnim kandidatu-

rama jer ih ne praktikuju ni

mnoge zemlje Evrope. On je

naveo da samo osam zemalja

omogućava građanima da se

samostalno kandiduju na iz-

borima. Sekulić nije saglasan

ni sa stavomCDT-a da bi tre-

balo smanjiti period prebiva-

lišta kao uslova za predsjed-

ničkukandidaturu.

- Ne vidim ništa sporno u to-

medakandidatzapredsjedni-

ka mora imati deset godina

prebivališta uCrnoj Gori – re-

kao je Sekulić.

On smatra da su sve preporu-

ka OEBS-a jednako važne, ali

da, ipak, ne treba po svaku ci-

jenu ići upromjeneUstava.

I.K.

Sa sjedniceRadnegrupe