Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Petak, 10. novembar 2017.

Hronika

ULCINJ

–PolicajkaVesna

Todorović (51) i njenakćer-

kaKarnelaŠćekić (32) uhap-

šene su jučeujutrouakciji

„Bosfor“ zbog sumjeda su

počinilekrivičnadjela zlou-

potreba službenogpoložaja i

falsifikovanje isprava.

One će danas biti privedene

tužiocu koji će se izjasniti o

njihovomzadržavanju.

Todorović se sumnjiči da je

počinila krivično djelo zlou-

potreba službenog položaja u

sticaju sa krivičnim djelom

falsifikovanje ispraveusaizvr-

šilaštvu, a Šćekić za falsifiko-

vanje isprave u saizvršilaštvu.

Prema saznanjima Pobjede,

Šćekić je uhapšena u Nikšiću,

aTodorović uBaru.

Todorović je, kako istražitelji

osnovano sumnjaju, duže vri-

jeme kćerki odavala informa-

cije iz sistema o kretanju stra-

nih državljana - pretežno

turskih, za koje policija ima

operativna saznanja da su iz

kriminalnih struktura. Šćekić

je, kako policija pretpostavlja,

te informacije prenosila dalje,

a za to je uzimala novac.

Istražitelji imaju saznanja da

je u Budvi, po majkinim in-

strukcijama predala falsifiko-

vani pasoš i uzela3.000eura, a

kasnije još 2.000 koje su joj

uplaćene na račun.

Kakosenavodiusaopštenjupo-

licije, one su, kako se sumnja, u

junu 2017. godine po dogovoru,

nabavile lažnipasoš radiproda-

je, koji su predali turskom dr-

žavljaninu za 5.000 eura.

- K. Š. je, kako se sumnja, 10.

juna turskom državljaninu O.

U. predala lažnu javnu ispravu

i na ime te usluge primila no-

vac u dva navrata, i to 10. juna

iznosod3.000eura, koji je, ka-

ko se sumnja, lično preuzela, i

6. jula ostatak novca, u iznosu

od 2.000 eura koji je K. Š. pre-

uzela preko Western Uniona

–navodi se u saopštenju.

Službenici Uprave policije

MUP-a – Odsjeka za borbu

protiv organizovanog krimi-

nala i korupcije su u sadejstvu

sa službenicima Centra be-

zbjednostiBar, aukoordinaci-

ji saOsnovnimdržavnimtuži-

laštvom u Ulcinju, realizovali

su akciju „Bosfor“ .

- Službenici Uprave policije

MUP-a sprovode policijske

mjere i radnjeusvakoj situaci-

ji gdje postoje indicije da je bi-

lo koji policijski službenik po-

činio krivično djelo ili neki

drugi delikt, što je i ovdje bio

slučaj. Uprava policijeMUP-a

osuđuje ovakvo nezakonito

ponašanje policijskog službe-

nika,kaoibilokojidelikteven-

tualno počinjen od policijskih

službenika, spremna da pre-

duzme sve zakonom propisa-

ne aktivnosti kako bi pred lice

pravde izvela neodgovorne

pojedince koji kaljaju ugled

najvećeg broja policijskih

službenika koji svoje dužnosti

obavljaju časno i profesional-

no – navodi se u saopštenju

policije.

A.G.

PODGORICA

–Ročišena

kojemće se razmatrati odu-

zimanje imovinebivšemvi-

sokomfunkcioneruDPS-a

SvetozaruMarovićuzaka-

zano je za 7. decembarpred

Višimsudom.

Sporazumom o priznanju kri-

vicepredviđeno jeoduzimanje

11.885 kvadrata šuma, livada i

pašnjaka, kao i pet vikendica

kojeMarovići imajuuBudvi.

Marović je sporazumom koji

je potpisao sa Specijalnim tu-

žilaštvom, priznao da je orga-

nizovao kriminalnu grupu,

koja je budvanskoj opštini na-

nijela višemilionsku štetu.

Istim sporazumom kojim je

trebalodauplati novac,Maro-

vić jepristaodaodleži tri godi-

ne i devetmjeseci zatvora.

Za Marovićem je sredinom

maja raspisana crvena Inter-

polova potjernica kako bi ka-

znuodslužiouSpužu.

Prema sporazumima koje je

potpisao, Marović je učestvo-

vao u malverzacijama prili-

komgradnjeDonjeg bulevara,

puta u selu Krapina, platoa na

Jazu, izgradnje sistema za

prečišćavanje otpadnih voda,

kao i u predmetima „Properti

investment“, „Kopirajt“, ,,Pri-

jevor“ i ,,TKPlaza“.

M.L.

NIKŠIĆ

– U saobraćajnom

udesu u Ulici Narodne omla-

dine u Nikšiću u kojoj su uče-

stvovala tri vozila, jednaosoba

je teže, dok su četiri lakše po-

vrijeđene.Težepovredezado-

bila je Slavica Grbović (40),

koja je zbog preloma rebara

zadržana na Odjeljenu opšte

hirurgije u nikšićkoj Opštoj

bolnici. Sa lakšim povredama

prošli sunjena kćerka J. G. ko-

ja je preventivno zadržana na

Odjeljenju opšte hirurgije, te

su nakon pregleda na kućno

liječenjepušteniNenadĐuro-

vić (31), Dragana Lalić (38) i

Saša Lalić (40), dok je Ranko

Zorić(25)prošaobezpovreda.

Unezgodi su učestvovali „golf

3“ za čijimvolanomse nalazio

SašaLalić, kombimarke„mer-

cedes“kojimjeupravljaoRan-

ko Zorić i taksi vozilo „tojota“

u kojem je na mjestu vozača

bio Nenad Đurović. Mještani

koji živeubliziniUliceNarod-

ne omladine najavili su da će

opet uputiti apel nadležnim

službama da postave uspori-

vačebrzine, jer, kakosukazali,

saobraćajne nezgode se često

dešavajuupravouovomdijelu

grada.

S.D.

AkcijA„BoSfor“:

Uhapšena policajka Vesna Todorović i njena kćerka

Karnela zbog zloupotrebe i falsifikovanja pasoša

Osumnjičene za odavanje

povjerljivih informacija

VesnaTodorović

KarnelaŠćekić

Zakazano ročište o oduzimanju zemlje i nekretnina bivšemvisokom funkcioneru DPS-a

O imovini Svetozara

Marovića 7. decembra

Marović saadvokatomBegovićemispredSuda

ARHIVAPOBJEDE

Saobraćajni udes u Nikšiću

Jedna osoba teže, a

četiri lakše povrijeđene

KOLAŠIN

–M.M. (37) izPod-

gorice uhapšen je i protiv nje-

ga će biti podnijeta prijava jer

je pretresomkod njega u vozi-

lu policija pronašla pušku bez

oružnog lista. Njemu se na te-

ret stavlja da je počinio krivič-

nodjelonedozvoljenodržanje

oružjaieksplozivnihmaterija.

Kako je saopštila Uprava poli-

cije, umjestuVladoš, uKolaši-

nu, pregledomvozila „golf IV“

kojimjeupravljalabezbjedno-

sno interesantna osobaM. M.,

doksenasuvozačevommjestu

nalazioD.M. (34) izPodgorice

na zadnjem sjedištu pronađe-

na je lovačka puška „anson

Deey-S“kalibra12milimetara.

Pronađena puška biće upuće-

na u Forenzički centar radi

vještačenja.

c.H.

Krivična prijava

protiv Podgoričanina

Nosio

lovačku

pušku

sigurno, ali da nije želio da

ostavi na cjedilu ljude koji su

uhapšeni.

- Dao sam riječ Dikiću da ga

neću ostaviti i zato sam ovdje.

On jemoj brat Srbin–kazao je

Sinđelić.

Predaja

Poslije drugog pokušaja likvi-

dacije odlučio je da se preda

Bezbjednosno informativnoj

agencijiuSrbiji, tačnijecentru

bezbjednosti koji se nalazi na

Banjici iza Vojno medicinske

akademije.

- Novac od 125.000 eura i sve

materijalne dokaze predao

samBIA-i.Neznamkomesam

to lično predao, jer ne znam

nikoga lično od njih – ispričao

je svjedok saradnik.

Neke dokaze je, kako kaže,

uništo, ali tek sad kada su ga

„izdali shvatio je da je napra-

vio veliku grešku“.

Sinđelić jeponovooptužiood-

branuokrivljenihda imajuve-

ze sa osobomkoja je obila nje-

gov stan prije dvije godine,

navodeći da se dokumentacija

onjegovomškolovanjunalazi-

lameđudokumentima koja su

nestalakadamu jeobijenstan.

- Odbrana posjeduje doku-

menta iz mog obijenog stana.

Stan je obijen prije dvije godi-

ne i ta osoba je sve odnijela.

Nijesamjeprijaviojer imama-

lo dijete, poznajem joj brata

koji je častan čovjek. Zato je

tada nijesam prijavio – ispri-

čao je Sinđelić.

Sugerisao je sudu da provjeri

telefonske komunikacije oso-

be kojamu je obila stan, te i da

se iz toga može zaključuti ka-

ko jeobranadošlauposjedne-

kih informacija onjemu.

Hapšenje

U nastavku iscrpnog ispitiva-

njaključni svjedok seprisjetio

da je za hapšenje u Podgorici

čuonaPink televiziji.

- Bilo je kasno veče kada sam

došaokući.Sjeosamdajedem,

uključio samtelevizor i čuo za

hapšenja.Slučajnosamčuojer

to nijesamni pratio – kazao je

Sinđelić.

Objasnio je i da ga je Edi, pret-

hodnog dana, više puta zvao

ali da su jedvauspostavili vezu

specijalnim telefonom. Signal

je, kako kaže, bio slab jer je bio

na selu, ali su uspjeli da se do-

govore kad i gdje da se vide.

Nakon što je uhapšena grupa

srpskihdržavljanauCrnojGori,

Edi je tražio od Sinđelića da se

češće gledaju, a prioritetni za-

datak je bio da se oružje preda

osobama iz „specijalnog tima“.

Svjedok saradnik je odgovara-

jući na pitanja advokata bio

decidan da je „sve vrijeme ra-

diodapomogneDF-u,navode-

ći da je pozivao ljude da u što

većembroju izađuna izbore“.

- Pojma nemamza imena, gle-

daosamdapomognemi preko

interneta – kazao je Sinđelić,

konstatujući da su Zavetnici i

TrećaSrbija takođepodržava-

li DF.

B.roBoViĆ

Sinđelićdolazi na suđenje

Optuženi dolazena suđenje

D.MIJATOVIĆ