Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Srijeda, 8. novembar 2017.

Društvo

PODGORICA

JelenaPaviće-

vić zvanično jeod jučeprva

lobistkinjauCrnoj Gori, au

izjavi zaPobjedukazala jeda

kodnas ovaprofesija još nije

shvaćenanapravi način i da

ju je javnost percipiralakao

posaokoji služi nečijimuskim

interesima, poistovjećujući

lobiranje sakorupcijom.

Agencija za sprečavanjekorup-

cije juče je saopštila da je Pavi-

ćević upisana u registar lobista,

čime je i zvanično dobila odo-

brenje za rad.

Pavićević za Pobjedu objašnja-

vadajelobiranjezbognepozna-

vanjatogprocesainepostojanja

tepraksekodnas čestodovođe-

no u vezu sa korupcijom, a svr-

ha ove profesije je, kako kaže,

upravo suprotna tome.

- Lobiranje je transparentan

proces, u kojem su svi ključni

detalji javni. Tom činjenicom,

lobiranjejestevidinstitucional-

neborbeprotivkorupcije, ali ne

i jedini. Ono samo sebi može

biti cilj i njegova osnovna svrha

jeste da se, u neposrednoj tran-

sparentnoj i argumentovanoj

komunikaciji, postignu pro-

mjenepropisa i akata–objasni-

la jePavićević.

Izmjenepropisa

Njen posao, kako ističe, sasto-

jaće se u tome da, na zakonit i

transparentan način, za svoje

klijente pokuša da izdejstvuje

izmjenu ili prilagođavanjene-

kogpropisa ili opštegakta, ko-

ji ćedabudeodkoristi naruči-

ocu lobiranja, a da pri tome

nije u suprotnosti, već je u

skladu sa opštiminteresom.

-Naručioci lobiranjamogubi-

ti svi koji smatraju da imaju

interesodnosnorazlogiosnov

da utiču na promjenu nekog

propisa, kako pojedinci, tako i

razne interesne grupe, od

NVO sektora do investitora.

Oni suuprocesu lobiranja ini-

cijatori promjene– ističenaša

sagovornica.

Naravno, kaže ona, lobista

mora da zna da li je ostvariva-

nje interesa naručioca lobira-

nja osnovano i moguće, kao i

da upozna naručioca lobira-

nja o svim okolnostima koje

moguda prate ovaj proces.

- Poželjno je da lobista ima

vjeru u to za šta lobira i radi to

naetičani efikasannačin–ka-

zala jePavićević.

O tome šta je interes naručio-

ca lobiranja i da li je u skladu

sa opštim interesom, ističe

ona, lobista će dokazivati ar-

gumentovano, a o svemu će

odlučivati predstavnici insti-

tucija u čijoj su nadležnosti

propisi koji se žele promijeni-

ti.

- Lobiranje je segment stra-

teškog komuniciranja, kojim

se inače bavim. U svijetu su

mnoge firme koje se bave ko-

munikacijamauvrstile lobira-

nje kao uslugu koja se odnosi

na poslove od javnog značaja

–kazala jePavićević.

Procedura

Odobrenje za obavljanje dje-

latnosti lobiranja, kako je sa-

opštenoizAgencijezaspreča-

vanje korupcije, izdaje se na

tri godine imože senazahtjev

lobiste produžavati pod istim

uslovima.

Agencija jeobjavilaukupno13

javnih poziva za polaganje is-

pita za obavljanje djelatnosti

lobiranja, a ispit jedo sadapo-

ložilo šest kandidata.

Djelatnost lobiranja može da

obavlja fizičko lice koje je od

Agencije dobilo odobrenje za

obavljanje tedjelatnosti (lobi-

sta) i privredno društvo, od-

nosno nevladina organizacija

koji ispunjavaju uslove propi-

saneZakonomo lobiranju.

Jedan od uslova koje fizičko

lice mora da ispuni kako bi

moglo da dobije odobrenje je

da položi poseban ispit koji

organizujeAgencija.

Sl.R.

- Gumena igračka proizvedena

je uKini, žute i plave boje, nelo-

mljivajeinerasklopljiva.Pakuje

se u providnu kesicu sa karton-

skim dijelom na kraju - navodi

se uobavještenju.

Rozi gumeni konjić „My lovely

horse“ima2,9odstoopasnehe-

mikalijepomasii,kakosenavo-

di na portalu

potrošač.me

, mo-

že ozbiljno da ugrozi zdravlje

djece.

Kako preciziraju, igračka je in-

tenzivno roze boje sa ljubiča-

stomgrivomi repom.

Plastične lutke

Početkom novembra, u našu

zemlju uvezena je plastična

lutka „Happy Beautiful & A

HappyNewSweet“koja jepro-

izvodena u Kini i ima 4.9 odsto

ftalata pomasi.

Ona je pakovana u kutiju sa

providnomfolijom, ima šarenu

haljinuiplavukosuobojenuro-

zimpramenovima. Na portalu

potrošač.me

piše da je istog da-

na (3. novembra) uvezena i pla-

stičnalutka„Bella“,kojaima9,7

odsto ftalata po masi, a dozvo-

ljena je vrijednost od0,1 odsto.

- Plastična lutka plave kose

obučena je u plavu garderobu i

ima dodatke - četku za kosu,

torbu i traku za kosu - piše u

obavještenju. Početkom ovog

mjeseca na crnogorsko tržište

je uvezena i lutka od plastike

„Girl lovely“ čija je izmjerena

vrijednost ftalata čak 11,6 odsto

po masi. Lutka ima ljubičastu

kosu i rozuhaljinu.

Sporna je i plastična lutka „The

Dolls cute“ robne marke MK

Toys koja ima 11,2 odsto ftalata

pomasi. Kako se navodi u oba-

vještenju, ima rozuodjeću i po-

jas na kome jemašna.

Prije dva dana u Crnu Goru

uvezena je i popularna lutka

„Frozen“kojaima8,6odstofta-

latapomasi. Lutka smeđe kose

odjevenajeuindigoplavuodje-

ću, a set sadrži i rozo-bijeli toa-

letni stočić i rozu torbicu.

K.J.

PODGORICA

NaPravnomfakul-

tetu sljedeće godinebićeobezbije-

đenaprostorija za sudnicuukojoj

će sepodogovoru sanadležnim

sudovimaodvijati određena suđe-

njakoja će studentimoći daprate,

saznajePobjeda.

DekanPravnogfakultetaVelimirRa-

kočević potvrdio je za naše novine

ovu informaciju i kazao da, nažalost,

ova ustanova nema sudnicu koja je,

smatra, svakako potrebna studenti-

ma.

- U dogovoru sa predsjednikom Vr-

hovnog suda i vrhovnim državnim

tužiocem tu će direktno da se odra-

đuju prava suđenja. Vidjećemo što

budu oni smatrali da može tu da se

izvodi – rekao je on.

Sve će, ističe Rakočević, da se odvija

ponajvećimevropskimstandarima.

- Nastava će biti odlična. Imamo sve

što jeneophodnodastudent ima, kao

i u najjačemuniverzitetskomevrop-

skomcentru. Najveće standarde pri-

mjenjujemo - saopštio jeRakočević.

Planje,kakojepojasnio,daseprosto-

rije za sudnicu, kao i za forenzičku

laboratorijuivećubibliotekuobezbi-

jede nakon što se iz njih iseli sektor

prevodilaštva Filološkog fakulteta, a

dio tog prostora zauzimaju i mašine

Elektrotehničkog fakulteta. Rakoče-

vić kaže da je pripremljena doku-

mentacija za adaptaciju ovihprosto-

rija. Fakultet će sve to da košta

600.000 eura.

-Domaćinskimposlovanjemove go-

dine ušteđeli smo taj novac. To je ve-

liki iznos - istakao je on.

Finalni radovi za sve tri prostorije,

dodaje, biće okončani najdalje do

kraja avgusta iduće godine.

-Postojećabibliotekanemadovoljno

kapaciteta. U podrumskimprostori-

jama, gdje sumašine Elektrotehnič-

kog fakulteta, odnosno oprema, ima

400kvadrata. Tu je plan za stvaranje

vrhunskebibliotekekojaće imati sve

moguće baze. Biće bogatog fonda,

studenti će imati sve što je potrebno

od osnovnih do doktorskih studija.

Svi naslovi na jednommjestu – naja-

vio je on.

Kada jeRakočevićprošle godine iza-

bran za dekana Pravnog fakulteta, u

sklopu svog programa rada između

ostalog planirao je otvaranje foren-

zičke laboratorije. Objašnjava da je

zastudentekrivično-pravnogmaste-

ra, odnosno za one koji se specija-

lizuju za državnog tužioca ili krivič-

ne sudije važno da imaju praktično

znanje iz ove oblasti.

- Znam što je potrebno studentima.

Za pet godina treba da budu maksi-

malno pripremljeni da nema ,,tajni“

za njih kada okončaju studije. To

namjecilj.Da

impružimokvalitetnu

nastavu kako bi imali obrazovanje

najvišeg nivoa –kazao jeRakočević.

N.Đ.

PODGORICA

Centar za kardiohirur-

giju dobio je juče inteligentni sistem

za kontrolu pravilne dezinfekcije ruku

- saopšteno je iz Kliničkog centra.

Ovaj sistem, kako su objasnili, pripada

„zelenoj tehnologiji“ i ne koristi elek-

tričnu energiju.

- Sistem je sastavljen od 25 IMPWeco

softverskih dispenzera, povezanih

preko nezavisnog vaj-faj sistema, PC

uređaja sa licenciranim softverom i 40

inčnimmonitorom za praćenje svih

aktivnosti. Tako postavljen sistem,

osim kontrole svakodnevne dezinfek-

cije ruku, omogućiće kontrolu obilaska

pacijenta, rada osoblja i postavljenih

protokola. Postavljanjem sistema,

unaprijeđena je preventiva u smislu

kontrole mogućih infekcija koje nasta-

ju zbog neadekvatne dezinfekcije ruku

- poručili su iz Kliničkog centra.

Ističe se da je menadžment najveće

zdravstvene ustanove u našoj zemlji

pokrenuo niz značajnih projekata za

poboljšanje prostornihmogućnosti te

ustanove i obezbjeđivanje najsavre-

menije medicinske opreme.

Sl. R.

eliki broj opasnih igračaka

Prva lobistkinja u Crnoj Gori Jelena Pavićević govori o značaju te profesije

Pomiriti javni i interes klijenta

Moj posao sastojaće se u tome da, na

zakonit i transparentan način, za svoje

klijente pokušamda izdejstvujem izmjenu

ili prilagođavanje nekog propisa ili opšteg

akta, koji će da bude od koristi naručiocu

lobiranja, a da pri tome nije u suprotnosti

već je u skladu sa opštim interesom -

kazala je za Pobjedu Jelena Pavićević

Cijene

će se tek

formirati

Pavićević kaže da će se cije-

ne usluga lobista tek formi-

rati, te da će zavisiti od niza

faktora, prevashodno od

obima posla koji određeni

postupak zahtijeva, vreme-

na trajanja lobiranja i tima

koji mora biti angažovan

u istraživačkom i pripre-

mnomdijelu posla.

- Kada lobiranje postane

prepoznato kao usluga,

cijene će zavisiti i od tra-

žnje. Sampostupak može

dugo trajati i njegov povo-

ljan ishod se, po zakonu, ne

smije garantovati naručio-

cu lobiranja. Dakle, naruči-

lac lobiranja plaća pokušaj

da ostvari svoj interes, a

lobista naplaćuje pokušaj

da se taj interes i ostvari i

sve tomora biti transpa-

rentno i u skladu sa opštim

interesom - kazala je ona.

Za sada neće biti razdvajanja po oblastima

Na pitanje da li je neophodno

da lobista obavlja djelatnost

samo u oblasti u kojoj je struč-

njak, naša sagovornica ističe

da će biti poželjno da se svi

lobisti, u perspektivi, specija-

lizuju za određene oblasti, kao

što je slučaj i u drugimbranša-

ma. Na taj način, kaže Paviće-

vić, lobisti će biti naje ikasniji.

Ipak, za sada, u razvoju te

prakse, lobisti će morati da se

bave različitimoblastima, kroz

koje će osjetiti lične a initete,

znanja i sposobnosti, ali i uvi-

djeti u kojim će oblastima biti

najveće interesovanje.

- U svakom slučaju, razvoj

ovog posla će trajati godina-

ma, dok se ne stvori i kritična

masa lobista, ali i dok se insti-

tucije ne prilagode i naviknu

na ovaj način djelovanja i rada

i tek tada će diferencijacija

lobista po oblastima postati

neminovnost – kazala je Pavi-

ćević.

čeno

nih

alat

Inteligentna

kontrola

dezinfekcije

ruku

Uskoro počinje adaptacija dijela prostorija na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore

Sudnica za obuku studenata,

ali i za prave sudske procese

Pravni fakultet

VelimirRakočević

ute“

„Freeze“

„Frozen“