Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Petak, 10. novembar 2017.

Hronika

PODGORICA

–Sutkinja

Osnovnog sudaNadaRabre-

novićprihvatila jeprijedlog

odbraneda seuradi psihija-

trijskovještačenje službeni-

kaSpecijalne antiteroristič-

ke jediniceBoraGrgurovića i

GoranaZejaka, kakobi se

utvrdilanjihovauračunlji-

vost kada jeprebijenMilo-

radMijoMartinović.

Zejaku i Grguroviću sudi se

zbog sumnjeda supočinili kri-

vično djelo mučenje u sticaju

sakrivičnimdjelomnanošenje

teških tjelesnihpovreda.

AdvokatZdravkoBegović, koji

zastupa optužene, kazao je da

su njegovi klijenti, kao i ostali

sajovci, te večeri bili izloženi

višesatnim fizičkimnapadima

oddemonstranata.

- Imali sunekvalitetne gasma-

ske koje su imstvarale dodatni

problem, jer nijesu imali vaz-

duha. Dosta njih, pa i Grguro-

vić i Zejak dobili su povrede u

noći razbijanja protesta - ka-

zao jeBegović.

On je podsjetio i da su kolege

Grgurović i Zejak naveo spor-

ne večeri prošli kroz pakao.

- Bili su 30 dana na dužnosti

bez prestanka i smatram da je

stanje svijesti dvojice optuže-

nih u vrijeme događaja bilo do

temjere smanjeno, da bi mogli

donositi racionalne odluke i

shvatiti značaj svojih postupa-

ka - naveo jeBegović.

Na jučerašnjemsuđenjusaslu-

šan je i službenik SAJ-aMilan

Kovačević, koji jekao i njegove

kolege ispričao da nije vidio

prebijanjeMartinovića.

-Mi smobili konstantnonapa-

dani od demonstranata i poje-

dina vozila su nam polivana

benzinom kako bi ih zapalili -

pojasnio je svjedok. Na pitanje

tužiteljke Danke Ivanović-Đe-

rić, on je kazao da je nakon do-

gađaja jedino saznao da su dvo-

jica optuženih priznali da su

učestvovali u prebijanjuMarti-

novića, te da su to učinili takođe

zato što subili napadnuti. Suđe-

nje se nastavlja 12. decembra, za

kada je planirano da se odgleda

video -snimakdogađaja.

M.L.

Vještak da utvrdi psihičko stanje Grgurovića i Zejaka

Nastavljeno suđenje službenicima Specijalne antiterorističke jedinice za prebijanjeMiloradaMartinovića

ARHIVAPOBJEDE

PODGORICA

–Svjedok sa-

radnikAleksandar SašaSin-

đelić juče jeupodgoričkom

Višemsuduoznačiopoliti-

čareDemokratskog fronta

kaonaručiocenjegoveneu-

spjele likvidacijeoktobra

prošle godineuBeogradu.

Njegovo saslušanje je nastav-

ljeno nakon što je sutkinja Su-

zanaMugošapročitalaodluku

vrhovnog državnog tužioca

Ivice Stankovića kojom je od-

biozahtjevbranilacaza izuze-

ćeglavnogspecijalnogtužioca

Milivoja Katnića i tužioca Sa-

šeČađenovića.

Oizdaji

Prema iskazu Sinđelića, u tre-

nutku kada je pokušano nje-

govo ubistvo on nije znao ko

stoji iza togaali jezahvaljujući

informacijama iz medija ka-

snijezaključioda su ,,naručio-

ciljudikojisuizdali-političari

izDF-a“.

- To znam sto posto. Znam po

tome što sam od Edija uzeo

50.000euranaKalemegdanui

u tom trenutku sam imao kod

sebe ukupno 100.000 eura. U

istom tom trenutku lideri DF-

a izjavljuju da sam od Mila

Đukanovića dobio 100.000

eura da angažujemDikića da

napadne DF. Odakle su ovi iz

DF-atadaznalidajekodmene

100.000 eura ako nijesu bili u

kontaktu sa Edijem, a bili su –

kategoričan je Sinđelić.

Da je, kako kaže, kojim sluča-

jem ubijen, istina ne bi izašla

na vidjelo i niko ne bi znao da

je taj novac izeo od Edija kako

bi angažovao advokate da ,,va-

de Dikića i ostale uhapšene u

Crnoj Gori“.

- Da samubijen ne bihmogao

da svjedočim o tome odakle

mi 100.000 eura, a Dikić bi sa

ostalimSrbima ispao terorista

–naveo je svjedok saradnik.

Odgovarajući na pitanje bra-

nioca okrivljenog bivšeg ko-

mandanta srpske žandarme-

r i j e Br a t i s l ava Di k i ć a ,

advokata Gorana Petronijevi-

ća, svjedok saradnik je obja-

snioda je prvi pokušaj napada

na njega bio odmah nakon

hapšenja u Podgorici, a drugi

se dogodio nakon posljednjeg

susreta sa Edijem (Eduardom

Šišmakovom) na Kalemegda-

nuuBeogradu.

U odgovorima je Sinđelić bio

decidan da je njegovo praće-

njebiloagresivnijeipodlijeod

10. oktobra prošle godine, ne-

djelju dana pred izbore u Cr-

noj Gori.

- Izdajice su postale ubice.

Praćenje nije bilo prije 10. ok-

tobrana takavnačin. Bilo jeda

se vide ista vozila, ali nijesam

imao neki strah, pretpostavio

sam da je Edi poslao nekoga.

Dva puta je bio pokušaj bloka-

de ,,džipom“. Prvi put nije po-

tezan pištolj, ali drugi put, ka-

da sam otišao da se prijavim

policiji, vidio sam lice sa ma-

skom i pištoljem – ispričao je

svjedok saradnik.

Naove tvrdnje reagovao jeop-

tuženi Milan Knežević glasno

izgovarajući - ,,vidite li da je

ovaj čovjek ciknuo“ - na šta ga

je sutkinja Mugoša upozorila

da ne dobacuje i da se ne smije

jer tonijedozvojenozakonom

o krivičnompostupku.

Obezbjeđenje

Svjedok saradnik iznio je i de-

taljda jepokušao, zbogosjeća-

ja ugroženosti i učestalih pra-

ćenja, da angažuje 50 ljudi iz

Soko Sekjuritija izBeograda.

AdvokataPetronijevićaintere-

sovalo je i zbog čega je svjedok

saradnik tražioda angažuje 50

zaposlenikaSokoSekjuritijaiz

Beograda na što je Sinđelić ka-

zao damotiv nije bio da oni či-

ne kriminalna djela.

- Niko ne ide u legalnu firmu

da angažuje ljude zakriminal-

ne radnje. Tražio sam ljude za

moje lično obezbjeđenje.

Usmjerio bih ih i na mjesta

gdje sam planirao da odem.

Nijesam ni u mislima precizi-

rao šta želim. Bilo je to i zbog

pritiska medija koji su često

pominjali moje ime - pojasnio

je svjedok saradnik.

Podsjetiojesuddajeimaomo-

gućnost da u toj situaciji sjed-

ne na avion i ode uMoskvu na

SUĐENJEZAPOKUŠAJTERORIZMA:

Odbijen zahtjev za izuzeće

tužilaca, svjedok saradnik odgovarao na pitanja odbrane

Sinđelić optužioDF

da stoji iza pokušaja

njegove likvidacije

Od Edija samuzeo 50.000 eura na Kalemegdanu, imao samkod sebe

ukupno 100.000 eura. U istom tom trenutku lideri DF-a izjavljuju da sam

odMila Đukanovića dobio 100.000 eura da angažujemDikića da napadne

DF. Odakle su ovi iz DF-a tada znali da je kodmene 100.000 eura ako

nijesu bili u kontaktu sa Edijem? Jasno je da su bili – rekao je Sinđelić

Nemanja Ristić, jeda od okrivljenih za učešće u

organizacijipokušajaterorističkognapadauok-

tobru prošle godine na crnogorske institucije

sistema, se prema riječima svjedoka saradnika,

svuda predstavljao kao jedan od rukovodilaca

,,Zavetnika“.

Upravo je od Ristića, kako kaže, saznao da će u

CrnojGori bitimnogovišenasiljaodonogza

koje jeonznao.

- ,,Zavetnici“ su već učestvovali u timde-

šavanjimauCrnojGori.Onjemenigovo-

rio da džaba radim to što radim. Sve što

sampokušao da kažemRistiću, onme

ispreskakao. On jemene ubjeđivao

daćeuCrnojGoridabudekorišće-

no oružje. On je govorio gore

stvari, a nije bio u kontaktu sa

Edijem. Čudio sam se kako

tosvezna. Ristić jegovorio

o mnogo većem nasilju

nego što sam ja planirao

damu kažem - kazao je

Sinđelić.

Iako je, prema njego-

vimriječima, znaoda je

„Ristić kriminalac“, davaomu je novac za anga-

žovanjeljudikojitrebadaiduuCrnuGorujer,,za

taj posao nisammogao da zovemprofesore sa

akademijenauka“.

-Znaosamdajebiouzatvoru,dajeprijetiotamo

nekima,dajebionapsihijatrijskomliječenju,ida

jemogaotodauradi.Osobakojajepucalaudje-

vojku u jednomklubu, uradila bi sve za novac –

kazao jeon.

Uprkos tomeštomunijepretjeranovjerovao,

Sinđelić je Ristiću predao 4.500 eura kako

bi izvukao ljudekoji suostali uCrnojGori.

- Ne bih Ristiću dao novac da mi nije bilo

žaodanekoostaneuCrnojGori. Trebalo je

da se angažuju branioci, tužioci i sudije,

kako ti ljudi ne bi pričali - kazao je

Sinđelić.

On je optužio Ristića da je na-

mjestio i Ruse i njega jer je

otvoreno razgovarao preko

telefona iako je znao da ga

prisluškuju.

- Znao je da je pod mjera-

ma, i upozorio samga da

me ne zove javno. A on

me poziva i namješta

Ruse–kazaojeSinđelić.

Bogićeviću 29.000 eura

Saša Sinđelić je ustvrdio da je okrivljeni Predrag Bogićević kome

sesudiuodsustvuugledan,poštenčovjekukogaidaljeimapovje-

renje.OnjeodgovarajućinapitanjebraniocaBogićevića,advoka-

ta Ilije Boljevića kazao da je njegovombranjeniku dao ukupno

29.000eura.

- Gledao samda ti ljudi imaju više novca, da imne fali. Da je tražio

još, jabihdao - kazao jeSinđelić.

Ispričao je da se sa Bogićevićemznao preko interneta dugo, i sa

Ravnegore.

- Do susreta kod naplatne rampe nijesmo imali bliskih kontakata.

Velimirovićgajeuputioupriču.Tojebilopoznanstvo,alisamimao

informacije onjemu, da jeugladan, da neće izdati – naveo je svje-

doksradnik.

PODGORICA

–Potpredsjed-

nikPokreta zapromje-

neBrankoRadulovićprijavio

jeCentrubezbjednosti Pod-

goricada je8. novembrapo-

kušanatentat nanjega.

Radulović je kazao za Pobjedu

da se priprema njegove likvi-

dacije dogodila u intervalu od

10:30 sati do 13:30 časova.

Kako je pojasnio, u 10:30 je

ostavio vozilo na parking kod

Stadiona Budućnosti u centru

grada. U automobil je ponovo

ušao u 13:30 i kada je krenuo

osjetio da nešto nije u redu sa

automobilom.

- Čula se lupnjava, ali nijesam

računao da je nešto ozbiljno u

pitanju. Automobil sam onda

parkirao u blizini kuće – ispri-

čao jeRadulović.

Kazao je da je sjutra sa sinom

odvezao automobil kod maj-

stora kojimu je rekao da su od-

vrnuti šarafi na točkovima, da

je to jako opasno i da je to neko

namjernouradio.

Radulović je naveo da je razgo-

varao sa ministrom unutraš-

njih poslova MevludinomNu-

hodžićem i rukovodiocem

Centrabezbjednosti Podgorica

JovicomRečevićemte i da oče-

kujedaseutvrdikojepočinilac.

Policija će prikupiti snimke sa

nadzornih kamera, na osnovu

kojih će pokušati da dođe do

osumnjičenog.

Povodom prijave Radulovića,

Uprava policija je saopštila da

službenici CB Podgorica pre-

duzimaju aktivnosti kako bi

rasvijetlili ovaj događaj.

Radulović jeprijedvadana oko

11:15 časova CB Podgorica pri-

javio da je nepoznata osoba 8.

novembra u intervalu od 10:30

do 13:30 časova, odšarafila ša-

rafe sa prednjeg lijevog točka

njegovog vozila „audi A4“, dok

se nalazilo na parkingu kod

GradskogstadionauPodgorici.

- On je kazao da je juče osjetio

lupanje kad je krenuo vozilom

ali da je tekdankasnijevidioda

nešto nije u redu sa prednjim

lijevim točkom – navodi se u

saopštenjupolicije.

Oni zaključuju da policija pre-

duzima aktivnosti kako bi se

utvrdilo činjenično stanje i ra-

svijetlio događaj koji je Radu-

lović prijavio.

Juče se oglasio i Pokret za pro-

mjene, ocijenivši da je bio pri-

premljen monstruozni scena-

rio, posebno imajući u vidu, da

Radulovićsvakodnevnoputuje

bez obezbjeđenja, vozeći svoj

automobil, ne skrivajući se od

javnosti.

-Obavještavamojavnost,daovo

nije prvi slučaj da se vrši priti-

sak, raznih vidova uznemirava-

nja na prof. Radulovića i njego-

vu porodicu. Očekujemo ovaj

putdaćenadležniorganiuradi-

ti svoj posao na profesionalan

način i identifikovati počinioce,

a posebno nalogodavce. Jasno

je da se radi o vidu političkog

terorizma, čiji jemotivdaseeli-

minišu oni koji su najglasniji

protivnici kriminalnog režima

- tvrde uPzP.

A.G.

Policija ispituje da li je ugrožena sigurnost

Branka Radulovića, potpredsjednika PZP-a

Kako su odvrnuti

šarafi na točkovima?

Radulović je prije dva dana CB Podgorica

prijavio da je nepoznata osoba 8. novembra, u

intervalu od 10:30 do 13:30 časova, odšara la

šarafe sa prednjeg lijevog točka njegovog

vozila „audi A4“, dok se nalazilo na parkingu

kod Gradskog stadiona u Podgorici

Ristićeva uloga

BrankoRadulović