Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Petak, 10. novembar 2017.

CrnomGorom

KOTOR:

Počela javna rasprava o nacrtu budžeta za narednu godinu

BAR

PovodomDanaopštine

24. novembra, NVO„Info

sportCGBar“ organizuje

Ekološkedaneopštineu sklo-

pukojih jepočeonastavak re-

vitalizacijepolomljenihma-

slinanakompleksu

Sportsko-rekreativnog cen-

tra i borove šumeurekreativ-

nomparkuŠumice.

Osim sadnje maslina nastavili

su pripremne radova na pod-

mlađivanju borove šume u re-

kreativnomparkuŠumice.

-Natomprostorusmo2014.go

-

dinepočelimelioracijupodloge

i raskrčili veliki broj polomlje-

nih i rasušenihborova stradalih

u nevremenu 2012. godine.

Efekti su ekološki, estetski, ali i

preventivni u zaštiti od požara.

Već smo raskrčili ostatke veli-

kog broja polomljenih borova

stradalihunevremanuu janua-

ru i napravili iskop za podmla-

đivanje borove šume u Šumica-

ma za 55 mladih sadnica,

pomogla nam je firma Đokić

group. Biotehnički fakultet

obezbijedioje25sadnicamasli-

na,aUpravazašume500sadni-

ca borova i 200 sadnica bagre-

ma. Zaštitne stubiće i alat za

sadnju obezbijedićemo preko

kompanijaCerovo, Okov, 2. De-

cembar, Mornarice Vojske i

d.o.o Prima vista iz Bara. Nedo-

staju sredstva za nabavku hu-

musazaoplemenjivanjeosnova

borova u Šumicama, hrana i

osvježenjezaučesnikeuakcija-

ma i za organizacione troškove.

Očekujemo pomoć od opštine,

TO Bar i dokazanih prijatelja u

dosadašnjim akcijama - poru-

čujeBanović.

Završetkomekološkihprojeka-

ta u rekreativnomparku Šumi-

ce i na kompleksu Sportsko-re-

kreativnog centra, do kraja

novembra biće zasađeno uku-

pno 444 zimzelene visokosta-

blašice mediteranskog tipa, a

vrijednost izvedenih radova

iznosi oko 100.000 eura.

V.K.V.

HERCEGNOVI

Projekat iz-

gradnje sanitarnedeponije

„Duboki do“naUblima za

opštinuHercegNovi jedan je

odkapitalnih, ali jenjegova

realizacijaupitnanakon što

jeMinistarstvoodrživog ra-

zvoja i turizmaobustavilo

postupak izdavanja građe-

vinskedozvole. Zbog toga je

lokalnauprava i tužila taj

Vladinresor.

Prema riječima potpredsjed-

nice opštineDanijeleĐurović,

Ministarstvo održivog razvoja

i turizma je u maju obustavilo

postupak izdavanja građevin-

skedozvoleradipreispitivanja

postupka,štojepremanjenom

mišljenju presedan i vid op-

strukcije države u oblasti iz-

gradnje objekata.

- Opština ima spremna sred-

stva za početak izgradnje de-

ponije, koja je prioritetna po-

treba grada, a sa nadležnima u

državi sarađuje udijelu koja je

njihova odgovornost. Kao lo-

kalna samouprava spremni

smo da sarađujemo u onom

dijelu koji je naša odgovor-

nost, ali, sa druge strane, oče-

kujemo normalan odnos, a ne

opstrukciju. Zbog toga smo

podnijeli tužbu i ona je proce-

suirana. No daljih informacija

niti odMinistarstva niti od su-

da nemamo - kazala je Đuro-

vić.

Dozvole

ResornoMinistarstvo je 2. ju-

na 2015. godine izdalo građe-

vinsku dozvolu za sanitarnu

deponiju „Duboki do.“ Presu-

đujući po tužbi MZ Morinj,

Upravni sud Crne Gore je 5.

maja 2016. godine poništio

tu dozvolu. Iz opštine

Kotor su u više navrata

po r u č i va l i d a j e

Upravni sud u po-

stupku utvrdio niz

nepravilnosti zbog

kojih je građevin-

sku dozvolu po-

ništio i predmet

vratio na po-

novni postu-

pak pred Ministarstvom, što

kakosunaglašavali.Značidaje

momentompresude,postupak

vraćen u vrijeme kada je za-

htjevza izdavanjegrađevinske

dozvole podnijet.

Elaborati

Opština Kotor je takođe tvrdi-

la, da je u međuvremenu iste-

kla i saglasnost na elaborat o

procjeni uticaja na životnu

sredinu, pa se i postupak izra-

de elaborata, koji iziskuje oba-

veznu javnu raspravu i sagla-

snost resornih organa uprave,

vraća na početak.

Đurović tvrdi da je opština

Herceg Novi uradila sve što je

od njih traženo, čak i više od

toga.

Analiza izbora lokacije rađena

je 2003. godine, prostorni plan

koji je definisao lokaciju ura-

đen je 2008. godine, studiju

izvodljivosti sa idejnim rješe-

njem uradio je Institut za gra-

đevinarstvo iz Banja Luke, lo-

kalnu studiju lokacije za

sanitarnu deponiju uradio je

Centarzaarhitekturuiurbani-

zamizPodgorice.

Izvještaj o strateškoj procjeni

uticajanaživotnusredinuura-

đen je 2010. godine, a elaborat

procjene uticaja na životnu

sredinu izgradnje sanitarne

deponije u organizaciji Agen-

cije za zaštitu životne sredine

iz Podgorice. Glavni projekt je

izradio IGH izRijeke, a revizi-

ju i detaljna geotehnička istra-

živanja Građevinski institut iz

Podgorice. Dodatni elaborat

detaljnihgeotehničkih istraži-

vanja terena lokacije buduće

sanitarne deponije, urađen na

insistiranjeMZMorinj, koji je

pokazaodanemabojaznidaće

morinjski sliv biti ugrožen,

urađen je decembra 2014. go-

dine. Sanitarna deponija pred-

viđena je i nacrtomPUP-a čija

je izrada završena ovihdana.

-Apsurdnojedasevraćamona

prethodni postupak kada je

cijela procedura prošla - kaza-

la jeĐurović.

Prilikom nedavnog razgovora

sa ministrom insistirala je, ka-

ko kaže, na izdavanju građe-

vinske dozvole za buduću de-

poniju, jer ona predstavlja

veliku važnost ne samo za

HercegNovi, već i državu, koja

imaobavezeuokvirupoglavlja

27 uprocesupristupanjaEU.

Predračunska vrijednost iz-

gradnje sanitarne deponije

„Duboki do“ naUblima koja bi

zahvatala površinu od 14 hek-

tara i bila izgrađena po najsa-

vremenijimtehnološkimprin-

cipima i uz svemjere ekološke

zaštite, iznosi 6,5milionaeura.

Ž.KONTIĆ

Opštinska kasa ,,teža“

skoro 400.000 eura

Zamedijske

usluge 188.500

Opština će za medijske usluge Radiju

Kotor izdvojiti 160.000 eura, koliko je

ta medijska kuća dobila i ove godine, a

za medijske usluge i promotivne aktiv-

nosti kao što su oglasi i čestitke, izdvo-

jiće dodatnih 28.5000 eura (skoro

11.000 više nego ove godine).

Iznos od 2.828.110 namijenjen je za

transfer insitucijama, pojedincima,

nevladinom i javnom sektoru. Najviše

će dobiti sportski klubovi, 637.000

eura. Ista cifra je namijenjena za inan-

siranje kulturnog programa. Za redov-

no inansiranje političkih partija nami-

jenjeno je blizu 129.000 eura, za NVO

skoro 160.000, dok je za Dobrovoljno

vatrogasno društvo Perast namijenje-

no blizu 170.000 eura. Po 7.000 eura

dobiće Crveni krst i Udruženje boraca.

Skoro 36.000 eura namijenjeno je za

jednokratne socijalne pomoći.

KOTOR

Opština jebudžet

za 2018. godinuplaniralau

iznosuod20.979.000eura,

što je gotovo400.000euravi-

šeodovogodišnjeg. Unacrtu

odlukekoja jeodprekjučena

javnoj raspravi stoji da ćeop-

štinanajvišeprihodovati od

poreza 7.970.000eura ili

900.000euravišenegoove

godine.

Od naknada, lokalna uprava

planira prihod u visini od

4.204.000eura,štoje1.350.000

manje od iznosa koji je po tom

osnovubioplaniranza2017.go-

dinu. Od komunalne naknade

u opštinsku kasu sliće se

100.000 eura. Najmanje novca

prihodovaćeodnaknadazako-

rišćenje rezultata odgeološkog

ispitivanja, svega 8.000 eura,

dok će 2.500.000 donijeti na-

knade za izgradnju građevin-

skog zemljišta.

Takse

Premanacrtubudžeta, od taksi

će naredne godine opština pri-

hodovati 310.500 eura, od čega

će po 100.000 eura donijeti tu-

rističkeilokalneadministrativ-

ne. Takse za korišćenje prosto-

ra na javnim površinama

donijeće40.000,aodiznajmlji-

vanja slobodnih površina koje

se koriste za kampovanje, Ko-

tor će prihodovati 20.000 eura.

Pod stavkom ostali prihodi na-

vedeno jeda ćeopštinazaraditi

3.104.500 eura, od zakupa po-

slovnog prostora 1.000.000 eu-

ra.Odnaplateulaznicazagrad-

ske bedeme računa na prihod

od 830.000 eura, dok je prema

aktuelnom budžetu predviđe-

no 380.000 eura.

Nacrtom budžeta planirano je

daseunarednugodinuprenese

5.000.000 eura, da od prodaje

nepoketnosti opština zaradi

50.000 eura, od otplate kredita

datim fizičkim licima 70.000,

od tekućih donacija 120.000,

dok će izdržavnog budžeta do-

biti 150.000 eura.

Rashodi

Kada je o rashodima riječ, iz

opštinske kase najviše novca

biće izdvojeno za kapitalne iz-

datke - 9.285.479 eura. Od tog

iznsosa, kapitalni izdaci direk-

cija ,,koštaće“ 3.579.500 eura,

investiciono održavanje obje-

kata 2.558.000 a kupovina ne-

pokretnosti u cilju povećanja

imovine opštine 1.600.000 eu-

ra.

Za bruto zarade i doprinose

opština će izdvojiti 3.227.225,

od kojih će najviše novca poći

nanetozarade1.895.634eura,a

najmanje na opštinske poreze

u visini od 35.054.

Opština će za tekuće održava-

nje izdvojiti blizu 1.300.000

eura, od čega 1.151.000 eura za

infrastrukturu, 65.000 za gra-

đevinske objekte i više od

28.000za održavanje opreme.

Podstavkomostaliizdacipred-

viđeno je 1.024.550 eura, od

čega za sudske postupke

109.000 eura, ugovora o djelu

70.000 eura, IPA projekte

200.000 eura (125.000 eura vi-

še).

Za rashode za usluge opština

će izdvojiti blizu 623.000 eura,

od čega će 75.000biti utrošeno

za konsultantske usluge, pro-

jekte i studije, blizu 59.000 za

poštanske usluge, a više od

31.000 za mobilnu telefoniju.

Službena putovanja u zemlji

koštaće opštinu 16.000 eura, a

u inostranstvo 40.200 eura. Za

reprezentaciju biće utrošeno

35.200 eura, skoro 2.000 eura

višeod iznosakoji za tunamje-

nu bio predviđen ovogodiš-

njimbudžetom.

Za socijalnu zaštitu opredije-

ljenoje30.900eura,štoje1.000

euramanje nego 2017. godine.

JavnaraspravaoNacrtubudže-

ta traje do 22. novembra

I.T.

ODULAZNICAZABEDEMEZARADIĆE830.000EURA:

Kotor

Lokalna uprava planira da 2018. godine od poreza prihoduje 7.970.000 eura ili

900.000 eura više nego ove godine. Od naplate ulaznica za gradske bedeme računa

na prihod od 830.000 eura, dok u aktuelnombudžetu ta stavka iznosi 380.000 eura

USUSRETDANUOPŠTINE:

Bar

NVO Info sport CGorganizuje Ekološke dane opštine Bar

Zasadiće 444 stabla

Potpredsjednica opštine Herceg Novi o izgradnji sanitarne deponije na Ublima

Đurović: Projekat je

važan i za državu

DanijelaĐurović